Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Nifer y teithiau gan deithwyr ar wasanaethau bysiau lleol Phrydain Fawr gwlad yn ôl blwyddyn
Siart cyfateb i'r tabl data
None
Teithiau neu ganran y newidnumber (millions) and percentage [Hidlwyd]
Measure2
Rhanbarth[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliCymruCliciwch yma i ddidoliLloegrCliciwch yma i ddidoliYr AlbanCliciwch yma i ddidoliPrydain Fawr
1994-95132.003,758.00513.004,403.00
1995-96130.003,853.00506.004,489.00
1996-97133.003,844.00478.004,455.00
1997-98122.003,859.00448.004,430.00
1998-99118.003,808.00424.004,350.00
1999-00117.003,804.00455.004,376.00
2000-01119.003,842.00458.004,420.00
2001-02108.003,881.00466.004,455.00
2002-03115.003,964.00471.004,550.00
2003-04116.004,087.00478.004,681.00
2004-05122.954,026.28459.274,608.51
2005-06120.104,113.93465.394,699.42
2006-07118.794,297.90475.874,892.55
2007-08125.294,530.23487.275,142.79
2008-09129.834,636.45483.635,249.91
2009-10116.874,613.38457.985,188.24
2010-11115.684,618.43430.205,164.32
2011-12115.724,639.54435.665,190.92
2012-13108.754,570.15420.335,099.23
2013-14107.154,672.45421.055,200.65
2014-15101.134,627.07414.255,142.45
2015-16102.334,510.92409.675,022.92
2016-1799.444,438.85392.244,930.53
2017-1898.864,346.76386.014,831.63
2018-19(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.101.05(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.4,310.73(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.374.62(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.4,786.40
2019-20(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.91.72(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.4,072.64(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.361.20(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.4,525.56
2020-21(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.25.94(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.1,580.01(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.124.97(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.1,730.93
2021-22(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.52.69(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.2,835.32(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.233.06(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.3,121.07
2022-2361.043,383.22300.733,744.98

Metadata

Teitl

Nifer y teithiau gan deithwyr ar wasanaethau bysiau lleol a chanran y newid yn ôl gwlad ac yn ôl blwyddyn

Diweddariad diwethaf

Ebrill 2024 Ebrill 2024

Diweddariad nesaf

Ebrill 2025 (Dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolwg o Gerbydau Gwasanaethau Cyhoeddus, Yr Adran Drafnidiaeth

Cyswllt ebost

ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Teithiau neu ganran y newid

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r set ddata hon yn manylu ar nifer y teithiau gan deithwyr ar wasanaethau bysiau lleol ac ar ganran y newid yn ôl gwlad ym Mhrydain yn ôl blwyddyn hyd at flwyddyn ariannol 2022-23. Cyflwynir y data ar ffurf nifer y teithiau gan deithwyr (miliynau) neu ar ffurf canran y newid o gymharu â'r flwyddyn gynt.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae gwybodaeth am gerbydau gwasanaeth cyhoeddus yn dod o'r datganiadau blynyddol a gyflwynir i'r Adran Drafnidiaeth gan sampl o 700 o ddeiliaid trwyddedau gweithredwyr Cerbydau Gwasanaeth Cyhoeddus ("yr arolwg o Gerbydau Gwasanaeth Cyhoeddus"). Mae'r arolwg hwn yn rhoi gwybodaeth am deithiau gan deithwyr, milltiroedd cerbyd, derbyniadau oddi wrth deithwyr a chostau gweithredu. Mae arolygon llai sy'n cael eu rheoli gan yr Adran Drafnidiaeth yn casglu gwybodaeth oddi wrth y gweithredwyr bysiau mwy o faint am newidiadau i brisiau tocynnau, dibynadwyedd gwasanaethau, a nifer y cwsmeriaid fesul chwatrer. Mae manylion llawn y ffynonellau data a'r dulliau a ddefnyddir i'w gweld yn y canllawiau: https://www.gov.uk/government/publications/buses-statistics-guidance

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Ystadegau bysiau'r Adran Drafnidiaeth yw'r ffynhonnell fwyaf cynhwysfawr o ddata swyddogol am y diwydiant bysiau ym Mhrydain ac fe'u defnyddir y tu mewn a'r tu allan i Lywodraeth Cymru. Mae'r cyhoeddiadau hyn yn darparu data sy'n cael eu defnyddio i fonitro tueddiadau, i ddatblygu polisi ac i sichrau atebolrwydd am y cymhorthdal a roddir i'r diwydiant ar lefel uchel.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae'r data ar gyfer cyfnodau blaenorol yn cael ei diweddaru'n rheolaidd. Mae'n bosibl y bydd data ar gyfer y flwyddyn ariannol neu'r flwyddyn galendr gyfredol yn cael eu diwygio pan ryddheir set ddata'r flwyddyn nesaf.

Ansawdd ystadegol

Mae'r arolwg o Gerbydau Gwasanaeth Cyhoeddus yn defnyddio technegau priodoli i bennu ffigurau allweddol ar gyfer gweithredwyr na chawsant eu dewis yn y sampl ar gyfer y flwyddyn honno, neu na wnaeth ymateb. Weithiau, gellir gwella ffigurau priodoledig ar gyfer blynyddoedd cynharach drwy ddefnyddio data gwirioneddol a gyflwynwyd ar gyfer blynyddoedd diweddarach. Gall hynny arwain at fân ddiwygiadau i ôl-ddata, er mai anaml y bydd hynny'n cael effaith fawr ar dueddiadau.

Yn achos y dangosyddion allweddol (teithiau gan deithwyr a milltiroedd cerbyd), mae'r data a ddarperir gan y gweithredwyr yn cynnwys rhyw 90 y cant neu fwy o'r cyfanswm, ac mae'r gweddill yn cael ei briodoli. Drwy gymharu â ffynonellau eraill, gwelir, ar lefel gyfanredol (Prydain), bod yr ystadegau'n rhoi mesur gweddol gadarn o lefelau a thueddiadau cyffredinol.

Er hynny, dylid bod yn ofalus yn achos ffigurau sy'n cynrychioli grwpiau llai o weithredwyr a newidiadau o un flwyddyn i'r llall, a hynny oherwydd ei bod yn fwy tebygol bod camgymeriadau'n cael eu gwneud wrth fesur (er enghraifft, datganiad anghywir gan weithredwr, neu weithredwr yn newid y ffordd y mae'n paratoi'r ffigurau angenrheidiol). Mae camgymeriadau o'r fath yn debygol o fod yn llai amlwg ar y lefel genedlaethol. Dylid bod yn ofalus wrth ddehongli ffigurau rhanbarthol, ac yn enwedig ffigurau ar lefel yr awdurdodau lleol.

Dolenni'r we

Cerbydau Gwasanaeth Cyhoeddus: Datganiad Ystadegol http://gov.wales/statistics-and-research/public-service-vehicles/?skip=1&lang=cy