Neidio i'r cynnwys

Tlodi

Nid yw amcangyfrifon ar gyfer cyfnodau sy'n rhychwantu'r flwyddyn ariannol a ddaeth i ben (FYE) 2021 yn cynnwys y data a gasglwyd yn ystod FYE 2021 mewn cyfrifiadau. Ar gyfer y ddau gyfnod diweddaraf a ddangosir, mae amcangyfrifon a gyfrifwyd gynt fel cyfartaleddau treigl 3 i 5 mlynedd yn seiliedig ar gyfartaleddau treigl 2 i 4 blynedd sy'n hepgor data arolwg FYE 2021. Mae amcangyfrifon FYE 2021 yn annibynadwy gan eu bod yn seiliedig ar ddata a gasglwyd yn ystod blwyddyn gyntaf pandemig y coronafeirws (COVID-19), pan wnaeth rheolau'r cyfyngiadau symud amharu'n ddifrifol ar y casglu data.

Roedd y casgliad o ddata yn ystod y flwyddyn ariannol a ddaeth i ben (FYE) 2022 drwy gyfweliadau ffôn yn hytrach na'r dull wyneb yn wyneb sefydledig a ddefnyddiwyd cyn pandemig y coronafeirws (COVID-19). Er ein bod wedi asesu ansawdd data FYE 2022 i fod yn ddigon cadarn i'w gyhoeddi, mae rhywfaint o ragfarn weddilliol o hyd yn sampl yr arolwg sy'n deillio o'r newid yn y modd arolygu. Mae rhagor o wybodaeth am ansawdd data ar gael yn adroddiad technegol yr Adran Gwaith a Phensiynau sy'n cyd-fynd â rhyddhau ystadegau FYE 2022.

Mae'r adroddiadau yma yn cynnwys data ar y ganran o: yr holl unigolion, plant, y boblogaeth oedran gweithio a phensiynwyr sy'n byw mewn tlodi incwm cymharol.

Mae person yn byw mewn tlodi incwm cymharol os ydynt yn byw mewn cartref lle mae incwm yr aelwyd yn is na 60% o ganolrif incwm aelwyd y DU.

Mae'r prif ffigurau yn dod o'r cyhoeddiad aelwydydd islaw incwm cyfartalog (HBAI) gan yr Adran Gwaith a Phensiynau. Mae gweddill y data o ddadansoddiad pellach o ddata'r arolwg a ddefnyddiwyd yn yr adroddiad hwnnw (yr Arolwg Adnoddau Teuluol). Mae hyn wedi'i wneud gan Lywodraeth Cymru.

Rhoddir y prif ffigurau ar sail cyn ac ar ôl talu costau tai. Dim ond ar ôl talu costau tai y ceir yr adroddiadau eraill gan mai dyma'r mesur a ddefnyddir yn fwy eang.

Nifer, risg a chyfansoddiad - ar wahân i'r adroddiad cyntaf a restrir, mae'r gweddill i gyd yn rhoi tri mesur: rhif, risg a chyfansoddiad.