Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Nifer y cerbydau bysiau a choetsis yn ôl blwyddyn
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure2
Blwyddyn[Hidlo]
Math o gerbyd[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoli2005-06Cliciwch yma i ddidoli2006-07Cliciwch yma i ddidoli2007-08Cliciwch yma i ddidoli2008-09Cliciwch yma i ddidoli2009-10Cliciwch yma i ddidoli2010-11Cliciwch yma i ddidoli2011-12Cliciwch yma i ddidoli2012-13Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19
Pob cerbyd5,2005,3005,4005,7005,6005,600................
Gweithredwyr lleol - pob cerbyd2,6822,8392,8263,0022,8912,9732,8502,8752,715(r) 2,586(r) 2,712(r) 2,355(r) 2,4472,449

Metadata

Teitl
Nifer y cerbydau bysiau a choetsis yn ôl blwyddyn

Diweddariad diwethaf
Mawrth 2020 Mawrth 2020

Diweddariad nesaf
Mawrth 2021 (Dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg o Gerbydau Gwasanaethau Cyhoeddus, Yr Adran Drafnidiaeth

Cyswllt ebost
ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r set ddata hon yn manylu ar nifer y bysiau a choetsis yng Nghymru yn ôl blwyddyn hyd at flwyddyn ariannol 2018-19. Cyflwynir y data ar ffurf niferoedd y cerbydau (miloedd) yng Nghymru.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae gwybodaeth am gerbydau gwasanaeth cyhoeddus yn dod o'r datganiadau blynyddol a gyflwynir i'r Adran Drafnidiaeth gan sampl o 700 o ddeiliaid trwyddedau gweithredwyr Cerbydau Gwasanaeth Cyhoeddus ("yr arolwg o Gerbydau Gwasanaeth Cyhoeddus"). Mae'r arolwg hwn yn rhoi gwybodaeth am deithiau gan deithwyr, milltiroedd cerbyd, derbyniadau oddi wrth deithwyr a chostau gweithredu. Mae arolygon llai sy'n cael eu rheoli gan yr Adran Drafnidiaeth yn casglu gwybodaeth oddi wrth y gweithredwyr bysiau mwy o faint am newidiadau i brisiau tocynnau, dibynadwyedd gwasanaethau, a nifer y cwsmeriaid fesul chwatrer. Mae manylion llawn y ffynonellau data a'r dulliau a ddefnyddir i'w gweld yn y canllawiau: https://www.gov.uk/government/publications/buses-statistics-guidance.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae'r ystadegau hyn yn ymwneud ag achosion yng Nghymru yn ystod blwyddyn ariannol 2018-19 a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2019.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Ystadegau bysiau'r Adran Drafnidiaeth yw'r ffynhonnell fwyaf cynhwysfawr o ddata swyddogol am y diwydiant bysiau ym Mhrydain ac fe'u defnyddir y tu mewn a'r tu allan i Lywodraeth Cymru. Mae'r cyhoeddiadau hyn yn darparu data sy'n cael eu defnyddio i fonitro tueddiadau, i ddatblygu polisi ac i sichrau atebolrwydd am y cymhorthdal a roddir i'r diwydiant ar lefel uchel.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae'r data ar gyfer cyfnodau blaenorol yn cael ei diweddaru'n rheolaidd. Mae'n bosibl y bydd data ar gyfer y flwyddyn ariannol neu'r flwyddyn galendr gyfredol yn cael eu diwygio pan ryddheir set ddata'r flwyddyn nesaf.

Ansawdd ystadegol
Mae'r arolwg o Gerbydau Gwasanaeth Cyhoeddus yn defnyddio technegau priodoli i bennu ffigurau allweddol ar gyfer gweithredwyr na chawsant eu dewis yn y sampl ar gyfer y flwyddyn honno, neu na wnaeth ymateb. Weithiau, gellir gwella ffigurau priodoledig ar gyfer blynyddoedd cynharach drwy ddefnyddio data gwirioneddol a gyflwynwyd ar gyfer blynyddoedd diweddarach. Gall hynny arwain at fân ddiwygiadau i ôl-ddata, er mai anaml y bydd hynny'n cael effaith fawr ar dueddiadau.

Yn achos y dangosyddion allweddol (teithiau gan deithwyr a milltiroedd cerbyd), mae'r data a ddarperir gan y gweithredwyr yn cynnwys rhyw 90 y cant neu fwy o'r cyfanswm, ac mae'r gweddill yn cael ei briodoli. Drwy gymharu â ffynonellau eraill, gwelir, ar lefel gyfanredol (Prydain), bod yr ystadegau'n rhoi mesur gweddol gadarn o lefelau a thueddiadau cyffredinol.

Er hynny, dylid bod yn ofalus yn achos ffigurau sy'n cynrychioli grwpiau llai o weithredwyr a newidiadau o un flwyddyn i'r llall, a hynny oherwydd ei bod yn fwy tebygol bod camgymeriadau'n cael eu gwneud wrth fesur (er enghraifft, datganiad anghywir gan weithredwr, neu weithredwr yn newid y ffordd y mae'n paratoi'r ffigurau angenrheidiol). Mae camgymeriadau o'r fath yn debygol o fod yn llai amlwg ar y lefel genedlaethol. Dylid bod yn ofalus wrth ddehongli ffigurau rhanbarthol, ac yn enwedig ffigurau ar lefel yr awdurdodau lleol.

Dolenni'r we
Cerbydau Gwasanaeth Cyhoeddus: Datganiad Ystadegol http://gov.wales/statistics-and-research/public-service-vehicles/?skip=1&lang=cy

Allweddeiriau
Cerbydau, Fysiau, Choetsis