Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Y gwahaniaeth cyflog rhwng y rhywiau yn ôl gwlad yn y DU/rhanbarth yn Lloegr (canolrif enillion fesul awr ar gyfer gweithwyr llawn amser heb gynnwys goramser) (£)
None
[Lleihau]Blwyddyn[Hidlwyd]
-
Blwyddyn 1[Hidlwyd]
Mesur[Hidlwyd]
Measure2
Rhyw[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
[Lleihau]Ardal 2
-
-
Ardal 3
Cliciwch yma i ddidoliGwrywaiddCliciwch yma i ddidoliBenywCliciwch yma i ddidoliGwahaniaethCliciwch yma i ddidoliPercentage difference
[Lleihau]Y Deyrnas Unedig(p) 15.34(p) 13.97(p) 1.37(p) 8.9
Y Deyrnas Unedig[Lleihau]Prydain Fawr(p) 15.43(p) 13.98(p) 1.45(p) 9.4
Prydain Fawr[Lleihau]Lloegr(p) 15.55(p) 14.00(p) 1.55(p) 10.0
LloegrGogledd-ddwyrain Lloegr(p) 13.87(p) 12.77(p) 1.10(p) 7.9
Gogledd-orllewin Lloegr(p) 14.38(p) 13.14(p) 1.24(p) 8.6
Swydd Efrog a'r Humber(p) 13.95(p) 12.46(p) 1.49(p) 10.7
Dwyrain Canolbarth Lloegr(p) 13.84(p) 12.23(p) 1.61(p) 11.6
Gorllewin Canolbarth Lloegr(p) 14.37(p) 12.90(p) 1.47(p) 10.3
Dwyrain Lloegr(p) 15.11(p) 13.42(p) 1.69(p) 11.2
Llundain(p) 20.74(p) 17.88(p) 2.86(p) 13.8
De-ddwyrain Lloegr(p) 16.55(p) 14.30(p) 2.25(p) 13.6
De-orllewin Lloegr(p) 14.38(p) 12.83(p) 1.55(p) 10.8
[Ehangu]Cymru(p) 13.86(p) 12.98(p) 0.88(p) 6.4
[Ehangu]Yr Alban(p) 15.26(p) 14.17(p) 1.09(p) 7.1
[Ehangu]Gogledd Iwerddon(p) 12.76(p) 13.13(p) -0.37(p) -2.8

Metadata

Teitl
Y gwahaniaeth cyflog rhwng y rhywiau (canolrif enillion ar gyfer gweithwyr llawn amser heb gynnwys goramser)

Diweddariad diwethaf
30 Hydref 2019 30 Hydref 2019

Diweddariad nesaf
Hydref 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Rhanbarthau'r DU

Cwmpas daearyddol
Rhanbarthau'r DU

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r data hyn yn dangos enillion cyfartalog gros mewn punnoedd cyflogedigion amser llawn gwrywaidd a benywaidd heb gynnwys goramser. Mae'r data'n ymwneud â chyflogedigion amser llawn ar gyfraddau oedolion na effeithiwyd ar eu tâl yng nghyfnod yr arolwg gan absenoldeb. Mae ardal yn golygu lleoliad y gweithle, nid cartref y gweithiwr.
Mae sawl ffordd o fesur enillion menywod i'w cymharu â rhai dynion. Mae prif amcangyfrifon yr ONS o'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn seiliedig ar enillion fesul awr heb gynnwys goramser. Gallai goramser ystumio'r darlun gan fod dynion yn gweithio cymharol fwy o oramser na menywod. Er bod tâl canolrif a chymedrig fesul awr heb gynnwys goramser yn gallu bod yn ddefnyddiol wrth gymharu enillion dynion a menywod, nid ydynt yn dangos y gwahaniaeth yng nghyfraddau cyflog swyddi cymharol. Hynny am nad yw'r mesurau hyn yn caniatáu ar gyfer nodweddion cyflogaeth gwahanol dynion a menywod, megis y gyfran sydd mewn galwedigaethau gwahanol a faint o amser y maent wedi bod yn y swydd.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion (ASHE) yn seiliedig ar sampl o 1% o swyddi cyflogedigion, wedi'u cymryd o gofnodion PAYE Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi. Gallai unigolion sy'n gwneud mwy nag un swydd felly ymddangos yn y sampl fwy nag unwaith. Darperir yr wybodaeth am enillion ac oriau gan gyflogwyr a chedwir yr wybodaeth yn gyfrinachol. Nid yw ASHE yn ymdrin â gweithwyr hunangyflogedig nag â gweithwyr na chawsant eu talu yn y cyfnod cyfeirio.
Defnyddir y canolrif yn aml fel y prif fesur ar gyfer enillion cyfartalog, hynny am fod y gwasgariad enillion wedi'u gogwyddo , gyda mwy o bobl yn ennill cyflogau is nag sy'n ennill cyflogau uwch. Mewn gwasgariad wedi'i ystumio, gall nifer gymharol fach o werthoedd uchel gan dylanwad anghymarus ar y cymedr, gan ei dynnu oddi wrth yr hyn y gellid ei ystyried yn nodweddiadol. Nid yw gwerthoedd eithafol yn effeithiol ar y canolrif ac o'r herwydd, fe'i ystyrir yn fesur gwell o enillion 'cyfartalog' nodweddiadol.
Cyfrifir gwahaniaethau canrannol ar gyfer enillion wythnosol trwy ddefnyddio’r ffigurau a gyhoeddwyd wedi eu talgrynnu.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
1997 i 2019

