Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Hawlwyr budd-daliadau diweithdra yn ôl grŵp cleientiaid, ardaloedd NUTS2 yng Nghymru, mesur a chwarter
None
Cod Ardal[Hidlo]
Cyfnod[Hidlwyd]
Measure1
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Grwp Ystadegol[Hidlo]
-
Grwp Ystadegol 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]Lefel[Lleihau]Cyfradd
[Lleihau]Cyfanswm[Lleihau]Cyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliLwfans Ceisio GwaithCliciwch yma i ddidoliLwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA) a Budd-dal AnalluogrwyddCliciwch yma i ddidoliUnig RiantCliciwch yma i ddidoliArallCliciwch yma i ddidoliLwfans Ceisio GwaithCliciwch yma i ddidoliLwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA) a Budd-dal AnalluogrwyddCliciwch yma i ddidoliUnig RiantCliciwch yma i ddidoliArall
[Lleihau]Cymru57,905323,81846,6558,9283.016.92.40.4
Cymru[Lleihau]Gorllewin Cymru a'r CymoeddYnys Môn1,6905,8188982504.114.22.20.6
Gwynedd1,9838,9551,2833402.712.01.70.4
Conwy1,83010,9151,4553182.816.52.20.5
Sir Ddinbych1,46010,1581,4653052.618.32.60.6
Ceredigion7485,9685781951.612.91.20.4
Sir Benfro2,45310,7501,6403533.415.02.20.5
Sir Gaerfyrddin3,08819,5602,1255252.817.82.00.4
Abertawe4,51027,8453,6686452.918.12.40.4
Castell-nedd Port Talbot2,61020,8802,5804783.023.82.90.6
Pen-y-bont ar Ogwr2,60516,7382,3934382.918.92.70.5
Rhondda Cynon Taf5,51032,6434,7908783.721.93.20.6
Merthyr Tudful1,4208,6831,2682103.823.13.40.6
Caerffili4,43322,2502,8635983.919.72.60.5
Blaenau Gwent2,27010,4901,3752835.223.93.20.6
Tor-faen1,42811,1031,5403182.519.52.70.6
[Lleihau]Dwyrain CymruSir y Fflint1,65811,4381,8332781.712.12.00.3
Wrecsam1,94812,5232,1283552.314.82.50.4
Powys1,0959,8301,0483131.512.81.40.4
Bro Morgannwg2,13010,7601,7303382.713.72.20.4
Sir Fynwy9886,5006881731.811.81.20.3
Casnewydd3,96015,7082,9054854.317.03.10.5
Caerdydd8,12034,2886,3808783.314.12.60.4

Metadata

Teitl
Hawlwyr budd-daliadau yn ôl awdurdod lleol yng Nghymru a grwp ystadegol

Diweddariad diwethaf
19 Mai 2017 19 Mai 2017

Diweddariad nesaf
Nid yw’n cael ei ddiweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
System Weinyddu'r Ganolfan Byd Gwaith, yr Adran Gwaith a Phensiynau

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r set ddata hon yn rhoi ciplun chwarterol o hawlwyr budd-daliadau ar adegau penodol ac maent wedi'u seilio ar 100% o hawlwyr felly nid oes ynddi unrhyw wallau samplu.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r data ar gyfer nifer y bobl rhwng 16 a 64 oed sy'n hawlio un neu ragor o fudd-daliadau allweddol yr Adran Gwaith a Phensiynau a'r cyfuniad o fudd-daliadau maent yn eu hawlio.

Nod teipoleg y Grwp Ystadegol yw dangos pob unigolyn yn ôl y prif resymau pam mae'n hawlio budd-dal. Dosberthir pob cleient unwaith yn unig. Mae budd-daliadau wedi'u trefnu'n hierarchaidd a dyroddir hawlwyr i'r budd-dal uchaf maent yn ei gael. Felly byddai person sy'n unig riant ac yn cael Budd-dal Analluogrwydd yn cael ei ddosbarthu o dan fudd-daliadau analluogrwydd.
Am y rheswm hwn ni fydd y grwp 'unig riant', er enghraifft, yn cynnwys yr holl unig rieni sy'n hawlio Cymhorthdal Incwm. Bydd rhai'n cael eu cynnwys yn y grwp budd-daliadau analluogrwydd yn lle hynny.
Nid yw'r data wedi'u haddasu'n dymhorol felly dylid gwneud unrhyw gymariaethau rhwng y naill flwyddyn a'r llall.

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
1999 i 2016

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r data wedi'u talgrynnu i'r 10 agosaf.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Er bod yr Adran Gwaith a Phensiynau'n cyflawni gwaith sicrhau ansawdd helaeth ar y data crai a'r tablau ystadegol cyn eu cyhoeddi, o dro i dro bydd gwall yn llithro drwodd. Yn yr achosion prin pan geir gwall, rydym yn ymchwilio'n drwyadl i sut y digwyddodd ac yn cryfhau ein prosesau lle bo angen. Caiff unrhyw ystadegau gwallus eu dileu a'u diwygio cyn gynted ag sy'n bosibl. Cymerir gofal mawr i sicrhau y caiff yr holl ddefnyddwyr wybod a'u bod yn llwyr ymwybodol o'r gwall ac o unrhyw oblygiadau. I gael mwy o wybodaeth gweler Datganiad Polisi'r Adran Gwaith a Phensiynau ar Ddiwygiadau:
http://research.dwp.gov.uk/asd/policy/DWP_Revisions_Policy_final.pdf

O Awst 2017 ymlaen, nid yw Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn cyhoeddi hawlwyr budd-daliadau oedran gweithio gan grwp cleientiaid. Mae'r datganiad DWP llawn ar gael ar https://www.nomisweb.co.uk/articles/1048.aspx. Rydym wrthi'n nodi ffynhonnell briodol newydd ar gyfer y data hwn.

Ansawdd ystadegol
Mae anawsterau'n bodoli yng ngallu data'r Astudiaeth Arhydol Gwaith a Phensiynau i ganfod llifoedd hawliadau hyd byr. Mae'r achosion hyd byr hyn yn effeithio ar y nifer sy'n dechrau hawliad newydd neu'n diweddu hawliad am fudd-dal gan gyfeirio at gyfnod amser penodol. Ar hyn o bryd adroddir ar lifoedd ar gyfer Budd-dal Profedigaeth/Budd-dal Gwraig Weddw (sgan 6 wythnosol), Budd-dal Analluogrwydd/Lwfans Anabledd Difrifol (sgan 6 wythnosol), Cymhorthdal Incwm (sgan wythnosol), Credyd Pensiwn (sgan wythnosol), Pensiwn y Wladwriaeth (sgan 6 wythnosol) a Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (sgan pythefnosol). Ni fydd hawliadau sy'n dechrau ac yn gorffen rhwng dau ddyddiad olynol codi data yn cael eu cofnodi. O'r blaen ar gyfer y data sampl 5%, oherwydd bod bwlch o 3 mis rhwng adegau codi data, cafodd rhai hawliadau a barodd rhwng un diwrnod a bron tri mis eu methu, ac felly mae defnyddio data'r Astudiaeth Arhydol Gwaith a Phensiynau yn cynnig cryn dipyn o welliant yn hyn o beth.

Allweddeiriau
Budd-daliadau