Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyrchfan myfyrwyr cymwysedig o SAUau yng Nghymru yn ôl y pwnc a astudiwyd, lefel astudio, rhyw a gweithgarwch cyfredol
None
[Lleihau]Cymhwyster[Hidlwyd]
-
Cymhwyster 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Rhyw 1[Hidlo]
Measure1
Rhyw[Hidlo]
[Lleihau]Gweithgarwch[Hidlo]
-
Gweithgarwch 1
[Lleihau]Pwnc[Hidlo]
-
-
Pwnc 1
[Lleihau]Cliciwch yma i ddidoliPersonau
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliY cyfan
[Lleihau]Pob pwnc85,040
Pob pwncMeddygaeth a deintyddiaeth2,130
Pynciau sy’n gysylltiedig â meddygaeth8,700
Gwyddorau biolegol11,155
Gwyddor milfeddygaeth.
Amaethyddiaeth a phynciau cysylltiedig1,060
Gwyddorau ffisegol4,395
Gwyddorau mathemategol1,035
Cyfrifiadureg2,960
Peirianneg a thechnoleg5,670
Pensaernïaeth, adeiladu a chynllunio1,530
Astudiaethau cymdeithasol7,480
Y Gyfraith2,965
Astudiaethau busnes a gweinyddol9,060
Cyfathrebu torfol a dogfennu1,900
Ieithoedd4,260
Astudiaethau hanesyddol ac athronyddol3,240
Celfyddydau creadigol a dylunio7,445
Addysg9,810
Cyfunol255

Metadata

Teitl
Lleoliad Myfyrwyr Cymwysedig o Sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru yn ôl pwnc sy’n cael ei astudio, rhyw a gweithgarwch bresennol

Diweddariad diwethaf
Gorffennaf 2018 Gorffennaf 2018

Diweddariad nesaf
Yn sgil adolygiad mawr, mae'r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch yn rhagweld mai hon fydd y flwyddyn olaf y byddant cyhoeddi allbynnau Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch. Mae arolwg newydd ar Hynt Graddedigion wrthi'n cael ei roi ar waith, a bydd yn cael ei gynnal ymhlith graddedigion oddeutu 15 mis ar ôl iddynt gwblhau eu hastudiaethau. Disgwylir y bydd y set gyntaf o ddata Hynt Graddedigion yn cael ei chyhoeddi yn ystod gwanwyn 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch, yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch

Cyswllt ebost
ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Yn dilyn adolygiad o arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch (DLHE) ac ymgynghoriad gydag adrannau’r llywodraeth, y sector AU a’r defnyddwyr y data, cafodd yr arolwg ei ail-ddylunio ar gyfer 2011/12 i gasglu gwybodaeth fanylach gan y ymadawyr yn arbennig ynghylch eu gweithgarwch ar ddyddiad yr arolwg. Mae’r ymadawyr bellach yn adrodd am yr holl weithgarwch y maent yn ei wneud ar ddyddiad y cyfrifiad ac yna’n dweud p’un sydd bwysicaf iddynt. O’r atebion hyn mae categorïau lleoliad yn deillio, gan ystyried y weithgaredd bwysicaf, ac mewn rhai achosion, gweithgareddau eraill y mae’r ymadawr yn rhan ohonynt.

Casgliad data a dull cyfrifo
Ffynhonnell: Cofnod Myfyriwr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch
Cyswllt: post16ed.stats@gov.wales


Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae’r tabl hwn yn rhoi gwybodaeth am leoliad myfyrwyr sy’n hanu o’r DU chwe mis ar ôl iddynt ennill cymwysterau addysg uwch o Sefydliadau Addysg Uwch yn y DU.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae’r ffordd y caiff y ffigurau eu cyflwyno yn y tabl hwn yn dilyn egwyddorion strategaeth talgrynnu Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch. Bwriad y strategaeth yw atal gwybodaeth bersonol am unrhyw unigolyn rhag cael ei datgelu. Mae’r strategaeth hon yn cynnwys talgrynnu pob rhif i’r 5 agosaf. Dyma grynodeb o’r strategaeth hon:
• 0, 1, 2 yn cael eu talgrynnu i 0 ac yn cael eu cynrychioli gan '*'.
• Pob rhif arall yn cael eu talgrynnu i’r 5 agosaf


Ansawdd ystadegol
Cafodd cwmpas arolwg 2011/12 ei ehangu i gynnwys cymwysterau AU ychwanegol ac mae bellach yn cynnwys ymadawyr nad ydynt yn hanu o’r UE lle roedd wedi’i gyfyngu cyn hynny i ymadawyr o’r DU a’r Undeb Ewropeaidd yn unig. Yn 2011/12 roedd y boblogaeth darged yn 703,615 o ymadawyr ac roedd 133,175 ohonynt yn ymadawyr nad oeddent yn hanu o’r UE. Cynhaliwyd arolwg peilot o’r ymadawyr hyn yn 2011/12 gyda chyfarwyddyd clir na ddylai’r wybodaeth a gesglir gael ei chyhoeddi tan iddi gael ei hadolygu’n ofalus. Mae’r ymadawyr hyn felly’n cael eu heithrio o SFR Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch ac o’r bwletin ystadegol hwn. Yn ogystal â hynny, enillodd 2,960 o ymadawyr gymwysterau ymchwil ôl-raddedig o statws segur. Ystyrir bod canlyniadau lleoliad yr ymadawyr hyn yn wahanol iawn eu natur i ganlyniadau ymadawyr ymchwil ôl-raddedig eraill a gafodd eu cynnwys yn yr arolwg, felly mae’r ymadawyr hyn wedi cael eu heithrio

Enw
EDUC0154