Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Nifer y profion antigenau PCR a brosesir gan labordai heblaw rhai GIG Cymru a’r ganran a brosesir o fewn 1, 2 a 3 diwrnod, yn ôl wythnos a lleoliad
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure2
Wythnos yn cychwyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Llwybr profi(Disgynnol)[Hidlwyd]
-
-
[Lleihau]Llwybr profi 1
-
-
Llwybr profi 2
Mesur[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoli24/05/2021Mae rhai digwyddiadau prawf peilot i arbrofi gyda chaniatáu i gynulleidfaoedd ddychwelyd i ddigwyddiadau byw yn ei gwneud yn ofynnol i’r unigolion sy’n bresennol gael prawf PCR negatif o fewn y 5 diwrnod cyn y digwyddiad. Mae’r profion PCR ar gyfer y digwyddiadau hyn wedi’u cynnwys yn y data a gyflwynir yn y datganiad hwn. Ar gyfer 24 i 30 Mai 2021 roedd cyfanswm y profion hyn yn tua 250 o brofion.Cliciwch yma i ddidoli31/05/2021Mae rhai digwyddiadau prawf peilot i arbrofi gyda chaniatáu i gynulleidfaoedd ddychwelyd i ddigwyddiadau byw yn ei gwneud yn ofynnol i’r unigolion sy’n bresennol gael prawf PCR negatif o fewn y 5 diwrnod cyn y digwyddiad. Mae’r profion PCR ar gyfer y digwyddiadau hyn wedi’u cynnwys yn y data a gyflwynir yn y datganiad hwn. Ar gyfer 31 Mai i 6 Mehefin 2021 roedd cyfanswm y profion hyn yn tua 7,500 o brofion.Cliciwch yma i ddidoli07/06/2021Cliciwch yma i ddidoli14/06/2021Bu galw cynyddol am brofi ledled y DU oherwydd yr amrywiolyn Delta a bydd hyn yn cynyddu lefel y samplau a brosesir yn y labordai. Mae mwyafrif y profion di-GIG Cymru ar gyfer Cymru yn cael eu prosesu mewn dau labordy. Roedd gan y labordai hyn amseroedd prosesu arafach na\'r arfer yn ystod yr wythnos ddiweddaraf ar ddiwrnodau brig oherwydd bod angen prosesu nifer fwy o brofion. Effeithiwyd yr amseroedd prosesu cyffredinol ar gyfer y porth sefydliadol a phrofion cartref yn ystod yr wythnos ddiweddaraf ond rhoddwyd blaenoriaeth i brofion yr oedd angen eu prosesu\'n gyflym ac felly fe wnaethant aros ar lefelau tebyg i\'r wythnosau blaenorol.Cliciwch yma i ddidoli21/06/2021Cliciwch yma i ddidoli28/06/2021Cliciwch yma i ddidoli05/07/2021Cliciwch yma i ddidoli12/07/2021
[Lleihau]Pob llwybr profi[Lleihau]Labordy heblaw GIG Cymru[Lleihau]Profion drwy'r porth sefydliadauProfion wythnosol a gwblhawydCyfanswm y profion25,59124,63425,34425,41625,49825,778(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.18,19330,597
% canlyniadau o fewn 1 diwrnod calendrProfion â dyddiad dilys sy’n cael eu prosesu mewn 1 diwrnod calendr7771704956333415
% canlyniadau o fewn 2 ddiwrnod calendrProfion â dyddiad dilys sy’n cael eu prosesu mewn 2 ddiwrnod calendr9796969192846461
% canlyniadau o fewn 3 diwrnod calendrProfion â dyddiad dilys sy’n cael eu prosesu mewn 3 diwrnod calendr10099999999998981
[Lleihau]Profion yn y gymunedProfion wythnosol a gwblhawydCyfanswm y profion12,03111,15214,15020,930(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.31,42140,439(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.40,20142,209
% canlyniadau o fewn 1 diwrnod calendrProfion â dyddiad dilys sy’n cael eu prosesu mewn 1 diwrnod calendr9492949195919189
% canlyniadau o fewn 2 ddiwrnod calendrProfion â dyddiad dilys sy’n cael eu prosesu mewn 2 ddiwrnod calendr9998999899999797
% canlyniadau o fewn 3 diwrnod calendrProfion â dyddiad dilys sy’n cael eu prosesu mewn 3 diwrnod calendr1001001001001001009999
[Lleihau]Profion cartrefProfion wythnosol a gwblhawydCyfanswm y profion3,7626,0464,6745,1028,2208,398(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.9,17710,987
% canlyniadau o fewn 1 diwrnod calendrProfion â dyddiad dilys sy’n cael eu prosesu mewn 1 diwrnod calendr7260614648352752
% canlyniadau o fewn 2 ddiwrnod calendrProfion â dyddiad dilys sy’n cael eu prosesu mewn 2 ddiwrnod calendr9493927683785176
% canlyniadau o fewn 3 diwrnod calendrProfion â dyddiad dilys sy’n cael eu prosesu mewn 3 diwrnod calendr9998989696968691

Metadata

Teitl

Lleoliad profion antigen wedi'u prosesu yn labordai GIG Cymru ac mewn labordai nad ydynt yn rhan o GIG Cymru

Diweddariad diwethaf

21 Gorffennaf 2021 21 Gorffennaf 2021

Diweddariad nesaf

28 Gorffennaf 2021

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Cyswllt ebost

kas.covid19@llyw.cymru

Dynodiad

Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Mae'r data hwn yn cynnwys yr holl brofion a gwblhawyd nid dim ond nifer yr unigolion a brofwyd. Felly, bydd y cyfansymiau yma yn wahanol i nifer yr unigolion sy'n cael eu profi neu'r cyfnod profi. At ddibenion y dadansoddiad hwn, wythnos yw 00:00 dydd Llun i 23.59 ddydd Sul.

