Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Cleifion COVID-19 mewn ysbytai acíwt sy'n cael triniaeth weithredol ar gyfer COVID-19 yng Nghymru, yn ôl y dyddiad

Mae ffigurau’n dangos nifer a chanran y cleifion COVID-19 a gadarnhawyd mewn ysbytai acíwt sy’n cael triniaeth weithredol ar gyfer COVID-19, yn ôl y bwrdd iechyd lleol a'r dyddiad. O 10 Chwefror 2023 newidiodd amlder adrodd data o bob dydd i wythnosol. Wedi hynny, mae data yn gipolwg ar ddydd Mercher ym mhob wythnos. Mae'r data'n cael eu cymryd o wybodaeth reoli ac yn amodol ar newid. Nid ydynt wedi bod yn ddarostyngedig i'r un prosesau dilysu a wnaed ar gyfer datganiadau ystadegau swyddogol.

None
[Lleihau]Math o welyau[Hidlwyd]
-
Math o welyau 1[Hidlo]
[Lleihau]Bwrdd Iechyd[Hidlwyd]
-
Bwrdd Iechyd 1[Hidlo]
Measure2
Mesur[Hidlo]
Dyddiad[Hidlwyd]
Cliciwch yma i ddidoliCleifion COVID-19 wedi'u cadarnhauCliciwch yma i ddidoliCleifion sy'n cael triniaeth ar gyfer COVID-19Cliciwch yma i ddidoliCanran sy'n cael triniaeth ar gyfer COVID-19 (%)
15 Ionawr 2023252229
16 Ionawr 20232542610
17 Ionawr 2023250218
18 Ionawr 2023241208
19 Ionawr 2023234188
20 Ionawr 2023225104
21 Ionawr 202322063
22 Ionawr 202321363
23 Ionawr 202320942
24 Ionawr 202318242
25 Ionawr 202319042
26 Ionawr 202317642
27 Ionawr 202319184
28 Ionawr 202318084
29 Ionawr 202317185
30 Ionawr 202316196
31 Ionawr 2023153107
01 Chwefror 2023160149
02 Chwefror 202316474
03 Chwefror 2023175106
04 Chwefror 2023181106
05 Chwefror 2023189105
06 Chwefror 202319474
07 Chwefror 2023216136
08 Chwefror 2023213126
09 Chwefror 2023209136
10 Chwefror 2023220157
15 Chwefror 20232272411
22 Chwefror 2023303155
01 Mawrth 2023309145
08 Mawrth 2023418215
15 Mawrth 2023546275
22 Mawrth 2023466276
29 Mawrth 2023371277
05 Ebrill 2023313186
12 Ebrill 2023310145
19 Ebrill 2023284114
26 Ebrill 2023255177
03 Mai 2023233156
10 Mai 202313886
17 Mai 202311965
24 Mai 202310577
31 Mai 202311776
07 Mehefin 202310733
14 Mehefin 202311633
21 Mehefin 20235524
28 Mehefin 20235224
05 Gorffennaf 20234824
12 Gorffennaf 20235935

Metadata

Teitl

Cleifion COVID-19 mewn ysbytai acíwt sy'n cael triniaeth weithredol ar gyfer COVID-19, yn ôl y math o welyau, bwrdd iechyd lleol a'r dyddiad

Diweddariad diwethaf

13 Gorffennaf 2023 13 Gorffennaf 2023

Diweddariad nesaf

Dim hwy diweddaru

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Mae'r ffigurau ar gyfer cleifion ysbytai acíwt yn unig. Nid yw cleifion ysbytai cymunedol, ysbytai maes ac unedau iechyd meddwl, a chleifion yn Ymddiriedolaeth GIG Felindre wedi'u cynnwys.

Mae'r ffigurau ar gyfer cleifion y cadarnhawyd bod ganddynt COVID-19. Nid yw achosion lle ceir amheuaeth o COVID-19 a chleifion sy'n gwella o COVID-19 wedi'u cynnwys.

O 24 Mawrth 2022 ymlaen, mae’r byrddau iechyd wedi bod yn gweithredu’r canllawiau profi COVID-19 wedi’u diweddaru ar draws yr ystâd ysbytai. Parheuir bod pob claf yn cael ei brofi wrth gael ei dderbyn. Fodd bynnag, mae newid i gleifion sy'n parhau i fod yn asymptomatig yn ystod eu harhosiad, lle nad oes gofyniad mwyach i brofi'r cleifion hynny. Bydd hyn yn golygu na fydd nifer o achosion damweiniol / nosocomial yn cael eu dal mwyach, a bydd hyn yn cael effaith ar y ffigurau a adroddwyd.

