Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Pobl mewn gwaith yn ôl ardal a galwedigaeth (SOC 2010)
None
[Lleihau]Math o gyflogaeth[Hidlwyd]
-
Math o gyflogaeth 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Galwedigaeth[Hidlo]
-
[Lleihau]Galwedigaeth 1
-
Galwedigaeth 2
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
[Lleihau]Holl galwedigaethauCliciwch yma i ddidoliHoll galwedigaethau
[Lleihau]Holl galwedigaethau ac eithrio achosion amhenodolCliciwch yma i ddidoliHoll galwedigaethau ac eithrio achosion amhenodol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGalwedigaethau amhenodol
Cliciwch yma i ddidoliRheolwyr ac uwch-swyddogionCliciwch yma i ddidoliGalwedigaethau proffesiynolCliciwch yma i ddidoliGalwedigaethau proffesiynol a thechnegol cysylltiedigCliciwch yma i ddidoliGweinyddol ac ysgrifenyddolCliciwch yma i ddidoliGalwedigaethau â chrefftau medrusCliciwch yma i ddidoliGalwedigaethau gwasanaethau personolCliciwch yma i ddidoliGalwedigaethau gwerthu a gwasanaethau cwsmeriaidCliciwch yma i ddidoliGweithredwyr prosesau, peirianwaith a pheiriannauCliciwch yma i ddidoliGalwedigaethau elfennol
[Lleihau]Y Deyrnas UnedigY Deyrnas Unedig3,439,3006,544,2004,662,7003,268,5003,271,6002,930,9002,454,1002,068,7003,369,70032,009,60093,50032,103,100
[Lleihau]Cymru140,500263,600192,200143,300165,400134,700116,300110,800161,3001,428,2006,0001,434,200
CymruYnys Môn4,0005,4004,0002,4004,9003,1002,800(!) 1,9003,20031,500*31,600
Gwynedd5,40010,6008,0004,0008,8006,900(!) 3,500(!) 3,7006,70057,600*57,900
Conwy6,5009,2006,8003,9006,9005,900(!) 2,8003,2005,80050,900.50,900
Sir Ddinbych5,0005,9006,1004,0006,2005,2002,9002,8004,30042,400*42,700
Sir y Fflint6,60012,6009,1007,30010,4004,8005,5007,8008,80072,900*73,700
Wrecsam5,80013,6009,0006,5007,7006,700(!) 3,8007,0008,50068,600*68,800
Powys7,9009,8007,6005,60010,2006,200(!) 3,5004,8007,80063,300*63,500
Ceredigion2,5005,8003,9003,3006,4002,500(!) 2,700(!) 2,0004,50033,600*33,800
Sir Benfro5,8008,7006,0005,2007,9006,8004,1003,8007,30055,700*55,800
Sir Gaerfyrddin7,50014,4007,9009,10012,2009,4006,7007,6008,00082,800*83,000
Abertawe7,60020,50015,20013,30010,9006,40011,200(!) 6,30013,100104,500*105,000
Castell-nedd Port Talbot5,9009,0007,1007,1005,7006,200(!) 4,2007,1007,40059,700*59,900
Pen-y-bont ar Ogwr4,80012,8007,0007,6007,5005,7005,8006,1006,70064,000*64,200
Bro Morgannwg9,30012,80010,5005,4005,7006,5004,900(!!) 1,7004,40061,200*61,500
Caerdydd18,00047,00032,50018,500(!) 8,00011,40017,500(!) 7,50017,500177,900*178,500
Rhondda Cynon Taf11,30019,00011,60010,00013,70010,3008,50011,00012,200107,600*107,900
Merthyr Tudful(!!) 1,3003,0003,7002,7003,8002,9003,4003,5003,30027,500*27,800
Caerffili4,70011,60010,4009,50010,6009,0007,2007,8008,80079,500*80,000
Blaenau Gwent(!) 2,5004,0003,0002,6003,5004,4002,9004,1003,60030,400*30,500
Tor-faen3,8006,0006,2004,2005,1005,0003,0003,2004,50041,200*41,400
Sir Fynwy6,7009,0006,3003,3004,5003,2002,800(!) 2,5005,50043,700*44,100
Casnewydd7,80013,00010,3007,9004,7006,3006,8005,4009,40071,600*71,900

Metadata

Teitl
Arolwg o'r Llafurlu: Cyflogaeth yn ôl galwedigaeth

Diweddariad diwethaf
15 Ionawr 2019 15 Ionawr 2019

Diweddariad nesaf
Mawrth 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg Poblogaeth Blynyddol, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Cymerir y data hyn o'r setiau data BLYNYDDOL o'r Arolwg o'r Llafurlu a gynhelir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS), gan ddarparu data cyflogaeth yn ôl math o gyflogaeth, galwedigaeth, rhyw ac awdurdod lleol yng Nghymru.

