Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru Ystadegau Treth Trafodiadau Tir ar ad-daliadau cyfradd uwch yn ôl dyddiad y trafodiad gwreiddiol
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure2
MesurY ddau fesur a ddangosir yw cyfrif trafodiadau sy\'n gymwys ar gyfer ad-daliadau cyfradd uwch, a chyfanswm gwerth yr ad-daliadau hynny.[Hidlo]
[Lleihau]Cyfnod amserDangosir y data yn ôl y chwarter ariannol (chwarter 1 yw Ebrill i Fehefin) a\'r flwyddyn ariannol (Ebrill i Fawrth) pan ddaeth y trafodiad sy\’n gymwys am ad-daliad cyfradd uwch i rym.  Pan fydd rhan o flwyddyn yn cael ei dangos, caiff ei nodi gyda\'r ôl-ddodiad \'hyd yn hyn.\'[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Cyfnod amser 1
-
-
Cyfnod amser 2
Cliciwch yma i ddidoliNifer o drafodiadauCliciwch yma i ddidoliAd-daliadau treth cyfraddau uwch (£ miliynau)
[Lleihau]2018-191,91014.4
2018-19[Lleihau]Ebrill i Mehefin 2018-194603.3
Ebrill i Mehefin 2018-19Ebrill 2018-191300.9
Mai 2018-191601.1
Mehefin 2018-191701.3
[Lleihau]Gorffennaf i Medi 2018-195704.4
Gorffennaf i Medi 2018-19Gorffennaf 2018-191801.4
Awst 2018-192101.6
Medi 2018-191801.4
[Lleihau]Hydref i Rhagfyr 2018-195204.1
Hydref i Rhagfyr 2018-19Hydref 2018-191601.2
Tachwedd 2018-191801.6
Rhagfyr 2018-191801.3
[Lleihau]Ionawr i Mawrth 2018-193602.7
Ionawr i Mawrth 2018-19Ionawr 2018-191200.9
Chwefror 2018-191000.7
Mawrth 2018-191501.1
[Lleihau]2019-201,66013.9
2019-20[Lleihau]Ebrill i Mehefin 2019-204403.4
Ebrill i Mehefin 2019-20Ebrill 2019-201501.2
Mai 2019-201601.2
Mehefin 2019-201401.1
[Lleihau]Gorffennaf i Medi 2019-204603.9
Gorffennaf i Medi 2019-20Gorffennaf 2019-201601.2
Awst 2019-201801.6
Medi 2019-201201.1
[Lleihau]Hydref i Rhagfyr 2019-204403.7
Hydref i Rhagfyr 2019-20Hydref 2019-201701.4
Tachwedd 2019-201501.3
Rhagfyr 2019-201301.0
[Lleihau]Ionawr i Mawrth 2019-203202.8
Ionawr i Mawrth 2019-20Ionawr 2019-201301.1
Chwefror 2019-201000.9
Mawrth 2019-20900.8
[Lleihau]2020-211,14012.4
2020-21[Lleihau]Ebrill i Mehefin 2020-211401.2
Ebrill i Mehefin 2020-21Ebrill 2020-21400.3
Mai 2020-21400.4
Mehefin 2020-21600.5
[Lleihau]Gorffennaf i Medi 2020-212902.9
Gorffennaf i Medi 2020-21Gorffennaf 2020-21800.7
Awst 2020-211001.0
Medi 2020-211201.2
[Lleihau]Hydref i Rhagfyr 2020-214604.8
Hydref i Rhagfyr 2020-21Hydref 2020-211701.9
Tachwedd 2020-211301.3
Rhagfyr 2020-211601.6
[Lleihau]Ionawr i Mawrth 2020-212503.4
Ionawr i Mawrth 2020-21Ionawr 2020-21801.0
Chwefror 2020-21801.1
Mawrth 2020-211001.3
[Lleihau]2021-22 (hyd yn hyn)2102.8
2021-22 (hyd yn hyn)[Lleihau]Ebrill i Mehefin 2021-221802.6
Ebrill i Mehefin 2021-22Ebrill 2021-22801.1
Mai 2021-22600.7
Mehefin 2021-22500.8
[Lleihau]Gorffennaf i Medi 2021-22 (hyd yn hyn)Dim ond y chwarter hyd yn hyn a gynrychiolir yma.200.3
Gorffennaf i Medi 2021-22 (hyd yn hyn)Dim ond y chwarter hyd yn hyn a gynrychiolir yma.Gorffennaf 2021-22200.2
Awst 2021-22100.1

