Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Y gwahaniaeth cyflog rhwng y rhywiau yn ôl gwlad yn y DU/rhanbarth yn Lloegr (canolrif enillion wythnosol ar gyfer gweithwyr llawn amser heb gynnwys goramser) (£)
None
[Lleihau]BlwyddynO ganlyniad i newidiadau yn 2004, 2006 a 2011 i\'r fethodoleg a ddefnyddir, ceir llawer o bethau y rhoddwyd y gorau i\'w cyfrif yn y gyfres amser, felly rhaid wrth ofal wrth gymharu blynyddoedd. Gweler gwybodaeth am yr ansawdd ystadegol am ragor o fanylion.[Hidlwyd]
-
Blwyddyn 1[Hidlwyd]
Mesurmewn £s[Hidlwyd]
Measure2
Rhyw[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
[Lleihau]Ardal 2
-
-
Ardal 3
Cliciwch yma i ddidoliGwrywaiddCliciwch yma i ddidoliBenywCliciwch yma i ddidoliGwahaniaethCliciwch yma i ddidoliGwahaniaeth canrannolGwahaniaeth fel canran o enillion dynion
[Lleihau]Y Deyrnas Unedig(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon695.60(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon618.90(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon76.70(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon11.0
Y Deyrnas Unedig[Lleihau]Prydain Fawr(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon698.90(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon618.90(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon80.00(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon11.4
Prydain Fawr[Lleihau]Lloegr(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon702.70(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon615.90(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon86.80(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon12.4
LloegrGogledd-ddwyrain Lloegr(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon613.30(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon557.20(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon56.10(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon9.1
Gogledd-orllewin Lloegr(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon662.30(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon585.80(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon76.50(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon11.6
Swydd Efrog a'r Humber(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon648.20(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon555.80(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon92.40(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon14.3
Dwyrain Canolbarth Lloegr(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon647.00(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon546.20(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon100.80(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon15.6
Gorllewin Canolbarth Lloegr(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon669.70(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon577.50(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon92.20(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon13.8
Dwyrain Lloegr(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon691.10(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon599.60(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon91.50(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon13.2
Llundain(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon883.90(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon766.60(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon117.30(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon13.3
De-ddwyrain Lloegr(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon739.80(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon624.00(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon115.80(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon15.7
De-orllewin Lloegr(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon672.70(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon574.90(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon97.80(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon14.5
[Ehangu]Cymru(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon648.10(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon574.90(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon73.20(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon11.3
[Ehangu]Yr Alban(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon696.30(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon661.00(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon35.30(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon5.1
[Ehangu]Gogledd Iwerddon(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon624.70(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon614.60(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon10.10(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon1.6

Metadata

Teitl

Y gwahaniaeth cyflog rhwng y rhywiau (canolrif enillion ar gyfer gweithwyr llawn amser heb gynnwys goramser)

Diweddariad diwethaf

2 Chwefror 2024 2 Chwefror 2024

Diweddariad nesaf

I'w gadarnhau

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

Ystadegau.MarchnadLafur@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Rhanbarthau'r DU

Cwmpas daearyddol

Rhanbarthau'r DU

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Cafwyd y ffigurau hyn o'r Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion (ASHE) sy'n cael ei gynnal gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Yn 2004, disodlwyd yr Arolwg Enillion Newydd gan ASHE trwy ddefnyddio dull newydd o gyfrif y data enillion. Mae'r fethodoleg newydd hon yn pwysoli'r canlyniadau er mwyn ystyried strwythur y boblogaeth o ran oed, rhyw, galwedigaeth ac ardal y gweithle (Llundain a De-ddwyrain Lloegr a mannau eraill yn y DU). Cafodd data NES ar gyfer 1997 hyd 2003 eu hailweithio er mwyn cael ôl-gyfres o ddata enillion sy'n seiliedig ar y fethodoleg newydd.
Cafwyd rhagor o newidiadau i fethodoleg ASHE yn 2005 yn sgil cyflwyno holiadur newydd. Cafodd data 2004 eu hailweithio er mwyn eu gwneud yn gyson â'r fethodoleg newydd ond nid oedd yn bosib gwneud hynny i ganlyniadau blynyddoedd cynt. Felly cafwyd gwerthoedd y rhoddwyd y gorau i'w mesur yn y data, a rhaid ystyried hynny wrth wneud cymariaethau dros amser.
Cyflwynwyd system codio awtomatig newydd ar gyfer galwedigaethau yn 2007. Effaith fwyaf hynny oedd tynnu nifer o swyddi o'r grwpiau galwedigaethol uwch i grwpiau galwedigaethol eraill. Tuedd hynny oedd gostwng enillion cyfartalog y grwpiau galwedigaethol uwch a gostwng enillion yn gyffredinol. Yn rhannol fel ymateb i'r newid yn nyluniad y sampl, cyflwynwyd stratwm pwysoli ychwanegol ar gyfer y mentrau mawr sy'n cyflwyno atebion electronig i'r arolwg (trefniadau arbennig). Ni welwyd lleihad yn y sampl o'r mentrau hyn.
Yn 2007 a 2008, penderfynwyd gostwng y sampl ryw 20 y cant. Penderfynwyd sicrhau bod y gostyngiad mwyaf yn digwydd yn y sampl o'r diwydiannau lle cafwyd yr amrywiaeth leiaf yn yr enillion. Yn 2009, adferwyd maint gwreiddiol y sampl.
Ar gyfer amcangyfrifon ASHE 2011, cafodd y grwpiau galwedigaethol eu hailddosbarthu. Gan fod y dosbarth galwedigaethol yn rhan o'r fethodoleg y pwysolir data ASHE i gynhyrchu amcangyfrifon ar gyfer y DU, roedd hyn yn ddechrau ar gyfres amser newydd ac felly dylid cymryd gofal wrth wneud cymariaethau â blynyddoedd cynt.
Gan y daw'r canlyniadau o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon sy'n seiliedig ar sampl ac yr effeithir arnynt felly i raddau gwahanol gan amrywiadau yn y sampl h.y. mae gwir werth unrhyw fesur yn sefyll mewn ystod amrywiol o bob tu'r gwerth a amcangyfrifir. Mae'r ystod hwn neu'r amrywiad yn y sampl yn cynyddu wrth i fanylder y data gynyddu, er enghraifft ceir mwy o amrywiad yn y data rhanbarthol nag yn y data ar gyfer Prydain Fawr neu'r Deyrnas Unedig.

