Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gwerth allforion o Gymru yn ôl chwarter a chynnyrch (£m)
None
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Ardal 1[Hidlwyd]
-
Ardal 2[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Mesur[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Sector[Hidlo]
-
[Lleihau]Sector 1
-
Sector 2
[Lleihau]Blwyddyn[Hidlwyd]
-
-
Blwyddyn 1
[Lleihau]Cyfanswm
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliBwyd ac Anifeiliaid Byw[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDiodydd a Thybaco[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDeunyddiau Crai, Anfwytadwy, ac eithrio Tanwyddau[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliMwynau, Tanwyddau, Ireidiau ac ati[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliOlewau Anifeiliaid a Llysiau ac ati[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCemegau a Chynhyrchion Cysylltiedig[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliNwyddau wedi'u Gweithgynhyrchu[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliPeiriannau a Chyfarpar Trafnidiaeth[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliNwyddau Amrywiol wedi'u Gweithgynhyrchu[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliNwyddau nad ydynt wedi'u Nodi mewn Mannau eraill
[Lleihau]2013368292585,05621,5762,3216,01193950
2013Chwarter 1, 2013877581,29503905951,4702359
Chwarter 2, 2013929781,29804375941,54522419
Chwarter 3, 2013967571,31003765731,42623213
Chwarter 4, 2013946651,15313735591,5712478
[Lleihau]2014375332212,72211,6042,2325,8621,03452
2014Chwarter 1, 2014888561,03903855751,56624713
Chwarter 2, 20149795584703975481,41925715
Chwarter 3, 20149785349904005331,33125612
Chwarter 4, 20149375733704225751,54527411
[Lleihau]2015364392121,54821,4801,8906,6121,005102
2015Chwarter 1, 201590105738813875061,60426019
Chwarter 2, 201587106144303664921,77025031
Chwarter 3, 20159394941803604721,57723725
Chwarter 4, 201594104629913684201,66125726
[Lleihau]2016402321831,33021,6971,7727,9241,20187
2016Chwarter 1, 20169274226704224311,88528819
Chwarter 2, 20169484328503934592,05529521
Chwarter 3, 201610584833014244201,85728721
Chwarter 4, 201611285044814594612,12733125
[Lleihau]2017(r) 497(r) 29(r) 219(r) 1,613(r) 2(r) 1,936(r) 2,041(r) 8,744(r) 1,313(r) 84
2017Chwarter 1, 2017(r) 115(r) 8(r) 56(r) 382(r) 1(r) 483(r) 524(r) 2,275(r) 305(r) 26
Chwarter 2, 2017(r) 116(r) 9(r) 56(r) 424(r) 0(r) 502(r) 520(r) 2,239(r) 326(r) 21
Chwarter 3, 2017(r) 132(r) 7(r) 49(r) 414(r) 1(r) 481(r) 479(r) 2,096(r) 328(r) 18
Chwarter 4, 2017(r) 133(r) 5(r) 59(r) 394(r) 1(r) 471(r) 517(r) 2,135(r) 355(r) 19
[Lleihau]2018(p,r) 251(p,r) 12(p,r) 112(p,r) 965(p,r) 2(p,r) 962(p,r) 1,101(p,r) 4,397(p,r) 635(p,r) 40
2018Chwarter 1, 2018(p,r) 131(p,r) 5(p,r) 57(p,r) 376(p,r) 1(p,r) 486(p,r) 546(p,r) 2,195(p,r) 321(p,r) 18
Chwarter 2, 2018(p) 121(p) 7(p) 56(p) 589(p) 1(p) 476(p) 555(p) 2,202(p) 315(p) 23

Metadata

Teitl
Gwerth allforion i gyrchfannau y tu allan i'r DU yn ôl math o gynnyrch a gwlad yn y DU/rhanbarth yn Lloegr (£ miliwn)

Diweddariad diwethaf
6 Mehefin 2018 6 Mehefin 2018

Diweddariad nesaf


Rhagfyr 2018


Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Uned Ystadegau a Dadansoddiadau Masnach, Cyllid a Thollau ei Mawrhydi

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Rhanbarthau'r DU

Cwmpas daearyddol
Rhanbarthau'r DU

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r set ddata hon yn rhoi cyfansymiau manwl o'r ystadegau Masnach Ranbarthol mewn Nwyddau a ddarperir i Lywodraeth Cynulliad Cymru gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi. Rhoddir y data ar gyfer gwerth allforion mewn miliynau o bunnoedd i gyrchfannau y tu allan i'r DU o bob rhanbarth yn y DU yn ôl math o gynnyrch (neu sector).

