Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth - Gallu siarad Cymraeg yn ôl awdurdod lleol a blwyddyn
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Siaradwyr Cymraeg[Hidlo]
Ardal<br />          <br />          Local Authorities in Wales <br />        <br />        [Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliPawb 3 oed ney hynMae\'r cyfanswm yn cynnwys y rhai nad oedd wedi nodi a allen nhw siarad Cymraeg ai peidio.Cliciwch yma i ddidoliIe, yn gallu siarad CymraegCliciwch yma i ddidoliNa, ni all siarad CymraegCliciwch yma i ddidoliCanran y bobl sy'n dweud eu bod yn siarad Cymraeg Canran y bobl sy'n dweud eu bod yn siarad CymraegMae’r ganran yn seiliedig ar y rhai a atebodd y cwestiwn yn unig.
Cymru3,022,900892,2002,128,70029.5
Ynys Môn67,50042,60024,70063.3
Gwynedd118,90089,60029,10075.5
Conwy111,30042,60068,70038.3
Sir Ddinbych91,30036,20054,90039.7
Sir y Fflint151,70036,200115,20023.9
Wrecsam136,00036,100100,00026.5
Powys127,10034,30092,80027.0
Ceredigion73,70043,50030,10059.1
Sir Benfro122,20037,50084,70030.7
Sir Gaerfyrddin175,80093,40082,40053.1
Abertawe237,30044,200192,90018.7
Castell-nedd Port Talbot137,40030,200106,90022.0
Pen-y-bont ar Ogwr137,00023,700113,30017.3
Bro Morgannwg124,10022,900101,20018.5
Caerdydd360,500101,800258,20028.3
Rhondda Cynon Taf230,60048,300182,30020.9
Merthyr Tudful57,60011,20046,40019.5
Caerffili175,30045,300130,10025.8
Blaenau Gwent66,4009,70056,70014.6
Tor-faen89,00014,80074,20016.6
Sir Fynwy89,60017,90071,70019.9
Casnewydd142,60030,200112,00021.3

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r set ddata hon yn rhoi gwybodaeth ar gyfer pobl 3 oed neu hyn sy'n dweud eu bod yn gallu siarad Cymraeg, yn ôl awdurdod lleol yng Nghymru.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cymerir y data hyn o'r setiau data BLYNYDDOL o'r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth ar gyfer 2005 ymlaen ac o Arolwg Llafurlu Lleol Cymru cyn hynny. Y Swyddfa Ystadegau Gwladol sy'n cynnal yr arolygon hyn. Mae'r data ar gyfer Cymru wedi'u seilio ar sampl gwell (oddeutu 350 y cant yn fwy) o gymharu â'r blynyddoedd blaenorol. Mae data'r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth yn cael eu casglu drwy gydol y flwyddyn a'u cyhoeddi ar gyfer blynyddoedd calendr. Cyhoeddwyd data'r Arolwg Llafurlu ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Chwefror, bob blwyddyn h.y. mae data Arolwg Llafurlu 2001 yn ymwneud â'r flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Chwefror 2002. NID yw'r data'n cyfateb yn union i'r cyfartaleddau blynyddol a ddeilliwyd o'r 4 set ddata CHWARTEROL ym mhob blwyddyn oherwydd gwahaniaethau yn y strwythur samplu.
Mae'n bosibl na fydd y ffigurau ar gyfer awdurdodau lleol a Chymru ar gyfer 2001, 2002 a 2003 yn y tablau hyn yr un peth â ffigurau a gyhoeddwyd mewn mannau eraill, gan fod y niferoedd yma'n cael eu hamcangyfrif gan ddefnyddio pwysoli penodol i Gymru. Mae'r pwysoli hwn yn adlewyrchu'n well yr amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru yn y blynyddoedd hyn.
Nomis yw'r porth swyddogol y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar gyfer ystadegau'r farchnad lafur. Sylwer y gall rhai amcangyfrifon o Nomis ar gyfer yr APS fod yn ychydig yn wahanol i'r rhai a gyflwynir yma, oherwydd y gwahaniaethau yn y ffordd mae’r daearyddiaethau awdurdodau lleol yn cael eu hadeiladu.

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

2001 i 2021

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf ac felly mae'n bosibl y bydd rhai mân anghysondebau ymddangosiadol rhwng swm yr eitemau sy'n rhan ohonynt a'r cyfansymiau fel y'u dangosir.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Ers diwedd mis Mawrth 2020, yn sgil pandemig COVID-19, mae’r ABB wedi'i gynnal dros y ffôn yn hytrach na thrwy gyfweliadau wyneb yn wyneb. Mae SYG wedi bod yn monitro'r effaith y mae'r newid hwn wedi'i chael ar yr arolwg ac wedi ail-bwysoli'r data o’r herwydd. Mae mwy o wybodaeth am y rhesymau a’r fethodoleg ar gael ar wefan SYG (link).

Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol bellach wedi ail-bwysoli’r arolwg i boblogaethau newydd sy’n deillio o ddefnyddio cyfraddau twf o Wybodaeth Amser Real (RTI) Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC) ar gyfer mis Ionawr i fis Rhagfyr 2020 (h.y. y blynyddoedd sy’n dod i ben yn chwarter 1, 2, 3 a 4 yn 2020) i addasu’r amcangyfrifon yn sgil y newidiadau hyn. Mae'r amcangyfrifon newydd am allu’r boblogaeth tair oed neu hyn i siarad Cymraeg yn debyg iawn i’r amcangyfrifon gwreiddiol, gan amrywio o rhwng 0 a 0.2 pwynt canran (neu rhwng -600 a 4,800) o’r rhai gwreiddiol ar lefel Cymru. Mae’n hyn yn amrywio ar lefel awdurdod lleol ac ar gyfer y sgiliau eraill yn y Gymraeg (gan gynnwys amlder siarad Cymraeg).

Ym mis Mawrth 2019, adolygwyd y data Arolwg Boblogaeth Blynyddol yn ôl i 2012, oherwydd mae'n ystyried yr amcangyfrifon diweddaraf o'r boblogaeth.

Wrth baratoi cyhoeddi’r tabl hwn ar gyfer canlyniadau mis Medi 2018 yr Arolwg Blynyddol y Boblogaeth, darganfuwyd dau wall codio.
1. Yn flaenorol roedd ‘Pob person’ yn cynnwys pobl o bob oedran – mae hwn bellach wedi ei ddiwygio i gynnwys y rhai tair oed a throsodd yn unig.
2. Yn flaenorol cyfrifwyd y ganran sy'n dweud eu bod yn gallu siarad Cymraeg fel canran o bob person – mae hwn bellach wedi ei ddiwygio i fod yn seiliedig ar y rhai ymatebodd i’r cwestiwn yn unig.
Diwygiwyd y data a gyhoeddwyd yn flaenorol. Mae’r data diwygiedig wedi'i farcio â (r).

Teitl

Pobl 3 oed neu hyn sy'n dweud eu bod yn gallu siarad Cymraeg, yn ôl awdurdod lleol yng Nghymru

Diweddariad diwethaf

31 Mawrth 2022 31 Mawrth 2022

Diweddariad nesaf

Mehefin 2022

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

dataiaithgymraeg@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio ar samplau ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae mwy o amrywioldeb yn nata awdurdodau lleol nag yn y data rhanbarthol.

Allweddeiriau

Siaradwyr Cymraeg iaithSiaradwyr Cymraeg