Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyllidebau Ysgol Dirprwyedig fesul disgybl, yn ôl awdurdod (£)
None
Colofn[Hidlwyd]
Measure2
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]AwdYsgol[Hidlo]
-
-
[Lleihau]AwdYsgol 1
-
-
[Lleihau]AwdYsgol 2
-
-
AwdYsgol 3
Cliciwch yma i ddidoli2009-10Cliciwch yma i ddidoli2010-11Cliciwch yma i ddidoli2011-12Cliciwch yma i ddidoli2012-13Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19
[Lleihau]Wales3,7603,8643,9104,0804,169(r) 4,1504,1284,1904,2344,291
Wales[Ehangu]Isle of Anglesey3,7323,6713,6524,1844,5134,3494,2644,3024,4574,409
[Ehangu]Gwynedd3,9074,0444,0974,3544,4964,4904,5174,4994,5134,538
[Ehangu]Conwy3,8703,9914,2174,3874,4844,5794,5444,6024,5674,598
[Ehangu]Denbighshire3,8304,0444,2184,5134,6824,6754,6064,6554,7994,832
[Ehangu]Flintshire3,3883,5173,6823,8984,0273,8593,8973,9854,0234,101
[Ehangu]Wrexham3,6663,7973,8594,0134,1024,1074,0954,1584,2254,306
[Ehangu]Powys3,6873,9213,9904,2054,3094,1334,1994,1864,2994,403
[Ehangu]Ceredigion4,3204,2424,3554,3744,6554,4174,4594,4394,4664,497
[Ehangu]Pembrokeshire3,8823,9614,0004,1764,2544,4144,4514,4884,4034,489
[Ehangu]Carmarthenshire3,9614,0664,0884,1894,2744,3204,0764,0564,0424,235
[Ehangu]Swansea3,6423,6243,6063,9063,9883,9643,7963,9053,9924,081
[Ehangu]Neath Port Talbot3,8963,9943,9624,0154,0724,0484,0474,1034,1144,174
[Ehangu]Bridgend3,7523,8653,8443,9624,0954,0304,0174,0564,0844,107
[Ehangu]Vale of Glamorgan3,7373,9173,8803,9484,0264,0374,0144,0444,0654,126
[Ehangu]Rhondda Cynon Taf3,6433,7623,8103,9364,1144,0394,0674,1204,2054,212
[Ehangu]Merthyr Tydfil3,9163,8683,9533,9904,0884,3374,3374,4004,5064,477
[Ehangu]Caerphilly3,3783,4493,4453,5583,6343,6363,6273,7463,7823,805
[Ehangu]Blaenau Gwent4,0024,3144,2224,3374,6904,7204,7294,7404,7604,827
[Ehangu]Torfaen3,6403,7573,7623,9354,0744,1174,1264,1384,1974,212
[Ehangu]Monmouthshire3,8393,9713,9074,0394,1174,2024,1564,1354,0904,119
[Ehangu]Newport3,6583,7373,7383,8853,9493,9493,9114,0713,9854,013
[Ehangu]Cardiff3,9774,0764,2234,4274,259(r) 4,2244,2784,4264,5484,626

Metadata

Teitl
Gwariant wedi'i gyllidebu a ddirprwywyd i ysgolion

Diweddariad diwethaf
Gorffennaf 2018 Gorffennaf 2018

Diweddariad nesaf
Gorffennaf 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data cyllideb adran 52 (S52B), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
O dan adran 52 o Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998, mae'n ofynnol i Awdurdodau Lleol ddarparu datganiad cyllideb cyn dechrau pob blwyddyn ariannol. Diben y datganiad yw darparu gwybodaeth am y gwariant y mae'r Awdurdod Lleol yn ei gynllunio ar addysg.

Mae'r data yn yr adroddiadau yn deillio o ran 1 o Ddatganiadau Cyllideb Addysg Adran 52 a lenwir gan awdurdodau lleol.

Mae'n bwysig bod ysgolion ac eraill yn gallu cymharu cyllid er mwyn cyfrannu at y ddadl am lefelau cyllideb a materion fel cydbwysedd y cyllid rhwng ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd.

Mae'r data a ddangosir yn yr adroddiad hwn yn cynnwys cyllidebau sy'n cael eu dirprwyo neu eu datganoli i ysgolion ar ddechrau'r flwyddyn ariannol yn unig, ac nid yw'n cynnwys unrhyw arian a gedwir yn ganolog gan yr awdurdod lleol a'i wario ar ran ysgolion.

Dim ond o 2006/7 ymlaen y daeth ysgolion meithrin yn rhan o gyllidebau wedi'u dirprwyo felly nid ydynt wedi'u dangos fel rhan o'r data hyn ar gyfer y blynyddoedd cynharach.

