Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Trosiant yn ôl band maint, ardal a blwyddyn
None
Cod Ardal[Hidlo]
Mesur[Hidlwyd]
Newidyn[Hidlwyd]
Measure1
Blwyddyn(Esgynnol)[Hidlwyd]
[Lleihau]Band maint[Hidlo]
-
[Lleihau]Band maint 1
-
Band maint 2
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]2016[Lleihau]2017
[Lleihau]Bandiau o bob maintCliciwch yma i ddidoliBandiau o bob maint[Lleihau]Bandiau o bob maintCliciwch yma i ddidoliBandiau o bob maint
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliMicro (0 - 9)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliBach (10 - 49)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCanolig (50 - 249)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliMawr (250 +)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliMicro (0 - 9)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliBach (10 - 49)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCanolig (50 - 249)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliMawr (250 +)
[Ehangu]Y Deyrnas Unedig554,209476,453474,5131,856,1243,361,299655,200453,162463,6981,646,4513,218,512
[Lleihau]Cymru19,28212,65414,49570,577117,00920,10813,15014,23669,619117,113
Cymru[Lleihau]Rhanbarth Economaidd Gogledd Cymru4,8593,4574,30413,55426,1744,7303,4974,22614,34826,801
Rhanbarth Economaidd Gogledd CymruYnys Môn4412682137111,6344432922187251,679
Gwynedd1,0095767861,3503,7211,0026058061,4193,832
Conwy6514533771,0422,5238494524981,1272,927
Sir Ddinbych6594153441,0872,5056734353221,1172,548
Sir y Fflint1,3259001,5576,29810,0809708401,4576,5479,814
Wrecsam7738441,0293,0655,7117928729253,4136,003
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd Canolbarth Cymru2,0341,0967301,8515,7111,9921,1367051,9745,806
Rhanbarth Economaidd Canolbarth CymruPowys1,4357005711,3064,0131,3577215491,4794,106
Ceredigion5983951585451,6976344151564951,700
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd De-orllewin Cymru4,6602,5752,68924,35734,2804,0872,7092,78321,00130,580
Rhanbarth Economaidd De-orllewin CymruSir Benfro1,05050364814,57616,7771,05949464710,79212,992
Sir Gaerfyrddin1,4067015852,6915,3841,2817365902,8015,408
Abertawe1,0559067503,8006,5101,1138957623,5026,273
Castell-nedd Port Talbot1,1494657063,2905,6096345847833,9065,907
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd De-ddwyrain Cymru7,7305,5276,77230,81550,8449,2995,8086,52332,29753,926
Rhanbarth Economaidd De-ddwyrain CymruPen-y-bont ar Ogwr6535476524,2506,1036585616714,6606,550
Bro Morgannwg6923754941,8893,4497303694851,9293,514
Rhondda Cynon Taf1,0487359543,1715,9081,0018308683,3386,037
Merthyr Tudful2271711301,1211,6482121881531,3131,866
Caerffili7145518652,1554,2867375569212,3514,565
Blaenau Gwent3001942736741,4403021862996871,474
Tor-faen3544493611,2252,3893914453921,2002,428
Sir Fynwy7524154281,7403,3357583924521,7983,399
Casnewydd1,0776096933,5035,8832,5555967163,8357,702
Caerdydd1,9141,4791,92211,08816,4031,9541,6841,56511,18716,391
[Ehangu]Gorllewin Cymru a'r Cymoedd11,3147,3317,80241,68968,13510,9917,6758,08639,43266,184
[Ehangu]Dwyrain Cymru7,9685,3246,69428,88948,8749,1175,4766,15030,18750,929

Metadata

Teitl
Dadansoddiad manwl o faint busnesau, Cymru a'r DU

Diweddariad diwethaf
21 Rhagfyr 2017 21 Rhagfyr 2017

Diweddariad nesaf
Tachwedd 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cofrestr Busnes Rhyngadrannol, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Y Deyrnas Unedig