Metadata

Teitl

Ystadegau'r Dreth Trafodiadau Tir ar gyfer ad-daliadau cyfradd uwch, yn ôl y dyddiad dod i rym

Diweddariad diwethaf

24 September 2021 24 September 2021

Diweddariad nesaf

28 Hydref 2021

Sefydliad cyhoeddi

Awdurdod Cyllid Cymru

Ffynhonnell 1

Ffurflenni Treth Trafodiadau Tir, Awdurdod Cyllid Cymru

Cyswllt ebost

data@acc.llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Ar 1 Ebrill 2018, cafodd Treth Dir y Dreth Stamp ei disodli gan y Dreth Trafodiadau Tir (TTT) ar eiddo preswyl ac amhreswyl a buddiannau tir sy’n cael eu prynu yng Nghymru. Mae cyfraddau treth a bandiau treth TTT yn amrywio yn ôl y math o drafodiad.

Rhaid i drethdalwyr hysbysu’r Awdurdod am bob trafodiad tir sydd â gwerth uwch na £40,000. Ceir amgylchiadau hefyd lle nad yw rhai trafodiadau les penodol yn hysbysadwy os ydynt yn para am lai na 7 mlynedd. Wrth ffeilio ffurflen TTT, bydd gan y sefydliad sy'n talu'r ffurflen dreth 30 diwrnod ar ôl y dyddiad dod i rym i gyflwyno a thalu'r ffurflen.

Mae'r set ddata hon yn cynnwys amcangyfrifon o drafodiadau hysbysadwy TTT a dderbyniwyd gan yr Awdurdod erbyn diwedd 20 September 2021.

Dylai'r data yn y datganiad hwn gael ei ystyried yng nghyd-destun y pandemig coronafeirws (COVID-19). Cafodd hyn effaith sylweddol ar nifer y trafodiadau eiddo a'r dreth a oedd yn ddyledus yn ystod 2020-21. Felly mae'n effeithio ar y cymariaethau a wnaed rhwng y cyfnod hwn a'r un cyfnod yn 2019-20.

Arweiniodd cynfyngiadau cenedlaethol a osodwyd ar 23 Mawrth 2020 at gau'r farchnad dai gan mwyaf hyd nes iddi gael ei hailagor yn rhannol ar 22 Mehefin 2020. Yr adeg hynny, gellid mynd i weld tai os oedd yr eiddo’n wag, ynghyd â symud ty os oedd y gwerthiant wedi’i gytuno ond heb ei gwblhau eto. Yna agorwyd y farchnad yn llawnach ar 27 Gorffennaf i gyd-fynd â newid yng nghyfradd y Dreth Trafodiadau Tir ar y dyddiad hwn, sy’n weithredol hyd at 30 Mehefin 2021. Ar 3 Mawrth 2021, cyhoeddwyd y byddai'r cyfnod lleihau treth dros dro yn cael ei ymestyn 3 mis, i ddod i ben ar 30 Mehefin 2021.

Er bod gyfyngiadau lleol a chyfyngiadau cenedlaethold pellach wedi'u cyflwyno ers y newidiadau cychwynnol yng nghyfradd y Dreth Trafodiadau Tir ym mis Gorffennaf 2020, fe ymddengys na chafodd y rhain unrhyw effaith ar nifer y trafodiadau.

Daeth newidiadau pellach i gyfraddau’r Dreth Trafodiadau Tir i rym o 22 Rhagfyr 2020. Sylwch y bydd rhai trafodiadau preswyl cyfraddau uwch a thrafodiadau amhreswyl yn dod i rym ym mis Rhagfyr 2020 wedi cael eu codi ar y cyfraddau a fodolai cyn 22 Rhagfyr, a rhai ar y cyfraddau ar ôl 22 Rhagfyr. Rydym yn amcangyfrif bod tua 100 o drafodiadau cyfraddau uwch a 10 o drafodiadau amhreswyl o fewn y data mis Rhagfyr 2020 hynny eu cyhuddo ar y cyfraddau ar ôl 22 Rhagfyr.

