Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Mentrau Busnes Gweithredol fesul 10,000 o'r boblogaeth yn ôl ardal a blwyddyn
None
NewidynLefel/Cyfradd[Hidlwyd]
Measure2
Blwyddyn(Esgynnol)[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
[Lleihau]Ardal 2
-
-
[Lleihau]Ardal 3
-
-
Ardal 4
Cliciwch yma i ddidoli2012Cliciwch yma i ddidoli2013Cliciwch yma i ddidoli2014Cliciwch yma i ddidoli2015Cliciwch yma i ddidoli2016Cliciwch yma i ddidoli2017Cliciwch yma i ddidoli2018Cliciwch yma i ddidoli2019Cliciwch yma i ddidoli2020Cliciwch yma i ddidoli2021Cliciwch yma i ddidoli2022
[Lleihau]Y Deyrnas Unedig580598622648668685682692692697.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Y Deyrnas Unedig[Lleihau]Prydain Fawr583602626653673690687697697701.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Prydain Fawr[Lleihau]Lloegr603623648677700718714725726728.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Lloegr[Ehangu]Gogledd-ddwyrain Lloegr381395413428439447447455454476.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Gogledd-orllewin Lloegr513532553575597634631627621628.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Swydd Efrog a'r Humber487501521541561568565574578594.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Dwyrain Canolbarth Lloegr536553573600610627621635644650.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Gorllewin Canolbarth Lloegr527540557580606619632639641653.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Dwyrain Lloegr643661681707749765755762756744.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Llundain7708108609179459759699909901,000.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]De-ddwyrain Lloegr691707728755767778780796800780.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]De-orllewin Lloegr622634649664687697674683683683.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Cymru456466481495505518523527527559.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cymru[Lleihau]Gorllewin Cymru a'r Cymoedd433441454465474484493496498532.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Gorllewin Cymru a'r CymoeddYnys Môn479481494504517515524530530561.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Gwynedd586589591596592592581578564622.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Conwy560571589592599616610620639672.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Sir Ddinbych551567581599604608591646639662.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Ceredigion597597609624627641636648640668.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Sir Benfro608615618625633639684690710748.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Sir Gaerfyrddin513519527540548554549555570603.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Abertawe406413427437436445472486495523.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Castell-nedd Port Talbot335339348358363359356366371392.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Pen-y-bont ar Ogwr403409432445450457449457462504.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Rhondda Cynon Taf336349368386421459448445422477.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Merthyr Tudful307329344354376392385388386402.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Caerffili327338353365375379459407410435.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Blaenau Gwent271283294300305305297314322358.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Tor-faen354359376391400401404415410431.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Dwyrain Cymru493507525545554575573578574602.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Dwyrain CymruSir y Fflint486506520539555564576596606629.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Wrecsam440442456470487499490500497502.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Powys735737743754757760753760754765.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Bro Morgannwg487513534554565565553562558614.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Caerdydd432451478499503508505506512567.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Sir Fynwy660677697724734746743750739777.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Casnewydd404411426447466581589588545518.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Gogledd CymruDyma rhanbarth economaidd Gogledd Cymru. Gweler y wybodaeth gryno am ragor o fanylion.514524536548558565562578579607.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Canolbarth CymruMae hyn yn frasamcan i\'r rhanbarth Canolbarth Cymru. Gweler y wybodaeth gryno am ragor o fanylion.682683692705708716710719712730.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]De-orllewin CymruDyma rhanbarth economaidd De-orllewin Cymru. Gweler y wybodaeth gryno am ragor o fanylion.454460469479483488503513525555.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]De-ddwyrain CymruDyma rhanbarth economaidd De-ddwyrain Cymru. Gweler y wybodaeth gryno am ragor o fanylion.400414434452465486491489482519.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Canolbarth a’r De-orllewin CymruDyma rhanbarth economaidd Canolbarth a’r Dde-orllewin Cymru. Gweler y wybodaeth gryno am ragor o fanylion.506511520530533538549558566594.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Yr Alban456468484497501505505511505505.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Gogledd Iwerddon481478472477482503509522528545.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol

Metadata

Teitl

Gendigaethau, marwolaethau a mentrau gweithredol busnes

Diweddariad diwethaf

31 Ionawr 2024 31 Ionawr 2024

Diweddariad nesaf

Mawrth 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Demograffeg Busnes, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Rhanbarthau'r DU

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r set ddata hon yn rhoi manylion genedigaethau, marwolaethau a mentrau gweithredol busnes fesul ardal.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae genedigaethau, marwolaethau a mentrau gweithgar fesul 10,000 o’r boblogaeth wedi’u cyfrifo gan ddefnyddio amcangyfrifon poblogaeth ONS, sydd are gael hyd at 2021 ar hyn o bryd. Bydd y tabl hwn yn cael ei ddiweddaru gyda chyfraddau (genedigaethau, marwolaethau a mentrau gweithgar fesul 10,000 o’r boblogaeth) ar gyfer 2022 unwaith mae’r amcangyfrifon poblogaeth ddiweddaraf ar gael.

Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn defnyddio data o'r Gofrestr Ryngadrannol o Fusnesau (IDBR) i gynhyrchu ei hystadegau ar ddemograffeg busnesau, gan ddefnyddio canllawiau a geir yn y llawlyfr Eurostat/y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd ar Ddemograffeg Busnes. Y man cychwyn ar gyfer demograffeg yw'r cysyniad o boblogaeth o fusnesau gweithredol mewn blwyddyn gyfeirio. Diffinnir y rhain fel busnesau oedd â throsiant neu gyflogaeth ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod cyfeirio. Yna, mae genedigaethau a marwolaethau'n cael eu nodi drwy gymharu poblogaethau gweithredol ar gyfer gwahanol flynyddoedd.

