Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cartrefi gwag ac ail gartrefi sy’n daladwy, yn ôl awdurdod lleol, yn ôl blwyddyn (nifer yr anheddau)
None
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Band[Hidlwyd]
-
Band 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Rhes[Hidlwyd]
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
Cliciwch yma i ddidoliH1 - Eiddo gwag sydd yn daladwy heb ddisgownt na phremiwmCliciwch yma i ddidoliH2 - Ail gartrefi sydd yn daladwy heb ddisgownt na phremiwmCliciwch yma i ddidoliH3b - Disgownt eiddo gwag 25%Cliciwch yma i ddidoliH3c - Disgownt eiddo gwag 50%Cliciwch yma i ddidoliH3e - Disgownt eiddo gwag100%Cliciwch yma i ddidoliH3g - Cyfanswm disgownt eiddo gwagCliciwch yma i ddidoliH4b - Premiwm eiddo gwag 25%Cliciwch yma i ddidoliH4c - Premiwm eiddo gwag 50%Cliciwch yma i ddidoliH4d - Premiwm eiddo gwag 75%Cliciwch yma i ddidoliH4e - Premiwm eiddo gwag 100%Cliciwch yma i ddidoliH4g - Cyfanswm premiwm eiddo gwagCliciwch yma i ddidoliH5b - Disgownt ail gartref 25%Cliciwch yma i ddidoliH5c - Disgownt ail gartref 50%Cliciwch yma i ddidoliH5e - Disgownt ail gartref 100%Cliciwch yma i ddidoliH5g - Cyfanswm disgownt ail gartrefCliciwch yma i ddidoliH6b - Premiwm ail gartref 25%Cliciwch yma i ddidoliH6f - Premiwm ail gartref 35%Cliciwch yma i ddidoliH6c - Premiwm ail gartref 50%Cliciwch yma i ddidoliH6d - Premiwm ail gartref 75%Cliciwch yma i ddidoliH6e - Premiwm ail gartref 100%Cliciwch yma i ddidoliH6ee - Premiwm ail gartref 150%Cliciwch yma i ddidoliH6g - Cyfanswm premiwm ail gartrefCliciwch yma i ddidoliH7 - Cyfanswm eiddo gwag sy'n daladwyCliciwch yma i ddidoliH8 - Cyfanswm ail gartrefi sy'n daladwy
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol15,2358,817015801587192,3095663,4707,0640180181,69701,5133,3475,0013,77715,33522,45724,170
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn1557000000033433400000002,179002,1793492,236
Gwynedd3339810350350001,0781,0780000000003,7773,7771,4464,758
Conwy3182820280280482004820000001,1020001,1028281,384
Sir Ddinbych26240000062100621070700411000411883422
Sir y Fflint300800000005660566070700001820182866269
Wrecsam4400000025900259000000000003030
Powys248208000000074174100000001,168001,1689891,376
Ceredigion18891000059200059200001,697000001,6977801,788
Sir Benfro9234480000127790277483000000003,49203,4921,4063,940
Sir Gaerfyrddin2,3091,000000000000000000000002,3091,000
Abertawe64729700000001,0401,040000000001,32701,3271,6871,624
Castell-nedd Port Talbot1,115486000000000000000000001,115486
Pen-y-bont ar Ogwr1,12472000000000020200000001,12474
Bro Morgannwg66344900000000000000000000663449
Rhondda Cynon Taf2,05943207107100000020200000002,130434
Merthyr Tudful4822570240240000000000000000506257
Caerffili96424400000000000000000000964244
Blaenau Gwent7450000000000000000000007450
Torfaen3408000000000000000000003408
Sir Fynwy60818400000000000000000000608184
Casnewydd1,02512000000000000000000001,02512
Caerdydd5233,2250000086800868000000000001,3913,225

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnal arolwg o anheddau'r dreth gyngor (ffurflen CT1). Mae data ar gael ynglyn â nifer yr anheddau sy'n gymwys ar gyfer y dreth gyngor ym mhob awdurdod lleol yn y flwyddyn ariannol nesaf, wedi'u dadansoddi fesul band y dreth gyngor, gan gynnwys nifer yr adeiladau sy'n gymwys ar gyfer gostyngiadau ac eithriadau'r dreth gyngor.

Mae'r data yn cwmpasu Cymru ar gyfer pob blwyddyn ers 1996-7. Mae data ar gyfer blynyddoedd cynharach ar gael gan is-adran Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi Llywodraeth Cymru ar gyfer hen ddosbarthau Cymru, a ad-drefnwyd ar 1 Ebrill 1996.

Mae'r arolwg wedi ei gynnal bob mis Hydref a mis Rhagfyr ers 1993-94. Mae canlyniadau ar gael yn gynnar ym mis Ionawr, tua thri mis cyn dechrau'r flwyddyn ariannol gyfeirio.

Tâl a godir ar bob annedd ddomestig am ddarparu gwasanaethau awdurdod lleol yw'r dreth gyngor. Mae'n cynnwys elfennau ar gyfer y cyngor sir neu'r cyngor bwrdeistref sirol, ynghyd ag elfennau ar gyfer yr awdurdod heddlu ac, os oes un yn bodoli, ar gyfer y cyngor cymuned lleol. Ym 1991, aseswyd yr eiddo yn ardal pob sir neu fwrdeistref sirol gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio (VOA) a rhoddwyd pob annedd mewn band prisio, yn amrywio o A i H. Rhoddir anheddau mewn adeiladau newydd yn un o'r bandiau yn ôl gwerth annedd o'r fath ym 1991. Ailbrisiwyd yr anheddau yn 2003 a diwygiwyd y bandiau ar gyfer y flwyddyn 2005-06 ymlaen.

