Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Crynodeb o wariant alldro refeniw, yn ôl gwasanaeth (£ mil)
None
[Lleihau]Awdurdod[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Awdurdod 1[Hidlo]
-
Awdurdod 2[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Colofn[Hidlo]
Rhes[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliGwariant grosCliciwch yma i ddidoliCyfanswm incwmCliciwch yma i ddidoliGwariant net (cyfredol)
Gwariant ar ysgolion (yn cynnwys arian dirprwyedig ac andirprwyedig)2,872,099-246,5022,625,598
Gwariant addysg nad sydd ar ysgolion85,175-16,20968,966
Trafnidiaeth cynllunio, polisi a strategaeth26,926-11,19215,734
Prif-ffyrdd a rhewlydd216,370-55,123161,247
Trafnidiaeth146,294-56,20190,093
Gwasanaethau cymdeithasol - plant a teuluoedd684,190-25,116659,074
Strategaeth gwasanaeth - gwasanaethau oedolion6,189-8445,346
Gwasanaethau cymdeithasol - pobl hyn837,197-211,454625,743
Gwasanaethau cymdeithasol - oedolion dan 65742,111-111,521630,590
Gwasanaethau cymdeithasol personol - arall...
Gwasanaethau diwylliant a threftadaeth80,718-45,93534,783
Gwasanaeth llyfrgelloedd40,639-3,21537,424
Chwaraeon ac hamdden123,359-48,76474,595
Llecynnau agored71,985-16,11955,865
Twristiaeth12,533-4,0288,505
Gwasanaethau mynwentydd, amlosgfeydd a marwdai16,429-18,225-1,796
Amddiffyn yr arfordir2,309-1382,172
Iechyd amgylcheddol58,048-15,10342,945
Glanhau strydoedd (ddim yn daladwy i brif-ffyrdd)55,899-2,26453,635
Diogelwch cymunedol11,712-1,63410,078
Gwasanaethau amddiffyn llifogydd a draeniad tir ei hun6,611-4786,133
Gwasanaethau amaethyddol a physgodfeydd ei hun2,022-4,110-2,087
Safonau Masnach/Diogelu defnyddwyr13,675-1,59212,083
Casglu gwastraff...
Gwastraff300,287-47,902252,384
Gwaredu gwastraff...
Rheoliadau adeiladu10,539-7,1613,378
Rheoliadau datblygu24,862-16,7408,122
Polisi cynllunio12,235-1,32110,914
Mentrau amgylcheddol6,237-1,4924,745
Cymorth busnes4,167-1,6742,493
Ymchwil economeg249-148101
Datblygiad economaidd58,231-43,14815,083
Datblygu cymundeol (cynghorau sir a chynghorau bwrdeistref sirol)30,323-3,08927,234
Gwasanaethau llysoedd ynadon...
Gwasanaethau crwner a llysoedd eraill6,312-3355,976
Y strategaeth dai...
Landlordiaid cymdeithasol cofrestredig...
Cyngor ar dai...
Blaendaliadau tai...
Adnewyddu tai'r sector preifat...
Digartrefedd...
Taliadau budd-dal tai...
Tai cronfa'r cyngor1,025,014-29,604995,410
Gweinyddu budd-dal tai...
Tai eraill cronfa'r cyngor89,310-3,76785,542
Talu budd-dal y dreth gyngor a gwaith gweinyddol cysylltiedig...
Casgliad treth lleol49,701-13,72935,972
Etholiadau...
Cynllunio ar gyfer argyfyngau...
Gwasanaethau canolog eraill i'r cyhoedd26,155-11,95114,204
Gwasanaethau heddlu663,908-33,699630,209
Diogelwch tân cymunedol...
Gweithrediadau diffodd tân ac achub...
Cynlluniau argyfwng y gwasanaeth tân...
Gwasanaethau tân150,534-5,833144,701
Cynlluniau argyfwng ac amddiffyn sifil y gwasanaeth tân...
Pob gwasanaeth tân arall...
Parciau cenedlaethol - cadwraeth...
Gwasanaethau parciau cenedlaethol16,817-5,20911,609
Parciau cenedlaethol - cynllunio...
Parciau cenedlaethol - adloniant a rheoli parciau...
Parciau cenedlaethol - hybu dealltwriaeth a mwynhad...
Craidd corfforaethol a democrataidd119,467-20,30699,161
Costau heb eu dosbarthu/Gorbenion canolog nad oes modd eu dyrannu40,267-12,33627,930
Costau canolog eraill207,633-168,72638,907
Cyfanswm gwariant ar wasanaethau8,954,738-1,323,9377,630,801
Praeseptau cynghorau cymuned41,640.41,640
Taliadau i/gan awdurdodau tân0.0
Ardollau i/gan barciau cenedlaethol0.0
Ardollau a delir i Asiantaeth yr Amgylchedd mewn cysylltiad â Phwyllgorau Lleol Amddiffyn Rhag Llifogydd0.0
Ardollau a delir i'r Byrddau Draenio Mewnol213.213
Ardollau a delir i Asiantaeth yr Amgylchedd am weithredu fel Bwrdd Draenio Mewnol963.963
