Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Statws unigolion cyflogedig yn ôl awdurdod lleol yng Nghymru a mesur
None
Oed[Hidlwyd]
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]MesurMae hyn yn categoreiddio personau a gyflogir i mewn a ydynt yn gyflogai neu\'n hunangyflogedig ac a ydynt yn gweithio\'n llawn-amser neu\'n rhan-amser.[Hidlo]
-
Mesur 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
[Lleihau]Cyfanswm mewn cyflogaethMae hyn yn cynnwys gweithwyr dan hyfforddiant a gefnogir gan y llywodraeth a phobl sy\'n gweithio i\'r teulu heb dâl nad ydynt yn cael eu cyfrif fel gweithwyr cyflogedig na gweithwyr hunangyflogedig.Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm mewn cyflogaethMae hyn yn cynnwys gweithwyr dan hyfforddiant a gefnogir gan y llywodraeth a phobl sy\'n gweithio i\'r teulu heb dâl nad ydynt yn cael eu cyfrif fel gweithwyr cyflogedig na gweithwyr hunangyflogedig.[Lleihau]Cyfanswm mewn cyflogaeth (eto)Mae hyn yn cynnwys nifer fach iawn o unigolion na ddywedodd a ydynt yn gweithio\'n llawn amser neu\'n rhan-amser.Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm mewn cyflogaeth (eto)Mae hyn yn cynnwys nifer fach iawn o unigolion na ddywedodd a ydynt yn gweithio\'n llawn amser neu\'n rhan-amser.
Cliciwch yma i ddidoliCyflogeionCliciwch yma i ddidoliHunan-gyflogedigCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n hunan-gyflogedigCanran y cyfanswm mewn cyflogaethCliciwch yma i ddidoliCyflogaeth llawn amserCliciwch yma i ddidoliCyflogaeth ran-amserCliciwch yma i ddidoliCanran sydd mewn cyflogaeth ran-amserCanran y cyfanswm mewn cyflogaeth
[Ehangu]Y Deyrnas Unedig27,716,2004,262,50013.332,099,40024,201,8007,847,30024.432,099,400
[Lleihau]Cymru1,251,100189,30013.11,449,8001,062,700384,80026.51,449,800
CymruYnys Môn24,1004,80016.329,20021,5007,70026.329,200
Gwynedd46,3009,20016.456,10040,20015,70028.056,100
Conwy42,6007,40014.750,40034,10016,30032.450,400
Sir Ddinbych33,2007,50018.141,10029,40011,60028.341,100
Sir y Fflint65,3008,50011.474,80056,90017,50023.474,800
Wrecsam57,2008,80013.266,50046,60019,50029.466,500
Powys43,90015,60026.059,80040,00019,90033.259,800
Ceredigion28,1008,30022.636,70026,40010,20027.836,700
Sir Benfro44,20010,90019.755,30038,60016,70030.255,300
Sir Gaerfyrddin65,60011,60014.977,80059,00018,80024.277,800
Abertawe104,70011,3009.6117,10083,20033,90029.0117,100
Castell-nedd Port Talbot60,1004,3006.664,40051,40013,00020.264,400
Pen-y-bont ar Ogwr58,3006,80010.565,10047,80017,30026.665,100
Bro Morgannwg53,4007,00011.561,00043,30017,70029.061,000
Caerdydd166,50024,80013.0191,700139,90051,80027.0191,700
Rhondda Cynon Taf98,00010,7009.8109,50084,90024,40022.3109,500
Merthyr Tudful23,4003,10011.526,50019,8006,60025.026,500
Caerffili71,2009,80012.081,40060,30021,10026.081,400
Blaenau Gwent28,2002,7008.730,80023,8006,90022.230,800
Tor-faen36,8002,9007.140,10029,8009,90024.840,100
Sir Fynwy36,7007,60017.144,60033,30011,10024.944,600
Casnewydd63,4005,9008.569,90052,60017,00024.469,900

