Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyflogaeth yn y sector cyhoeddus a'r sector preifat yn ôl awdurdod lleol yng Nghymru a statws
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Statws[Hidlo]
-
Statws 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
[Lleihau]Cyfanswm mewn cyflogaethCliciwch yma i ddidoliCyfanswm mewn cyflogaeth
Cliciwch yma i ddidoliPobl a gyflogir yn y sector cyhoeddusCliciwch yma i ddidoliPobl a gyflogir yn y sector preifatCliciwch yma i ddidoliStatws heb ei nodiCliciwch yma i ddidoliCanran y bobl a gyflogir yn y sector cyhoeddus
[Ehangu]Y Deyrnas Unedig13,650,10049,950,300340,20042.963,940,600
[Lleihau]Cymru776,5002,073,00018,40054.52,867,900
CymruYnys Môn19,00044,500*60.063,900
Gwynedd33,20082,300*57.5116,500
Conwy25,10075,900*49.7101,100
Sir Ddinbych24,10060,200*57.284,900
Ceredigion20,80045,400*62.766,200
Sir Benfro27,80081,100*51.0109,900
Sir Gaerfyrddin47,400121,100*56.3169,200
Abertawe69,500143,400*65.3213,900
Castell-nedd Port Talbot32,10086,400*54.2120,000
Pen-y-bont ar Ogwr33,80090,600*54.4125,500
Rhondda Cynon Taf60,800150,100*57.7212,200
Merthyr Tudful15,40038,300(!!) *57.455,000
Caerffili43,300117,600*53.8161,500
Blaenau Gwent16,20044,200*53.861,100
Tor-faen24,20062,300*55.987,500
Sir y Fflint28,800118,800*39.1149,300
Wrecsam32,400103,300*47.8136,000
Powys25,400104,700*39.0130,700
Bro Morgannwg32,30086,900*54.2119,900
Caerdydd105,200246,200*59.9352,100
Sir Fynwy20,40068,400*46.089,300
Casnewydd39,200101,500*55.6141,900

Metadata

Teitl
Cyflogaeth yn y sector cyhoeddus a'r sector preifat yn ôl rhyw ac awdurdod lleol yng Nghymru

Diweddariad diwethaf
20 Mehefin 2018 20 Mehefin 2018

Diweddariad nesaf
Medi 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg Poblogaeth Blynyddol, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r data yn y set ddata hon yn ymwneud â statws personau a gyflogir yng Nghymru, gan rannu'r cyfanswm i'r rheiny sy'n gweithio yn y sector cyhoeddus a'r rheiny sy'n gweithio yn y sector preifat. Er y ceir gwerth nifer o flynyddoedd o ddata yn y set ddata, ni ddangosir y darlun o'r data fel cyfres amser, gan mai prif ddiben y set ddata yw darparu cymhariaeth drawstoriadol rhwng marchnadoedd llafur lleol yng Nghymru.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cymerir y data hyn o'r setiau data BLYNYDDOL o'r Arolwg o'r Llafurlu a gynhelir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS), gan ddarparu data'r farchnad lafur ar gyfer yr awdurdodau lleol yng Nghymru. Mae argaeledd data awdurdodau lleol yn dibynnu ar sampl gwell (oddeutu 350 y cant yn fwy) ar gyfer yr Arolwg blynyddol o'r Llafurlu, a ddechreuodd yn 2001.

Ar gyfer y blynyddoedd sydd wedi'u labelu 2001 i 2004 yn y set ddata hon, y gwir gyfnodau yr ymdrinnir â hwy yw'r 12 mis sy'n rhedeg o fis Mawrth yn y flwyddyn a nodir i fis Chwefror yn y flwyddyn ganlynol (e.e. 2001 = 1 Mawrth 2001 i 28 Chwefror 2002).

Ers 2004, mae'r data blynyddol wedi cael eu cynhyrchu fel data blynyddol treigl, sy'n cael eu diweddaru bob tri mis, ac erbyn hyn cyfeirir at y set ddata fel yr Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth. Mae'r cyfartaleddau blynyddol treigl yn dilyn y calendr ac mae'r cyfartaledd blynyddol treigl cyntaf a ddangosir yma yn ymdrin â'r cyfnod 1 Ionawr 2005 i 31 Rhagfyr 2005, ac wedyn data sy'n ymdrin â'r cyfnod 1 Ebrill 2005 i 31 Mawrth 2006, gyda diweddariadau chwarterol treigl wedi hynny. Nodwch felly bod y cyfartaleddau blynyddol treigl olynol yn gorgyffwrdd gan naw mis.Yr unig ffynhonnell swyddogol sydd ar gael o wybodaeth cyfresi amser ar gyflogaeth y sector cyhoeddus ar sail Cyfrifon Cenedlaethol gyson ar gyfer Cymru a’r gwledydd eraill yn y DU a’r rhanbarthau yn Lloegr yw cyhoeddiad y Swyddfa Ystadegau Gwladol Regional Analysis of Public Sector Employment (sydd ar gael ar http://www.ons.gov.uk/ons/rel/pse/public-sector-employment/2011/art---regional-pse-2011.html).

