Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Busnesau newydd, busnesau sydd wedi cau a mentrau gweithredol yn ôl newidyn, ardal a diwydiant (SIC 2007)
None
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
Newidyn[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
Ardal 1
[Lleihau]DiwydiantGrwp Diwydiant SIC 2007. <br />[Hidlo]
-
-
Diwydiant 1
[Lleihau]Genedigaethau[Lleihau]Marwolaethau[Lleihau]Mentrau gweithredol
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliY Deyrnas Unedig[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCymru[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliY Deyrnas Unedig[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCymru[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliY Deyrnas Unedig[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCymru
[Lleihau]Cyfanswm363,99513,945(p) The data item is provisional.327,385(p) The data item is provisional.12,1452,939,675105,815
CyfanswmCynhyrchu16,110675(p) The data item is provisional.14,580(p) The data item is provisional.810170,0907,485
Adeiladu52,9752,190(p) The data item is provisional.36,615(p) The data item is provisional.1,520411,34515,960
Masnach modur8,860360(p) The data item is provisional.5,960(p) The data item is provisional.25587,4604,150
Cyfanwerthu13,480300(p) The data item is provisional.9,005(p) The data item is provisional.235118,5653,510
Manwerthu38,8701,540(p) The data item is provisional.24,680(p) The data item is provisional.1,010251,0259,870
Trafnidiaeth a storio (gan gynnwys y post)46,1452,585(p) The data item is provisional.38,910(p) The data item is provisional.2,095178,4808,040
Llety a gwasanaethau bwyd30,9651,790(p) The data item is provisional.20,520(p) The data item is provisional.1,175195,95510,820
Gwybodaeth a chyfathrebu22,350445(p) The data item is provisional.36,875(p) The data item is provisional.690237,0005,015
Cyllid ac yswiriant3,325100(p) The data item is provisional.3,560(p) The data item is provisional.15541,2251,335
Eiddo12,355330(p) The data item is provisional.7,155(p) The data item is provisional.205118,1103,425
Proffesiynol47,7251,185(p) The data item is provisional.64,080(p) The data item is provisional.1,565502,63513,030
Gweinyddu busnesau a gwasanaethau cymorth35,7401,285(p) The data item is provisional.39,455(p) The data item is provisional.1,445269,7909,535
Addysg5,385165(p) The data item is provisional.3,570(p) The data item is provisional.13046,8851,520
Iechyd10,265330(p) The data item is provisional.7,885(p) The data item is provisional.280114,2354,520
Celfyddydau; adloniant; hamdden a gwasanaethau eraill19,445665(p) The data item is provisional.14,535(p) The data item is provisional.575196,8757,600

Metadata

Teitl

Busnesau newydd, busnesau sydd wedi cau a mentrau gweithredol yn ôl Grwp Diwydiant Eang (SIC 2007)

Diweddariad diwethaf

23 Ionawr 2023 23 Ionawr 2023

Diweddariad nesaf

Ionawr 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Demograffeg Busnes, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Gellir gweld adroddiad ansawdd ystadegau o ddilyn y ddolen isod: http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/method-quality/quality/quality-information/business-and-energy/quality-and-methodology-information-for-business-demography.pdf

Gall cyfansymiau ar draws tablau fod yn wahanol i fân symiau oherwydd y dulliau rheoli datgelu a ddefnyddir

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r set ddata hon yn rhoi busnesau newydd, busnesau sydd wedi cau a mentrau gweithredol yn ôl Grwp Diwydiant Eang (SIC 2007)

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn defnyddio data o’r Gofrestr Ryngadrannol o Fusnesau i gynhyrchu ystadegau demograffeg busnes, gan ddefnyddio canllawiau a geir yn llawlyfr Eurostat/OECD ar Ddemograffeg Busnes. Y man cychwyn ar gyfer demograffeg yw cysyniad poblogaeth o fusnesau gweithredol mewn blwyddyn gyfeirio. Diffinnir y rhain fel busnesau oedd â throsiant neu gyflogaeth ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod cyfeirio. Wedyn canfyddir genedigaethau a marwolaethau trwy gymharu poblogaethau gweithredol ar gyfer blynyddoedd gwahanol.

