Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru Ystadegau Treth Trafodiadau Tir ar ryddhadau nad oeddynt yn effeithio ar dreth yn ôl mesur a math o drafodiad, Ionawr i Mawrth 2024
None
[Lleihau]Effaith ar drethA yw\'r rhyddhad a hawliwyd yn effeithio ar y dreth sy\'n ddyledus?[Hidlwyd]
-
Effaith ar dreth 1[Hidlwyd]
[Lleihau]Cyfnod amserDangosir y data yn ôl y chwarter ariannol (chwarter 1 yw Ebrill i Fehefin) a\'r flwyddyn ariannol (Ebrill i Fawrth) pan ddaeth y trafodiad i rym.  Pan fydd rhan o flwyddyn yn cael ei dangos, caiff ei nodi gyda\'r ôl-ddodiad \'hyd yn hyn.\'[Hidlwyd]
-
Cyfnod amser 1[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Math o drafodiadMath y trafodiad[Hidlo]
-
Math o drafodiad 1
MesurMae\'r mesurau a gyflwynir yma yn ymwneud â\’r cyfrif o drafodiadau sydd wedi derbyn rhyddhad, amcangyfrif o\'r dreth a ryddhawyd, a chyfanswm y dreth sy\'n ddyledus ar y trafodiadau hynny ar ôl cymhwyso\’r rhyddhadau.[Hidlo]
[Lleihau]Math o ryddhadDyma grwpiad o\’r rhyddhadau i\'r pedwar categori mwyaf a phob rhyddhad arall.[Hidlo]
-
-
Math o ryddhad 1
[Lleihau]Pob trafodiadauCliciwch yma i ddidoliPob trafodiadau
Cliciwch yma i ddidoliPreswylCliciwch yma i ddidoliAmhreswyl
Nifer o drafodiadau[Lleihau]Pob rhyddhad6040100
Pob rhyddhadRhyddhad i elusennau202040
Rhyddhad grwp*Represents a value that has been suppressed as it is not sufficiently large to present, or the tax due for a small number of transactions contributes to the majority of the cell value (dominance)2020
Rhyddhad tai cymdeithasol10*Represents a value that has been suppressed as it is not sufficiently large to present, or the tax due for a small number of transactions contributes to the majority of the cell value (dominance)10
Rhyddhad anheddau lluosog10*Represents a value that has been suppressed as it is not sufficiently large to present, or the tax due for a small number of transactions contributes to the majority of the cell value (dominance)10
Pob rhyddhad arall20*Represents a value that has been suppressed as it is not sufficiently large to present, or the tax due for a small number of transactions contributes to the majority of the cell value (dominance)20
Treth yn ddyledus (£ miliwn)Dyma gyfanswm y dreth sy\'n ddyledus ar ôl i\'r rhyddhadau gael eu defnyddio.[Lleihau]Pob rhyddhad~Represents a value which rounds to zero, but is not zero0.10.1
Pob rhyddhadRhyddhad i elusennau0.00.00.0
Rhyddhad grwp*Represents a value that has been suppressed as it is not sufficiently large to present, or the tax due for a small number of transactions contributes to the majority of the cell value (dominance)0.00.0
Rhyddhad tai cymdeithasol0.0*Represents a value that has been suppressed as it is not sufficiently large to present, or the tax due for a small number of transactions contributes to the majority of the cell value (dominance)0.0
Rhyddhad anheddau lluosog~Represents a value which rounds to zero, but is not zero*Represents a value that has been suppressed as it is not sufficiently large to present, or the tax due for a small number of transactions contributes to the majority of the cell value (dominance)0.1
Pob rhyddhad arall0.0*Represents a value that has been suppressed as it is not sufficiently large to present, or the tax due for a small number of transactions contributes to the majority of the cell value (dominance)0.0
Gwerth y dreth a ryddhawyd (£ miliynau)[Lleihau]Pob rhyddhad0.00.00.0
Pob rhyddhadRhyddhad i elusennau0.00.00.0
Rhyddhad grwp*Represents a value that has been suppressed as it is not sufficiently large to present, or the tax due for a small number of transactions contributes to the majority of the cell value (dominance)0.00.0
Rhyddhad tai cymdeithasol0.0*Represents a value that has been suppressed as it is not sufficiently large to present, or the tax due for a small number of transactions contributes to the majority of the cell value (dominance)0.0
Rhyddhad anheddau lluosog0.0*Represents a value that has been suppressed as it is not sufficiently large to present, or the tax due for a small number of transactions contributes to the majority of the cell value (dominance)0.0
Pob rhyddhad arall0.0*Represents a value that has been suppressed as it is not sufficiently large to present, or the tax due for a small number of transactions contributes to the majority of the cell value (dominance)0.0

