Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Crynodeb o wariant alldro refeniw, yn ôl gwasanaeth (£ mil)
None
[Lleihau]Awdurdod[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Awdurdod 1[Hidlo]
-
Awdurdod 2[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Colofn[Hidlo]
Rhes[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliGwariant grosCliciwch yma i ddidoliCyfanswm incwmCliciwch yma i ddidoliGwariant net (cyfredol)
Gwariant ar ysgolion (yn cynnwys arian dirprwyedig ac andirprwyedig)2,872,099-246,5022,625,598
Gwariant addysg nad sydd ar ysgolion85,175-16,20968,966
Trafnidiaeth cynllunio, polisi a strategaeth26,926-11,19215,734
Prif-ffyrdd a rhewlydd216,370-55,123161,247
Trafnidiaeth146,294-56,20190,093
Gwasanaethau cymdeithasol - plant a teuluoedd684,190-25,116659,074
Strategaeth gwasanaeth - gwasanaethau oedolion6,189-8445,346
Gwasanaethau cymdeithasol - pobl hyn837,197-211,454625,743
Gwasanaethau cymdeithasol - oedolion dan 65742,111-111,521630,590
Gwasanaethau cymdeithasol personol - arall.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Gwasanaethau diwylliant a threftadaeth80,718-45,93534,783
Gwasanaeth llyfrgelloedd40,639-3,21537,424
Chwaraeon ac hamdden123,359-48,76474,595
Llecynnau agored71,985-16,11955,865
Twristiaeth12,533-4,0288,505
Gwasanaethau mynwentydd, amlosgfeydd a marwdai16,429-18,225-1,796
Amddiffyn yr arfordir2,309-1382,172
Iechyd amgylcheddol58,048-15,10342,945
Glanhau strydoedd (ddim yn daladwy i brif-ffyrdd)55,899-2,26453,635
Diogelwch cymunedol11,712-1,63410,078
Gwasanaethau amddiffyn llifogydd a draeniad tir ei hun6,611-4786,133
Gwasanaethau amaethyddol a physgodfeydd ei hun2,022-4,110-2,087
Safonau Masnach/Diogelu defnyddwyr13,675-1,59212,083
Casglu gwastraff.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Gwastraff300,287-47,902252,384
Gwaredu gwastraff.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Rheoliadau adeiladu10,539-7,1613,378
Rheoliadau datblygu24,862-16,7408,122
Polisi cynllunio12,235-1,32110,914
Mentrau amgylcheddol6,237-1,4924,745
Cymorth busnes4,167-1,6742,493
Ymchwil economeg249-148101
Datblygiad economaidd58,231-43,14815,083
Datblygu cymundeol (cynghorau sir a chynghorau bwrdeistref sirol)30,323-3,08927,234
Gwasanaethau llysoedd ynadon.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Gwasanaethau crwner a llysoedd eraill6,312-3355,976
Y strategaeth dai.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Landlordiaid cymdeithasol cofrestredig.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cyngor ar dai.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Blaendaliadau tai.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Adnewyddu tai'r sector preifat.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Digartrefedd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Taliadau budd-dal tai.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Tai cronfa'r cyngor1,025,014-29,604995,410
Gweinyddu budd-dal tai.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Tai eraill cronfa'r cyngor89,310-3,76785,542
Talu budd-dal y dreth gyngor a gwaith gweinyddol cysylltiedig.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Casgliad treth lleol49,701-13,72935,972
Etholiadau.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynllunio ar gyfer argyfyngau.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Gwasanaethau canolog eraill i'r cyhoedd26,155-11,95114,204
Gwasanaethau heddlu663,908-33,699630,209
Diogelwch tân cymunedol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Gweithrediadau diffodd tân ac achub.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynlluniau argyfwng y gwasanaeth tân.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Gwasanaethau tân150,534-5,833144,701
Cynlluniau argyfwng ac amddiffyn sifil y gwasanaeth tân.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Pob gwasanaeth tân arall.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Parciau cenedlaethol - cadwraeth.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Gwasanaethau parciau cenedlaethol16,817-5,20911,609
Parciau cenedlaethol - cynllunio.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Parciau cenedlaethol - adloniant a rheoli parciau.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Parciau cenedlaethol - hybu dealltwriaeth a mwynhad.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Craidd corfforaethol a democrataidd119,467-20,30699,161
Costau heb eu dosbarthu/Gorbenion canolog nad oes modd eu dyrannu40,267-12,33627,930
Costau canolog eraill207,633-168,72638,907
Cyfanswm gwariant ar wasanaethau8,954,738-1,323,9377,630,801
Praeseptau cynghorau cymuned41,640.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol41,640
Taliadau i/gan awdurdodau tân0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0
Ardollau i/gan barciau cenedlaethol0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0
Ardollau a delir i Asiantaeth yr Amgylchedd mewn cysylltiad â Phwyllgorau Lleol Amddiffyn Rhag Llifogydd0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0
Ardollau a delir i'r Byrddau Draenio Mewnol213.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol213
Ardollau a delir i Asiantaeth yr Amgylchedd am weithredu fel Bwrdd Draenio Mewnol963.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol963
Ardollau a delir i Bwyllgorau Pysgodfeydd Môr.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Ardollau i wasanaethau heddlu cenedlaethol3,673.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3,673
Ardollau eraill679.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol679
Gwargedau/diffygion (anarwyddocaol) ar gyfrifon masnachu mewnol na chawsant eu dadgyfuno i wasanaethau-2,130.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol-2,130
Addasiadau eraill i wariant cyfredol net191.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol191
