Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth - Gallu darllen, ysgrifennu a deall Cymraeg llafar yn ôl awdurdod lleol a blwyddyn
None
Mesur[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Awdurdod Lleol[Hidlo]
Measure2
Sgil Cymraeg[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
Cliciwch yma i ddidoliDarllen CymraegCliciwch yma i ddidoliSiarad CymraegCliciwch yma i ddidoliDeall Cymraeg llafar
[Lleihau]Cymru26.824.434.5
CymruYnys Môn62.758.475.1
Gwynedd71.168.980.8
Conwy(!) 36.2(!) 33.349.2
Sir Ddinbych(!) 32.0(!) 28.9(!) 43.7
Sir y Fflint(!) 20.6(!) 19.7(!) 27.2
Wrecsam(!) 21.5(!) 19.1(!) 31.3
Powys(!) 26.1(!) 23.0(!) 35.9
Ceredigion(!) 53.6(!) 49.365.3
Sir Benfro(!) 23.5(!) 20.9(!) 36.4
Sir Gaerfyrddin48.344.062.8
Abertawe(!) 20.6(!) 17.8(!) 29.4
Castell-nedd Port Talbot(!) 22.0(!) 19.8(!) 30.4
Pen-y-bont ar Ogwr(!) 16.4(!) 13.8(!) 20.6
Bro Morgannwg(!) 21.7(!) 18.9(!) 24.8
Caerdydd(!) 22.3(!) 20.0(!) 26.0
Rhondda Cynon Taf(!) 20.6(!) 18.6(!) 26.9
Merthyr Tudful(!!) 17.5(!!) 14.4(!) 22.3
Caerffili(!) 19.6(!) 18.3(!) 26.7
Blaenau Gwent(!) 17.0(!!) 16.2(!) 19.9
Tor-faen(!) 16.1(!) 14.9(!) 20.0
Sir Fynwy(!) 14.9(!) 14.1(!) 18.5
Casnewydd(!) 17.2(!) 15.9(!) 23.2

Metadata

Teitl
Pobl 3 oed a throsodd sy'n dweud eu bod yn gallu darllen, ysgrifennu ac deall Cymraeg llafar, yn ôl awdurdod lleol yng Nghymru

Diweddariad diwethaf
20 Mehefin 2019 20 Mehefin 2019

Diweddariad nesaf
Medi 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg Poblogaeth Blynyddol, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
dataiaithgymraeg@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r set ddata hon yn rhoi gwybodaeth ar gyfer pobl 3 oed a throsodd sy'n dweud eu bod yn gallu darllen, ysgrifennu ac deall Cymraeg llafar, yn ôl awdurdod lleol yng Nghymru

Casgliad data a dull cyfrifo
Cymerir y data hyn o'r setiau data BLYNYDDOL o'r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth ar gyfer 2005 ymlaen ac o Arolwg Llafurlu Lleol Cymru cyn hynny. Y Swyddfa Ystadegau Gwladol sy'n cynnal yr arolygon hyn. Mae'r data ar gyfer Cymru wedi'u seilio ar sampl gwell (oddeutu 350 y cant yn fwy) o gymharu â'r blynyddoedd blaenorol. Mae data'r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth yn cael eu casglu drwy gydol y flwyddyn a'u cyhoeddi ar gyfer blynyddoedd calendr. Cyhoeddwyd data'r Arolwg Llafurlu ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Chwefror, bob blwyddyn h.y. mae data Arolwg Llafurlu 2001 yn ymwneud â'r flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Chwefror 2002. NID yw'r data'n cyfateb yn union i'r cyfartaleddau blynyddol a ddeilliwyd o'r 4 set ddata CHWARTEROL ym mhob blwyddyn oherwydd gwahaniaethau yn y strwythur samplu.
Mae'n bosibl na fydd y ffigurau ar gyfer awdurdodau lleol a Chymru ar gyfer 2001, 2002 a 2003 yn y tablau hyn yr un peth â ffigurau a gyhoeddwyd mewn mannau eraill, gan fod y niferoedd yma'n cael eu hamcangyfrif gan ddefnyddio pwysoli penodol i Gymru. Mae'r pwysoli hwn yn adlewyrchu'n well yr amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru yn y blynyddoedd hyn.
Nomis yw'r porth swyddogol y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar gyfer ystadegau'r farchnad lafur. Sylwer y gall rhai amcangyfrifon o Nomis ar gyfer yr APS fod yn ychydig yn wahanol i'r rhai a gyflwynir yma, oherwydd y gwahaniaethau yn y ffordd mae’r daearyddiaethau awdurdodau lleol yn cael eu hadeiladu.

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
2004 i 2019

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf ac felly mae'n bosibl y bydd rhai mân anghysondebau ymddangosiadol rhwng swm yr eitemau sy'n rhan ohonynt a'r cyfansymiau fel y'u dangosir.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Ym mis Mawrth 2019, adolygwyd y data Arolwg Boblogaeth Blynyddol yn ôl i 2012, oherwydd mae'n ystyried yr amcangyfrifon diweddaraf o'r boblogaeth.

Wrth baratoi cyhoeddi’r tabl hwn ar gyfer canlyniadau mis Medi 2018 yr Arolwg Blynyddol y Boblogaeth, darganfuwyd dau wall codio.
1. Yn flaenorol roedd ‘Pob person’ yn cynnwys pobl o bob oedran – mae hwn bellach wedi ei ddiwygio i gynnwys y rhai tair oed a throsodd yn unig.
2. Yn flaenorol cyfrifwyd y ganran sy'n dweud eu bod yn gallu siarad Cymraeg fel canran o bob person – mae hwn bellach wedi ei ddiwygio i fod yn seiliedig ar y rhai ymatebodd i’r cwestiwn yn unig.
Diwygiwyd y data a gyhoeddwyd yn flaenorol. Mae’r data diwygiedig wedi'i farcio â (r).

Ansawdd ystadegol
Gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio ar samplau ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae mwy o amrywioldeb yn nata awdurdodau lleol nag yn y data rhanbarthol.

Allweddeiriau
Siaradwyr CymraegSiaradwyr Cymraeg