Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyfraddau diweithdra ILO yn ôl gwlad yn y DU/rhanbarth yn Lloegr a chwarter (wedi'u haddasu'n dymhorol
None
Oed[Hidlwyd]
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Mesur[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Mesur 1[Hidlo]
-
Mesur 2[Hidlo]
Measure2
Chwarter[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
Cliciwch yma i ddidoliMeh 2011 i Awst 2011Cliciwch yma i ddidoliMeh 2012 i Awst 2012Cliciwch yma i ddidoliMeh 2013 i Awst 2013Cliciwch yma i ddidoliMeh 2014 i Awst 2014Cliciwch yma i ddidoliMeh 2015 i Awst 2015Cliciwch yma i ddidoliMeh 2016 i Awst 2016Cliciwch yma i ddidoliMeh 2017 i Awst 2017Cliciwch yma i ddidoliMeh 2018 I Awst 2018Cliciwch yma i ddidoliMeh 2019 i Awst 2019Cliciwch yma i ddidoliMeh 2020 i Awst 2020
[Lleihau]Y Deyrnas Unedig8.27.97.76.05.45.04.34.03.94.5
Y Deyrnas Unedig[Lleihau]Lloegr8.17.87.76.05.25.04.34.13.94.5
LloegrGogledd-ddwyrain Lloegr11.19.710.19.38.76.75.84.45.86.6
Gogledd-orllewin Lloegr8.38.48.66.55.55.14.44.34.14.3
Swydd Efrog a'r Humber9.69.28.66.96.25.94.84.44.04.2
Dwyrain Canolbarth Lloegr7.97.87.65.54.74.64.44.54.54.4
Gorllewin Canolbarth Lloegr9.08.69.37.56.16.15.44.94.04.6
Dwyrain Lloegr6.76.75.94.94.23.93.82.93.44.1
Llundain10.49.28.86.55.96.14.84.74.65.3
De-ddwyrain Lloegr5.76.15.84.64.03.63.23.83.14.1
De-orllewin Lloegr6.55.76.34.74.04.23.72.72.44.1
[Ehangu]Cymru9.38.58.26.86.34.64.23.94.23.8
[Ehangu]Yr Alban8.18.47.65.76.44.84.23.94.14.5
[Ehangu]Gogledd Iwerddon7.58.27.46.36.05.44.64.02.93.7

Metadata

Teitl
Arolwg o'r Llafurlu: Crynodeb o weithgarwch economaidd

Diweddariad diwethaf
15 Hydref 2020 15 Hydref 2020

Diweddariad nesaf
12 Tachwedd 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg o'r Llafurlu, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Rhanbarthau'r DU

Cwmpas daearyddol
Rhanbarthau'r DU

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Cymerir y data hyn o'r Arolwg o'r Llafurlu a gynhelir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Mae'r data wedi'u haddasu'n dymhorol ac yn cael eu diweddaru bob mis er mwyn rhoi cyfres amser o gyfartaleddau tri mis hyd at a chan gynnwys y cyfnod tri mis diweddaraf ar gyfer y DU a phob gwlad yn y DU a rhanbarth yn Lloegr.

Casgliad data a dull cyfrifo
Gellir rhannu'r boblogaeth i boblogaethau economaidd weithgar ac economaidd anweithgar. Mae'r boblogaeth economaidd weithgar yn cynnwys personau sydd mewn cyflogaeth a phersonau sy'n ddi-waith yn ôl diffiniad y Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO). Mae'r adroddiad hwn yn caniatáu i'r defnyddiwr gyrchu'r data hyn.
Er bod pob mesur ar gael ar gyfer gwahanol seiliau poblogaeth, defnyddir sail poblogaeth safonol swyddogol ar gyfer pob un o'r mesurau, fel a ganlyn.
Poblogaeth 16 oed a throsodd: Lefel gweithgarwch economaidd, Lefel cyflogaeth, Lefel diweithdra'r ILO
Poblogaeth 16-64 oed: Lefel anweithgarwch economaidd
Defnyddir y boblogaeth 16-64 fel y sail ar gyfer anweithgarwch economaidd. Trwy eithrio personau o oedran pensiwn sydd fel arfer wedi ymddeol ac felly'n economaidd anweithgar, mae hyn yn rhoi mesur mwy priodol o anweithgarwch yn y gweithlu.
Mae'r cyfraddau ar gyfer pob un o'r mesurau uchod hefyd yn cael eu cyfrifo mewn modd safonol ac maent ar gael yn y set ddata. Ac eithrio cyfradd diweithdra'r ILO, mae pob cyfradd yn cael ei diffinio yn nhermau'r gyfran o'r boblogaeth sydd ym mhob categori. Diffinnir cyfradd diweithdra'r ILO fel personau di-waith yr ILO fel canran o'r boblogaeth economaidd weithgar.
Er bod pob cyfradd ar gael ar gyfer y gwahanol seiliau poblogaeth, defnyddir sail poblogaeth safonol swyddogol ar gyfer pob un o'r cyfraddau, fel a ganlyn:
Canran y boblogaeth 16-64 oed: Gweithgarwch economaidd, Cyflogaeth, Anweithgarwch economaidd
Canran y boblogaeth economaidd weithgar 16 oed a throsodd: diweithdra'r ILO