Mae trefniadau safonol ar gyfer cyflwyno adroddiadau am gyllidebau yn ceisio mynd i'r afael â phroblemau cysondeb wrth gasglu data ar gyfer Cymru gyfan. Mae awdurdodau lleol yn amrywio o ran demograffeg, ac yn ffisegol, yn gymdeithasol ac yn economaidd ac mae ganddynt strwythurau ac arferion gweithredu gwahanol.

Nifer y disgyblion

Mae hwn yn dangos nifer y disgyblion ym mhob ysgol neu nifer y lleoedd yn achos ysgolion arbennig.

Ar gyfer ysgolion meithrin, cynradd ac uwchradd, nifer y disgyblion cyfwerth ag amser llawn sydd wedi'u cofrestru yn yr ysgol yw hwn, fel y'i defnyddir i benderfynu ar gyllideb pob ysgol drwy fformiwla berthnasol yr awdurdod ar gyfer ariannu ysgolion.

Yn achos ysgol sydd ar agor am ran o'r flwyddyn, caiff y ffigur ei leihau i adlewyrchu'r cyfnod y mae'r ysgol ar agor. Er enghraifft, ar gyfer ysgol sydd ar agor am 7 mis o'r flwyddyn ariannol, caiff nifer y disgyblion eu lleihau gan ffactor o 7/12. Dyddiad y cyfrifiad ar gyfer casglu'r niferoedd hyn i ddibenion Datganiadau Adran 52 yw mis Ionawr bob blwyddyn.

Bydd y ffigyrau hyn yn wahanol i'r rhai hynny a gesglir gan ysgolion drwy'r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (CYBLD). Mae CYBLD yn casglu nifer y disgyblion sydd wedi eu cofrestru yn yr ysgol ar ddiwrnod penodol ym mis Ionawr bob blwyddyn, o bob ysgol feithrin, cynradd, uwchradd ac arbennig a gynhelir gan yr awdurdod lleol.

Cyllidebau ysgolion unigol

Mae hwn yn dangos y gyllideb y penderfynwyd arni ar gyfer bob ysgol drwy fformiwla ariannu ysgolion perthnasol yr awdurdod. Mae Rheoliad 14 o Reoliadau Cyfrannau Cyllideb Ysgolion (Cymru) 2004 yn nodi ei bod yn ofynnol i gyfrannau cyllideb gynnwys grantiau a delir gan Lywodraeth Cymru dan a.36 o Ddeddf Dysgu a Sgiliau 2000 - hwn yw'r swm sydd i'w ddarparu trwy grant ELWa dan a.36 cyn i'r corff hwnnw gael ei ddiddymu.

Yn achos ysgol sydd ar agor am ran o'r flwyddyn, y ffigur yw'r wir gyllideb y penderfynwyd arni ar gyfer yr ysgol.

Cyllideb ysgolion unigol fesul disgybl (£)

Mae hwn yn deillio o'r Gyllideb Ysgol Unigol wedi ei rannu gan nifer y disgyblion, gan roi swm y cyllid a ddarperir fesul disgybl ar gyfer pob ysgol feithrin, cynradd ac uwchradd. Ar gyfer ysgolion arbennig, hwn fydd swm y cyllid fesul lleoliad.

Cyllideb Anghenion Addysgol Arbennig Tybiannol

Defnyddir hwn i gofnodi'r swm yng nghyllideb pob ysgol feithrin, cynradd ac uwchradd y penderfynwyd arno trwy gyfeirio at yr amcangyfrif o'r angen i ddarparu ar gyfer Anghenion Addysgol Arbennig. Gosodir y ffigur hwn ar sero ar gyfer ysgolion arbennig oherwydd tybir bod yr holl ddarpariaeth i ysgolion o'r fath ar gyfer anghenion addysgol arbennig.

Cyllid nad yw o'r Gyllideb Ysgol Unigol a ddirprwyir i ysgolion

Defnyddir hwn i gofnodi unrhyw gyllid ychwanegol a neilltuir i'r ysgolion unigol (h.y. pan fo ysgolion yn rheoli sut y caiff y cyllid ei wario, sut bynnag y cyfrifir ar gyfer yr arian hwnnw a phan nad yw'r symiau wedi eu cynnwys yn y gyllideb fformiwla a gofnodir yng Nghyllideb yr Ysgol Unigol. Mae hwn yn cynnwys Cyllid Ysgolion Gwell a ddyrennir i bob ysgol.


Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2002-03 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/?topic=Local+government&lang=cy;
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/council-tax-dwellings/?lang=en#/statistics-and-research/council-tax-dwellings/local-government-finance-statistics-quality-report/?lang=cy


Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, cyllid ysgolion a ddirprwyir fesul disgybl