Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyflogaeth yn y gweithle yn ôl diwydiant ac ardal
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
Ardal 1
[Lleihau]Diwydiant[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Diwydiant 1
-
-
Diwydiant 2
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliY Deyrnas Unedig[Lleihau]CymruCliciwch yma i ddidoliCymru
Cliciwch yma i ddidoliGorllewin Cymru a'r CymoeddCliciwch yma i ddidoliDwyrain Cymru
[Lleihau]Mae'r holl ddiwydiannau33,143,300814,300637,8001,452,100
Mae'r holl ddiwydiannau[Ehangu]Amaethyddiaeth, coedwigaeth a physgota402,70025,00016,00041,100
[Lleihau]Cynhyrchu2,907,90094,50071,200165,700
CynhyrchuMwyngloddio a chwarela56,4001,4005002,000
Gweithgynhyrchu2,494,20083,50060,100143,600
Cyflenwi trydan, nwy, ager ac aerdymheru145,8002,3005,5007,800
Cyflenwi dwr; carthffosiaeth, rheoli gwastraff a gweithgareddau adfer211,6007,3005,10012,400
[Ehangu]Adeiladu2,290,10062,30039,500101,800
[Lleihau]Cyfanwerthu, manwerthu, cludiant, gwestai a bwyd8,553,900205,000142,600347,600
Cyfanwerthu, manwerthu, cludiant, gwestai a bwydMasnach cyfanwerthu a manwerthu; atgyweirio cerbydau modur a beiciau modur4,635,400114,30076,300190,600
Cludiant a storio1,659,70025,80024,80050,600
Gweithgareddau gwasanaethau llety a bwyd2,258,80064,90041,500106,400
[Ehangu]Gwybodaeth a chyfathrebu1,428,70014,50017,00031,500
[Ehangu]Gweithgareddau ariannol ac yswiriant1,066,10012,50023,00035,500
[Ehangu]Gweithgareddau eiddo tirol560,50013,60011,60025,200
[Lleihau]Gweithgareddau proffesiynol, gwyddonol a thechnegol5,943,90086,000101,100187,100
Gweithgareddau proffesiynol, gwyddonol a thechnegolGweithgareddau proffesiynol, gwyddonol a thechnegol3,054,00040,40048,50089,000
Gweithgareddau gwasanaethau gweinyddol a chefnogaeth2,889,80045,50052,60098,100
[Lleihau]Gweinyddiaeth gyhoeddus, amddiffyn, addysg ac iechyd8,047,700257,700177,200434,900
Gweinyddiaeth gyhoeddus, amddiffyn, addysg ac iechydGweinyddiaeth gyhoeddus ac amddiffyn; nawdd cymdeithasol gorfodol1,258,20052,50037,20089,600
Addysg2,757,10073,30050,700124,000
Gweithgareddau iechyd pobl a gwaith cymdeithasol4,032,400131,90089,400221,300
[Lleihau]Gweithgareddau gwasanaeth eraill1,941,20043,30038,50081,800
Gweithgareddau gwasanaeth eraillCelfyddydau, adloniant a hamdden993,90022,60020,80043,400
Diwydiannau eraill947,30020,60017,80038,400

Metadata

Teitl
Cyflogaeth yn y gweithle yn ôl diwydiant yng Nghymru ac ardaloedd NUTS2 yng Nghymru

Diweddariad diwethaf
31 Hydref 2019 31 Hydref 2019

Diweddariad nesaf
Hydref 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Ffynhonnell 2
Arolwg Cyflogaeth y Gofrestr Fusnes (BRES), y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Rhanbarthau NUTS2 yr UE

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r set ddata hon yn rhoi amcangyfrifon cyflogaeth yn y gweithle, neu amcangyfrifon o gyfanswm swyddi, ar gyfer Cymru a'i hardaloedd NUTS2, ynghyd â data cymaradwy ar gyfer y DU wedi'u dadgyfuno yn ôl adran diwydiant.

Casgliad data a dull cyfrifo
Caiff y Gofrestr Busnesau ac Arolwg Cyflogaeth (BRES), a elwid gynt yr Ymchwiliad Busnes Blynyddol (ABI), ei chynnal gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Ers amser maith mae wedi darparu’r ffordd o ddadgyfuno swyddi cyflogeion i grwpiau diwydiant a rhaniadau daearyddol manwl.

Fodd bynnag, mae BRES yn fwy addas ar gyfer dadansoddiad trawstoriadol na chymariaethau dros amser, ac nid yw ond yn ymdrin â swyddi cyflogeion. Mae’r set ddata hon yn rhoi amcangyfrifon o gyfanswm swyddi yn ôl diwydiant trwy gynnwys hunangyflogaeth hefyd. Gan fod y lefelau hunangyflogaeth yn amrywio’n sylweddol yn ôl diwydiant, mae dosbarthiad cyfanswm swyddi yn ôl diwydiant yn wahanol i gyfanswm swyddi cyflogeion yn ôl diwydiant. Felly, mae’r set ddata hon yn darparu ffordd o amcangyfrif proffil diwydiannol yr economi gyfan.

