Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyfraddau dechrau busnesau yn ôl ardal a blwyddyn
None
NewidynLefel/Cyfradd[Hidlwyd]
Measure2
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
[Lleihau]Ardal 2
-
-
[Lleihau]Ardal 3
-
-
Ardal 4
Cliciwch yma i ddidoli2012Cliciwch yma i ddidoli2013Cliciwch yma i ddidoli2014Cliciwch yma i ddidoli2015Cliciwch yma i ddidoli2016Cliciwch yma i ddidoli2017Cliciwch yma i ddidoli2018Cliciwch yma i ddidoli2019Cliciwch yma i ddidoli2020Cliciwch yma i ddidoli2021Cliciwch yma i ddidoli2022
[Lleihau]Y Deyrnas Unedig11.314.113.714.314.412.512.312.611.512.4(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon11.5
Y Deyrnas Unedig[Lleihau]Prydain Fawr11.514.313.814.414.512.612.312.711.512.4(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon11.6
Prydain Fawr[Lleihau]Lloegr11.614.414.014.714.712.712.412.811.712.5(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon11.6
Lloegr[Ehangu]Gogledd-ddwyrain Lloegr11.414.714.013.613.612.312.312.512.013.0(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon12.4
[Ehangu]Gogledd-orllewin Lloegr11.414.713.714.115.014.912.912.912.513.4(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon12.5
[Ehangu]Swydd Efrog a'r Humber10.713.613.313.713.511.111.411.911.412.3(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon12.6
[Ehangu]Dwyrain Canolbarth Lloegr10.613.713.214.413.311.611.812.211.811.8(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon11.5
[Ehangu]Gorllewin Canolbarth Lloegr10.513.413.014.115.313.012.814.711.914.2(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon12.1
[Ehangu]Dwyrain Lloegr10.613.312.813.415.612.111.911.810.511.4(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon11.0
[Ehangu]Llundain14.817.917.718.617.114.614.714.813.314.1(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon12.7
[Ehangu]De-ddwyrain Lloegr10.813.112.713.212.611.311.311.510.610.8(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon10.0
[Ehangu]De-orllewin Lloegr9.812.211.711.813.410.310.010.410.110.9(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon10.3
[Lleihau]Cymru9.412.612.312.112.112.311.811.611.213.2(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon11.6
Cymru[Ehangu]Gorllewin Cymru a'r Cymoedd8.912.311.811.812.111.512.311.911.112.8(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon11.2
[Ehangu]Dwyrain Cymru10.113.113.012.612.213.311.111.111.213.8(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon12.1
[Ehangu]Gogledd CymruDyma rhanbarth economaidd Gogledd Cymru. Gweler y wybodaeth gryno am ragor o fanylion.9.211.611.010.410.610.09.510.99.811.2(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon9.5
[Ehangu]Canolbarth CymruMae hyn yn frasamcan i\'r rhanbarth Canolbarth Cymru. Gweler y wybodaeth gryno am ragor o fanylion.6.68.28.18.07.87.26.77.37.17.9(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon7.4
[Ehangu]De-orllewin CymruDyma rhanbarth economaidd De-orllewin Cymru. Gweler y wybodaeth gryno am ragor o fanylion.8.711.811.211.511.210.513.412.311.611.9(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon11.0
[Ehangu]De-ddwyrain CymruDyma rhanbarth economaidd De-ddwyrain Cymru. Gweler y wybodaeth gryno am ragor o fanylion.10.514.514.414.214.215.213.112.312.315.7(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon13.6
[Ehangu]Canolbarth a’r De-orllewin CymruDyma rhanbarth economaidd Canolbarth a’r Dde-orllewin Cymru. Gweler y wybodaeth gryno am ragor o fanylion.8.010.710.310.510.29.511.510.910.410.8(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon10.0
[Ehangu]Yr Alban11.013.312.712.612.311.311.111.69.510.7(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon10.8
[Ehangu]Gogledd Iwerddon7.08.78.79.710.011.19.29.89.110.3(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon8.3

Metadata

Teitl

Gendigaethau, marwolaethau a mentrau gweithredol busnes

Diweddariad diwethaf

31 Ionawr 2024 31 Ionawr 2024

Diweddariad nesaf

Mawrth 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Demograffeg Busnes, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Rhanbarthau'r DU

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r set ddata hon yn rhoi manylion genedigaethau, marwolaethau a mentrau gweithredol busnes fesul ardal.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae genedigaethau, marwolaethau a mentrau gweithgar fesul 10,000 o’r boblogaeth wedi’u cyfrifo gan ddefnyddio amcangyfrifon poblogaeth ONS, sydd are gael hyd at 2021 ar hyn o bryd. Bydd y tabl hwn yn cael ei ddiweddaru gyda chyfraddau (genedigaethau, marwolaethau a mentrau gweithgar fesul 10,000 o’r boblogaeth) ar gyfer 2022 unwaith mae’r amcangyfrifon poblogaeth ddiweddaraf ar gael.

Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn defnyddio data o'r Gofrestr Ryngadrannol o Fusnesau (IDBR) i gynhyrchu ei hystadegau ar ddemograffeg busnesau, gan ddefnyddio canllawiau a geir yn y llawlyfr Eurostat/y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd ar Ddemograffeg Busnes. Y man cychwyn ar gyfer demograffeg yw'r cysyniad o boblogaeth o fusnesau gweithredol mewn blwyddyn gyfeirio. Diffinnir y rhain fel busnesau oedd â throsiant neu gyflogaeth ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod cyfeirio. Yna, mae genedigaethau a marwolaethau'n cael eu nodi drwy gymharu poblogaethau gweithredol ar gyfer gwahanol flynyddoedd.

