Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru Ystadegau Treth Trafodiadau Tir ar dreth a dalwyd ac ad-daliadau cyfraddau uwch (ar sail arian parod) yn ôl cyfnod amser
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure2
Measure[Hidlo]
[Lleihau]Cyfnod amserDangosir y data yn ôl y mis, y chwarter ariannol (chwarter 1 yw Ebrill i Fehefin) a\'r flwyddyn ariannol (Ebrill i Fawrth) pan ddaeth y trafodiad sy\’n gymwys am ad-daliad cyfradd uwch i rym.  Pan fydd rhan o chwarteri a blynyddoedd yn cael ei dangos, caiff y rhain eu nodi gyda\'r ôl-ddodiad \'hyd yn hyn.\'[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Cyfnod amser 1
-
-
Cyfnod amser 2
Cliciwch yma i ddidoliNifer yr ad-daliadau preswyl cyfradd uwch (ar sail arian parod) (£ miliynau)Cliciwch yma i ddidoliAd-daliadau treth cyfraddau uwch (ar sail arian parod) (£ miliynau)Cliciwch yma i ddidoliGwerth taliadau Treth Trafodiadau Tir (£ miliwn)
[Lleihau]2018-196405.0219.5
2018-19[Ehangu]Ebrill i Mehefin 2018-19200.138.6
[Ehangu]Gorffennaf i Medi 2018-191100.962.7
[Ehangu]Hydref i Rhagfyr 2018-192201.765.7
[Ehangu]Ionawr i Mawrth 2018-192802.252.5
[Lleihau]2019-201,42010.8232.8
2019-20[Ehangu]Ebrill i Mehefin 2019-202802.047.8
[Ehangu]Gorffennaf i Medi 2019-203903.160.4
[Ehangu]Hydref i Rhagfyr 2019-203502.572.1
[Ehangu]Ionawr i Mawrth 2019-204003.252.5
[Lleihau]2020-211,58014.0230.0
2020-21[Ehangu]Ebrill i Mehefin 2020-212902.455.2
[Ehangu]Gorffennaf i Medi 2020-213102.537.5
[Ehangu]Hydref i Rhagfyr 2020-213803.370.2
[Ehangu]Ionawr i Mawrth 2020-216105.867.1
[Lleihau]2021-222,32025.8401.0
2021-22[Ehangu]Ebrill i Mehefin 2021-226907.191.4
[Ehangu]Gorffennaf i Medi 2021-226407.1101.7
[Ehangu]Hydref i Rhagfyr 2021-224905.7115.3
[Ehangu]Ionawr i Mawrth 2021-225005.992.7
2022-23 (hyd yn hyn)[Lleihau]Ebrill i Mehefin 2022-233904.799.3
Ebrill i Mehefin 2022-23Ebrill 2022-231301.634.0
Mai 2022-231501.732.3
Mehefin 2022-231201.433.1

Metadata

Teitl

Ystadegau Treth Trafodiadau Tir ar dreth a dalwyd ac ad-daliadau cyfraddau uwch (ar sail arian parod), yn ôl cyfnod amser

Diweddariad diwethaf

28 Gorffennaf 2022 28 Gorffennaf 2022

Diweddariad nesaf

19 Awst 2022

Sefydliad cyhoeddi

Awdurdod Cyllid Cymru

Ffynhonnell 1

Ffurflenni Treth Trafodiadau Tir, Awdurdod Cyllid Cymru

Cyswllt ebost

data@acc.llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Ar 1 Ebrill 2018, cafodd Treth Dir y Dreth Stamp ei disodli gan y Dreth Trafodiadau Tir (TTT) ar eiddo preswyl ac amhreswyl a buddiannau tir sy’n cael eu prynu yng Nghymru. Mae cyfraddau treth a bandiau treth TTT yn amrywio yn ôl y math o drafodiad.

Rhaid i drethdalwyr hysbysu’r Awdurdod am bob trafodiad tir sydd â gwerth uwch na £40,000. Ceir amgylchiadau hefyd lle nad yw rhai trafodiadau les penodol yn hysbysadwy os ydynt yn para am lai na 7 mlynedd. Wrth ffeilio ffurflen TTT, bydd gan y sefydliad sy'n talu'r ffurflen dreth 30 diwrnod ar ôl y dyddiad dod i rym i gyflwyno a thalu'r ffurflen.

Dylai'r data yn y datganiad hwn gael ei ystyried yng nghyd-destun y pandemig coronafeirws (COVID-19). Cafodd hyn effaith sylweddol ar nifer y trafodiadau eiddo a'r dreth a oedd yn ddyledus yn ystod 2020-21. Felly mae'n effeithio ar y cymariaethau a wnaed rhwng y cyfnod hwn a'r un cyfnod yn 2019-20.

