Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Presenoldeb cleifion allanol yn ôl swyddogaeth triniaeth
None
Cod Ardal[Hidlwyd]
[Lleihau]Sefydliad[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Sefydliad 1[Hidlo]
-
Sefydliad 2[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Swyddogaeth Triniaeth[Hidlo]
-
-
Swyddogaeth Triniaeth 1
Cliciwch yma i ddidoliPresenoldebau newyddCliciwch yma i ddidoliCyfanswm y presenoldebauCliciwch yma i ddidoliCymhareb o bresenoldebau dilynol i bresenoldebau newyddCliciwch yma i ddidoliNifer y cleifion allanol newydd na ddaethantCliciwch yma i ddidoliCanran yr apwyntiadau newydd lle na ddaeth y claf allanolCliciwch yma i ddidoliCyfanswm nifer y cleifion allanol na ddaethantCliciwch yma i ddidoliCanran o gyfanswm yr apwyntiadau lle na ddaeth y claf allanol
[Lleihau]Pob Swyddogaeth Triniaeth1,904,9726,168,6994.3150,61614.7540,63116.1
Pob Swyddogaeth TriniaethDamweiniau ac Achosion Brys19350.3.0.0.0.0
Salwch Meddwl Oedolion40,329141,2825.07,02029.726,74231.9
Anestheteg4,03943,6102.047521.12,39310.4
Clinig Cynenedigol.......
Meddygaeth Awdiolegol1,4763,4512.732836.258529.0
Cardioleg74,636182,2602.84,62311.714,28114.6
Llawfeddygaeth Gardiothorasig4,84317,4004.32228.81,51216.0
Patholeg Gemegol2,9308,7714.044526.41,38927.3
Seiciatreg i Blant a’r Glasoed17,585103,2999.81,66317.314,30924.3
Geneteg Glinigol2904871.42716.93412.6
Haemotoleg Glinigol27,978234,24614.71,69111.413,00410.5
Alergedd ac Imiwnedd Clinigol2,1715,0932.732026.282428.1
Niwroffisioleg Glinigol6,7096,8020.081521.881521.5
Oncoleg Glinigol (Radiotherapi yn flaenorol)22,816194,68115.08317.08,9988.8
Ffarmacoleg Glinigol3271,5429.28743.631033.6
Seicoleg Glinigol.......
Meddygaeth Gymunedol.......
Arbenigedd Meddygaeth Ddeintyddol2,4706,1393.048632.31,12630.8
Dermatoleg109,338360,6774.67,69213.225,88713.4
Clustiau, Trwyn a Gwddf148,551337,3162.410,04612.727,75215.2
Endocrinoleg17,84987,3147.82,67925.912,41524.9
Seiciatreg Fforensig4686540.873.292.8
Gastroenteroleg51,434132,6453.24,93217.515,35520.8
Meddygaeth Gyffredinol32,376127,4865.93,79021.017,43824.1
Patholeg Gyffredinol.......
Llawfeddygaeth Gyffredinol177,275407,9712.311,40312.130,13513.8
Meddygaeth Genhedlol-wrinol981060.187.5108.6
Meddygaeth Geriatrig21,76673,3624.72,07517.48,71621.2
Mamolaeth Meddyg Teulu.......
Meddyg Teulu Heblaw Mamolaeth.......
Gynaecoleg137,914300,8352.29,25512.622,66514.0
Haematoleg (anghlinigol).......
Clefydau Heintus3399153.4169.37415.0
Clinig Meddygon Ymgynghorol ar y Cyd.......
Anableddau Dysgu1,1938,99413.1649.962613.0
Microbioleg Feddygol.......
Oncoleg Feddygol4,24137,24815.61115.11,3276.9
Offthalmoleg Feddygol.......
Gwasanaeth Bydwreigiaeth41,27796,9712.79914.75,20610.2
Arenneg10,50483,82214.283114.87,82917.1
Niwroleg26,31873,8333.63,03620.79,59523.0
Niwrolawdriniaeth2,76210,2425.319613.31,26822.2
Meddygaeth Niwclear.......
Gweithgaredd Nyrsio.......
Obstetreg53,259226,0936.53,27611.618,71215.3
Seiciatreg Henaint13,92347,0534.81,02513.83,71614.8
Offthalmoleg170,783648,8325.512,36513.547,59513.7
Llawdriniaeth y Geg71,108155,5942.35,54914.513,25915.7
Orthodonteg9,30084,68816.288517.48,43518.1
Deintyddiaeth Bediatrig4,18711,9483.768428.12,43833.9
Niwroleg Bediatrig1,0114,8187.512321.769725.3
Llawfeddygaeth Bediatrig3,1536,7032.263833.71,15829.5
Wroleg Bediatrig.......
Pediatreg55,936194,0694.96,51720.930,33627.1
Rheoli Poen15,51439,1623.01,81621.03,77517.6
Meddygaeth Liniarol1,1243,7064.67512.529814.8
Llawdriniaeth Blastig11,70362,6288.373411.85,01314.8
Clinig Ôl-enedigol.......
Seicotherapi1386253.57535.211916.0
Radioleg1,3551,6100.4567.9758.8
Gwasanaeth Adsefydlu7,13820,9583.964516.61,95317.1
Meddygaeth Anadlol46,884162,3224.95,06419.517,13219.1
Deintyddiaeth Adferol9,20243,3337.51,24923.94,29218.0
Rhewmatoleg46,658171,2935.33,45613.815,28916.4
Trawma ac Orthopedig309,705926,2413.523,65614.274,32814.9
Wroleg75,178240,7194.16,31115.518,23214.1