Mae'r set ddata'n canolbwyntio ar drafodiadau preswyl sy’n gymwys i dderbyn ad-daliad cyfradd uwch ac mae'n cynnwys nifer y trafodiadau sy'n gymwys i dderbyn ad-daliad yn ogystal â gwerth cyfanredol yr ad-daliadau hynny, wedi'u dadansoddi yn ôl:
- chwarter a blwyddyn y daeth y trafodiad gwreiddiol i rym

Pan hawlir ad-daliad am drafodiad preswyl cyfraddau uwch, diwygir y trafodiad gwreiddiol i fod yn drafodiad preswyl prif gyfradd.

Noder bod nifer a gwerth yr ad-daliadau a gyflwynir ar gyfer dyddiadau dod i rym diweddarach yn is nag ar gyfer cyfnodau cynharach. Mae hyn oherwydd, o’i gymharu â chyfnodau cynharach, nid oes digon o amser wedi mynd heibio ers i’r trafodiad ddod i rym i lawer o'r trethdalwyr perthnasol werthu eu prif breswylfa flaenorol a hawlio’u had-daliad.

Mae data ar yr amser a gymerir i hawlio ad-daliadau i'w weld yn y set ddata amgen sy'n cymharu chwarter y trafodiad gwreiddiol gyda’r chwarter y cymeradwyir yr ad-daliad gan Awdurdod Cyllid Cymru.


Casgliad data a dull cyfrifo

Gweler y dolenni

Amlder cyhoeddi

Misol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir y data yn ôl y mis, y chwarter ariannol (chwarter 1 yw Ebrill i Fehefin) a'r flwyddyn ariannol (Ebrill i Fawrth) pan ddaeth y trafodiad i rym. Pan fydd rhan o chwarteri a blynyddoedd yn cael ei dangos, caiff y rhain eu nodi gyda'r ôl-ddodiad "hyd yn hyn".

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r ystadegau hyn wedi'u sefydlu er mwyn bodloni gofyniad uniongyrchol y defnyddiwr am ddata ar weithredu TTT, wedi sefydlu'r Awdurdod. Mae ein defnyddwyr allweddol yn gydweithwyr o Drysorlys Cymru o fewn Llywodraeth Cymru, y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol, ac awdurdodau treth eraill yn y Deyrnas Unedig.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Caiff y gwerthoedd yn y set ddata hon eu talgrynnu i'r 10 agosaf ar gyfer y trafodiadau sy’n gymwys am ad-daliad, ac i’r £0.1 miliwn agosaf ar gyfer gwerth cyfanredol yr ad-daliadau.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae ystadegau Treth Trafodiadau Tir yn cael eu diwygio'n rheolaidd ac mae'r gwerthoedd ar gyfer y cyfnod diweddaraf yn rhai dros dro. Wrth ffeilio ffurflen TTT, bydd gan y sefydliad sy'n talu'r ffurflen dreth 30 diwrnod ar ôl y ‘dyddiad dod i rym’ i gyflwyno a thalu'r ffurflen. Y dyddiad dod i rym yw’r dyddiad pan fydd y dreth yn dod yn daladwy, fel arfer pan fydd trafodiad ar eiddo yn cael ei gwblhau. Felly, mae'n debygol y caiff trafodiadau TTT sy'n ymwneud â'r mis diweddaraf eu ffeilio yn ystod y mis canlynol. Gweler y dolenni am ddadansoddiad o’r diwygiadau hyn.

Gall y gwerthoedd ar gyfer cyfnodau cynharach gael eu diwygio am nifer o flynyddoedd. Gellir diwygio trafodiadau am amryw o resymau ac mae'r ystadegau'n cael eu diwygio bob mis er mwyn adlewyrchu newidiadau i drafodiadau. Bydd hyn, yn enwedig, o ganlyniad i ad-daliadau cyfraddau uwch. Pan fydd ad-daliad TTT preswyl cyfraddau uwch yn cael ei hawlio, mae'r trafodiad gwreiddiol yn cael ei ddiwygio i drafodiad TTT preswyl prif gyfradd. Mae gan y trethdalwr hyd at dair blynedd i werthu ei brif breswylfa flaenorol a hawlio ad-daliad.

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni

Allweddeiriau

Treth Trafodiadau Tir; Treth