Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Statws unigolion cyflogedig yn ôl awdurdod lleol yng Nghymru a mesur
None
Oed[Hidlwyd]
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Mesur[Hidlo]
-
Mesur 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
[Lleihau]Cyfanswm mewn cyflogaethCliciwch yma i ddidoliCyfanswm mewn cyflogaeth[Lleihau]Cyfanswm mewn cyflogaeth (eto)Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm mewn cyflogaeth (eto)
Cliciwch yma i ddidoliCyflogeionCliciwch yma i ddidoliHunan-gyflogedigCliciwch yma i ddidoliGyfradd hunan-gyflogaethCliciwch yma i ddidoliCyflogaeth llawn amserCliciwch yma i ddidoliCyflogaeth ran-amserCliciwch yma i ddidoliCyfradd cyflogaeth rhan-amser
[Ehangu]Y Deyrnas Unedig54,394,5009,717,90030.164,460,10047,361,20016,977,30052.764,460,100
[Lleihau]Cymru2,473,500414,00028.42,917,9002,101,800808,10055.42,917,900
CymruYnys Môn52,80011,70035.865,10046,30018,60057.065,100
Gwynedd88,40026,40045.4115,80076,40039,20067.6115,800
Conwy85,30014,20028.2100,40074,20026,00051.9100,400
Sir Ddinbych70,10016,50037.987,50062,40024,70056.687,500
Sir y Fflint133,10017,60023.2151,600111,70039,40052.0151,600
Wrecsam119,30019,10027.5138,700100,10038,70055.7138,700
Powys87,00034,80056.1124,00088,50035,20056.8124,000
Ceredigion50,80016,50047.169,90046,30023,40067.069,900
Sir Benfro85,30024,30044.0110,60076,70033,90061.3110,600
Sir Gaerfyrddin135,60026,50032.2164,600117,50046,90057.0164,600
Abertawe186,90027,50025.5215,700147,40067,50062.5215,700
Castell-nedd Port Talbot113,20012,70019.8127,90093,10034,00053.1127,900
Pen-y-bont ar Ogwr111,70013,70021.6127,10093,90032,70051.5127,100
Bro Morgannwg105,90020,70032.3128,00089,70037,60058.6128,000
Caerdydd330,90046,60024.4381,400272,800107,80056.5381,400
Rhondda Cynon Taf196,30019,50018.1217,400166,00051,10047.0217,400
Merthyr Tudful47,9006,00022.154,50040,50013,80050.354,500
Caerffili145,50013,40016.7160,700119,80040,60050.6160,700
Blaenau Gwent55,7006,90021.963,10048,00014,90047.263,100
Tor-faen72,8008,70021.381,80061,30020,30049.681,800
Sir Fynwy68,80018,90042.688,40063,10024,90056.588,400
Casnewydd130,40011,80016.5143,600106,10037,10051.6143,600