Arweiniodd cynfyngiadau cenedlaethol a osodwyd ar 23 Mawrth 2020 at gau'r farchnad dai gan mwyaf hyd nes iddi gael ei hailagor yn rhannol ar 22 Mehefin 2020. Yr adeg hynny, gellid mynd i weld tai os oedd yr eiddo’n wag, ynghyd â symud ty os oedd y gwerthiant wedi’i gytuno ond heb ei gwblhau eto. Yna agorwyd y farchnad yn llawnach ar 27 Gorffennaf i gyd-fynd â newid yng nghyfradd y Dreth Trafodiadau Tir ar y dyddiad hwn, sy’n weithredol hyd at 30 Mehefin 2021. Ar 3 Mawrth 2021, cyhoeddwyd y byddai'r cyfnod lleihau treth dros dro yn cael ei ymestyn 3 mis, i ddod i ben ar 30 Mehefin 2021.

Er bod gyfyngiadau lleol a chyfyngiadau cenedlaethold pellach wedi'u cyflwyno ers y newidiadau cychwynnol yng nghyfradd y Dreth Trafodiadau Tir ym mis Gorffennaf 2020, fe ymddengys na chafodd y rhain unrhyw effaith ar nifer y trafodiadau.

Daeth newidiadau pellach i gyfraddau’r Dreth Trafodiadau Tir i rym o 22 Rhagfyr 2020. Sylwch y bydd rhai trafodiadau preswyl cyfraddau uwch a thrafodiadau amhreswyl yn dod i rym ym mis Rhagfyr 2020 wedi cael eu codi ar y cyfraddau a fodolai cyn 22 Rhagfyr, a rhai ar y cyfraddau ar ôl 22 Rhagfyr. Rydym yn amcangyfrif bod tua 100 o drafodiadau cyfraddau uwch a 10 o drafodiadau amhreswyl o fewn y data mis Rhagfyr 2020 hynny eu cyhuddo ar y cyfraddau ar ôl 22 Rhagfyr.

Mae'r set ddata’n cynnwys dadansoddiad yn ôl:
- nifer a gwerth ad-daliadau preswyl cyfradd uwch yn ôl cyfnod o amser (sail arian parod)
- Treth Trafodiadau Tir a dalwyd i Awdurdod Cyllid Cymru

Gellir dod o hyd i'r data hwn yn Nhabl 6A a Thabl 7 o'n datganiadau ystadegol, yma: https://llyw.cymru/ystadegaur-dreth-trafodiadau-tir. Mae'n arbennig o ddefnyddiol wrth ddadansoddi ystadegau'r treth trafodiadau tir ar sail arian parod


Casgliad data a dull cyfrifo

Gweler y dolenni

Amlder cyhoeddi

Misol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir y data yn ôl mis, y chwarter ariannol (chwarter 1 yw Ebrill i Fehefin) a'r flwyddyn ariannol (Ebrill i Fawrth). Pan fydd rhan o chwarteri a blynyddoedd yn cael ei dangos, caiff y rhain eu nodi gyda'r ôl-ddodiad "hyd yn hyn".

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r ystadegau hyn wedi'u sefydlu er mwyn bodloni gofyniad uniongyrchol y defnyddiwr am ddata ar weithredu TTT, wedi sefydlu'r Awdurdod. Mae ein defnyddwyr allweddol yn gydweithwyr o Drysorlys Cymru o fewn Llywodraeth Cymru, y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol, ac awdurdodau treth eraill yn y Deyrnas Unedig.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Caiff y gwerthoedd yn y set ddata hon eu talgrynnu i'r 10 trafodiad agosaf, i’r £0.1 miliwn agosaf o ran treth sy’n ddyledus.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae ystadegau Treth Trafodiadau Tir yn cael eu diwygio'n rheolaidd ac mae'r gwerthoedd ar gyfer y cyfnod diweddaraf yn rhai dros dro. Wrth ffeilio ffurflen TTT, bydd gan y sefydliad sy'n talu'r ffurflen dreth 30 diwrnod ar ôl y ‘dyddiad dod i rym’ i gyflwyno a thalu'r ffurflen. Y dyddiad dod i rym yw’r dyddiad pan fydd y dreth yn dod yn daladwy, fel arfer pan fydd trafodiad ar eiddo yn cael ei gwblhau. Felly, mae'n debygol y caiff trafodiadau TTT sy'n ymwneud â'r mis diweddaraf eu ffeilio yn ystod y mis canlynol. Gweler y dolenni am ddadansoddiad o’r diwygiadau hyn.

Gall y gwerthoedd ar gyfer cyfnodau cynharach gael eu diwygio am nifer o flynyddoedd. Gellir diwygio trafodiadau am amryw o resymau ac mae'r ystadegau'n cael eu diwygio bob mis er mwyn adlewyrchu newidiadau i drafodiadau. Bydd hyn, yn enwedig, o ganlyniad i ad-daliadau cyfraddau uwch. Pan fydd ad-daliad TTT preswyl cyfraddau uwch yn cael ei hawlio, mae'r trafodiad gwreiddiol yn cael ei ddiwygio i drafodiad TTT preswyl prif gyfradd. Mae gan y trethdalwr hyd at dair blynedd i werthu ei brif breswylfa flaenorol a hawlio ad-daliad.

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni

Allweddeiriau

Treth Trafodiadau Tir; Treth