Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Nifer yr atgyfeiriadau a gyflawnwyd yn ôl awdurdod lleol, rhyw'r dioddefwr honedig ac oedran (cyn 2015-16)
None
Mesur[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Oed 1[Hidlo]
Rhyw 1[Hidlo]
Measure1
Oed[Hidlo]
Rhyw[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Awdurdod lleol 1
-
-
Awdurdod lleol 2
[Lleihau]Cliciwch yma i ddidoli18 oed a throsodd
Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm
[Lleihau]Cymru11,880
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru3,145
Gogledd CymruYnys Môn335
Gwynedd535
Conwy980
Sir Ddinbych255
Sir y Flint490
Wrecsam550
[Lleihau]Dyfed-Powys1,670
Dyfed-PowysPowys765
Ceredigion170
Sir Benfro305
Sir Gaerfyrddin425
[Lleihau]De Cymru3,900
De CymruAbertawe1,210
Castell-nedd Port Talbot480
Pen-y-bont ar Ogwr785
Bro Morgannwg170
Caerdydd460
Rhondda Cynon Taf495
Merthyr Tudful305
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru3,165
De-ddwyrain CymruCaerffili980
Blaenau Gwent355
Torfaen460
Sir Fynwy605
Casnewydd765

Metadata

Teitl
Nifer yr atgyfeiriadau a gwblhawyd, yn ôl oedran a rhyw'r dioddefwr honedig, yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth

Diweddariad diwethaf
22 Chwefror 2017 22 Chwefror 2017

Diweddariad nesaf
Diweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am amddiffyn oedolion sy'n agored i niwed (PVA2), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn cyflwyno data ynglyn â honiadau o gamdriniaeth yn erbyn oedolion. Mae Llywodraeth Cymru'n ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol ddarparu adroddiadau blynyddol ar amddiffyn oedolion, gan gynnwys data sy'n cyflawni safonau y cytunwyd arnynt yn gyffredin ac a bennwyd trwy 'Mewn Dwylo Diogel', a gyhoeddwyd yn 2000. Er y gwnaed ymdrechion eang i gasglu gwybodaeth ddibynadwy a chywir gan awdurdodau lleol, nid yw'r data yn berffaith. O ganlyniad, bydd angen bod yn ofalus wrth ddod i gasgliadau o'r data os nad oes tystiolaeth arall i'w hategu.

Casgliad data a dull cyfrifo
Hyd at 2011-12, mae'r awdurdodau lleol wedi bod yn casglu data trwy ddefnyddio un o ddau ddull.
•Defnyddiodd y rhan fwyaf o'r awdurdodau system cronfa ddata i gofnodi manylion atgyfeiriadau unigol, a rhannwyd y rhain gyda Llywodraeth Cymru ar ddiwedd pob blwyddyn.
•Darparodd yr awdurdodau sy'n weddill y data ar ffurflen a ddiffiniwyd ymlaen llaw. Ym mhob blwyddyn, mae'r ffurflen hon wedi gofyn am nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer cyfres o agweddau (e.e. categori nodweddion sy'n gwneud unigolyn yn agored i niwed, y math o gamdriniaeth, statws yr honiad ac yn y blaen), yn aml wedi eu rhannu fesul oedran a rhyw.

Ar gyfer y flwyddyn 2012-13 ymlaen, defnyddir un ffurflen ar gyfer casglu data gan bob awdurdod lleol. Ategir hon gan y canllawiau gwell a ddatblygwyd ar y cyd â chydgysylltwyr amddiffyn oedolion awdurdodau lleol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2007-08.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad cysylltiedig, yn y ddolen i'r we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o oedolion mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Dim

Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, neu gyda gwybodaeth ychwanegol ynglyn ag ansawdd a dulliau gwaith yn yr Adroddiad Ansawdd, yn y dolenni i'r we a roddir.

Allweddeiriau
Camdriniaeth; Amddiffyn