Ardollau a delir i Bwyllgorau Pysgodfeydd Môr...
Ardollau i wasanaethau heddlu cenedlaethol3,673.3,673
Ardollau eraill679.679
Gwargedau/diffygion (anarwyddocaol) ar gyfrifon masnachu mewnol na chawsant eu dadgyfuno i wasanaethau-2,130.-2,130
Addasiadau eraill i wariant cyfredol net191.191
Gwariant cyfredol net7,676,029.7,676,029
Darpariaeth' dyledion drwg-813.-813
Darpariaeth ar gyfer ad-dalu prifsymiau (cyn defnyddio'r addasiad gohirio)145,259.145,259
Addasiad gohirio (rhowch werth negatif am unrhyw addasiad sy'n lleihau MRP ac i'r gwrthwyneb)-140.-140
Taliadau llog allanol ac eithrio unrhyw bremiymau a disgowntiau wrth ad-drefnu dyledion231,613.231,613
Premiymau a disgowntiau wrth ad-drefnu dyledion5,038-4,302737
Taliadau/derbyniadau llog 'eitem 8' Cyfrif Refeniw Tai133-67,888-67,755
Elfen ariannu cyfalaf o fewn cynlluniau Menter Cyllid Preifat (PFI)21,689.21,689
Taliadau prydlesu (ac eithrio unrhyw elfen ariannu cyfalaf o fewn cynlluniau PFI)1,128.1,128
Gwariant cyfalaf a godwyd o'r cyfrif refeniw111,210.111,210
Gwariant refeniw wedi'i ariannu o gyfalaf drwy statud (RECS)...
Cost llog pensiynau ac enillion disgwyliedig ar asedau pensiynau...
Dyraniadau i(+) / o(-) gronfeydd pensiwn...
Dyraniadau i(+) / o(-) gyfrif addasiad offerynnau ariannol321.321
Dyraniadau i(+) / o(-) gyfrif ôl-daliadau tâl anghyfartal0.0
Dyraniadau i(+) / o(-) Gyfrif Absenoldebau Cronnus5,466.5,466
Llog allanol ar ddarpariaeth ar gyfer rhwymedigaethau credyd (gan gynnwys derbyniadau cyfalaf a 'roddwyd o'r neilltu'), blaendaliadau tai a ffynonellau eraill-12,262.-12,262
Derbyniadau llog allanol ar falansau Cyfrif Refeniw Tai-130.-130
Ardoll Seilwaith Cymunedol0.0
Gwariant refeniw gros8,112,349.8,112,349
namyn grantiau penodol ac arbennig y tu allan i Gyllid Allanol Cyfun (AEF) (ac eithrio grantiau rhyddhad ardrethi a budd-dal y dreth gyngor)...
Gwariant refeniw...
namyn grantiau penodol ac arbennig y tu mewn i Gyllid Allanol Cyfun...
namyn grantiau penodol ac arbennig-1,963,509.-1,963,509
Gwariant refeniw net6,148,840.6,148,840
Addasiad casglu'r dreth gyngor yn y flwyddyn-13,970.-13,970
Cymhwysiadau eraill-413.-413
Dyraniadau i(+) / o(-) gronfeydd ariannol wrth gefn a glustnodwyd (ac eithrio cronfeydd ariannol wrth gefn ysgolion)-21,680.-21,680
Dyraniadau i(+) / o(-) gronfeydd ariannol wrth gefn heb eu dyrannu8,959.8,959
Cynllun gostyngiadau’r dreth gyngor (gan gynnwys elfen y Grant Cynnal Refeniw)252,096.252,096
Gofynion y gyllideb6,373,833.6,373,833
Rhyddhad ardrethi annomestig dewisol net yn y gyllideb y telir amdano o gronfa'r cyngor3,730.3,730
Gofynion y gyllideb a rhyddhad ardrethi annomestig dewisol net cronfa'r cyngor6,377,562.6,377,562
namyn grant trosiannol...
namyn dyraniad grant heddlu o dan y brif fformiwla-209,034.-209,034
namyn grant cynnal refeniw-3,304,967.-3,304,967
Namyn cynllun gostyngiadau’r dreth gyngor (gan gynnwys elfen y Grant Cynnal Refeniw)...
namyn incwm ardrethi annomestig wedi'i ailddosbarthu-1,050,000.-1,050,000
Crynswth praeseptau'r dreth gyngor1,813,562.1,813,562
namyn grant budd-dal y dreth gyngor-252,096.-252,096
Swm i'w godi gan drethdalwyr y dreth gyngor1,561,465.1,561,465

Metadata

Teitl
Crynodeb o wariant alldro refeniw

Diweddariad diwethaf
Hydref 2019 Hydref 2019

Diweddariad nesaf
Hydref 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data alldro refeniw (RO), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Llywodraeth Cymru sy'n cynnal yr arolwg alldro refeniw. Mae data ar gael ynglyn â gwariant cyfredol net Cymru fesul categori gwasanaeth. Cynhelir yr arolwg bob haf ac mae'r canlyniadau ar gael ym mis Hydref.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2002-03 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report


Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, crynodeb alldro refeniw RS