Metadata

Teitl
Statws personau cyflogedig yn ôl rhyw ac awdurdod lleol yng Nghymru

Diweddariad diwethaf
19 Mehefin 2019 19 Mehefin 2019

Diweddariad nesaf
Medi 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg Poblogaeth Blynyddol, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r data yn y set ddata hon yn ymwneud â statws personau sy’n gyflogedig yng Nghymru, gan rannu’r cyfanswm i’r rheiny sy’n hunangyflogedig neu’n gyflogeion a’r rheiny sy’n amser llawn neu’n rhan amser.
Gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio ar samplau ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae mwy o amrywioldeb yn nata awdurdodau lleol unigol nag yn y data ar gyfer Cymru.
Cesglir data’r Arolwg o’r Llafurlu drwy gydol y flwyddyn, ac mae ar gael o'r Swyddfa Ystadegau Gwladol mewn amrywiaeth o ffyrdd. Mae’r set ddata hon yn cynnwys y canlyniadau blynyddol diweddaraf, fel y cyfeirir atynt yn yr ail bwynt bwled isod.
Mae data allweddol ar y farchnad lafur yn cael eu diweddaru bob mis gan ddangos y sefyllfa ar gyfer y tri mis diweddaraf, ar gyfer y DU a phob un o’r gwledydd yn y DU a phob rhanbarth yn Lloegr. Nodwch fod y data hyn wedi’u haddasu’n dymhorol a hefyd nad yw’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn cyhoeddi unrhyw ddata is-ranbarthol (h.y. awdurdod lleol) yn ôl amserlen fisol.
Mae canlyniadau blynyddol sy’n ymdrin â’r cyfnodau a ddisgrifiwyd yn gynharach hefyd ar gael o'r Swyddfa Ystadegau Gwladol, gan ddarparu data manylach o’r Arolwg o’r Llafurlu, gan gynnwys data ar gyfer ardaloedd islaw lefel Cymru. Mae’r setiau data blynyddol hyn yn defnyddio canlyniadau o’r samplau o’r arolygon chwarterol a ddefnyddir ar gyfer y cyfresi allweddol, ynghyd â chanlyniadau o bersonau ychwanegol a samplwyd er mwyn darparu set ddata fwy cadarn (cyfnerthedig), ac mae'r amcangyfrifon yn destun amrywioldeb samplu llawer llai.
Mae canlyniadau chwarterol ar gael hefyd, ac mae’r rhain eto’n darparu data manylach o’r Arolwg o’r Llafurlu na’r cyfresi allweddol, gan gynnwys data ar gyfer ardaloedd islaw lefel Cymru. Fodd bynnag, er bod y data hyn ar gael yn gynharach na’r data a gymerir o’r setiau data blynyddol, nid yw’r data ar gyfer ardaloedd islaw lefel Cymru a gymerir o’r setiau data chwarterol yn cael eu cynnwys ar Stats Cymru mwyach gan fod y canlyniadau’n llawer llai cadarn na’r rheiny sy’n dod o’r setiau data blynyddol.
Nodwch oherwydd y cymerir y data o'r setiau data BLYNYDDOL o'r Arolwg o'r Llafurlu NAD ydynt yn cyfateb yn union i'r cyfartaleddau blynyddol a ddeilliwyd o'r 4 set ddata CHWARTEROL yn y cyfnod perthnasol o 12 mis yr ymdrinnir ag ef oherwydd gwahaniaethau yn y strwythur samplu.


Casgliad data a dull cyfrifo
Cymerir y data hyn o'r setiau data BLYNYDDOL o'r Arolwg o'r Llafurlu a gynhelir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS), gan ddarparu data'r farchnad lafur ar gyfer yr awdurdodau lleol yng Nghymru. Mae argaeledd data awdurdodau lleol yn dibynnu ar sampl gwell (oddeutu 350 y cant yn fwy) ar gyfer yr Arolwg blynyddol o'r Llafurlu, a ddechreuodd yn 2001.
Ar gyfer y blynyddoedd sydd wedi'u labelu 2001 i 2004 yn y set ddata hon, y gwir gyfnodau yr ymdrinnir â hwy yw'r 12 mis sy'n rhedeg o fis Mawrth yn y flwyddyn a nodir i fis Chwefror yn y flwyddyn ganlynol (e.e. 2001 = 1 Mawrth 2001 i 28 Chwefror 2002).
Ers 2004, mae'r data blynyddol wedi cael eu cynhyrchu fel data blynyddol treigl, sy'n cael eu diweddaru bob tri mis, ac erbyn hyn cyfeirir at y set ddata fel yr Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth. Mae'r cyfartaleddau blynyddol treigl yn dilyn y calendr ac mae'r cyfartaledd blynyddol treigl cyntaf a ddangosir yma yn ymdrin â'r cyfnod 1 Ionawr 2005 i 31 Rhagfyr 2005, ac wedyn data sy'n ymdrin â'r cyfnod 1 Ebrill 2005 i 31 Mawrth 2006, gyda diweddariadau chwarterol treigl wedi hynny. Nodwch felly bod y cyfartaleddau blynyddol treigl olynol yn gorgyffwrdd gan naw mis.
Nomis yw'r porth swyddogol y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar gyfer ystadegau'r farchnad lafur. Sylwer y gall rhai amcangyfrifon o Nomis ar gyfer yr APS fod yn ychydig yn wahanol i'r rhai a gyflwynir yma, oherwydd y gwahaniaethau yn y ffordd mae’r daearyddiaethau awdurdodau lleol yn cael eu hadeiladu.

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
2001 i 2019

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf ac felly mae'n bosibl y bydd rhai mân anghysondebau ymddangosiadol rhwng swm yr eitemau sy'n rhan ohonynt a'r cyfansymiau fel y'u dangosir.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Ym mis Mawrth 2019, adolygwyd y data Arolwg Boblogaeth Blynyddol yn ôl i 2012, oherwydd mae'n ystyried yr amcangyfrifon diweddaraf o'r boblogaeth.

Ansawdd ystadegol
Gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio ar samplau ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae mwy o amrywioldeb yn nata awdurdodau lleol unigol nag yn y data ar gyfer Cymru.

Allweddeiriau
Statws cyflogaeth