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r set ddata hon yn darparu data ar strwythur y mentrau sy'n weithredol yng Nghymru, gan gynnwys amcangyfrifon ar gyfer y busnesau lleiaf sy'n gweithredu o dan y trothwy TAW. Mae'r newidynnau a ddadansoddwyd yn gyfrif o nifer y mentrau sy'n weithredol ym mhob ardal, ynghyd â chyflogaeth gysylltiedig a chyfanredau trosiant ym mhob un o'r bandiau maint penodol, ar sail nifer y gweithwyr yn y DU yn y fenter yn gyffredinol.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae’r data a roddir wedi’u seilio ar fentrau sydd â rhywfaint o weithgarwch yng Nghymru, ni waeth beth yw rhanbarth y cofrestriad. Yn y cyd-destun hwn, cymerir bod menter yn sefydliad cyfan, gan gynnwys ei phrif swyddfa a’r holl safleoedd unigol yn y DU, lle bynnag y bônt. Mae rhanbarth y fenter fel arfer wedi’i seilio ar leoliad ei phrif swyddfa, er y gall y safleoedd fod mewn rhanbarthau eraill. Mae’r ffigurau a roddir ar gyfer cyflogaeth a throsiant ar gyfer Cymru yn y dadansoddiad hwn yn ymwneud â safleoedd y mentrau sydd yng Nghymru yn unig.
Ym mhob achos, mae band maint y fenter wedi’i seilio ar nifer y cyflogeion yn y DU (boed amser llawn neu ran amser) yn y fenter. Mae hyn yn sicrhau bod menter sy’n cyflogi 10,000 o staff yn y DU ond dim ond llond llaw yng Nghymru’n cael ei chategoreiddio fel menter fawr ac nid microfenter.
Mae’r mentrau yr ymdrinnir â hwy i gyd yn fentrau yn y sector preifat (hynny yw, cwmnïau, unig berchnogaethau, partneriaethau, cyrff dielw preifat a chymdeithasau cydfuddiannol), a hefyd corfforaethau cyhoeddus a chyrff gwladoledig. Caiff sefydliadau llywodraeth leol a chanolog eu heithrio.
Mae’r data wedi’u deillio o nifer o ffynonellau. Y brif ffynhonnell yw detholiad manwl a gymerir ym mis Mawrth bob blwyddyn o’r Gofrestr Ryngadrannol o Fusnesau (IDBR) a gynhelir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS). Mae hon yn rhoi manylion yr holl fentrau sy’n weithredol yng Nghymru, gan gynnwys ffigurau cyflogaeth a throsiant y DU a ffigurau deilliedig ar gyfer elfennau cyflogaeth a throsiant Cymru (gan ddefnyddio gwybodaeth am y safleoedd ym mhob menter sydd yng Nghymru). Mae hefyd yn cynnwys dynodwyr ar gyfer diwydiant (gan ddefnyddio’r Dosbarthiad Diwydiannol Safonol), lleoliad daearyddol a statws cyfreithiol pob menter, ac felly’n caniatáu’r dadansoddiad a roddir yma.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
2003 i 2017

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Gan fod yr holl gyfrifiadau mentrau a chyfansymiau cyflogaeth yn y set ddata hon wedi cael eu talgrynnu'n annibynnol i'r 5 a 100 agosaf yn y drefn honno, a bod yr holl gyfansymiau trosiant wedi cael eu talgrynnu'n annibynnol i'r miliwn o bunnoedd agosaf, mae'n bosibl na fydd y ffigurau'n adio'n union.
Er mwyn osgoi celu data oherwydd rheolaeth ar ddatgelu (sy'n orfodol ar gyfer unrhyw gyfansymiau wedi'u seilio ar lai na 20 o fentrau), mae rhai o'r bandiau maint wedi cael eu dangos ar ffurf gyfunedig. Mae'r bandiau maint cyfunedig hyn wedi cael eu dewis i gyfyngu ar faint y cyfuno ac ar yr un pryd sicrhau na chaiff unrhyw ddata eu celu.

Ansawdd ystadegol
Mae'r Gofrestr Ryngadrannol o Fusnesau yn ymdrin â chyfran fawr iawn o'r gyflogaeth a'r trosiant yn y DU, ond oherwydd ei bod yn eithrio'r rhan fwyaf o'r nifer fawr iawn o fusnesau lleiaf sy'n gweithredu o dan y trothwy ar gyfer TAW, dim ond rhan o'r holl nifer o fentrau (oddeutu 50%) mae'n ymdrin â hwy. Er mwyn cywiro ar gyfer hyn, mae'r ffigurau a ddangosir yma'n cynnwys amcangyfrifon ar gyfer mentrau sydd heb eu cofrestru, ynghyd â'r gyflogaeth a'r trosiant sy'n gysylltiedig â hwy. Cyfrifir yr amcangyfrifon hyn ar gyfer mentrau sydd heb eu cofrestru gan ddefnyddio cyfuniad o'r canlynol: data'r Gofrestr Ryngadrannol o Fusnesau; gwybodaeth am bersonau sy'n hunangyflogedig yn eu prif neu ail swydd, wedi'i chymryd o'r Arolwg o'r Llafurlu a gynhelir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol; a gwybodaeth am nifer yr unig fasnachwyr a phartneriaethau o'r data Arolwg o Incymau Personol a ddarperir gan Gyllid y Wlad.
Gellir gweld disgrifiad llawnach o'r fethodoleg a ddefnyddir yn y ddogfen yn y prif ffolder Strwythur Busnesau yn y rhan hon o StatsCymru.
Mae amcangyfrifon ar gyfer trosiant yn eithrio ffigurau o'r sector gwasanaethau ariannol a busnes yn y set ddata hon i gyd. Mae hyn oherwydd bod y wybodaeth am drosiant a gofnodir ar y Gofrestr Ryngadrannol o Fusnesau ar gyfer mentrau yn y sector gwasanaethau ariannol hefyd yn cynnwys y symiau yn y trafodion a gyflawnir gan y mentrau hyn ac felly nid yw'n gymaradwy â’r wybodaeth am drosiant yn y sectorau eraill.
Er mwyn osgoi celu data oherwydd rheolaeth ar ddatgelu (sy'n orfodol ar gyfer unrhyw gyfansymiau wedi'u seilio ar lai na 20 o fentrau), mae rhai o'r bandiau maint wedi cael eu dangos ar ffurf gyfunedig. Mae'r bandiau maint cyfunedig hyn wedi cael eu dewis i gyfyngu ar faint y cyfuno ac ar yr un pryd sicrhau na chaiff unrhyw ddata eu celu.

Allweddeiriau
Strwythur busnes Cymru