Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Traffig ffyrdd yn ôl Awdurdodau Lleol a blwyddyn yn gynnwys cefnffyrdd (biliwn o gilomedrau cerbydau)
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure2
Blwyddn(Disgynnol)[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Awdurdod lleol 1
-
-
Awdurdod lleol 2
Cliciwch yma i ddidoli2022Cliciwch yma i ddidoli2021Cliciwch yma i ddidoli2020Cliciwch yma i ddidoli2019Cliciwch yma i ddidoli2018Cliciwch yma i ddidoli2017Cliciwch yma i ddidoli2016Cliciwch yma i ddidoli2015Cliciwch yma i ddidoli2014Cliciwch yma i ddidoli2013Cliciwch yma i ddidoli2012Cliciwch yma i ddidoli2011Cliciwch yma i ddidoli2010Cliciwch yma i ddidoli2009Cliciwch yma i ddidoli2008Cliciwch yma i ddidoli2007
[Lleihau]Cymru29.2226.5323.4530.7130.4630.0129.8828.7428.0827.0326.7426.6526.5726.9427.3827.50
Cymru[Lleihau]Gogledd CymruYnys Môn0.640.590.530.680.680.670.660.630.630.610.610.610.620.620.630.62
Gwynedd1.341.201.061.421.421.411.381.321.291.261.241.261.271.281.301.29
Conwy1.291.100.941.311.301.281.251.151.141.101.091.091.131.131.131.13
Sir Ddinbych0.890.780.690.960.960.950.940.880.880.860.850.860.870.880.890.88
Sir y Fflint1.711.581.381.821.801.791.751.671.621.581.571.571.591.631.671.67
Wrecsam1.080.960.841.111.111.091.081.010.980.950.930.940.940.940.950.95
[Lleihau]Canolbarth CymruPowys1.581.461.311.721.691.691.671.581.551.501.491.491.501.511.521.52
Ceredigion0.750.700.630.820.810.810.800.750.750.720.710.710.720.730.730.74
[Lleihau]De-ddwyrain CymruPen-y-bont ar Ogwr1.381.261.121.451.441.401.391.341.311.241.221.201.201.211.231.27
Bro Morgannwg1.050.980.871.111.111.091.111.061.041.000.990.970.981.001.031.04
Caerdydd3.092.792.503.213.163.033.042.962.882.722.692.632.572.612.702.76
Rhondda Cynon Taf2.111.921.702.222.212.152.212.152.102.032.001.981.941.961.992.00
Merthyr Tudful0.430.390.320.420.420.410.430.420.400.400.400.390.390.390.390.39
Caerffili1.161.080.971.221.211.201.211.181.151.101.101.091.071.091.101.11
Blaenau Gwent0.410.370.330.430.420.420.450.430.410.400.390.390.380.390.390.39
Tor-faen0.680.620.540.680.680.640.650.620.610.570.570.570.570.580.590.57
Sir Fynwy1.441.291.141.541.511.501.481.411.391.331.321.331.331.351.371.35
Casnewydd1.931.751.552.022.012.001.981.931.881.771.761.771.721.741.781.77
[Lleihau]De-orllewin CymruSir Benfro1.121.010.911.191.171.171.171.101.091.061.051.051.061.081.091.07
Sir Gaerfyrddin2.001.811.612.122.112.102.091.981.961.891.841.831.861.891.931.93
Abertawe1.781.651.461.841.821.801.781.741.701.651.631.631.611.631.661.70
Castell-nedd Port Talbot1.371.251.091.441.431.411.401.401.341.301.291.301.271.311.341.37

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r ystadegau'n cyfeirio at lefelau traffig ar y ffyrdd yng Nghymru. Mae amcangyfrifon traffig ar y ffyrdd ar gyfer Cymru yn cael eu paratoi gan yr Adran Drafnidiaeth ar ran Llywodraeth Cymru. Mae'r amcangyfrifon hyn yn seiliedig ar y cyfrifiadau traffig â llaw sy'n cael eu cynnal wrth ochr y ffordd ledled Cymru yn ystod y flwyddyn. Mae'r cyfrifiadau wrth ochr y ffordd hyn yn cael eu cyfuno â data cyfrifiadau traffig awtomatig a hydoedd ffyrdd i gynhyrchu amcangyfrifon traffig cyffredinol.