Metadata

Teitl
Presenoldeb Cleifion Allanol

Diweddariad diwethaf
28 Tachwedd 2019 28 Tachwedd 2019

Diweddariad nesaf
Tachwedd 2020 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Set ddata gweithgaredd sylfaenol cleifion allanol, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Cafodd Set Ddata Isafswm Gweithgarwch Cleifion Allanol ei chyflwyno yng Nghymru ym mis Ebrill 1999. Mae'r set ddata'n cofnodi gwybodaeth ar lefel y claf am weithgarwch cleifion allanol yn y GIG yng Nghymru. Cafodd y set ddata ei chynllunio'n wreiddiol i gofnodi gweithgarwch dan ofal meddyg ymgynghorol, ond mae wedi'u hehangu i gynnwys gweithgarwch dan ofal nyrs annibynnol. Caiff gwybodaeth ei chasglu'n fisol a'i chadw gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru.

O 2012-13 ymlaen, Set Ddata Isafswm Gweithgarwch Cleifion Allanol yw ffynhonnell ystadegau swyddogol ar gyfer gweithgarwch cleifion allanol yn y GIG yng Nghymru, yn hytrach na'r casgliad data blaenorol yn QS1. Er mai QS1 oedd ffynhonnell swyddogol yr ystadegau ar gyfer 2011-12, rydym hefyd wedi cyhoeddi data ar gyfer 2011-12 o'r Set Data Isafswm Gweithgarwch Cleifion Allanol er mwyn cymharu'r hen ffynhonnell ddata â'r ffynhonnell ddata bresennol.

Seilir y ffigurau ar weithgarwch a gynhaliwyd mewn ysbytai yng Nghymru. O ganlyniad i hyn, maent yn cynnwys gweithgarwch a ddarparwyd gan sefydliadau Lloegr yn ysbytai Cymru ac nid ydynt yn cynnwys gweithgarwch a gynhaliwyd yn Lloegr.

