Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Plant mewn tlodi incwm cymharol yn ôl oedran plentyn ieuengaf y teulu
None
Mesur[Hidlwyd]
Measure2
BlwyddynNid yw amcangyfrifon ar gyfer cyfnodau sy\'n rhychwantu\'r flwyddyn ariannol a ddaeth i ben (FYE) 2021 yn cynnwys y data a gasglwyd yn ystod FYE 2021 mewn cyfrifiadau. Ar gyfer y ddau gyfnod diweddaraf a ddangosir, mae amcangyfrifon a gyfrifwyd gynt fel cyfartaleddau treigl 3 i 5 mlynedd yn seiliedig ar gyfartaleddau treigl 2 i 4 blynedd sy\'n hepgor data arolwg FYE 2021.<br /><br />[Hidlo]
[Lleihau]Dangosydd[Hidlo]
-
-
Dangosydd 1
Cliciwch yma i ddidoliFYE 2008 i FYE 2011Cliciwch yma i ddidoliFYE 2009 i FYE 2012Cliciwch yma i ddidoliFYE 2010 i FYE 2013Cliciwch yma i ddidoliFYE 2011 i FYE 2014Cliciwch yma i ddidoliFYE 2012 i FYE 2015Cliciwch yma i ddidoliFYE 2013 i FYE 2016Cliciwch yma i ddidoliFYE 2014 i FYE 2017Cliciwch yma i ddidoliFYE 2015 i FYE 2018Cliciwch yma i ddidoliFYE 2016 i FYE 2019Cliciwch yma i ddidoliFYE 2017 i FYE 2020Cliciwch yma i ddidoliFYE 2018 i FYE 2021Cliciwch yma i ddidoliFYE 2019 i FYE 2022Cliciwch yma i ddidoliFYE 2020 i FYE 2023
[Lleihau]Pob aelwyd332321332331320320308308320309321309320
Pob aelwyd0-4 oed172184202175173171157173187173173191194
5-10 oed12010210110186999910010410712299102
11-15 oed87847289929693726766677065
16-19 oed(!) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i seilio ar rhwng 100 a 199 o ymatebion i\'r arolwg, ac yn cael ei chategoreiddio fel un ansawdd isel.46(!) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i seilio ar rhwng 100 a 199 o ymatebion i\'r arolwg, ac yn cael ei chategoreiddio fel un ansawdd isel.50(!) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i seilio ar rhwng 100 a 199 o ymatebion i\'r arolwg, ac yn cael ei chategoreiddio fel un ansawdd isel.62(!) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i seilio ar rhwng 100 a 199 o ymatebion i\'r arolwg, ac yn cael ei chategoreiddio fel un ansawdd isel.48(!) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i seilio ar rhwng 100 a 199 o ymatebion i\'r arolwg, ac yn cael ei chategoreiddio fel un ansawdd isel.43(!) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i seilio ar rhwng 100 a 199 o ymatebion i\'r arolwg, ac yn cael ei chategoreiddio fel un ansawdd isel.40(!) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i seilio ar rhwng 100 a 199 o ymatebion i\'r arolwg, ac yn cael ei chategoreiddio fel un ansawdd isel.43(!) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i seilio ar rhwng 100 a 199 o ymatebion i\'r arolwg, ac yn cael ei chategoreiddio fel un ansawdd isel.44(!) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i seilio ar rhwng 100 a 199 o ymatebion i\'r arolwg, ac yn cael ei chategoreiddio fel un ansawdd isel.43*Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i seilio ar lai na 100 o ymatebion i\'r arolwg, ac nid yw\'n ddigon cadarn i\'w chyhoeddi*Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i seilio ar lai na 100 o ymatebion i\'r arolwg, ac nid yw\'n ddigon cadarn i\'w chyhoeddi*Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i seilio ar lai na 100 o ymatebion i\'r arolwg, ac nid yw\'n ddigon cadarn i\'w chyhoeddi*Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i seilio ar lai na 100 o ymatebion i\'r arolwg, ac nid yw\'n ddigon cadarn i\'w chyhoeddi

Metadata

Teitl

Aelwydydd islaw'r incwm cyfartalog

Diweddariad diwethaf

Mawrth 2023 Mawrth 2023

Diweddariad nesaf

2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Aelwydydd Islaw'r Incwm Cyfartalog, Arolwg Adnoddau Teuluol, yr Adran Gwaith a Phensiynau

