Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth - Gallu siarad Cymraeg yn ôl awdurdod lleol a blwyddyn
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Siaradwyr Cymraeg[Hidlo]
Ardal<br />          <br />          Local Authorities in Wales <br />        <br />        [Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliPawb 3 oed a throsoddMae\'r cyfanswm yn cynnwys y rhai nad oedd wedi nodi a allen nhw siarad Cymraeg ai peidio.Cliciwch yma i ddidoliIe, yn gallu siarad CymraegCliciwch yma i ddidoliNa, ni all siarad CymraegCliciwch yma i ddidoliCanran y bobl sy'n dweud eu bod yn siarad Cymraeg Canran y bobl sy'n dweud eu bod yn siarad CymraegMae’r ganran yn seiliedig ar y rhai a atebodd y cwestiwn yn unig.
Cymru3,034,400884,3002,147,80029.2
Ynys Môn68,10045,10022,90066.3
Gwynedd118,80090,70028,00076.4
Conwy111,80041,90069,90037.5
Sir Ddinbych91,20031,20059,80034.3
Sir y Fflint151,30035,000116,20023.2
Wrecsam135,20035,40099,80026.2
Powys128,20032,20095,90025.2
Ceredigion74,10045,10028,90060.9
Sir Benfro122,40039,30083,00032.1
Sir Gaerfyrddin178,70093,90084,80052.6
Abertawe239,20049,300189,60020.6
Castell-nedd Port Talbot136,30029,900106,20022.0
Pen-y-bont ar Ogwr137,90025,500112,20018.5
Bro Morgannwg125,00023,500101,50018.8
Caerdydd361,50089,600271,10024.8
Rhondda Cynon Taf230,70048,700181,60021.1
Merthyr Tudful57,30010,30047,00018.0
Caerffili176,10044,700131,40025.4
Blaenau Gwent67,90011,20056,70016.5
Tor-faen89,00017,20071,80019.3
Sir Fynwy90,10014,80075,30016.4
Casnewydd144,00029,900114,10020.8

Metadata

Teitl

Pobl 3 oed neu hyn sy'n dweud eu bod yn gallu siarad Cymraeg, yn ôl awdurdod lleol yng Nghymru

Diweddariad diwethaf

5 Hydref 2021 5 Hydref 2021

Diweddariad nesaf

January 2022

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

dataiaithgymraeg@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio ar samplau ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae mwy o amrywioldeb yn nata awdurdodau lleol nag yn y data rhanbarthol.

Allweddeiriau

Siaradwyr Cymraeg iaithSiaradwyr Cymraeg

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

2001 i 2021

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf ac felly mae'n bosibl y bydd rhai mân anghysondebau ymddangosiadol rhwng swm yr eitemau sy'n rhan ohonynt a'r cyfansymiau fel y'u dangosir.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Ers diwedd mis Mawrth 2020, yn sgil pandemig COVID-19, mae’r ABB wedi'i gynnal dros y ffôn yn hytrach na thrwy gyfweliadau wyneb yn wyneb. Mae SYG wedi bod yn monitro'r effaith y mae'r newid hwn wedi'i chael ar yr arolwg ac wedi ail-bwysoli'r data o’r herwydd. Mae mwy o wybodaeth am y rhesymau a’r fethodoleg ar gael ar wefan SYG (link).

Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol bellach wedi ail-bwysoli’r arolwg i boblogaethau newydd sy’n deillio o ddefnyddio cyfraddau twf o Wybodaeth Amser Real (RTI) Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC) ar gyfer mis Ionawr i fis Rhagfyr 2020 (h.y. y blynyddoedd sy’n dod i ben yn chwarter 1, 2, 3 a 4 yn 2020) i addasu’r amcangyfrifon yn sgil y newidiadau hyn. Mae'r amcangyfrifon newydd am allu’r boblogaeth tair oed neu hyn i siarad Cymraeg yn debyg iawn i’r amcangyfrifon gwreiddiol, gan amrywio o rhwng 0 a 0.2 pwynt canran (neu rhwng -600 a 4,800) o’r rhai gwreiddiol ar lefel Cymru. Mae’n hyn yn amrywio ar lefel awdurdod lleol ac ar gyfer y sgiliau eraill yn y Gymraeg (gan gynnwys amlder siarad Cymraeg).

Ym mis Mawrth 2019, adolygwyd y data Arolwg Boblogaeth Blynyddol yn ôl i 2012, oherwydd mae'n ystyried yr amcangyfrifon diweddaraf o'r boblogaeth.

Wrth baratoi cyhoeddi’r tabl hwn ar gyfer canlyniadau mis Medi 2018 yr Arolwg Blynyddol y Boblogaeth, darganfuwyd dau wall codio.
1. Yn flaenorol roedd ‘Pob person’ yn cynnwys pobl o bob oedran – mae hwn bellach wedi ei ddiwygio i gynnwys y rhai tair oed a throsodd yn unig.
2. Yn flaenorol cyfrifwyd y ganran sy'n dweud eu bod yn gallu siarad Cymraeg fel canran o bob person – mae hwn bellach wedi ei ddiwygio i fod yn seiliedig ar y rhai ymatebodd i’r cwestiwn yn unig.
Diwygiwyd y data a gyhoeddwyd yn flaenorol. Mae’r data diwygiedig wedi'i farcio â (r).

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r set ddata hon yn rhoi gwybodaeth ar gyfer pobl 3 oed neu hyn sy'n dweud eu bod yn gallu siarad Cymraeg, yn ôl awdurdod lleol yng Nghymru.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cymerir y data hyn o'r setiau data BLYNYDDOL o'r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth ar gyfer 2005 ymlaen ac o Arolwg Llafurlu Lleol Cymru cyn hynny. Y Swyddfa Ystadegau Gwladol sy'n cynnal yr arolygon hyn. Mae'r data ar gyfer Cymru wedi'u seilio ar sampl gwell (oddeutu 350 y cant yn fwy) o gymharu â'r blynyddoedd blaenorol. Mae data'r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth yn cael eu casglu drwy gydol y flwyddyn a'u cyhoeddi ar gyfer blynyddoedd calendr. Cyhoeddwyd data'r Arolwg Llafurlu ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Chwefror, bob blwyddyn h.y. mae data Arolwg Llafurlu 2001 yn ymwneud â'r flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Chwefror 2002. NID yw'r data'n cyfateb yn union i'r cyfartaleddau blynyddol a ddeilliwyd o'r 4 set ddata CHWARTEROL ym mhob blwyddyn oherwydd gwahaniaethau yn y strwythur samplu.
Mae'n bosibl na fydd y ffigurau ar gyfer awdurdodau lleol a Chymru ar gyfer 2001, 2002 a 2003 yn y tablau hyn yr un peth â ffigurau a gyhoeddwyd mewn mannau eraill, gan fod y niferoedd yma'n cael eu hamcangyfrif gan ddefnyddio pwysoli penodol i Gymru. Mae'r pwysoli hwn yn adlewyrchu'n well yr amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru yn y blynyddoedd hyn.
Nomis yw'r porth swyddogol y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar gyfer ystadegau'r farchnad lafur. Sylwer y gall rhai amcangyfrifon o Nomis ar gyfer yr APS fod yn ychydig yn wahanol i'r rhai a gyflwynir yma, oherwydd y gwahaniaethau yn y ffordd mae’r daearyddiaethau awdurdodau lleol yn cael eu hadeiladu.