Metadata

Teitl

Statws personau cyflogedig yn ôl rhyw ac awdurdod lleol yng Nghymru

Diweddariad diwethaf

31 Mawrth 2022 31 Mawrth 2022

Diweddariad nesaf

Awst 2022

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r data yn y set ddata hon yn ymwneud â statws personau sy’n gyflogedig yng Nghymru, gan rannu’r cyfanswm i’r rheiny sy’n hunangyflogedig neu’n gyflogeion a’r rheiny sy’n amser llawn neu’n rhan amser.
Gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio ar samplau ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae mwy o amrywioldeb yn nata awdurdodau lleol unigol nag yn y data ar gyfer Cymru.
Cesglir data’r Arolwg o’r Llafurlu drwy gydol y flwyddyn, ac mae ar gael o'r Swyddfa Ystadegau Gwladol mewn amrywiaeth o ffyrdd. Mae’r set ddata hon yn cynnwys y canlyniadau blynyddol diweddaraf, fel y cyfeirir atynt yn yr ail bwynt bwled isod.
Mae data allweddol ar y farchnad lafur yn cael eu diweddaru bob mis gan ddangos y sefyllfa ar gyfer y tri mis diweddaraf, ar gyfer y DU a phob un o’r gwledydd yn y DU a phob rhanbarth yn Lloegr. Nodwch fod y data hyn wedi’u haddasu’n dymhorol a hefyd nad yw’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn cyhoeddi unrhyw ddata is-ranbarthol (h.y. awdurdod lleol) yn ôl amserlen fisol.
Mae canlyniadau blynyddol sy’n ymdrin â’r cyfnodau a ddisgrifiwyd yn gynharach hefyd ar gael o'r Swyddfa Ystadegau Gwladol, gan ddarparu data manylach o’r Arolwg o’r Llafurlu, gan gynnwys data ar gyfer ardaloedd islaw lefel Cymru. Mae’r setiau data blynyddol hyn yn defnyddio canlyniadau o’r samplau o’r arolygon chwarterol a ddefnyddir ar gyfer y cyfresi allweddol, ynghyd â chanlyniadau o bersonau ychwanegol a samplwyd er mwyn darparu set ddata fwy cadarn (cyfnerthedig), ac mae'r amcangyfrifon yn destun amrywioldeb samplu llawer llai.
Mae canlyniadau chwarterol ar gael hefyd, ac mae’r rhain eto’n darparu data manylach o’r Arolwg o’r Llafurlu na’r cyfresi allweddol, gan gynnwys data ar gyfer ardaloedd islaw lefel Cymru. Fodd bynnag, er bod y data hyn ar gael yn gynharach na’r data a gymerir o’r setiau data blynyddol, nid yw’r data ar gyfer ardaloedd islaw lefel Cymru a gymerir o’r setiau data chwarterol yn cael eu cynnwys ar Stats Cymru mwyach gan fod y canlyniadau’n llawer llai cadarn na’r rheiny sy’n dod o’r setiau data blynyddol.
Nodwch oherwydd y cymerir y data o'r setiau data BLYNYDDOL o'r Arolwg o'r Llafurlu NAD ydynt yn cyfateb yn union i'r cyfartaleddau blynyddol a ddeilliwyd o'r 4 set ddata CHWARTEROL yn y cyfnod perthnasol o 12 mis yr ymdrinnir ag ef oherwydd gwahaniaethau yn y strwythur samplu.


Casgliad data a dull cyfrifo

Cymerir y data hyn o'r setiau data BLYNYDDOL o'r Arolwg o'r Llafurlu a gynhelir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS), gan ddarparu data'r farchnad lafur ar gyfer yr awdurdodau lleol yng Nghymru. Mae argaeledd data awdurdodau lleol yn dibynnu ar sampl gwell (oddeutu 350 y cant yn fwy) ar gyfer yr Arolwg blynyddol o'r Llafurlu, a ddechreuodd yn 2001.
Ar gyfer y blynyddoedd sydd wedi'u labelu 2001 i 2004 yn y set ddata hon, y gwir gyfnodau yr ymdrinnir â hwy yw'r 12 mis sy'n rhedeg o fis Mawrth yn y flwyddyn a nodir i fis Chwefror yn y flwyddyn ganlynol (e.e. 2001 = 1 Mawrth 2001 i 28 Chwefror 2002).
Ers 2004, mae'r data blynyddol wedi cael eu cynhyrchu fel data blynyddol treigl, sy'n cael eu diweddaru bob tri mis, ac erbyn hyn cyfeirir at y set ddata fel yr Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth. Mae'r cyfartaleddau blynyddol treigl yn dilyn y calendr ac mae'r cyfartaledd blynyddol treigl cyntaf a ddangosir yma yn ymdrin â'r cyfnod 1 Ionawr 2005 i 31 Rhagfyr 2005, ac wedyn data sy'n ymdrin â'r cyfnod 1 Ebrill 2005 i 31 Mawrth 2006, gyda diweddariadau chwarterol treigl wedi hynny. Nodwch felly bod y cyfartaleddau blynyddol treigl olynol yn gorgyffwrdd gan naw mis.
Nomis yw'r porth swyddogol y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar gyfer ystadegau'r farchnad lafur. Sylwer y gall rhai amcangyfrifon o Nomis ar gyfer yr APS fod yn ychydig yn wahanol i'r rhai a gyflwynir yma, oherwydd y gwahaniaethau yn y ffordd mae’r daearyddiaethau awdurdodau lleol yn cael eu hadeiladu.

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

2001 i 2021

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf ac felly mae'n bosibl y bydd rhai mân anghysondebau ymddangosiadol rhwng swm yr eitemau sy'n rhan ohonynt a'r cyfansymiau fel y'u dangosir.

Allweddeiriau

Statws cyflogaeth

Ansawdd ystadegol

Mae ymatebion i’r Arolwg Poblogaeth Blynyddol (APS) yn cael eu pwysoli i ragamcaniadau poblogaeth swyddogol. Roedd y rhagamcaniadau ar gyfer 2020 yn seiliedig ar 2018, ac, felly, roeddent yn seiliedig ar dueddiadau demograffig a oedd yn rhagddyddio’r pandemig COVID-19.
Er mwyn caniatáu ar gyfer gwahanol dueddiadau yn ystod y pandemig, mae'r ymatebion ar gyfer yr APS wedi'u hail-bwysoli ar 9 Medi 2021 i boblogaethau newydd sy'n deillio o gyfraddau twf o Wybodaeth Amser Real (RTI) o Refeniw a Thollau EM (HMRC). Mae'r ail-bwysoli wedi'i gymhwyso o'r flwyddyn data sy’n diweddu Mawrth 2020 ymlaen ac mae'n rhoi amcangyfrifon gwell o'r cyfraddau a'r lefelau.
Dylai'r newidiadau mae'r SYG wedi'u gwneud i'r pwysoli leihau gogwydd yr amcangyfrifon ar lefelau uchel o gyfanrediadau. Efallai y bydd rhai dadansoddiadau llai yn cael eu heffeithio'n negyddol a gellir gweld newidiadau mwy eithafol o ystyried maint llai y sampl sylfaenol ers dechrau'r pandemig.
Gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio ar samplau ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae mwy o amrywioldeb yn nata awdurdodau lleol unigol nag yn y data ar gyfer Cymru.