Metadata

Diweddariad diwethaf

25 Ebrill 2024 25 Ebrill 2024

Diweddariad nesaf

31 Gorffennaf 2024

Sefydliad cyhoeddi

Awdurdod Cyllid Cymru

Ffynhonnell 1

Ffurflenni Treth Trafodiadau Tir, Awdurdod Cyllid Cymru

Cyswllt ebost

data@acc.llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Teitl

Ystadegau'r Dreth Trafodiadau Tir, yn ôl math o ryddhad, math o drafodiad, effaith ar dreth, mesur a blwyddyn a chwarter dod i rym

Disgrifiad cyffredinol

Ar 1 Ebrill 2018, cafodd Treth Dir y Dreth Stamp ei disodli gan y Dreth Trafodiadau Tir (TTT) ar eiddo preswyl ac amhreswyl a buddiannau tir sy’n cael eu prynu yng Nghymru. Mae cyfraddau treth a bandiau treth TTT yn amrywio yn ôl y math o drafodiad. Rhaid i drethdalwyr hysbysu’r Awdurdod am bob trafodiad tir sydd â gwerth uwch na £40,000.

Ceir amgylchiadau hefyd lle nad yw rhai trafodiadau les penodol yn hysbysadwy os ydynt yn para am lai na 7 mlynedd. Wrth ffeilio ffurflen TTT, bydd gan y sefydliad sy'n talu'r ffurflen dreth 30 diwrnod ar ôl y dyddiad dod i rym i gyflwyno a thalu'r ffurflen.

Mae'r set ddata hon yn cynnwys amcangyfrifon o drafodiadau hysbysadwy TTT a dderbyniwyd gan ACC erbyn diwedd 15 Ebrill 2024.

Dylid cymryd gofal gydag unrhyw gymariaethau dros amser sy'n cynnwys data ar gyfer gwanwyn 2020 i’r haf 2021. Mae hyn oherwydd pandemig y coronafeirws (COVID-19) a newidiadau i gyfraddau Treth Trafodiadau Tir. O ganlyniad i’r clo cenedlaethol ar 23 Mawrth 2020, caewyd y farchnad dai gan mwyaf o'r dyddiad hwn tan 22 Mehefin 2020 pan ailagorodd yn rhannol. Ailagorwyd y farchnad yn llawnach ar 27 Gorffennaf, i gyd-fynd â newid yng nghyfraddau’r Dreth Trafodiadau Tir sy’n weithredol hyd at 30 Mehefin 2021. Mae tystiolaeth y gallai rhai prynwyr fod wedi symud eu trafodiadau ymlaen i fis Mehefin 2021 er mwyn elwa ar y gostyngiad treth dros dro.

Roedd rhai newidiadau i gyfraddau Treth Trafodiadau Tir yn weithredol o 22 Rhagfyr 2020. Effeithiwyd ar trafodiadau amhreswyl a thrafodiadau preswyl cyfraddau uwch.

Newidiodd y prif gyfraddau a bandiau preswyl ar gyfer Trafodiadau Tir ar gyfer trafodion a ddaeth i rym ar ôl 10 Hydref 2022.

Mae'r set ddata yn canolbwyntio ar y trafodiadau sy’n gymwys ar gyfer rhyddhad yn unig, ac mae'n cynnwys dadansoddiad yn ôl:
- math o ryddhad: y pedwar prif gategori o ryddhad ynghyd â chategori 'arall' ar gyfer y gweddill
- math o drafodiad: preswyl, amhreswyl
- disgrifiad o'r trafodiad: trawsgludiad/trosglwyddo perchenogaeth, rhoi les newydd, aseinio les
- effaith ar y dreth sy'n ddyledus: oes, na
- mesur: nifer y trafodiadau, amcangyfrifon o werth y dreth a gaiff ei rhyddhau o ganlyniad, a'r dreth sy'n ddyledus ar y trafodiadau
- y chwarter blwyddyn a'r flwyddyn mewn grym.

Gellir hawlio rhyddhadau ar eiddo preswyl ac amhreswyl. Mae rhyddhadau’n gostwng swm y dreth sy'n ddyledus pan fo amodau penodol yn cael eu bodloni. Gellir cymhwyso sawl rhyddhad ar gyfer un trafodiad a gall rhyddhadau ostwng y dreth sy’n ddyledus i sero (a elwir yn rhyddhad llawn) neu o ganran neu swm penodol (a elwir yn rhyddhad rhannol).