Diffinnir genedigaeth fel busnes a oedd yn bodoli ym mlwyddyn t, ond nad oedd yn bodoli ym mlwyddyn t-1 neu t-2. Nodir genedigaethau drwy gymharu ffeiliau poblogaeth gweithredol blynyddol a nodi'r rhai hynny a oedd yn bodoli yn y ddiweddaraf, ond nid yn y ddwy flaenorol.

Diffinnir marwolaeth fel busnes a oedd ar y ffeil weithredol ym mlwyddyn t ond nad yw’n bodoli bellach ar y ffeil weithredol ar gyfer blwyddyn t+1 neu t+2. Er mwyn cynhyrchu ystadegau manylach, mae ystadegau demograffeg busnes y DU yn cynnwys dangosydd marwolaeth rhagarweiniol, sy’n cynnwys addasiad ar gyfer ailgychwyniadau a amcangyfrifir. Mae ailgychwyniadau’n digwydd pan fydd busnes yn segur am gyfnod o lai na 2 flynedd, yna’n ailddechrau gweithgarwch mewn modd sy’n cydymffurfio â diffiniad o barhad. Os nad yw’r diffiniad o barhad yn cael ei fodloni (e.e. os yw busnes yn ailddechrau gweithgarwch ond mewn gwahanol leoliad a gyda gwahanol weithgarwch), byddai hyn yn cael ei ystyried yn farwolaeth wedyn genedigaeth. Gall ailgychwyniadau ddigwydd hefyd yn sgil oedi yn ffynhonnell y data gweinyddol (TAW/Talu Wrth Ennill) felly gall busnes sy’n parhau i fasnachu ymddangos fel petai wedi marw. Nid yw’r data marwolaethau’n cynnwys colledion i’r boblogaeth yn sgil busnesau’n uno, yn dod i ben, yn gwahanu neu’n ailstrwythuro.

Mae ystadegau ar ddemograffeg busnesau y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn wahanol i ystadegau’r cyn-Adran Busnes, Menter a Diwygio Rheoleiddio (BERR) gan eu bod yn cynnwys unedau sy’n PAYE gofrestredig. Felly, bydd ystadegau’r Swyddfa Ystadegau Gwladol hefyd yn cynnwys genedigaethau a marwolaethau busnesau sy’n cyflogi nad ydynt wedi’u cofrestru ar gyfer TAW, gan roi golwg mwy cynhwysfawr ar weithgarwch dechrau busnesau. Mae gan ddata’r Swyddfa Ystadegau Gwladol fwy o fusnesau gweithredol hefyd na chyfres seiliedig ar TAW flaenorol BERR a’r cyhoeddiad UK Business: Activity Size and Location sydd wedi ei ehangu. Mae hyn oherwydd bod y fethodoleg i bennu demograffeg busnesau yn ystyried busnesau a oedd yn weithredol ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn gyfeirio, tra bod cyfres y cyn-adran BERR yn cyfrifo stoc drwy ychwanegu cofrestriadau a thynnu dadgofrestriadau o stoc y flwyddyn flaenorol; mae’r cyhoeddiad UK Business: Activity Size and Location yn seiliedig ar gipolwg gan yr IDBR ar adeg benodol ym mis Mawrth. Hefyd, mae demograffeg busnesau yn cynnwys grwp o fusnesau PAYE anghorfforaethol a oedd wedi’u heithrio o UK Business: Activity Size and Location oherwydd risg fach o ddyblygu.

Mae'r rhanbarthau economaidd, fel y nodir yng Nghynllun Gweithredu Economaidd Llywodraeth Cymru, yn cynnwys yr awdurdodau lleol canlynol:
Canolbarth a’r Dde-orllewin Cymru: Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Powys a Cheredigion.
De-ddwyrain Cymru: Bridgend, Bro Morgannwg, Caerdydd, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Caerffili, Blaenau Gwent, Torfaen, Sir Fynwy a Chasnewydd.
Gogledd Cymru: Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam.

Roedd rhanbarth Canolbarth a De Orllewin Cymru wedi'i rannu'n flaenorol yn y ddwy ranbarth economaidd ganlynol:
Canolbarth Cymru: Powys a Cheredigion.
De-orllewin Cymru: Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.
O fewn y rhaniad blaenorol o ranbarthau economaidd Cymru, roedd rhan o awdurdod lleol Gwynedd (hen ardal Meirionydd) yn gorwedd mewn rhanbarth economaidd Canolbarth Cymru, er nad yw’n cael ei gynrychioli yn y data.

Sylwch, mae lefelau ar gyfer rhanbarthau economaidd Cymru ac ardaloedd NUTS3 a phob cyfradd ganran (gan gynnwys ffigyrau pob 10,000 o'r boblogaeth) wedi'u cyfrifo gan ddefnyddio'r ffigyrau wedi’u talgrynnu, a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2002 i 2022

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae data yn cael ei dalgrynnu i'r 5 agosaf.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Gallai'r amcangyfrifon dwy flynedd diweddaraf ar enedigaethau a marwolaethau gael eu diwygio a byddai hynny'n cael ei wneud yng nghyhoeddiad y flwyddyn ganlynol fel arfer.

Ansawdd ystadegol

Gweld dolenni'r we

Mae tablau StatsCymru ar gyfer busnesau wedi eu geni, marw a fentrau gweithredol yn ôl diwydiant wedi'i ddiweddaru i gynnwys y data diweddaraf (2019)

Allweddeiriau

Busnesau