Casgliad data a dull cyfrifo
Ers 2004, mae'r data blynyddol wedi cael eu cynhyrchu fel data blynyddol treigl, sy'n cael eu diweddaru bob tri mis, ac erbyn hyn cyfeirir at y set ddata fel yr Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth. Mae'r cyfartaleddau blynyddol treigl yn dilyn y calendr ac mae'r cyfartaledd treigl blynyddol cyntaf a ddangosir yma yn ymdrin â'r cyfnod 1 Ionawr 2004 i 31 Rhagfyr 2004, ac wedyn data sy'n ymdrin â'r cyfnod 1 Ebrill 2004 i 31 Mawrth 2005, gyda diweddariadau chwarterol treigl wedi hynny.
Nodwch felly bod y cyfartaleddau blynyddol treigl olynol yn gorgyffwrdd gan naw mis, a bod gorgyffwrdd o ddeufis hefyd rhwng y cyfnod olaf a ddangosir ar hen sail Mawrth i Chwefror, a'r cyfnod cyntaf ar y sail newydd.
Ar gyfer pob blwyddyn, mae'r data'n dangos y niferoedd mewn cyflogaeth yn ôl galwedigaeth, rhyw, awdurdod lleol yng Nghymru (a'r DU yn gyfan), a'r math o gyflogaeth (cyflogai, hunangyflogedig ac ati). Ni chynghorir edrych ar y data wedi'u rhannu'n ôl yr holl ddimensiynau hyn, gan y bydd llawer o'r niferoedd o dan drothwyon cyhoeddi cadarn ac wedi'u celu. Fodd bynnag, dangosir y set ddata gyda'r dimensiynau hyn er mwyn caniatáu i'r defnyddiwr rannu data cyflogaeth mewn nifer o ffyrdd gwahanol heb yr angen i newid ffynonellau e.e. yn ôl awdurdod lleol a rhyw yn unig, yn ôl awdurdod lleol a galwedigaeth yn unig, yn ôl galwedigaeth a rhyw yn unig, yn ôl galwedigaeth a math o gyflogaeth yn unig. I'r perwyl hwn, mae gan bob dimensiwn 'gyfanswm' sy'n caniatáu i'r defnyddiwr 'eithrio' y dimensiwn hwnnw o unrhyw raniad o'r data.
Nomis yw'r porth swyddogol y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar gyfer ystadegau'r farchnad lafur. Sylwer y gall rhai amcangyfrifon o Nomis ar gyfer yr APS fod yn ychydig yn wahanol i'r rhai a gyflwynir yma, oherwydd y gwahaniaethau yn y ffordd mae’r daearyddiaethau awdurdodau lleol yn cael eu hadeiladu.

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
1996 i 2018

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu i'r cant agosaf ac felly mae'n bosibl y bydd rhai mân anghysondebau ymddangosiadol rhwng swm yr eitemau sy'n rhan ohonynt a'r cyfansymiau fel y'u dangosir. Fel y dywedir uchod, caiff rhai data eu celu gan fod yr amrywioldeb yn yr amcangyfrif yn rhy uchel i ganiatáu i ffigur digon cadarn gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Ym mis Gorffennaf 2017, adolygwyd y data Arolwg Boblogaeth Blynyddol yn ôl i 2012, oherwydd mae'n ystyried yr amcangyfrifon diweddaraf o'r boblogaeth (2015).

Ansawdd ystadegol
Mae’r data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio ar samplau ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae mwy o amrywioldeb yn nata awdurdodau lleol unigol nag yn nata Cymru.
Cesglir data’r Arolwg o’r Llafurlu drwy gydol y flwyddyn, ac mae ar gael o'r Swyddfa Ystadegau Gwladol mewn amrywiaeth o ffyrdd. Mae’r set ddata hon yn cynnwys y canlyniadau blynyddol diweddaraf, fel y cyfeirir atynt yn yr ail bwynt bwled isod. Mae data allweddol ar y farchnad lafur yn cael eu diweddaru bob mis gan ddangos y sefyllfa ar gyfer y tri mis diweddaraf, ar gyfer y DU a phob un o’r gwledydd yn y DU a phob rhanbarth yn Lloegr. Nodwch fod y data hyn wedi’u haddasu’n dymhorol a hefyd nad yw’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn cyhoeddi unrhyw ddata is-ranbarthol (h.y. awdurdod lleol) yn ôl amserlen fisol.
Mae canlyniadau blynyddol sy’n ymdrin â’r cyfnodau a ddisgrifiwyd yn gynharach hefyd ar gael o'r Swyddfa Ystadegau Gwladol, gan ddarparu data manylach o’r Arolwg o’r Llafurlu, gan gynnwys data ar gyfer ardaloedd islaw lefel Cymru. Mae’r setiau data blynyddol hyn yn defnyddio canlyniadau o’r samplau o’r arolygon chwarterol a ddefnyddir ar gyfer y cyfresi allweddol, ynghyd â chanlyniadau o bersonau ychwanegol a samplwyd er mwyn darparu set ddata fwy cadarn (cyfnerthedig), ac mae'r amcangyfrifon yn destun amrywioldeb samplu llawer llai.
Mae canlyniadau chwarterol ar gael hefyd, ac mae’r rhain eto’n darparu data manylach o’r Arolwg o’r Llafurlu na’r cyfresi allweddol, gan gynnwys data ar gyfer ardaloedd islaw lefel Cymru. Fodd bynnag, er bod y data hyn ar gael yn gynharach na’r data a gymerir o’r setiau data blynyddol, nid yw’r data ar gyfer ardaloedd islaw lefel Cymru a gymerir o’r setiau data chwarterol yn cael eu cynnwys ar Stats Cymru mwyach gan fod y canlyniadau’n llawer llai cadarn na’r rheiny sy’n dod o’r setiau data blynyddol.

Allweddeiriau
Cyflogaeth fesul galwedigaeth