Casgliad data a dull cyfrifo
Ym mhob achos, mae'r ffigurau'n ymwneud â nwyddau sy'n cael eu hallforio i gyrchfannau y tu allan i'r DU. Mae hyn yn golygu nad yw allforion o Gymru i rannau eraill o'r DU wedi'u cynnwys ac nid oes elfen wedi'i chynnwys ar gyfer cydrannau a gynhyrchir mewn un rhanbarth pan gaiff y cynnyrch terfynol ei gwblhau mewn rhan arall o'r DU ac wedyn ei allforio oddi yno. Hefyd nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys unrhyw wybodaeth am fewnforio neu allforio gwasanaethau megis bancio neu dwristiaeth.

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
1996 i 2018

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu i'r miliwn o bunnoedd agosaf ac felly mae'n bosibl y bydd rhai anghysondebau ymddangosiadol rhwng swm yr eitemau sy'n rhan ohonynt a'r cyfansymiau fel y'u dangosir..

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae'r data ar gyfer cyfnodau blaenorol yn cael eu diweddaru'n rheolaidd er mwyn cymryd i ystyriaeth ddata a gyflwynir yn hwyr i Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi a gweithdrefnau dilysu parhaus. Mae'n bosibl y caiff y data ar gyfer y flwyddyn galendr gyfredol eu diwygio ar unrhyw adeg, ac mae'n bosibl y caiff y data ar gyfer y flwyddyn galendr flaenorol eu diwygio ar i fyny hyd nes i ffigurau ail chwarter y flwyddyn galendr gyfredol gael eu cyhoeddi.

O 1 Mai 2016, bu newid methodolegol i'r ffordd y mae ystadegau nwyddau sydd yn cael eu mewnforio a’u hallforio y tu allan i’r UE yn cael eu cyfrifo. Yn dilyn newid mewn deddfwriaeth, mae ystadegau nwyddau sydd yn cael eu mewnforio a’u hallforio y tu allan i’r UE wedi newid o’r system gyfrifo ‘Masnach Gyffredinol’ i’r system ‘Masnach Arbennig’.

I gael rhagor o wybodaeth am y gwahaniaethau rhwng Masnach Gyffredinol ac Arbennig, gweler Papur Methodoleg CThEM ar gyfer Ystadegau Masnach Dramor (Saesneg yn unig).

6/12/2016 - Mae data o 2013 C1 wedi'i ddiwygio oherwydd y methodoleg newydd. Mae'r newidiadau methodolegol yn cael eu hamlinellu yn y dogfennau technegol yn y dolenni we.

Ansawdd ystadegol
Cymerir y data o ddatganiadau Tollau a gyflwynir ar gyfer masnach gyda gwledydd y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd, ac o'r system Intrastat ar gyfer ffigurau allforion gyda gwledydd yn yr Undeb Ewropeaidd. Dyrennir allforion i ranbarth yn ôl y cod post sy'n gysylltiedig â chofrestriad y cwmni ar gyfer TAW. Roedd angen rhai addasiadau ar gyfer allforion i'r Undeb Ewropeaidd, er mwyn sicrhau bod gweithgynhyrchu sy'n digwydd ar safleoedd cangen yn cael ei ddyrannu'n briodol i'r rhanbarth lle mae'r gangen. Mae allforion i wledydd y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd eisoes yn cynnwys codau rhanbarthol.
Nid yw rhai nwyddau, megis olew crai Môr y Gogledd, nwyddau llongau ac awyrennau, a'r rheiny nad ydynt mewn cylchrediad rhydd, a anfonir i wledydd yr Undeb Ewropeaidd gan ddefnyddio datganiadau Tollau traddodiadol, yn cael eu dyrannu i ranbarth yn y DU. Caiff allforion yn y categorïau hyn eu cynnwys o dan y pennawd rhanbarth anhysbys. Felly mae dau gyfanswm ar gyfer y DU, un a ddiffinnir fel swm deuddeg rhanbarth y DU er mwyn cymharu â'r ffigurau ar gyfer rhanbarthau unigol ac un sydd hefyd yn cynnwys y data rhanbarth anhysbys gan roi cyfanswm y ffigurau ar gyfer y DU yn gyfan.
Fodd bynnag, mae rhai categorïau allforion wedi'u heithrio o'r cyfanswm hwn i'r DU sy'n golygu nad yw'n bosibl cysoni'r ffigurau hyn yn llwyr â'r amcangyfrifon chwarterol ar wahân ar gyfer masnach y DU a gyhoeddir hefyd gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi. Mae'r categorïau hyn yn ymwneud â chwmnïau tramor sydd wedi'u cofrestru ar gyfer TAW yn y DU, ond sydd heb le busnes yn y DU, allforion o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw, ac allforion i wledydd y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd lle nad yw'r rhifau cofrestru ar gyfer TAW wedi cael eu datgan yn briodol.

Allweddeiriau
allforion; math o gynnyrch; Gwerth allforion