Y diffiniad o’r sector cyhoeddus a ddefnyddir yn y set ddata hon yw’r un a ddefnyddir gan yr Arolwg o’r Llafurlu/Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, sef yn ei hanfod hynny sy’n eiddo i, neu’n cael ei ariannu neu ei redeg gan, lywodraeth ganolog neu leol. At hynny mae’n bosibl na fydd rhai ymatebwyr i’r arolwg yn ymwybodol bob amser a yw eu diwydiant yn y sector cyhoeddus neu’r sector preifat. O’u cymharu ag amcangyfrifon cyflogwyr, mae’r Arolwg o’r Llafurlu/Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth yn tueddu i oramcangyfrif lefelau cyflogaeth y sector cyhoeddus.

O dan ddiffiniad y Cyfrifon Cenedlaethol o’r sector cyhoeddus, mae ymarferwyr cyffredinol a sefydliadau addysg uwch yn cael eu heithrio, yn bennaf oherwydd eu natur ymreolaethol. Mae diffiniad yr Arolwg o’r Llafurlu/Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth yn codio meddygon a deintyddion yn ôl a yw eu gwaith yn bennaf i’r GIG neu’n breifat, ac yn codio prifysgolion a sefydliadau addysgol eraill a ariennir gan grantiau fel rhai sector cyhoeddus.

Felly, ar gyfer y set ddata hon, mae’r sector preifat yn cynnwys:

. cwmnïau cyfyngedig cyhoeddus;
. cwmnïau cyfyngedig;
. unigolion hunangyflogedig;
. elusennau, ymddiriedolaethau preifat, cymdeithasau tai neu sefydliadau gwirfoddol eraill (gan gynnwys ysgolion preifat);
. cyflogeion undebau llafur; a
. chontractwyr preifat, hyd yn oed os ydynt yn gweithio’n gyfan gwbl i’r sector cyhoeddus e.e. cwmnïau glanhau, ymgynghorwyr.

Gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio ar samplau ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae data awdurdodau lleol unigol yn destun mwy o amrywioldeb na'r data ar gyfer Cymru.

. Mae data allweddol ar y farchnad lafur yn cael eu diweddaru bob mis gan ddangos y sefyllfa ar gyfer y tri mis diweddaraf, ar gyfer y DU a phob un o’r gwledydd yn y DU a phob rhanbarth yn Lloegr. Nodwch fod y data hyn wedi’u haddasu’n dymhorol a hefyd nad yw’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn cyhoeddi unrhyw ddata is-ranbarthol (h.y. awdurdod lleol) yn ôl amserlen fisol.

. Mae canlyniadau blynyddol sy’n ymdrin â’r cyfnodau a ddisgrifiwyd yn gynharach hefyd ar gael o'r Swyddfa Ystadegau Gwladol, gan ddarparu data manylach o’r Arolwg o’r Llafurlu, gan gynnwys data ar gyfer ardaloedd islaw lefel Cymru. Mae’r setiau data blynyddol hyn yn defnyddio canlyniadau o’r samplau o’r arolygon chwarterol a ddefnyddir ar gyfer y cyfresi allweddol, ynghyd â chanlyniadau o bersonau ychwanegol a samplwyd er mwyn darparu set ddata fwy cadarn (cyfnerthedig), ac mae'r amcangyfrifon yn destun amrywioldeb samplu llawer llai.

. Mae canlyniadau chwarterol ar gael hefyd, ac mae’r rhain eto’n darparu data manylach o’r Arolwg o’r Llafurlu na’r cyfresi allweddol, gan gynnwys data ar gyfer ardaloedd islaw lefel Cymru. Fodd bynnag, er bod y data hyn ar gael yn gynharach na’r data a gymerir o’r setiau data blynyddol, nid yw’r data ar gyfer ardaloedd islaw lefel Cymru a gymerir o’r setiau data chwarterol yn cael eu cynnwys ar Stats Cymru mwyach gan fod y canlyniadau’n llawer llai cadarn na’r rheiny sy’n dod o’r setiau data blynyddol.

Nodwch oherwydd y cymerir y data o'r setiau data BLYNYDDOL o'r Arolwg o'r Llafurlu NAD ydynt yn cyfateb yn union i'r cyfartaleddau blynyddol a ddeilliwyd o'r 4 set ddata CHWARTEROL yn y cyfnod perthnasol o 12 mis yr ymdrinnir ag ef oherwydd gwahaniaethau yn y strwythur samplu.

Nomis yw'r porth swyddogol y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar gyfer ystadegau'r farchnad lafur. Sylwer y gall rhai amcangyfrifon o Nomis ar gyfer yr APS fod yn ychydig yn wahanol i'r rhai a gyflwynir yma, oherwydd y gwahaniaethau yn y ffordd mae’r daearyddiaethau awdurdodau lleol yn cael eu hadeiladu.

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
2001 i 2018

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf ac felly mae'n bosibl y bydd rhai mân anghysondebau ymddangosiadol rhwng swm yr eitemau sy'n rhan ohonynt a'r cyfansymiau fel y'u dangosir.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Ym mis Gorffennaf 2017, adolygwyd y data Arolwg Boblogaeth Blynyddol yn ôl i 2012, oherwydd mae'n ystyried yr amcangyfrifon diweddaraf o'r boblogaeth (2015).

Ansawdd ystadegol
Gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio ar samplau ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae mwy o amrywioldeb yn nata awdurdodau lleol unigol nag yn y data ar gyfer Cymru.

Allweddeiriau
Cyflogaeth yn y sector cyhoeddus / preifat