Wrth gael amcangyfrifon o gyflogaeth yn y gweithle yn ôl diwydiant ar gyfer Cymru a’i hardaloedd NUTS2, mae’r set ddata hon yn defnyddio nifer o ffynonellau data, yn bennaf yr Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol, sef yr Arolwg Llafurlu Lleol blynyddol gynt, a hefyd BRES a Chyfrifiad Amaeth Cymru.

Mae rhaniadau’r data islaw lefel Cymru a roddir yn y set ddata hon ar lefel NUTS2. Mae NUTS yn sefyll am Nomenclature of Units for Territorial Statistics, ac mae’n rhaniad daearyddol hierarchaidd gan yr Undeb Ewropeaidd o aelod-wladwriaethau. Mae NUTS1 yn diffinio rhanbarthau’r DU (y mae Cymru’n un ohonynt), ac mae NUTS4 yn diffinio awdurdodau lleol. Mae NUTS2 a NUTS3 yn darlunio casgliadau hierarchaidd olynol o awdurdodau lleol. Yng Nghymru, mae dwy ardal NUTS2, sef ‘Gorllewin Cymru a’r Cymoedd’ a ‘Dwyrain Cymru’. Y gyntaf yw’r rhan o Gymru sy’n gymwys i gael cyllid Amcan 1 gan yr Undeb Ewropeaidd ar hyn o bryd.

Mae’r rhaniad diwydiannau a gymhwysir i’r data wedi’i seilio ar Ddosbarthiad Diwydiannol Safonol 2007 (SIC07).

Mae amcangyfrifon y DU o gyflogaeth yn y gweithle yn ôl diwydiant yn y set ddata hon wedi’u cael yn yr un ffordd â’r amcangyfrifon ar gyfer Cymru a’i hardaloedd NUTS2 yn gyfan gwbl er mwyn darparu cymharydd cyson. Mae hyn yn golygu eu bod yn wahanol i’r amcangyfrifon o swyddi gweithlu yn ôl diwydiant yn y DU fel y’i cyhoeddir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol, sydd wedi’u cael o fethodoleg wahanol, wedi’i seilio’n bennaf ar ffynonellau cyflogwyr.

Ni ddylid defnyddio amcangyfrifon y DU at unrhyw ddiben ond darparu cymhariaeth â’r amcangyfrifon ar gyfer Cymru a ddangosir yma. Gellir gweld amcangyfrifon y Swyddfa Ystadegau Gwladol o swyddi gweithlu yn y DU yn nhabl 5(2) o gyhoeddiad diweddaraf y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar farchnad lafur y DU a dylid eu defnyddio yn hytrach na’r amcangyfrifon ar gyfer y DU a roddir yma onid ydych yn gwneud cymariaethau â’r amcangyfrifon ar gyfer Cymru a ddangosir yma.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
2001 i 2018

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf ac felly mae'n bosibl y bydd rhai mân anghysondebau ymddangosiadol rhwng swm yr eitemau sy'n rhan ohonynt a'r cyfansymiau fel y'u dangosir.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Ym mis Mawrth 2019, adolygwyd y data Arolwg Boblogaeth Blynyddol yn ôl i 2012, oherwydd mae'n ystyried yr amcangyfrifon diweddaraf o'r boblogaeth.

