Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Cleifion COVID-19 mewn ysbytai acíwt, yn ôl y bwrdd iechyd lleol a'r math o welyau

Mae ffigurau’n dangos nifer a chanran y cleifion COVID-19 a gadarnhawyd mewn ysbytai acíwt sy’n cael triniaeth weithredol ar gyfer COVID-19, yn ôl y bwrdd iechyd lleol a'r dyddiad. O 10 Chwefror 2023 newidiodd amlder adrodd data o bob dydd i wythnosol. Wedi hynny, mae data yn gipolwg ar ddydd Mercher ym mhob wythnos. Mae'r data'n cael eu cymryd o wybodaeth reoli ac yn amodol ar newid. Nid ydynt wedi bod yn ddarostyngedig i'r un prosesau dilysu a wnaed ar gyfer datganiadau ystadegau swyddogol.

None
Dyddiad[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Bwrdd Iechyd[Hidlo]
-
Bwrdd Iechyd 1
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Math o welyau[Hidlo]
-
-
Math o welyau 1
[Lleihau]Cymru
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Cliciwch yma i ddidoliCleifion COVID-19 wedi'u cadarnhauCliciwch yma i ddidoliCleifion sy'n cael triniaeth ar gyfer COVID-19Cliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cael triniaeth ar gyfer COVID-19 (%)Cliciwch yma i ddidoliCleifion COVID-19 wedi'u cadarnhauCliciwch yma i ddidoliCleifion sy'n cael triniaeth ar gyfer COVID-19Cliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cael triniaeth ar gyfer COVID-19 (%)Cliciwch yma i ddidoliCleifion COVID-19 wedi'u cadarnhauCliciwch yma i ddidoliCleifion sy'n cael triniaeth ar gyfer COVID-19Cliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cael triniaeth ar gyfer COVID-19 (%)Cliciwch yma i ddidoliCleifion COVID-19 wedi'u cadarnhauCliciwch yma i ddidoliCleifion sy'n cael triniaeth ar gyfer COVID-19Cliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cael triniaeth ar gyfer COVID-19 (%)Cliciwch yma i ddidoliCleifion COVID-19 wedi'u cadarnhauCliciwch yma i ddidoliCleifion sy'n cael triniaeth ar gyfer COVID-19Cliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cael triniaeth ar gyfer COVID-19 (%)Cliciwch yma i ddidoliCleifion COVID-19 wedi'u cadarnhauCliciwch yma i ddidoliCleifion sy'n cael triniaeth ar gyfer COVID-19Cliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cael triniaeth ar gyfer COVID-19 (%)
[Lleihau]Cyfanswm y Gwelyau7001100313192200130023226
Cyfanswm y GwelyauGwelyau gofal critigol00..|The data item is not appicable as the denominator is 0.00..|The data item is not appicable as the denominator is 0.2220010..|The data item is not appicable as the denominator is 0.00..|The data item is not appicable as the denominator is 0.10..|The data item is not appicable as the denominator is 0.
Gwelyau cyffredinol ac acíwt700110029172100130022226

Metadata

Teitl

Cleifion COVID-19 mewn ysbytai acíwt sy'n cael triniaeth weithredol ar gyfer COVID-19, yn ôl y math o welyau, bwrdd iechyd lleol a'r dyddiad

Diweddariad diwethaf

13 Gorffennaf 2023 13 Gorffennaf 2023

Diweddariad nesaf

Dim hwy diweddaru

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae ffigurau’n dangos nifer a chanran y cleifion COVID-19 a gadarnhawyd mewn ysbytai acíwt sy’n cael triniaeth weithredol ar gyfer COVID-19, yn ôl y math o welyau, bwrdd iechyd lleol a'r dyddiad. Daw'r data o wybodaeth reoli ac maent yn destun newid. Ni fuont yn destun i’r un prosesau dilysu a gynhaliwyd ar gyfer datganiadau ystadegau swyddogol.

Yn unol ag egwyddorion y pontio o bandemig i endemig, daeth y gwaith casglu rheolaidd ar gyfer yr adroddiad sefyllfa wythnosol (SITREP) a oedd yn cael ei gynnal gan Iechyd a Gofal Digidol Cymru, sy'n darparu'r data yn y gyfres hon, i ben ar 12 Gorffennaf 2023. Felly, y data a gyhoeddir ar 13 Gorffennaf 2023 fydd y diweddariad terfynol i'r data hyn. Mae data cysylltiedig, er nad oes modd eu cymharu'n uniongyrchol, ar gael ar ddangosfwrdd gwyliadwriaeth COVID-19 Iechyd Cyhoeddus Cymru.


Casgliad data a dull cyfrifo

Adroddiad sefyllfaol (SITREP) dyddiol gan Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC) ar lefel ysbytai ac ar lefel bwrdd iechyd lleol. Caiff data eu cyflwyno drwy ffeil TEXT a'u trosglwyddo i gronfa ddata SQL. Gan fod y ffurflen yn cael ei ffynhonnellu o wybodaeth reoli, nid yw data lefel yr ysbyty yn priodol i'w cyhoeddi.