Amlder cyhoeddi
Misol

Cyfnodau data dan sylw
1992 i 2020

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu i'r fil agosaf ac felly mae'n bosibl y bydd rhai mân anghysondebau ymddangosiadol rhwng swm yr eitemau sy'n rhan ohonynt a'r cyfansymiau fel y'u dangosir.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Ar 13eg Hydref 2020, bu i ONS ailbwysoli yr Arolwg o’r Farchnad Lafur ar gyfer y cyfnodau Ionawr i Fawrth 2020 i Fai i Fehefin 2020.

Mae’r pandemig COVID-19 wedi golygu bod cyfweliadau Arolygon y Farchnad Lafur wedi newid o fod wyneb yn wyneb yn bennaf i gyfweliadau ffôn yn gynharach eleni. Arweinodd hyn at newid yn y mathau o aelwydydd oedd yn ymateb i’r arolwg, ac i fod yn sampl llai cynrychioladol o bosibl o ran y ddeiladaeth dai. Mae’r arolwg felly wedi ei ailbwysoli fel bod dosbarthiad y ddeiliadaeth dai yr un â chyn y pandemig ym mis Mawrth. Caiff hyn ei egluro’n fanwl mewn blog y Swyddfa Ystadegau Gwladol: https://blog.ons.gov.uk/2020/10/12/measuring-the-labour-market-during-the-pandemic/

Ansawdd ystadegol
Mae’r holl wybodaeth hon yn dod o’r Arolwg o’r Llafurlu, a gynhelir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio ar samplau ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae data rhanbarthol yn fwy amrywiol na data’r DU.
Cesglir data’r Arolwg o’r Llafurlu drwy gydol y flwyddyn, ac mae ar gael o'r Swyddfa Ystadegau Gwladol mewn amrywiaeth o ffyrdd. Mae’r set ddata hon yn cynnwys ffigurau tri-misol ar gyfer y gwledydd yn y DU a'r rhanbarthau yn Lloegr, a chaiff ei diweddaru bob tri mis, fel y cyfeirir ati yn y pwynt bwled cyntaf isod.
Mae data allweddol ar y farchnad lafur yn cael eu diweddaru bob mis gan ddangos y sefyllfa ar gyfer y tri mis diweddaraf, ar gyfer y DU a phob un o’r gwledydd yn y DU a phob rhanbarth yn Lloegr. Nodwch fod y data hyn wedi’u haddasu’n dymhorol a hefyd nad yw’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn cyhoeddi unrhyw ddata is-ranbarthol (h.y. awdurdod lleol) yn ôl amserlen fisol.
Mae canlyniadau blynyddol sy’n ymdrin â’r cyfnodau a ddisgrifiwyd yn gynharach hefyd ar gael o'r Swyddfa Ystadegau Gwladol, gan ddarparu data manylach o’r Arolwg o’r Llafurlu, gan gynnwys data ar gyfer ardaloedd islaw lefel Cymru. Mae’r setiau data blynyddol hyn yn defnyddio canlyniadau o’r samplau o’r arolygon chwarterol a ddefnyddir ar gyfer y cyfresi allweddol, ynghyd â chanlyniadau o bersonau ychwanegol a samplwyd er mwyn darparu set ddata fwy cadarn (cyfnerthedig), ac mae'r amcangyfrifon yn destun amrywioldeb samplu llawer llai.
Nodwch yn olaf fod mesur diweithdra’r Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO) yn wahanol i fesur diweithdra arall a ddefnyddir yn aml, sef nifer y bobl sy’n hawlio budd-daliadau diweithdra. Mae'r ail yn gyfrifiad o'r holl bobl sy'n hawlio budd-daliadau cysylltiedig â diweithdra, a chan hynny, nid yw'n destun amrywioldeb samplu. Fodd bynnag, mae'n eithrio'r rheiny sy’n ddi-waith nad ydynt yn gymwys i hawlio (er enghraifft y rheiny sydd allan o waith ond sydd â phartner sy'n gweithio), a'r rheiny nad ydynt eisiau hawlio. Mae mesur yr ILO, sy'n gyfrifiad o'r rheiny sydd allan o waith ac sydd eisiau swydd, sydd wedi mynd ati i chwilio am waith yn y 4 wythnos diwethaf ac sydd ar gael i ddechrau gweithio yn y pythefnos nesaf; a hefyd y rheiny sydd allan o waith, sydd wedi dod o hyd i swydd ac sy'n aros i ddechrau yn y pythefnos nesaf, yn fesur mwy cynhwysol o ddiweithdra, a ddefnyddir ledled y byd.

Dolenni'r we
www.ons.gov.uk

Allweddeiriau
Marchnad lafur; Cyflogaeth; Diweithdra; Anweithgarwch economaidd