Rydym yn ymwybodol o fater sy'n effeithio ar y data a dderbyniwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ar gyfer y cyfnod rhwng 16 Chwefror a 31 Mawrth. Credir bod y data'n tangyfrif gwir nifer y gwelyau mewn ysbytai a ddefnyddir gan gleifion sy'n gysylltiedig â COVID-19. Byddai hyn yn golygu y bydd y cyfansymiau a gyflwynir yma ar gyfer Cymru yn is na'r gwir ffigurau dros y cyfnod hwnnw. Mae cydweithwyr ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn gweithio i ddatrys y mater ac ailgyflwyno data diwygiedig am y cyfnod llawn yr effeithir arno.

17 Mai 2022 - Mae problem gyda data Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ar gyfer y cyfnod rhwng 16 Chwefror a 31 Mawrth wedi'i datrys. Roedd y data'n tangyfrif o wir nifer y gwelyau ysbytai a ddefnyddir gan gleifion sy'n gysylltiedig â COVID-19. Roedd hyn yn golygu bod y cyfansymiau a gyflwynwyd ar gyfer Cymru yn is na'r gwir ffigurau dros y cyfnod hwnnw.

Allweddeiriau

COVID-19, Coronafeirws, GIG, cleifion, gwelyau, ysbyty

Disgrifiad cyffredinol

Mae ffigurau’n dangos nifer a chanran y cleifion COVID-19 a gadarnhawyd mewn ysbytai acíwt sy’n cael triniaeth weithredol ar gyfer COVID-19, yn ôl y math o welyau, bwrdd iechyd lleol a'r dyddiad. Daw'r data o wybodaeth reoli ac maent yn destun newid. Ni fuont yn destun i’r un prosesau dilysu a gynhaliwyd ar gyfer datganiadau ystadegau swyddogol.

Yn unol ag egwyddorion y pontio o bandemig i endemig, daeth y gwaith casglu rheolaidd ar gyfer yr adroddiad sefyllfa wythnosol (SITREP) a oedd yn cael ei gynnal gan Iechyd a Gofal Digidol Cymru, sy'n darparu'r data yn y gyfres hon, i ben ar 12 Gorffennaf 2023. Felly, y data a gyhoeddir ar 13 Gorffennaf 2023 fydd y diweddariad terfynol i'r data hyn. Mae data cysylltiedig, er nad oes modd eu cymharu'n uniongyrchol, ar gael ar ddangosfwrdd gwyliadwriaeth COVID-19 Iechyd Cyhoeddus Cymru.


Casgliad data a dull cyfrifo

Adroddiad sefyllfaol (SITREP) dyddiol gan Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC) ar lefel ysbytai ac ar lefel bwrdd iechyd lleol. Caiff data eu cyflwyno drwy ffeil TEXT a'u trosglwyddo i gronfa ddata SQL. Gan fod y ffurflen yn cael ei ffynhonnellu o wybodaeth reoli, nid yw data lefel yr ysbyty yn priodol i'w cyhoeddi.

Casgliad data newydd ydy hwn. Gofynnwyd i fyrddau iechyd gategoreiddio cleifion mewnol â COVID-19 wedi’u cadarnhau yn ôl a ydynt yn cael triniaeth weithredol ar gyfer COVID-19 ai peidio. Mae’r cleifion sy ddim yn cael triniaeth weithredol ar gyfer COVID-19 ydy'r rhai lle mae'r haint yn atodol i'r prif reswm dros fod yn yr ysbyty.

Nid oes diffiniad safonol ar gyfer ‘yn cael triniaeth weithredol ar gyfer COVID-19’ ac mae rhai gwahaniaethau ar draws Byrddau Iechyd a lleoliadau yn y dulliau a ddefnyddiwyd i wneud y penderfyniad. Mae gwaith yn parhau i ddeall ansawdd a chysondeb y data, ond ystyrir bod y ffigurau'n addas ar gyfer darparu amcangyfrif lefel uchel.

Ni fydd claf yn cael ei ddiffinio fel claf y cadarnhawyd bod ganddo COVID-19 hyd nes y bydd wedi cael prawf positif; a bydd yn parhau i gael ei ddiffinio felly hyd nes y bodlonir y meini prawf israddio. (Gweler yr adran ar wella o COVID-19 isod).

Diffinnir claf fel un sy’n gwella o COVID-19 os yw naill ai'n cael canlyniad prawf negatif fel cadarnhad ei fod bellach yn glaf sy’n gwella o COVID-19, neu os yw'n bodloni'r meini prawf canlynol:

• wedi cwblhau 10 diwrnod ar ôl prawf COVID-19 positif; ac
• wedi dangos gwelliant clinigol yn ei gyflwr, gydag o leiaf rywfaint o adferiad anadlol; a
• dim twymyn (> 37.8°C) am 48 awr; a
• dim imiwnoataliaeth gwaelodol difrifol

Amlder cyhoeddi

Dim hwy diweddaru

Cyfnodau data dan sylw

17 Ionawr 2022 ymlaen.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Gall data hanesyddol gael eu diwygio ar unrhyw adeg, gan bod modd i ysbytai ailgyflwyno datganiad, ac felly gall fod yn wahanol i'r hyn a gyhoeddwyd o'r blaen.