Nid yw’r perfformiad canlyniadau a ddangosir yn ffigur cyflawn o’r dechrau i’r diwedd. Mae’n mesur o ddyddiad cofnodi casglu’r sampl i’r amser y bydd y canlyniad yn cael ei awdurdodi yn labordai. Nid yw’n rhoi awgrym o ba mor hir y mae’n ei gymryd i unigolyn gael y canlyniad ar ôl cymryd y prawf.

Mae samplau a gesglir fel rhan o raglenni sgrinio rheolaidd, fel profion asymptomatig mewn cartrefi gofal wedi’u cynnwys mewn profion sgrinio ar gyfer gweithwyr allweddol. Mae hyn hefyd yn cynnwys profi preswylwyr mewn lleoliadau lle bydd gweithwyr allweddol yn cael eu cyflogi.

Mae samplau a gesglir mewn canolfannau profi torfol, unedau profi cymunedol ac unedau profi symudol wedi’u cynnwys mewn profion cymunedol a thorfol: yn y fan a’r lle. Dyma’r profion y mae angen clinigol amdanynt a gallant gynnwys profion sgrinio cyn llawdriniaethau.

Nid yw profion sydd wedi'u cynnwys o dan ‘arall’ yn cynnwys digon o wybodaeth yn y Cofnod Electronig o’r Profion (ETR) i allu eu neilltuo i gategori. Gall y rhain gynnwys samplau a gymerwyd mewn lleoliadau eraill fel meddygfeydd hefyd.

Mae cyfran y canlyniadau a awdurdodwyd o fewn nifer o ddiwrnodau calendr yn seiliedig ar brofion â dyddiad dilys; gall hyn fod yn wahanol i gyfanswm nifer y profion a gyflwynir isod. Er enghraifft, pe bai dyddiad awdurdodi yn cael ei gofnodi, a hwnnw’n ddyddiad cyn i’r sampl gael ei gasglu, byddai hwn yn ddyddiad annilys ac ni fyddai’n cael ei gynnwys yn yr enwadur ar gyfer y cyfrifiad.

Mae'r data'n cynnwys profion a brosesir yn labordai’r GIG / y tu allan i GIG Cymru felly nid yw profion antigenau llif unffordd wedi'u cynnwys.

Mae samplau a gesglir mewn unedau profi symudol wedi'u cynnwys yn y data ar gyfer canolfan brofi rhanbarthol.

Profion o gartrefi gofal yw’r rhan fwyaf o’r profion a gynhaliwyd drwy’r porth sefydliadau hyd yma. Porth ar gyfer cartrefi gofal oedd hwn yn wreiddiol, ond ers hynny mae wedi cael ei ehangu i gynnwys sefydliadau eraill.

Rhwng yr wythnosau sy'n dechrau ar 14 Medi a 12 Hydref, yn dilyn newidiadau yn y data ffynhonnell a ddarparwyd gan Labordai nad sy’n rhan o GIG Cymru, roedd problemau o ran dyrannu data profi i wahanol lwybrau. Mae hyn bellach wedi'i ddatrys ac mae ateb parhaol ar waith sy'n cael ei adlewyrchu yn y data o'r wythnos sy'n dechrau ar 19 Hydref 2020. Roedd yr ateb dros dro a ddefnyddiwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ystod y cyfnod yma yn gadarn, felly mae'r data'n gymharol.

Yn yr wythnos yn dechrau ar 17 Awst 2020, fe wnaethom ohirio cyhoeddi'r amseroedd prosesu ar gyfer profion oedd yn cael eu trin mewn labordai y tu allan i GIG Cymru oherwydd pryderon ynghylch ansawdd data. Ar ôl ymchwilio ymhellach, nid ansawdd data oedd y rheswm, ond newidiadau gweithdrefnol yn rhaglen labordai profi'r DU. Mae hyn yn golygu bod cyfran y samplau o'r porthol sefydliadau a'r profion cartref a awdurdodwyd o fewn un diwrnod calendr yn ystod y pythefnos diwethaf gryn dipyn yn is nag mewn wythnosau blaenorol.

Mae rhai digwyddiadau prawf peilot i arbrofi gyda chaniatáu i gynulleidfaoedd ddychwelyd i ddigwyddiadau byw yn ei gwneud yn ofynnol i’r unigolion sy’n bresennol gael prawf PCR negatif o fewn y 5 diwrnod cyn y digwyddiad. O 10 Mai 2021, bydd profion a gymerwyd gan breswylwyr o Gymru sy’n mynychu naill ai digwyddiad peilot Cymreig neu ddigwyddiad peilot Seisnig yn cael eu cynnwys yn y data yma.

Disgrifiad cyffredinol

Cyfanswm wythnosol y profion COVID-19 a awdurdodwyd mewn labordy GIG Cymru / labordy nad yw'n rhan o GIG Cymru, yn ôl lleoliad.

Amlder cyhoeddi

Wythnosol

Allweddeiriau

COVID-19, Coronafeirws, Profion