Neidio i'r cynnwys

Enillion

Mae Enillion yn cynnwys data o ddwy ffynhonnell: yr Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion (ASHE) a'r Arolwg o Incwm Personol (SPI). Mae ASHE yn manylu ar enillion cyfartalog oedolion amser-llawn yng ngwledydd y Deyrnas Unedig, rhanbarthau Lloegr ac ardaloedd lleol yng Nghymru. Ar lefel Cymru yn unig y rhoddir data'r SPI: mae data fesul awdurdod lleol ar gael oddi ar wefan HMRC.

Y canolrif yw'r brif cyfartaledd a ddefnyddir i fesur enillion oherwydd bod y dosbarthiad enillion yn gwasgariad sgiw, gyda mwy o bobl yn ennill cyflogau is na chyflogau uwch. Mae'r cymedr yn cael ei ddylanwadu yn fawr gan werthoedd ym mhen uchaf y dosbarthiad ac efallai na fydd yn gynrychioliadol o'r enillion cyfartalog o berson nodweddiadol. Mae y canolrif yn osgoi mater hwn drwy gymryd gwerth canol y data ar ôl didoli mewn trefn esgynnol, ac yn cael ei ystyried o ganlyniad yn ddangosydd gwell o enillion cyfartalog nodweddiadol.

Adroddiadau

Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Mae pobl sydd mewn gwaith, sydd ar gontractau parhaol (neu ar gontractau dros dro, ac nad ydynt yn ceisio gwaith parhaol) ac sy’n ennill mwy na 2/3 o gyflog canolrifol y DU yn ôl flwyddyn
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Canran y bobl sydd mewn gwaith, sydd ar gontractau parhaol (neu ar gontractau dros dro, ac nad ydynt yn ceisio gwaith parhaol) ac sy’n ennill o leiaf y Cyflog Byw gwirioneddol Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Enillion fesul awr gros cyfartalog (canolrif) yn ôl gwlad yn y DU - rhanbarth yn Lloegr a blwyddyn (£) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Enillion wythnosol gros cyfartalog (canolrif) yn ôl gwlad yn y DU - rhanbarth yn Lloegr a blwyddyn (£) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Enillion wythnosol gros cyfartalog (canolrif) yn ôl ardaloedd lleol yng Nghymru a blwyddyn (£) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Enillion fesul awr gros cyfartalog (canolrif) yn ôl ardaloedd lleol yng Nghymru a blwyddyn (£) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Y gwahaniaeth cyflog rhwng y rhywiau yng Nghymru yn ôl blwyddyn (canolrif enillion wythnosol ar gyfer gweithwyr llawn amser heb gynnwys goramser) (£) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Y gwahaniaeth cyflog rhwng y rhywiau yn ôl gwlad yn y DU/rhanbarth yn Lloegr (canolrif enillion wythnosol ar gyfer gweithwyr llawn amser heb gynnwys goramser) (£) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Y gwahaniaeth cyflog rhwng y rhywiau yn ôl gwlad yn y DU/rhanbarth yn Lloegr (canolrif enillion fesul awr ar gyfer gweithwyr llawn amser heb gynnwys goramser) (£) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Y gwahaniaeth cyflog rhwng y rhywiau yng Nghymru yn ôl blwyddyn (canolrif enillion fesul awr ar gyfer gweithwyr llawn amser heb gynnwys goramser) (£) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Cyfran y cyflogeion y mae eu cyflog yn cael ei osod drwy gydfargeinio

> Dolenni

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arolwg o Incwm Personol (SPI)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Arolwg blynyddol o oriau ac enillion