Mae'r amcangyfrifon traffig ar gyfer pob prif ffordd yn seiliedig ar gyfrifiad o bob ffordd o'r fath, ond mae amcangyfrifon ar gyfer is-ffyrdd yn cael eu cynhyrchu drwy gyfrifo cyfraddau tyfu o sampl penodol o fannau ar y rhwydwaith is-ffyrdd. Mae rhagor o fanylion ynglyn â'r fethodoleg ar gael gan yr Adran Drafnidiaeth yn o ddolen isod:
https://www.gov.uk/government/publications/road-traffic-speeds-and-congestion-statistics-guidance
.
Mae pob ffordd ag arwyneb yn cael ei chynnwys yn yr amcangyfrifon. Y categorïau yw:
Prif ffyrdd:
Traffyrdd. Ffyrdd deuol wedi'u cynllunio ar gyfer traffig cyflym, lle mae mynediad wedi'i gyfyngu i gerbydau modur, a nifer cymharol isel o fannau ar gyfer ymuno neu ymadael. Yr unig draffordd yng Nghymru yw'r M4.
Cefnffyrdd categori A. Rhan o'r rhwydwaith ffyrdd strategol sy'n eiddo i Lywodraeth Cymru ac yn cael ei gweithredu ar ei rhan
Ffyrdd gwledig categori A. Pob ffordd categori A arall.

Mae amcangyfrifon ar gyfer ffyrdd A ar gael gydag is-gategorïau ar gyfer ffyrdd trefol a gwledig ar StatsCymru. Ffyrdd trefol yw'r ffyrdd hynny o fewn ffiniau ardaloedd â phoblogaeth o 10,000 neu'n uwch, a ffyrdd gwledig yw'r holl brif ffyrdd eraill nad ydynt yn draffyrdd.

Is-ffyrdd:
Ffyrdd B. Ffyrdd â'r nod o gysylltu ardaloedd gwahanol, a mynd â thraffig rhwng ffyrdd A a ffyrdd llai ar y rhwydwaith.

Ffyrdd dosbarthiadol heb rif. Ffyrdd llai â'r nod o gysylltu ffyrdd diddosbarth â ffyrdd A a B, sydd yn aml yn cysylltu ystad tai neu bentref â gweddill y rhwydwaith. Maent yn debyg i 'is-ffyrdd' ar fap Arolwg Ordnans, ac weithiau cyfeirir atynt yn answyddogol fel ffyrdd C.
Ffyrdd diddosbarth. Ffyrdd lleol ar gyfer traffig lleol. Mae mwyafrif helaeth ffyrdd yn y categori hwn.

Mae’r dadansoddiad yn ôl math o gerbyd yn seiliedig ar arsylwi ochr ffordd ble y caiff y cerbydau eu dosbarthu yn unol â’u
hymddangosiad cyffredinol. Y mathau o gerbydau a nodir yw: 1) Beiciau pedlau: I gynnwys pob beic heb fodur, 2) Beiciau modur: cerbydau dwy olwyn, gan gynnwys mopeds, cerbyd sgwter a chyfuniadau beiciau modur, 3) Ceir a thacsis: I gynnwys ceir estynedig, pob fan ysgafn sydd â ffenestr y tu ôl i sedd y gyrrwr, cerbydau i deithwyr gyda 9 sedd neu lai, cerbydau 3 olwyn, cerbydau modur i gleifion, Land Rovers, Range Rovers a Jeeps. Mae ceir sy’n tynnu carafanau neu drelars yn cael eu cyfrif fel un cerbyd, 4) Bysiau a coetsys: I gynnwys pob cerbyd gwasanaethau cyhoeddus a bysiau gwaith ar wahân i gerbydau sydd â llai na 10 o seddau, 5) Faniau ysgafn: Pob cerbyd nwyddau hyd at 3,500kg o bwysau gros. Mae hyn yn cynnwys pob fan ar ffurf car a’r rhai sydd â’r capasiti nesaf o ran cludo, megis faniau cludo. Mae ambiwlans, faniau cludo llai, cerbydau cludo llaeth a cherbydau a reolir gan gerddwr yn cael eu cynnwys hefyd. Mae rhan fwyaf y grwp hwn yn faniau cludo nwyddau o ryw fath, 6) Cerbydau nwyddau: Pob cerbyd nwyddau dros 3,500kg pwysau gros. I gynnwys tractorau (heb drelar), rholwyr ffordd, faniau bocs a faniau mawr tebyg. Mae uned tractor modur dwy echel heb drelar wedi eu cynnwys hefyd, 7) Pob cerbyd modur: Pob cerbyd ar wahân i feiciau pedalau.
Mae lefelau traffig yn cael eu mesur gan ddefnyddio cilomedrau cerbyd (VKM), sy'n cael eu cyfrifo drwy luosi cyfartaledd blynyddol y llif bob dydd â hyd y darn o ffordd o dan sylw. Er enghraifft, byddai un cerbyd yn teithio un cilomedr bob dydd am flwyddyn yn hafal i 365 VKM y flwyddyn. Yn y cyhoeddiad hwn cyflwynir amcangyfrifon mewn biliynau o gilometrau cerbyd (bvk).