Dyma'r bandiau ar gyfer Cymru yn seiliedig ar brisiad 1991: A - Hyd at £30,000; B - £30,001 i £39,000; C - £39,001 i £51,000; D - £51,001 i £66,000; E - £66,001 i £90,000; F - £90,001 i £120,000; G - £120,001 i £240,000; H - £240,001 ac uwch. Dyma'r bandiau ar gyfer Cymru yn seiliedig ar brisiad 2003: A - o dan £44,000; B - £44,001 i £65,000; C - £65,001 i £91,000; D - £91,001 i £123,000; E - £123,001 i £162,000; F - £162,001 i £223,000; G - £223,001 i £324,000; H - £324,001 i £424,000; I - £424,001 ac uwch.

A1 - Holl anheddau trethadwy
Nid nifer yr anheddau ym mhob band a ddangosir ar y rhestr brisio yw hwn, oherwydd bod honno'n cynnwys anheddau sydd wedi'u heithrio o'r dreth gyngor.
A2 - Anheddau sy'n derbyn gostyngiad anabledd
Anheddau sy'n destun gostyngiad anabledd yw'r rheini a nodir yn Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Gostyngiadau am Anableddau).
A3 - Anheddau trethadwy wedi'u haddasu
Mae annedd ym mandiau B i H sy'n destun gostyngiad anabledd yn cael gostyngiad o un band at ddibenion cyfrifo'r dreth gyngor sy'n daladwy. Ers 1 Ebrill 2000, defnyddiwyd cymhareb o 5/9 ag annedd band D ar gyfer anheddau sydd wedi'u rhestru ym mand A ac sy
B1 - Anheddau â gostyngiad
Nifer yr anheddau nad ydynt yn cael disgownt, o ran y dreth gyngor sy'n daladwy.
B2 - Anheddau â gostyngiad o 25%
Nifer yr anheddau sy'n cael un disgownt, o ran y dreth gyngor sy'n daladwy. Caiff anheddau sy'n cael disgownt sy'n hafal i'r ganran briodol (h.y. 25 y cant) eu trin fel pe baent yn cael un disgownt.
B3 - Anheddau â gostyngiad o 50%
Caiff anheddau sy'n cael disgownt sy'n hafal i ddwbl y ganran briodol (h.y. 50 y cant) eu trin fel pe baent yn cael dau ddisgownt.
B4 - Cyfanswm anheddau trethadwy wedi'u haddasu
Cyfanswm anheddau trethadwy wedi'u haddasu (B1+B2+B3=A3). Mae'r ffigurau yn yr adran hon yn ddadansoddiad o'r anheddau trethadwy wedi'u haddasu a ddangosir ar linell A3.
C2 - Cyfanswm anheddau â disgownt
Y cyfrifiad ar gyfer cyfanswm nifer yr anheddau sy'n cael disgownt yw A3-(C1x0.25).
C4 - Cyfanswm anheddau cyfwerth â band D â disgownt
Caiff cyfanswm yr anheddau cyfwerth â band D sy'n cael disgownt ei gyfrifo drwy luosi cyfanswm yr anheddau sy'n cael disgownt â chymhareb â band D. Dyma'r cymarebau: A- - 5/9, A - 6/9, B - 7/9, C - 8/9, D - 9/9, E - 11/9, F - 13/9, G - 15/9, H - 18/9, I -
D2 - Anheddau dosbarth O wedi'u heithrio
Anheddau eithriedig dosbarth O (Anheddau sy'n eiddo i'r Ysgrifennydd Gwladol dros Amddiffyn ac a gedwir fel llety i'r lluoedd arfog, ac eithrio llety i luoedd sy'n ymweld).
E1 - Cyfanswm anheddau cyfwerth â band D
Cyfanswm anheddau trethadwy â disgownt: cyfwerth â band D (=C4 cyfanswm).
E3 - E1x E2
Anheddau trethadwy â disgownt: cyfwerth â band D wedi'u haddasu ar gyfer y gyfradd gasglu (E1 x E2).
E4 - Anheddau dosbarth O wedi'u heithrio
Amcangyfrif yr awdurdod o'r swm (os oes un) sy'n debygol o gael ei dalu i'r awdurdod gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Amddiffyn mewn cysylltiad ag anheddau sydd yn Nosbarth O.
E5 - Sylfaen drethu ar gyfer pennu treth
Sylfaen y dreth gyngor at ddibenion pennu trethi (=E3+E4).
E6 - Sylfaen drethu'r cyngor at ddibenion y Grant Cynnal Refeniw
100% o sylfaen y dreth gyngor i gyfrifo grant cynnal refeniw (=E1+E4).


Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Teitl

Anheddau'r dreth gyngor

Diweddariad diwethaf

Ionwar 2023 Ionwar 2023

Diweddariad nesaf

Ionwar 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data am anheddau'r dreth gyngor (CT1), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we

Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report


Allweddeiriau

Cyllid Llywodraeth Leol, Treth Gyngor, anheddau