Cyswllt ebost

ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r tabl hwn yn cyflwyno data ar yr holl blant sy'n byw mewn cartrefi sydd ag incwm aelwyd islaw 60 y cant o ganolrif incwm aelwydydd y DU ar ôl i gostau tai gael eu talu.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae’r data yn seiliedig ar ddadansoddiad Llywodraeth Cymru o ddata a ddarparwyd gan dim Aelwydydd Islaw'r Incwm Cyfartalog yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae'r ffigyrau a ddangosir ar gyfer cyfartaledd newidiol aml-flwyddyn, fel y nodir.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gweler y ddolen i wefan Gov.UK o dan y pennawd Dolenni.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Gweler y ddolen i wefan Gov.UK o dan y pennawd Dolenni.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae diwygiad methodolegol mân wedi’u gwneud i’r gyfres data Cartrefi Islaw Ystadegau Incwm Cyfartalog gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) i gasglu holl incwm o Gynhaliaeth Plant. O ganlyniad i hyn bydd mwy o incwm o gynhaliaeth plant yn cael ei gynnwys, gan gynyddu rhai incwm aelwydydd ychydig ac felly‘n tueddu lleihau’r cyfraddau incwm isel ar gyfer teuluoedd â phlant. Mae’r gyfres lawn (yn ôl i FYE 1995) wedi’i diwygio i sicrhau bod cymariaethau dros amser ar sail gyson ar draws y gyfres amser llawn. Yn nhermau effaith y diwygiadau, yn y mwyafrif o achosion mae’r canran o bobl mewn incwm isel heb newid ar ôl eu talgrynnu i’r pwynt canran agosaf

Allweddeiriau

Cynhwysiant Cymdeithasol; HBAI; Incwm; Tlodi

Ansawdd ystadegol

Nodyn 1: Mae amcangyfrifon FYE 2021 yn annibynadwy gan eu bod yn seiliedig ar ddata a gasglwyd yn ystod blwyddyn gyntaf pandemig y coronafeirws (COVID-19), pan wnaeth rheolau'r cyfyngiadau symud amharu'n ddifrifol ar y casglu data.

Nodyn 2: Roedd y casgliad o ddata yn ystod y flwyddyn ariannol a ddaeth i ben (FYE) 2022 drwy gyfweliadau ffôn yn hytrach na'r dull wyneb yn wyneb sefydledig a ddefnyddiwyd cyn pandemig y coronafeirws (COVID-19). Er ein bod wedi asesu ansawdd data FYE 2022 i fod yn ddigon cadarn i'w gyhoeddi, mae rhywfaint o ragfarn weddilliol o hyd yn sampl yr arolwg sy'n deillio o'r newid yn y modd arolygu. Mae rhagor o wybodaeth am ansawdd data ar gael yn adroddiad technegol yr Adran Gwaith a Phensiynau sy'n cyd-fynd â rhyddhau ystadegau FYE 2022.

Nodyn 3: Mae'r arolwg yn gofyn i'r ymatebwyr beth maent yn barnu yw eu tarddiad ethnig. Dosbarthwyd unigolion yn ôl grwp ethnig person cyswllt y cartref, sy'n golygu bod gwybodaeth am aelwydydd aml-ethnig yn cael ei golli. Nifer fach sy'n cael eu samplu o'r grwpiau lleiafrifoedd ethnig llai, ac am y rheswm hwn mae angen cyfuno rhai grwpiau lleiafrifoedd ethnig i un categori "Grwp Du, Asiaidd neu Ethnig Leiafrifol" a chyflwyno dadansoddiad fel cyfartaledd dros bum mlynedd. Mae'r categori Gwyn yn cynnwys Gwyn – Cymraeg/Saesneg/Albanaidd/Gogledd Iwerddon/Prydeinig ac unrhyw gefndir Gwyn arall gan gynnwys Sipsiwn a Theithwyr Gwyddelig.

Nodyn 4: Pobl anabl yw'r rhai sydd ag unrhyw gyflwr neu afiechyd corfforol neu feddyliol sydd wedi para, neu sy'n debyg o bara, am 12 mis neu fwy, ac sy'n cyfyngu ychydig neu gryn dipyn ar eu gallu i gyflawni gweithgareddau o ddydd i ddydd. Mae hyn yn unol â diffiniad y Ddeddf Cydraddoldeb. Mae'r ffordd o adnabod pobl ag anabledd wedi newid dros amser, ac nid oes modd cymharu data cyn 2012/13 â'r data presennol.

Nodyn 5: Mae rhai pensiynwyr yn byw fel cwpwl gyda phartner o oedran gweithio ac felly bydd oedran y pen cartref o dan 65 oed.

Nodyn 6: Mae'r categori Cwpwl sy'n Bensiynwyr yn cynnwys rhai oedolion oedran gweithio sy'n byw fel cwpwl gyda phartner o oedran pensiwn.

Gweler y ddolen i wefan Gov.UK o dan y pennawd Dolenni.