Casgliad data newydd ydy hwn. Gofynnwyd i fyrddau iechyd gategoreiddio cleifion mewnol â COVID-19 wedi’u cadarnhau yn ôl a ydynt yn cael triniaeth weithredol ar gyfer COVID-19 ai peidio. Mae’r cleifion sy ddim yn cael triniaeth weithredol ar gyfer COVID-19 ydy'r rhai lle mae'r haint yn atodol i'r prif reswm dros fod yn yr ysbyty.

Nid oes diffiniad safonol ar gyfer ‘yn cael triniaeth weithredol ar gyfer COVID-19’ ac mae rhai gwahaniaethau ar draws Byrddau Iechyd a lleoliadau yn y dulliau a ddefnyddiwyd i wneud y penderfyniad. Mae gwaith yn parhau i ddeall ansawdd a chysondeb y data, ond ystyrir bod y ffigurau'n addas ar gyfer darparu amcangyfrif lefel uchel.

Ni fydd claf yn cael ei ddiffinio fel claf y cadarnhawyd bod ganddo COVID-19 hyd nes y bydd wedi cael prawf positif; a bydd yn parhau i gael ei ddiffinio felly hyd nes y bodlonir y meini prawf israddio. (Gweler yr adran ar wella o COVID-19 isod).

Diffinnir claf fel un sy’n gwella o COVID-19 os yw naill ai'n cael canlyniad prawf negatif fel cadarnhad ei fod bellach yn glaf sy’n gwella o COVID-19, neu os yw'n bodloni'r meini prawf canlynol:

• wedi cwblhau 10 diwrnod ar ôl prawf COVID-19 positif; ac
• wedi dangos gwelliant clinigol yn ei gyflwr, gydag o leiaf rywfaint o adferiad anadlol; a
• dim twymyn (> 37.8°C) am 48 awr; a
• dim imiwnoataliaeth gwaelodol difrifol

Amlder cyhoeddi

Dim hwy diweddaru

Cyfnodau data dan sylw

17 Ionawr 2022 ymlaen.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Gall data hanesyddol gael eu diwygio ar unrhyw adeg, gan bod modd i ysbytai ailgyflwyno datganiad, ac felly gall fod yn wahanol i'r hyn a gyhoeddwyd o'r blaen.

Ansawdd ystadegol

Mae'r ffigurau ar gyfer cleifion ysbytai acíwt yn unig. Nid yw cleifion ysbytai cymunedol, ysbytai maes ac unedau iechyd meddwl, a chleifion yn Ymddiriedolaeth GIG Felindre wedi'u cynnwys.

Mae'r ffigurau ar gyfer cleifion y cadarnhawyd bod ganddynt COVID-19. Nid yw achosion lle ceir amheuaeth o COVID-19 a chleifion sy'n gwella o COVID-19 wedi'u cynnwys.

O 24 Mawrth 2022 ymlaen, mae’r byrddau iechyd wedi bod yn gweithredu’r canllawiau profi COVID-19 wedi’u diweddaru ar draws yr ystâd ysbytai. Parheuir bod pob claf yn cael ei brofi wrth gael ei dderbyn. Fodd bynnag, mae newid i gleifion sy'n parhau i fod yn asymptomatig yn ystod eu harhosiad, lle nad oes gofyniad mwyach i brofi'r cleifion hynny. Bydd hyn yn golygu na fydd nifer o achosion damweiniol / nosocomial yn cael eu dal mwyach, a bydd hyn yn cael effaith ar y ffigurau a adroddwyd.

Rydym yn ymwybodol o fater sy'n effeithio ar y data a dderbyniwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ar gyfer y cyfnod rhwng 16 Chwefror a 31 Mawrth. Credir bod y data'n tangyfrif gwir nifer y gwelyau mewn ysbytai a ddefnyddir gan gleifion sy'n gysylltiedig â COVID-19. Byddai hyn yn golygu y bydd y cyfansymiau a gyflwynir yma ar gyfer Cymru yn is na'r gwir ffigurau dros y cyfnod hwnnw. Mae cydweithwyr ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn gweithio i ddatrys y mater ac ailgyflwyno data diwygiedig am y cyfnod llawn yr effeithir arno.

17 Mai 2022 - Mae problem gyda data Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ar gyfer y cyfnod rhwng 16 Chwefror a 31 Mawrth wedi'i datrys. Roedd y data'n tangyfrif o wir nifer y gwelyau ysbytai a ddefnyddir gan gleifion sy'n gysylltiedig â COVID-19. Roedd hyn yn golygu bod y cyfansymiau a gyflwynwyd ar gyfer Cymru yn is na'r gwir ffigurau dros y cyfnod hwnnw.

Allweddeiriau

COVID-19, Coronafeirws, GIG, cleifion, gwelyau, ysbyty