Yn blaenorol, gwnaethom hepgor trafodiadau cysylltiol a thrafodiadau wedi’u rhyddhau o’r set data hwn. Roedd hyn er mwyn i ni allu gwneud dadansoddiad pellach o'r trafodiadau hyn. Rydym bellach wedi cynnal y dadansoddiad hwn ac mae gennym lefel resymol o hyder yn ansawdd y data hyn. Rydym bellach wedi ychwanegu trafodiadau cysylltiol a thrafodiadau wedi’u rhyddhau yn y set data hwn, gan adolygu'r holl ddata yn ôl i Ebrill 2018. Mae hyn wedi ychwanegu tua 60 i 70 o drafodiadau a ryddhawyd i bob chwarter, a chyfartaledd o £4 miliwn i £5 miliwn i bob chwarter yn rhyddhadau.

Weithiau, caiff rhyddhadau eu hawlio pan na fydd yn cael unrhyw effaith ar y dreth sy'n ddyledus. Gellir gweld y rhain ar wahân yn y set ddata hon ac mae llawer ohonynt wedi cael eu hadrodd yn ddiangen gan y sefydliadau sy'n cwblhau'r ffurflenni treth. Er enghraifft, mae rhai o'r rhain yn berthnasol i drafodiadau preswyl gwerth isel. Mae'r arwyddion yn awgrymu bod hyn o ganlyniad i gred anghywir bod angen hawlio rhyddhad prynwr am y tro cyntaf (sy'n berthnasol i'r dreth flaenorol, ond nid i'r Dreth Trafodiadau Tir). Gwyddwn hyn o ganlyniad i holi sawl asiant pam bod gostyngiadau treth wedi cael eu hawlio lle nad oes effaith ar werth y dreth. Mae rhagor o wybodaeth am y categori hwn o ryddhad i'w chael yn enghraifft 4 y wybodaeth allweddol am ansawdd sydd i’w chael yn y dolenni gwe.

Mae'r enghraifft honno hefyd yn disgrifio rhai addasiadau a wnaed er mwyn nodi’n fwy cywir werth y dreth a ryddhawyd sy'n gysylltiedig â'r trafodiadau hyn. Disgwylir newidiadau pellach yn y dyfodol, ac felly disgwylir i’r niferoedd a ddangosir yma ar gyfer rhyddhadau nad ydynt yn effeithio ar y dreth sy'n ddyledus gael eu diwygio yn y dyfodol.


Casgliad data a dull cyfrifo

Gweler y dolenni

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir y data yn ôl y chwarter ariannol (chwarter 1 yw Ebrill i Fehefin) a'r flwyddyn ariannol (Ebrill i Fawrth) pan ddaeth y trafodiad i rym. Pan fydd rhan o flwyddyn yn cael ei dangos, caiff ei nodi gyda'r ôl-ddodiad "hyd yn hyn".

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r ystadegau hyn wedi'u sefydlu er mwyn bodloni gofyniad uniongyrchol y defnyddiwr am ddata ar weithredu TTT, wedi sefydlu'r Awdurdod. Mae ein defnyddwyr allweddol yn gydweithwyr o Drysorlys Cymru o fewn Llywodraeth Cymru, y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol, ac awdurdodau treth eraill yn y Deyrnas Unedig.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Caiff y gwerthoedd yn y set ddata hon eu talgrynnu i'r 10 trafodiad agosaf, ac i’r £0.1 miliwn agosaf o ran treth a ryddhawyd a threth sy’n ddyledus.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae ystadegau Treth Trafodiadau Tir yn cael eu diwygio'n rheolaidd ac mae'r gwerthoedd ar gyfer y cyfnod diweddaraf yn rhai dros dro. Wrth ffeilio ffurflen TTT, bydd gan y sefydliad sy'n talu'r ffurflen dreth 30 diwrnod ar ôl y ‘dyddiad dod i rym’ i gyflwyno a thalu'r ffurflen. Y dyddiad dod i rym yw’r dyddiad pan fydd y dreth yn dod yn daladwy, fel arfer pan fydd trafodiad ar eiddo yn cael ei gwblhau. Felly, mae'n debygol y caiff trafodiadau TTT sy'n ymwneud â'r mis diweddaraf eu ffeilio yn ystod y mis canlynol. Gweler y dolenni am ddadansoddiad o’r diwygiadau hyn.

Gall y gwerthoedd ar gyfer cyfnodau cynharach gael eu diwygio am nifer o flynyddoedd. Gellir diwygio trafodiadau am amryw o resymau ac mae'r ystadegau'n cael eu diwygio bob mis er mwyn adlewyrchu newidiadau i drafodiadau. Bydd hyn, yn enwedig, o ganlyniad i ad-daliadau cyfraddau uwch. Pan fydd ad-daliad TTT preswyl cyfraddau uwch yn cael ei hawlio, mae'r trafodiad gwreiddiol yn cael ei ddiwygio i drafodiad TTT preswyl prif gyfradd. Mae gan y trethdalwr hyd at dair blynedd i werthu ei brif breswylfa flaenorol a hawlio ad-daliad.

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni

Allweddeiriau

Treth Trafodiadau Tir; Treth