I gael rhagor o wybodaeth am ansawdd a methodoleg y data, gweler adroddiad gwybodaeth am ansawdd a methodoleg Arolwg Blynyddol Oriau ac Enillion y Swyddfa Ystadegau Gwladol: https://cy.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/earningsandworkinghours/methodologies/annualsurveyofhoursandearningslowpayandannualsurveyofhoursandearningspensionresultsqmi

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r data hyn yn dangos enillion cyfartalog gros mewn punnoedd cyflogedigion amser llawn gwrywaidd a benywaidd heb gynnwys goramser. Mae'r data'n ymwneud â chyflogedigion amser llawn ar gyfraddau oedolion na effeithiwyd ar eu tâl yng nghyfnod yr arolwg gan absenoldeb. Mae ardal yn golygu lleoliad y gweithle, nid cartref y gweithiwr.
Mae sawl ffordd o fesur enillion menywod i'w cymharu â rhai dynion. Mae prif amcangyfrifon yr ONS o'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn seiliedig ar enillion fesul awr heb gynnwys goramser. Gallai goramser ystumio'r darlun gan fod dynion yn gweithio cymharol fwy o oramser na menywod. Er bod tâl canolrif a chymedrig fesul awr heb gynnwys goramser yn gallu bod yn ddefnyddiol wrth gymharu enillion dynion a menywod, nid ydynt yn dangos y gwahaniaeth yng nghyfraddau cyflog swyddi cymharol. Hynny am nad yw'r mesurau hyn yn caniatáu ar gyfer nodweddion cyflogaeth gwahanol dynion a menywod, megis y gyfran sydd mewn galwedigaethau gwahanol a faint o amser y maent wedi bod yn y swydd.


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion (ASHE) yn seiliedig ar sampl o 1% o swyddi cyflogedigion, wedi'u cymryd o gofnodion PAYE Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi. Gallai unigolion sy'n gwneud mwy nag un swydd felly ymddangos yn y sampl fwy nag unwaith. Darperir yr wybodaeth am enillion ac oriau gan gyflogwyr a chedwir yr wybodaeth yn gyfrinachol. Nid yw ASHE yn ymdrin â gweithwyr hunangyflogedig nag â gweithwyr na chawsant eu talu yn y cyfnod cyfeirio.
Defnyddir y canolrif yn aml fel y prif fesur ar gyfer enillion cyfartalog, hynny am fod y gwasgariad enillion wedi'u gogwyddo , gyda mwy o bobl yn ennill cyflogau is nag sy'n ennill cyflogau uwch. Mewn gwasgariad wedi'i ystumio, gall nifer gymharol fach o werthoedd uchel gan dylanwad anghymarus ar y cymedr, gan ei dynnu oddi wrth yr hyn y gellid ei ystyried yn nodweddiadol. Nid yw gwerthoedd eithafol yn effeithiol ar y canolrif ac o'r herwydd, fe'i ystyrir yn fesur gwell o enillion 'cyfartalog' nodweddiadol.
Cyfrifir gwahaniaethau canrannol ar gyfer enillion wythnosol trwy ddefnyddio’r ffigurau a gyhoeddwyd wedi eu talgrynnu.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

1997 i 2023

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Cyn i amcangyfrifon 2018 gael eu datgan, roedd yr ystadegau gwahaniaeth cyflog rhwng y rhywiau wedi eu cyhoeddi yma yn seiliedig ar enillion gros yr awr a gros wythnosol. Rydym bellach yn cyhoeddi ystadegau cyflogau rhwng y rhywiau yn seiliedig ar enillion yr awr ac wythnosol heb gynnwys goramser. Gall gynnwys goramser newid y darlun oherwydd bod dynion yn gweithio goramser yn gymharol fwy na menywod. Y mesur a ffefrir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar gyfer y bwlch cyflog rhwng y rhywiau yw canolrif enillion yr awr, heb gynnwys goramser.

Allweddeiriau

Enillion