Diffinnir genedigaeth fel busnes a oedd yn bodoli ym mlwyddyn t, ond nad oedd yn bodoli ym mlwyddyn t-1 neu t-2. Nodir genedigaethau drwy gymharu ffeiliau poblogaeth gweithredol blynyddol a nodi'r rhai hynny a oedd yn bodoli yn y ddiweddaraf, ond nid yn y ddwy flaenorol.

Diffinnir marwolaeth fel busnes a oedd ar y ffeil weithredol ym mlwyddyn t ond nad yw’n bodoli bellach ar y ffeil weithredol ar gyfer blwyddyn t+1 neu t+2. Er mwyn cynhyrchu ystadegau manylach, mae ystadegau demograffeg busnes y DU yn cynnwys dangosydd marwolaeth rhagarweiniol, sy’n cynnwys addasiad ar gyfer ailgychwyniadau a amcangyfrifir. Mae ailgychwyniadau’n digwydd pan fydd busnes yn segur am gyfnod o lai na 2 flynedd, yna’n ailddechrau gweithgarwch mewn modd sy’n cydymffurfio â diffiniad o barhad. Os nad yw’r diffiniad o barhad yn cael ei fodloni (e.e. os yw busnes yn ailddechrau gweithgarwch ond mewn gwahanol leoliad a gyda gwahanol weithgarwch), byddai hyn yn cael ei ystyried yn farwolaeth wedyn genedigaeth. Gall ailgychwyniadau ddigwydd hefyd yn sgil oedi yn ffynhonnell y data gweinyddol (TAW/Talu Wrth Ennill) felly gall busnes sy’n parhau i fasnachu ymddangos fel petai wedi marw. Nid yw’r data marwolaethau’n cynnwys colledion i’r boblogaeth yn sgil busnesau’n uno, yn dod i ben, yn gwahanu neu’n ailstrwythuro.

Mae ystadegau ar ddemograffeg busnesau y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn wahanol i ystadegau’r cyn-Adran Busnes, Menter a Diwygio Rheoleiddio (BERR) gan eu bod yn cynnwys unedau sy’n PAYE gofrestredig. Felly, bydd ystadegau’r Swyddfa Ystadegau Gwladol hefyd yn cynnwys genedigaethau a marwolaethau busnesau sy’n cyflogi nad ydynt wedi’u cofrestru ar gyfer TAW, gan roi golwg mwy cynhwysfawr ar weithgarwch dechrau busnesau. Mae gan ddata’r Swyddfa Ystadegau Gwladol fwy o fusnesau gweithredol hefyd na chyfres seiliedig ar TAW flaenorol BERR a’r cyhoeddiad UK Business: Activity Size and Location sydd wedi ei ehangu. Mae hyn oherwydd bod y fethodoleg i bennu demograffeg busnesau yn ystyried busnesau a oedd yn weithredol ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn gyfeirio, tra bod cyfres y cyn-adran BERR yn cyfrifo stoc drwy ychwanegu cofrestriadau a thynnu dadgofrestriadau o stoc y flwyddyn flaenorol; mae’r cyhoeddiad UK Business: Activity Size and Location yn seiliedig ar gipolwg gan yr IDBR ar adeg benodol ym mis Mawrth. Hefyd, mae demograffeg busnesau yn cynnwys grwp o fusnesau PAYE anghorfforaethol a oedd wedi’u heithrio o UK Business: Activity Size and Location oherwydd risg fach o ddyblygu.

Mae'r rhanbarthau economaidd, fel y nodir yng Nghynllun Gweithredu Economaidd Llywodraeth Cymru, yn cynnwys yr awdurdodau lleol canlynol:
Canolbarth a’r Dde-orllewin Cymru: Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Powys a Cheredigion.
De-ddwyrain Cymru: Bridgend, Bro Morgannwg, Caerdydd, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Caerffili, Blaenau Gwent, Torfaen, Sir Fynwy a Chasnewydd.
Gogledd Cymru: Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam.

Roedd rhanbarth Canolbarth a De Orllewin Cymru wedi'i rannu'n flaenorol yn y ddwy ranbarth economaidd ganlynol:
Canolbarth Cymru: Powys a Cheredigion.
De-orllewin Cymru: Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.
O fewn y rhaniad blaenorol o ranbarthau economaidd Cymru, roedd rhan o awdurdod lleol Gwynedd (hen ardal Meirionydd) yn gorwedd mewn rhanbarth economaidd Canolbarth Cymru, er nad yw’n cael ei gynrychioli yn y data.

Sylwch, mae lefelau ar gyfer rhanbarthau economaidd Cymru ac ardaloedd NUTS3 a phob cyfradd ganran (gan gynnwys ffigyrau pob 10,000 o'r boblogaeth) wedi'u cyfrifo gan ddefnyddio'r ffigyrau wedi’u talgrynnu, a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2002 i 2022

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae data yn cael ei dalgrynnu i'r 5 agosaf.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Gallai'r amcangyfrifon dwy flynedd diweddaraf ar enedigaethau a marwolaethau gael eu diwygio a byddai hynny'n cael ei wneud yng nghyhoeddiad y flwyddyn ganlynol fel arfer.

Allweddeiriau

Busnesau

Ansawdd ystadegol

Gweld dolenni'r we

Mae tablau StatsCymru ar gyfer busnesau wedi eu geni, marw a fentrau gweithredol yn ôl diwydiant wedi'i ddiweddaru i gynnwys y data diweddaraf (2019)