Mae'r gostyngiad yng nghleifion allanol na ddaethant yng Nghaerdydd a’r Fro rhwng 2014-15 a 2015-16 yn bennaf oherwydd o gyflwyniad o system archebu gwbl awtomatig (‘Fully Automated Booking system’). Mae'r gostyngiad yng ngweithgaredd yng Nghwm Taf rhwng 2014-15 a 2015-16 yn bennaf oherwydd newid yn y data a gyflwynant i ddod â nhw yn unol â safonau adrodd cenedlaethol. Esbonnir y rhain yn fanylach yn adran 3 o’r erthygl ystadegol 'Set Data Isafswm Cleifion Allanol: diweddariad ar ansawdd y data a chrynodeb o'r canlyniadau ar gyfer 2015-16'.

O Ebrill 2016, roedd newid yn y codau swyddogaeth triniaeth a gyflwynwyd gan Fyrddau Iechyd Lleol, gweler y datganiad am fwy o wybodaeth.

Mae’r cynnydd yng Nghwm Taf yn 2016-17 yn bennaf oherwydd yr oedd rhai safleoedd ysbyty yn cyflwyno data am y tro cyntaf, a eglurir yn fanylach yn y datganiad ystadegol.

Gweler yr erthygl ystadegol “Set Ddata Isafswm Gweithgarwch Cleifion Allanol: cyhoeddi data a thrafod ansawdd data” oedd wedi’i chyhoeddi ar 16 Chwefror 2016 i weld gwybodaeth am Set Ddata Isafswm Gweithgarwch Cleifion Allanol, gan gynnwys gwahaniaethau rhwng y ffynhonnell ddata hon a'r casgliad data yn QS1, a hefyd gwybodaeth am ansawdd y data. Gweler hefyd 'Set Data Isafswm Cleifion Allanol: diweddariad ar ansawdd y data a chrynodeb o'r canlyniadau ar gyfer 2015-16' oedd wedi’i chyhoeddi ar 04 Hydref 2016.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'n ofynnol i fyrddau iechyd lleol ac ymddiriedolaethau gyflwyno Set Ddata Isafswm Gweithgarwch Cleifion Allanol i Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru yn fisol erbyn ugeinfed diwrnod y mis sy'n dilyn. Caiff y data eu lanlwytho wedyn i'r gronfa ddata genedlaethol.

Bydd Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru yn darparu data ar gyfer pob blwyddyn ariannol i Lywodraeth Cymru yn flynyddol.

I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch yr Erthyglau Ystadegol, drwy'r ddolenni we berthnasol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae data yn cael ei ddangos o 2011-12 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Ewch i weld yr wybodaeth hon yn yr Erthyglau a Datganiadau Ystadegol, drwy'r dolenni we berthnasol.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae canrannau a chymarebau wedi'u talgrynnu i 1 pwynt degol

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Diwygiwyd y data hwn ar 13/12/18 i gyweirio achosion o ddyblygu yn y cyfansymiau bwrdd iechyd. Nid oedd ffigurau Cymru nag ysbytai wedi eu heffeithio.

Ein nod yw diwygio data'r flwyddyn flaenorol wrth inni ryddhau data newydd bob blwyddyn. Byddwn yn derbyn cyngor gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru ynglyn â diwygio data'r blynyddoedd blaenorol. Er enghraifft, os oes gwahaniaethau mawr yn y data mewn cyflwyniadau dilynol gan fyrddau iechyd lleol/ymddiriedolaethau'r GIG, caiff y data eu diwygio. Tynnir sylw at ddata wedi'u diwygio yn nhabl StatsCymru.

Ansawdd ystadegol
Ewch i weld yr wybodaeth hon yn yr Erthyglau a Datganiadau Ystadegol, drwy'r dolenni we berthnasol.

Dolenni'r we
Erthyglau a Datganiadau Ystadegol Gweithgaredd Cleifion Allanol: https://llyw.cymru/gweithgaredd-cleifion-allanol

Allweddeiriau
Claf allanol; Cleifion allanol; Cleifion; Apwyntiadau; Presenoldeb; Ysbyty