Diffinnir genedigaeth fel busnes oedd yn bresennol ym mlwyddyn t, ond nad oedd yn bodoli ym mlwyddyn t-1 neu t-2. Canfyddir genedigaethau trwy gymharu ffeiliau poblogaeth weithredol blynyddol a chanfod y rheiny sy’n bresennol yn y ddiweddaraf, ond nid yn y ddwy flaenorol.

Diffinnir marwolaeth fel busnes oedd yn y ffeil busnesau gweithredol ym mlwyddyn t ond nad yw’n bresennol mwyach yn y ffeil busnesau gweithredol ar gyfer blwyddyn t+1 neu t+2. Er mwyn cynhyrchu ystadegau mwy amserol, mae ystadegau demograffeg busnes y DU yn cynnwys rhag-ddangosydd marwolaeth, sy’n cynnwys addasiad ar gyfer ailgychwyniadau amcangyfrifedig. Mae ailgychwyniadau’n digwydd pan fo busnes yn mynd yn segur am gyfnod o lai na 2 flynedd, ac yna’n ailgychwyn gweithredu mewn modd sy’n cydymffurfio â diffiniad o barhad. Os na fodlonir y diffiniad o barhad (e.e. os yw’r busnes yn ailgychwyn gweithredu ond mewn man gwahanol a gyda gweithgarwch gwahanol), byddid yn ystyried hyn yn farwolaeth yn cael ei dilyn gan enedigaeth. Gall ailgychwyniadau hefyd ddigwydd oherwydd oediadau yn y ffynhonnell data gweinyddol (TAW/Talu Wrth Ennill) fel y gall busnes sy’n parhau i fasnachu ymddangos fel pe bai’n marw. Mae’r data marwolaethau’n eithrio colledion yn y boblogaeth o ganlyniad i uniadau, rhaniadau neu fathau eraill o ailstrwythuro.

Mae ystadegau demograffeg busnes y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn wahanol i ystadegau’r hen Adran Busnes, Menter a Diwygio Rheoleiddio (BERR) gan eu bod yn cynnwys unedau sydd wedi’u cofrestru ar gyfer y cynllun Talu Wrth Ennill. Felly, bydd ystadegau’r Swyddfa Ystadegau Gwladol hefyd yn cynnwys genedigaethau a marwolaethau busnesau sy’n cyflogi pobl nad ydynt wedi’u cofrestru ar gyfer TAW, gan roi darlun mwy cynhwysfawr o weithgarwch dechrau busnes. Mae gan ddata’r Swyddfa Ystadegau Gwladol hefyd nifer fwy o fusnesau gweithredol na hen gyfres BERR oedd wedi’i seilio ar TAW a’r cyhoeddiad estynedig ‘UK Business: Activity Size and Location’. Mae hyn oherwydd bod y fethodoleg demograffeg busnes yn cymryd i ystyriaeth fusnesau oedd yn weithredol ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn gyfeirio, tra bo hen gyfres BERR yn cyfrifo stoc trwy ychwanegu cofrestriadau a didynnu dadgofrestriadau o stoc y flwyddyn flaenorol; mae cyhoeddiad ‘UK Business: Activity Size and Location’ wedi’i seilio ar giplun a dynnir o’r Gofrestr Ryngadrannol o Fusnesau ar adeg benodol o amser ym mis Mawrth. At hynny, mae demograffeg busnes yn cynnwys grwp o fusnesau Talu Wrth Ennill anghorfforaethol, sydd wedi’u heithrio o gyhoeddiad ‘UK Business: Activity Size and Location’ oherwydd risg fach o ddyblygu.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2008 i 2021

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r data wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae'n bosibl y caiff amcangyfrifon y ddwy flynedd ddiweddaraf ar enedigaethau a marwoalethau eu diwygio, a byddai hyn yn digwydd fel arfer yng nghyhoeddiad y flwyddyn ddilynol.

Allweddeiriau

Genedigaethau Busnesau; Marwolaethau Busnesau; Mentrau Gweithredo