Casgliad data a dull cyfrifo

Caiff amcangyfrifon traffig Cymru eu paratoi gan yr Adran Drafnidiaeth ar ran Llywodraeth Cymru. Mae’r amcangyfrifon hyn yn seiliedig ar y cyfrifon traffig ffordd blynyddol ar ochr y ffordd sy’n cael eu cynnal ledled Cymru yn ystod y flwyddyn. Caiff y cyfrifon hyn ar ochr y ffordd eu cyfuno gyda’r data cyfrif traffig awtomatig a hyd y ffyrdd i gynhyrchu’r amcangyfrifon traffig cyffredinol.

Mae’r Adran Drafnidiaeth hefyd yn creu gwefan ddaearyddol sy’n caniatâu i ddefnyddwyr weld a lawrlwytho yr amcangyfrifon o lif y traffig ar bob ffordd gyswllt o’r rhwydwaith ffyrdd ‘A’ a thraffyrdd ym Mhrydain Fawr yn ogystal â setiau data traffig ar gyfer 2000 i 2019 (priffyrdd ac is-ffyrdd):
http://www.dft.gov.uk/traffic-counts/

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2007 - 2022

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae data wedi'u talgrynnu i ddau le degol. Ar gyfer cofnodion lle nad oes data defnyddir "*".

Teitl

Traffig ffyrdd yn ôl Awdurdodau Lleol a blwyddyn yn gynnwys cefnffyrdd (biliwn o gilomedrau cerbydau)

Diweddariad diwethaf

Hydref 2023 Hydref 2023

Diweddariad nesaf

Hydref 2024 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolwg Traffig ar Sail Data â Gesglir â Llaw, yr Adran Drafnidiaeth

Cyswllt ebost

ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Dolenni'r we

Lefelau traffig ar y ffyrdd, cyhoeddiad ystadegol: https://llyw.cymru/traffig-ffyrdd

Allweddeiriau

Trafnidiaeth traffig ffyrdd awdurdod lleol yn gynnwys cefnffyrdd

Ansawdd ystadegol

Mae'r ystadegau hyn yn cael eu defnyddio o fewn Llywodraeth Cymru i lunio a monitro polisïau, ac maent hefyd yn cael eu defnyddio i roi gwybodaeth i adrannau llywodraethol eraill, busnesau, y cyfryngau a'r cyhoedd. Nid oes unrhyw ffynonellau data cynhwysfawr eraill i alluogi cynhyrchu ystadegau traffig ar gyfer Cymru a Phrydain Fawr. Dyma rai o'r ffyrdd penodol mae'r data'n cael eu defnyddio:
1. Mae dangosyddion Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol Cymru yn cynnwys y data hyn ar lif traffig. Mae'r dangosyddion hyn yn mesur y newid i lifoedd traffig ar gyfer Cymru yn ei chyfanrwydd ac ar gyfer ardaloedd awdurdodau lleol unigol.
2. Bydd y data hyn hefyd yn cael eu defnyddio'n rhan o'r cyfrifiadau i ateb unrhyw geisiadau am wybodaeth am y gyfradd anafusion ar gyfer lefelau traffig ar rannau gwahanol o ffyrdd.
3. Mae gwybodaeth am allyriadau CO2 cenedlaethol a lleol sy'n gysylltiedig â thraffig yn defnyddio'r amcangyfrifon hyn o lifoedd traffig.

Cywirdeb
Mae’r amcangyfrifon o draffig ar y ffyrdd yn seiliedig ar ganlyniadau llawer o gyfrifiadau â llaw 12 awr sy'n cael eu cynnal bob blwyddyn, sy'n cael eu grosio i amcangyfrifon o gyfartaledd blynyddol llifoedd bob dydd gan ddefnyddio ffactorau ehangu sy'n seiliedig ar ddata o gyfrifiadau traffig awtomatig ar ffyrdd tebyg. Mae angen y cyfartaleddau hyn er mwyn ystyried traffig ar adegau tawel, ar y penwythnos ac yn yr haf a'r gaeaf (pan fydd cyfrifiadau arbennig yn unig yn cael eu cynnal) wrth asesu'r traffig ar bob safle. Mae'r Adran Drafnidiaeth bellach yn rhannu'r mathau o ffyrdd yn 22 grwp (dim ond saith a fu yn flaenorol). Mae hyn yn gwneud cymharu lleoliadau cyfrifiadau â llaw a lleoliadau cyfrifiadau awtomatig yn haws. Roedd y grwpiau hyn yn seiliedig ar ddadansoddiadau manwl o ganlyniadau o holl safleoedd y cyfrifiadau awtomatig unigol, ac maent yn ystyried grwpiau rhanbarthol, categorïau ffyrdd (h.y. dosbarthiad trefol/gwledig a chategori'r ffordd), a lefelau llif y traffig.