Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Busnesau newydd, busnesau sydd wedi cau a mentrau gweithredol yn ôl newidyn, ardal a diwydiant (SIC 2007)
None
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
Newidyn[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
Ardal 1
[Lleihau]Diwydiant[Hidlo]
-
-
Diwydiant 1
[Lleihau]Genedigaethau[Lleihau]Marwolaethau[Lleihau]Mentrau gweithredol
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliY Deyrnas Unedig[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCymru[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliY Deyrnas Unedig[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCymru[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliY Deyrnas Unedig[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCymru
[Lleihau]Cyfanswm(p) 414,355(p) 12,115(p) 327,775(p) 10,3352,833,97098,445
CyfanswmCynhyrchu(p) 18,400(p) 750(p) 18,230(p) 840168,9057,255
Adeiladu(p) 51,680(p) 1,830(p) 39,665(p) 1,435358,41013,965
Masnach modur(p) 8,550(p) 355(p) 7,220(p) 30582,5354,010
Cyfanwerthu(p) 9,835(p) 250(p) 12,035(p) 295116,4303,580
Manwerthu(p) 27,135(p) 1,145(p) 23,145(p) 850220,7459,345
Trafnidiaeth a storio (gan gynnwys y post)(p) 27,405(p) 550(p) 12,955(p) 390119,2004,030
Llety a gwasanaethau bwyd(p) 25,885(p) 1,240(p) 24,070(p) 1,225175,5759,780
Gwybodaeth a chyfathrebu(p) 33,625(p) 675(p) 27,005(p) 540242,9605,045
Cyllid ac yswiriant(p) 5,695(p) 155(p) 7,715(p) 19045,4751,470
Eiddo(p) 12,690(p) 305(p) 16,830(p) 360110,5953,115
Proffesiynol(p) 86,290(p) 2,035(p) 62,025(p) 1,520548,42014,090
Gweinyddu busnesau a gwasanaethau cymorth(p) 64,180(p) 1,565(p) 42,805(p) 1,220278,1209,055
Addysg(p) 9,475(p) 235(p) 4,365(p) 13547,8251,470
Iechyd(p) 16,705(p) 425(p) 11,955(p) 370130,9604,825
Celfyddydau; adloniant; hamdden a gwasanaethau eraill(p) 16,805(p) 600(p) 17,755(p) 660187,8157,410

Metadata

Teitl
Busnesau newydd, busnesau sydd wedi cau a mentrau gweithredol yn ôl Grwp Diwydiant Eang (SIC 2007)

Diweddariad diwethaf
16 Ionawr 2018 16 Ionawr 2018

Diweddariad nesaf
Ionawr 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Demograffeg Busnes, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r set ddata hon yn rhoi busnesau newydd, busnesau sydd wedi cau a mentrau gweithredol yn ôl Grwp Diwydiant Eang (SIC 2007)

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn defnyddio data o’r Gofrestr Ryngadrannol o Fusnesau i gynhyrchu ystadegau demograffeg busnes, gan ddefnyddio canllawiau a geir yn llawlyfr Eurostat/OECD ar Ddemograffeg Busnes. Y man cychwyn ar gyfer demograffeg yw cysyniad poblogaeth o fusnesau gweithredol mewn blwyddyn gyfeirio. Diffinnir y rhain fel busnesau oedd â throsiant neu gyflogaeth ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod cyfeirio. Wedyn canfyddir genedigaethau a marwolaethau trwy gymharu poblogaethau gweithredol ar gyfer blynyddoedd gwahanol.

Diffinnir genedigaeth fel busnes oedd yn bresennol ym mlwyddyn t, ond nad oedd yn bodoli ym mlwyddyn t-1 neu t-2. Canfyddir genedigaethau trwy gymharu ffeiliau poblogaeth weithredol blynyddol a chanfod y rheiny sy’n bresennol yn y ddiweddaraf, ond nid yn y ddwy flaenorol.

Diffinnir marwolaeth fel busnes oedd yn y ffeil busnesau gweithredol ym mlwyddyn t ond nad yw’n bresennol mwyach yn y ffeil busnesau gweithredol ar gyfer blwyddyn t+1 neu t+2. Er mwyn cynhyrchu ystadegau mwy amserol, mae ystadegau demograffeg busnes y DU yn cynnwys rhag-ddangosydd marwolaeth, sy’n cynnwys addasiad ar gyfer ailgychwyniadau amcangyfrifedig. Mae ailgychwyniadau’n digwydd pan fo busnes yn mynd yn segur am gyfnod o lai na 2 flynedd, ac yna’n ailgychwyn gweithredu mewn modd sy’n cydymffurfio â diffiniad o barhad. Os na fodlonir y diffiniad o barhad (e.e. os yw’r busnes yn ailgychwyn gweithredu ond mewn man gwahanol a gyda gweithgarwch gwahanol), byddid yn ystyried hyn yn farwolaeth yn cael ei dilyn gan enedigaeth. Gall ailgychwyniadau hefyd ddigwydd oherwydd oediadau yn y ffynhonnell data gweinyddol (TAW/Talu Wrth Ennill) fel y gall busnes sy’n parhau i fasnachu ymddangos fel pe bai’n marw. Mae’r data marwolaethau’n eithrio colledion yn y boblogaeth o ganlyniad i uniadau, rhaniadau neu fathau eraill o ailstrwythuro.

Mae ystadegau demograffeg busnes y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn wahanol i ystadegau’r hen Adran Busnes, Menter a Diwygio Rheoleiddio (BERR) gan eu bod yn cynnwys unedau sydd wedi’u cofrestru ar gyfer y cynllun Talu Wrth Ennill. Felly, bydd ystadegau’r Swyddfa Ystadegau Gwladol hefyd yn cynnwys genedigaethau a marwolaethau busnesau sy’n cyflogi pobl nad ydynt wedi’u cofrestru ar gyfer TAW, gan roi darlun mwy cynhwysfawr o weithgarwch dechrau busnes. Mae gan ddata’r Swyddfa Ystadegau Gwladol hefyd nifer fwy o fusnesau gweithredol na hen gyfres BERR oedd wedi’i seilio ar TAW a’r cyhoeddiad estynedig ‘UK Business: Activity Size and Location’. Mae hyn oherwydd bod y fethodoleg demograffeg busnes yn cymryd i ystyriaeth fusnesau oedd yn weithredol ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn gyfeirio, tra bo hen gyfres BERR yn cyfrifo stoc trwy ychwanegu cofrestriadau a didynnu dadgofrestriadau o stoc y flwyddyn flaenorol; mae cyhoeddiad ‘UK Business: Activity Size and Location’ wedi’i seilio ar giplun a dynnir o’r Gofrestr Ryngadrannol o Fusnesau ar adeg benodol o amser ym mis Mawrth. At hynny, mae demograffeg busnes yn cynnwys grwp o fusnesau Talu Wrth Ennill anghorfforaethol, sydd wedi’u heithrio o gyhoeddiad ‘UK Business: Activity Size and Location’ oherwydd risg fach o ddyblygu.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
2008 i 2016

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r data wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae'n bosibl y caiff amcangyfrifon y ddwy flynedd ddiweddaraf ar enedigaethau a marwoalethau eu diwygio, a byddai hyn yn digwydd fel arfer yng nghyhoeddiad y flwyddyn ddilynol.

Allweddeiriau
Genedigaethau Busnesau; Marwolaethau Busnesau; Mentrau Gweithredo

Enw
Econ0089