Ansawdd ystadegol
Gellir rhestru’r fethodoleg a ddefnyddir i ddeillio cyflogaeth yn y gweithle yn ôl diwydiant ar gyfer Cymru a’i his-ranbarthau (a hefyd amcangyfrifon cymaradwy ar gyfer y DU) fel cyfres o gamau penodol, fel y nodir isod. Caiff data ar gyfer nifer y swyddi cyntaf ac ail swyddi cyflogeion yn ôl yr awdurdod lleol yng Nghymru lle mae’r gweithle, ac ar gyfer y DU yn gyfan, eu tynnu o setiau data blynyddol yr Arolwg o’r Llafurlu/Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth ar gyfer 2001 ymlaen. Caiff y rhain eu hadio at ei gilydd i roi cyfanswm swyddi cyflogeion yn ôl yr awdurdod lleol yng Nghymru lle mae’r gweithle ac ar gyfer y DU yn gyfan. Mae’r data ar gyfer Cymru a’r DU ar gyfer yr holl flynyddoedd yn adlewyrchu’r setiau data wedi’u hailbwysoli a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol ym mis Mai 2013, sy’n alinio’r data’n well â’r amcangyfrifon poblogaeth diweddaraf. Mae’r data ar lefel awdurdodau lleol o 2004 ymlaen hefyd wedi’u seilio ar setiau data wedi’u hailbwysoli’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth. Mae’r data awdurdodau lleol ar gyfer 2001 i 2003 wedi’u seilio ar setiau data blaenorol, heb eu hailbwysoli, yr Arolwg o’r Llafurlu, wedi’u haddasu i’r cyfansymiau wedi’u hailbwysoli ar gyfer Cymru’n gyfan. Mae hyn oherwydd bod y pwysoli blaenorol, am wahanol resymau technegol, wedi’u halinio’n well â’r amcangyfrifon poblogaeth ar lefel awdurdodau lleol ar gyfer y tair blynedd hynny. Ar gyfer pob ardal, mae’r cyfansymiau swyddi cyflogeion a ddeilliwyd uchod yn cael eu rhannu i is-adrannau diwydiannau trwy ddyrannu’r cyfansymiau pro rata gan ddefnyddio data lefel diwydiannau ar gyfer pob ardal o’r Gofrestr Busnesau ac Arolwg Cyflogaeth (BRES) (yr Ymchwiliad Busnes Blynyddol cyn 2009). [Nodwch, er bod data amaeth ar lefel Cymru’n gyflawn yn set ddata BRES, nid yw hynny’n wir am ddata amaeth ar lefel awdurdod lleol. Felly defnyddiwyd ffigurau o Gyfrifiad Amaeth Cymru ar gyfer pob blwyddyn i ddyrannu data amaeth Cymru rhwng awdurdodau lleol Cymru er mwyn deillio set ddata gyflawn BRES yn ôl diwydiant ac awdurdod lleol.] Caiff cyfansymiau NUTS2 a chyfansymiau Cymru ar gyfer swyddi cyflogeion yn ôl diwydiant yn y data eu deillio trwy symio’r amcangyfrifon ar gyfer yr awdurdodau lleol perthnasol. Caiff data ar gyfer nifer y swyddi cyntaf a’r ail swyddi hunangyflogedig yn ôl diwydiant ac awdurdod lleol yng Nghymru lle mae’r gweithle (ac ar gyfer y DU yn gyfan) eu tynnu o setiau data blynyddol yr Arolwg o’r Llafurlu/Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth ar gyfer 2001 ymlaen. Caiff y rhain eu hadio at ei gilydd i roi cyfanswm y swyddi hunangyflogedig yn ôl diwydiant ac awdurdod lleol yng Nghymru lle mae’r gweithle (ac ar gyfer y DU yn gyfan). Eto caiff cyfansymiau NUTS2 a chyfansymiau Cymru ar gyfer swyddi hunangyflogedig yn ôl diwydiant yn y data eu deillio trwy symio’r amcangyfrifon ar gyfer yr awdurdodau lleol perthnasol. Yn olaf, caiff y nifer fach o ffigurau hyfforddeion a gefnogir gan y llywodraeth eu tynnu o setiau data blynyddol yr Arolwg o’r Llafurlu/Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth ar gyfer 2001 ymlaen ar gyfer pob ardal a’u dyrannu rhwng diwydiannau yn ôl yr amcangyfrifon o swyddi cyflogeion plws swyddi hunangyflogaeth yn ôl diwydiant ar gyfer pob ardal. Wedyn caiff yr amcangyfrifon hyn o hyfforddeion a gefnogir gan y llywodraeth eu hadio at y ffigurau ar gyfer swyddi cyflogeion yn ôl diwydiant a swyddi hunangyflogaeth yn ôl diwydiant i roi’r gyflogaeth yn y gweithle yn ôl diwydiant ar gyfer pob ardal a ddangosir yn y data.

12. I grynhoi, mae’r fethodoleg wedi’i seilio ar ganlyniadau o’r Arolwg o’r Llafurlu/Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth i ddarparu amcangyfrifon o’r holl swyddi yn yr economi, wedi’u rhannu yn ôl ardal leol yng Nghymru, gan ddefnyddio data BRES (data’r Ymchwiliad Busnes Blynyddol cyn 2009) yn bennaf i rannu’r elfen cyflogeion o’r data hyn yn ôl diwydiant. Mae hyn yn gyson ag Argymhelliad 1 yn yr Adolygiad o Ansawdd Ystadegau Cyflogaeth a Swyddi gan yr Ystadegau Gwladol (NSQR Series Report No.44: http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/method-quality/quality/quality-reviews/theme/labour-market/nsqr-44/nsqr-series-report-no--44--review-of-employment-and-jobs-statistics-.pdf) a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol ym mis Ionawr 2006, sy’n nodi’r ffynonellau priodol i’w defnyddio wrth fesur strwythur gwahanol agweddau ar weithlu’r DU.

Allweddeiriau
Swyddi