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Cyn i amcangyfrifon 2018 gael eu datgan, roedd yr ystadegau gwahaniaeth cyflog rhwng y rhywiau wedi eu cyhoeddi yma yn seiliedig ar enillion gros yr awr a gros wythnosol. Rydym bellach yn cyhoeddi ystadegau cyflogau rhwng y rhywiau yn seiliedig ar enillion yr awr ac wythnosol heb gynnwys goramser. Gall gynnwys goramser newid y darlun oherwydd bod dynion yn gweithio goramser yn gymharol fwy na menywod. Y mesur a ffefrir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar gyfer y bwlch cyflog rhwng y rhywiau yw canolrif enillion yr awr, heb gynnwys goramser.

Ansawdd ystadegol
Cafwyd y ffigurau hyn o'r Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion (ASHE) sy'n cael ei gynnal gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Yn 2004, disodlwyd yr Arolwg Enillion Newydd gan ASHE trwy ddefnyddio dull newydd o gyfrif y data enillion. Mae'r fethodoleg newydd hon yn pwysoli'r canlyniadau er mwyn ystyried strwythur y boblogaeth o ran oed, rhyw, galwedigaeth ac ardal y gweithle (Llundain a De-ddwyrain Lloegr a mannau eraill yn y DU). Cafodd data NES ar gyfer 1997 hyd 2003 eu hailweithio er mwyn cael ôl-gyfres o ddata enillion sy'n seiliedig ar y fethodoleg newydd.
Cafwyd rhagor o newidiadau i fethodoleg ASHE yn 2005 yn sgil cyflwyno holiadur newydd. Cafodd data 2004 eu hailweithio er mwyn eu gwneud yn gyson â'r fethodoleg newydd ond nid oedd yn bosib gwneud hynny i ganlyniadau blynyddoedd cynt. Felly cafwyd gwerthoedd y rhoddwyd y gorau i'w mesur yn y data, a rhaid ystyried hynny wrth wneud cymariaethau dros amser.
Cyflwynwyd system codio awtomatig newydd ar gyfer galwedigaethau yn 2007. Effaith fwyaf hynny oedd tynnu nifer o swyddi o'r grwpiau galwedigaethol uwch i grwpiau galwedigaethol eraill. Tuedd hynny oedd gostwng enillion cyfartalog y grwpiau galwedigaethol uwch a gostwng enillion yn gyffredinol. Yn rhannol fel ymateb i'r newid yn nyluniad y sampl, cyflwynwyd stratwm pwysoli ychwanegol ar gyfer y mentrau mawr sy'n cyflwyno atebion electronig i'r arolwg (trefniadau arbennig). Ni welwyd lleihad yn y sampl o'r mentrau hyn.
Yn 2007 a 2008, penderfynwyd gostwng y sampl ryw 20 y cant. Penderfynwyd sicrhau bod y gostyngiad mwyaf yn digwydd yn y sampl o'r diwydiannau lle cafwyd yr amrywiaeth leiaf yn yr enillion. Yn 2009, adferwyd maint gwreiddiol y sampl.
Ar gyfer amcangyfrifon ASHE 2011, cafodd y grwpiau galwedigaethol eu hailddosbarthu. Gan fod y dosbarth galwedigaethol yn rhan o'r fethodoleg y pwysolir data ASHE i gynhyrchu amcangyfrifon ar gyfer y DU, roedd hyn yn ddechrau ar gyfres amser newydd ac felly dylid cymryd gofal wrth wneud cymariaethau â blynyddoedd cynt.
Gan y daw'r canlyniadau o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon sy'n seiliedig ar sampl ac yr effeithir arnynt felly i raddau gwahanol gan amrywiadau yn y sampl h.y. mae gwir werth unrhyw fesur yn sefyll mewn ystod amrywiol o bob tu'r gwerth a amcangyfrifir. Mae'r ystod hwn neu'r amrywiad yn y sampl yn cynyddu wrth i fanylder y data gynyddu, er enghraifft ceir mwy o amrywiad yn y data rhanbarthol nag yn y data ar gyfer Prydain Fawr neu'r Deyrnas Unedig.

Allweddeiriau
Enillion