Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Unigolion yng Nghymru mewn gwaith yn ôl gwlad enedigol a blwyddyn
None
Oed[Hidlwyd]
Mesur[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal breswylio[Hidlwyd]
-
Ardal breswylio 1[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Gwlad geni[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Gwlad geni 1
-
-
[Lleihau]Gwlad geni 2
-
-
Gwlad geni 3
Cliciwch yma i ddidoliBlwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Med 2015Cliciwch yma i ddidoliBlwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Med 2016Cliciwch yma i ddidoliBlwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Med 2017Cliciwch yma i ddidoliBlwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Med 2018Cliciwch yma i ddidoliBlwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Med 2019
[Lleihau]Holl1,397,8001,416,5001,429,9001,445,6001,467,100
Holl[Lleihau]DU1,302,9001,315,2001,324,9001,340,7001,350,200
DU[Lleihau]CymruCymru952,300959,200963,600975,100979,100
[Lleihau]Gweddill y BydGweddill y Byd350,600355,900361,300365,500371,200
[Lleihau]Tu allan i'r DU94,800101,300105,000104,900116,900
Tu allan i'r DU[Lleihau]Yr Undeb Ewropeaidd46,00052,70052,30055,50052,000
Yr Undeb EwropeaiddIwerddon5,100(!) 3,600(!) 4,1004,600(!) 3,000
Yr Almaen7,1008,7008,9007,3007,100
Gwlad Pwyl17,30016,60017,30017,90018,800
Yr Undeb Ewropeaidd eraill16,50023,90022,10025,70023,200
[Lleihau]Europe heb yr Undeb EwropeaiddEurope heb yr Undeb Ewropeaidd(!) 3,500(!) 3,200(!) 3,500(!) 2,700(!) 3,300
[Lleihau]Gogledd AmericaGogledd America3,400(!) 2,700(!) 3,100(!) 2,5005,400
[Lleihau]Lladin Americanaidd ac CaribïaiddLladin Americanaidd ac Caribïaidd(!) 4,700(!!) 2,400(!!) 2,400(!!) 1,900(!!) 2,400
[Lleihau]Asia ac Oceania24,50028,20030,10025,60036,200
Asia ac OceaniaIndia8,4008,4007,8004,900(!) 7,000
Asia ac Oceania eraill16,10019,70022,30020,70029,300
[Lleihau]Affrica Is-Sahara9,7008,4008,70010,50011,700
Affrica Is-SaharaDe Affrica(!) 3,000(!) 3,100(!) 2,900(!!) 2,600(!) 2,700
Affrica Is-Sahara eraill6,7005,2005,8007,8009,000
[Lleihau]Dwyrain Canol, Gogledd Affrica ac y Gweddill y BydDwyrain Canol, Gogledd Affrica ac y Gweddill y Byd(!) 3,100(!) 3,8005,0006,200(!) 5,800

Metadata

Teitl
Trigolion Cymru a anwyd y tu allan i'r Deyrnas Unedig

Diweddariad diwethaf
22 Ionawr 2020 22 Ionawr 2020

Diweddariad nesaf
Mawrth 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r set ddata hon yn rhoi gwybodaeth am weithwyr ymfudol yng Nghymru o bob rhan o'r byd gyda rhaniad rhwng data sy'n ymwneud â gwledydd yn yr Undeb Ewropeaidd a mannau eraill.

Casgliad data a dull cyfrifo
Nomis yw'r porth swyddogol y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar gyfer ystadegau'r farchnad lafur. Sylwer y gall rhai amcangyfrifon o Nomis ar gyfer yr APS fod yn ychydig yn wahanol i'r rhai a gyflwynir yma, oherwydd y gwahaniaethau yn y ffordd mae’r daearyddiaethau awdurdodau lleol yn cael eu hadeiladu.

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
2004 i 2019

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf ac felly mae'n bosibl y bydd rhai mân anghysondebau ymddangosiadol rhwng swm yr eitemau sy'n rhan ohonynt a'r cyfansymiau fel y'u dangosir.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Ym mis Mawrth 2019, adolygwyd y data Arolwg Boblogaeth Blynyddol yn ôl i 2012, oherwydd mae'n ystyried yr amcangyfrifon diweddaraf o'r boblogaeth.

Ansawdd ystadegol
Ar hyn o bryd mae tair prif ffynhonnell gwybodaeth am ymfudwyr tramor sy’n gweithio yng Nghymru, y mae gan y naill a’r llall fanteision ac anfanteision, sef:

. Data’r Swyddfa Gartref ar y Cynllun Cofrestru Gweithwyr, y sonnir amdano uchod.