Gwariant cyfredol net7,676,029.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol7,676,029
Darpariaeth' dyledion drwg-813.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol-813
Darpariaeth ar gyfer ad-dalu prifsymiau (cyn defnyddio'r addasiad gohirio)145,259.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol145,259
Addasiad gohirio (rhowch werth negatif am unrhyw addasiad sy'n lleihau MRP ac i'r gwrthwyneb)-140.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol-140
Taliadau llog allanol ac eithrio unrhyw bremiymau a disgowntiau wrth ad-drefnu dyledion231,613.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol231,613
Premiymau a disgowntiau wrth ad-drefnu dyledion5,038-4,302737
Taliadau/derbyniadau llog 'eitem 8' Cyfrif Refeniw Tai133-67,888-67,755
Elfen ariannu cyfalaf o fewn cynlluniau Menter Cyllid Preifat (PFI)21,689.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol21,689
Taliadau prydlesu (ac eithrio unrhyw elfen ariannu cyfalaf o fewn cynlluniau PFI)1,128.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,128
Gwariant cyfalaf a godwyd o'r cyfrif refeniw111,210.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol111,210
Gwariant refeniw wedi'i ariannu o gyfalaf drwy statud (RECS).Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cost llog pensiynau ac enillion disgwyliedig ar asedau pensiynau.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Dyraniadau i(+) / o(-) gronfeydd pensiwn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Dyraniadau i(+) / o(-) gyfrif addasiad offerynnau ariannol321.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol321
Dyraniadau i(+) / o(-) gyfrif ôl-daliadau tâl anghyfartal0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0
Dyraniadau i(+) / o(-) Gyfrif Absenoldebau Cronnus5,466.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5,466
Llog allanol ar ddarpariaeth ar gyfer rhwymedigaethau credyd (gan gynnwys derbyniadau cyfalaf a 'roddwyd o'r neilltu'), blaendaliadau tai a ffynonellau eraill-12,262.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol-12,262
Derbyniadau llog allanol ar falansau Cyfrif Refeniw Tai-130.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol-130
Ardoll Seilwaith Cymunedol0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0
Gwariant refeniw grosMae ardollau Tân a Pharciau Cenedlaethol wedi\'u cynnwys yng ngwariant Awdurdodau Unedol.8,112,349.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol8,112,349
namyn grantiau penodol ac arbennig y tu allan i Gyllid Allanol Cyfun (AEF) (ac eithrio grantiau rhyddhad ardrethi a budd-dal y dreth gyngor).Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Gwariant refeniw.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
namyn grantiau penodol ac arbennig y tu mewn i Gyllid Allanol Cyfun.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
namyn grantiau penodol ac arbennig-1,963,509.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol-1,963,509
Gwariant refeniw net6,148,840.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6,148,840
Addasiad casglu'r dreth gyngor yn y flwyddyn-13,970.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol-13,970
Cymhwysiadau eraill-413.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol-413
Dyraniadau i(+) / o(-) gronfeydd ariannol wrth gefn a glustnodwyd (ac eithrio cronfeydd ariannol wrth gefn ysgolion)-21,680.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol-21,680
Dyraniadau i(+) / o(-) gronfeydd ariannol wrth gefn heb eu dyrannu8,959.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol8,959
Cynllun gostyngiadau’r dreth gyngor (gan gynnwys elfen y Grant Cynnal Refeniw)252,096.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol252,096
Gofynion y gyllideb6,373,833.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6,373,833
Rhyddhad ardrethi annomestig dewisol net yn y gyllideb y telir amdano o gronfa'r cyngor3,730.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3,730
Gofynion y gyllideb a rhyddhad ardrethi annomestig dewisol net cronfa'r cyngor6,377,562.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6,377,562
namyn grant trosiannol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
namyn dyraniad grant heddlu o dan y brif fformiwla-209,034.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol-209,034
namyn grant cynnal refeniw-3,304,967.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol-3,304,967
Namyn cynllun gostyngiadau’r dreth gyngor (gan gynnwys elfen y Grant Cynnal Refeniw).Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
namyn incwm ardrethi annomestig wedi'i ailddosbarthu-1,050,000.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol-1,050,000
Crynswth praeseptau'r dreth gyngor1,813,562.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,813,562
namyn grant budd-dal y dreth gyngor-252,096.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol-252,096
Swm i'w godi gan drethdalwyr y dreth gyngor1,561,465.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,561,465

Metadata

Teitl

Crynodeb o wariant alldro refeniw

Diweddariad diwethaf

Hydref 2019 Hydref 2019

Diweddariad nesaf

Hydref 2020

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data alldro refeniw (RO), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Llywodraeth Cymru sy'n cynnal yr arolwg alldro refeniw. Mae data ar gael ynglyn â gwariant cyfredol net Cymru fesul categori gwasanaeth. Cynhelir yr arolwg bob haf ac mae'r canlyniadau ar gael ym mis Hydref.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2002-03 ymlaen.

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we

Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report


Allweddeiriau

Cyllid Llywodraeth Leol, crynodeb alldro refeniw RS