. Data’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) ar Rifau Yswiriant Gwladol.

. Data’r Arolwg o’r Llafurlu/Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth ar wlad enedigol.

Mae’r set ddata hon yn canolbwyntio ar y wybodaeth o’r drydedd o’r ffynonellau hyn. Gellir gweld y data o’r Cynllun Cofrestru Gweithwyr a’r data ar Rifau Yswiriant Gwladol yn adroddiadau monitro’r broses derbyn ar wefan y Swyddfa Gartref (ar gael ar http://www.ind.homeoffice.gov.uk/aboutus/reports/accession_monitoring_report).

Mae’r Arolwg o’r Llafurlu’n arolwg o aelwydydd yn y DU sy’n gofyn amrywiaeth fawr o gwestiynau am weithgarwch economaidd ac amgylchiadau/nodweddion personol. Yr enw ar y fersiwn flynyddol o’r Arolwg o’r Llafurlu yw’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth a chaiff ei gyfnerthu yng Nghymru i gynnwys oddeutu 20,000 o aelwydydd. Fe’i cyhoeddir yn ôl rhaglen pedwar chwarter dreigl. Mae’r ddau Arolwg yn gofyn i’r ymatebwyr am eu gwlad enedigol, eu cenedligrwydd a ble roeddent yn byw deuddeg mis yn ôl. Ar gyfer Cymru, nid yw’n bosibl defnyddio’r data ar symudiadau yn y deuddeg mis diwethaf oherwydd, hyd yn oed gyda’r sampl cyfnerthedig yn yr Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, mae’r niferoedd dan sylw’n rhy fach i roi amcangyfrifon dibynadwy. Gall ymatebion i’r cwestiwn am genedligrwydd fod yn anodd eu dehongli, felly mae’r set ddata hon yn canolbwyntio ar wlad enedigol.

Mae’r data gwlad enedigol yn rhoi cyfanswm y bobl a anwyd ym mhob gwlad, ac felly nid ydynt yn rhoi amcangyfrifon o nifer yr ymfudwyr yn uniongyrchol. Fodd bynnag, mae newidiadau yn y lefel yn rhoi syniad o lefel yr ymfudo. Gyda’r data hyn mae hefyd yn bwysig sylweddoli y bydd y niferoedd hefyd yn cynnwys pobl Brydeinig a anwyd mewn gwlad dramor, er enghraifft os oedd eu rhieni’n gweithio mewn gwlad dramor ar y pryd.

Mae dau brif reswm pam y gall yr Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth danamcangyfrif nifer y preswylwyr a anwyd mewn gwlad dramor, yn arbennig dros y tymor byr i’r tymor canolig, sef:

Dim ond aelwydydd preifat a llety’r GIG mae ffrâm samplu’r Arolwg o’r Llafurlu / Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth yn eu cynnwys. Caiff myfyrwyr mewn neuaddau preswyl eu cynnwys hefyd ond dim ond os oes ganddynt riant sy’n byw ar aelwyd yn y DU. Felly nid yw myfyrwyr mewn neuaddau preswyl sydd heb riant sy’n preswylio yn y DU yn cael eu cynnwys. At hynny, nid yw pobl sy’n byw mewn mathau eraill o sefydliadau cymunol fel gwestai, hosteli, llety, carafanau/cartrefi symudol yn cael eu cynnwys. Mae’n bosibl bod llawer o weithwyr tramor yn byw yn y mathau hyn o lety.

Mae patrwm tonnau’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth yn golygu bod oediad o bedair blynedd cyn bod newydd-ddyfodiaid yn cael eu cynrychioli’n briodol yn y sampl, felly nid hon yw’r ffynhonnell orau i ddangos tueddiadau tymor byr. Fodd bynnag, mae’r Arolwg yn darparu toreth o wybodaeth arall, fel gweithgarwch economaidd, math o gyflogaeth, oedran, rhyw, ethnigrwydd a chymwysterau. Mae hyn yn arbennig o wir ar lefel y DU. Ar gyfer Cymru, hyd yn oed gyda sampl cyfnerthedig yr Arolwg, nifer gymharol fach o aelwydydd sydd lle ganwyd pobl mewn gwlad dramor. Mae hyn yn golygu y bydd dadansoddiadau manwl ar lefel Cymru’n aml yn methu bodloni cyfyngiadau ansawdd, ar hyn o bryd.

Allweddeiriau
Ymfudwyr; Gwledydd sydd wedi'u derbyn; Gweithwyr tramor