Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gwerth Ychwanegol Crynswth yn ôl ardaloedd NUTS3 yng Nghymru a diwydiant
None
Mesur[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Dull GYG[Hidlwyd]
Diwydiant 4[Hidlo]
Diwydiant 5[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Diwydiant[Hidlo]
-
[Lleihau]Diwydiant 1
-
[Lleihau]Diwydiant 2
-
Diwydiant 3
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]Pob diwydiantCliciwch yma i ddidoliPob diwydiant
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCynhyrchu[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAdeiladu[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSector gwasanaethau
[Lleihau]Cymru(p) 14,601(p) 4,010(p) 46,477(p) 65,089
Cymru[Lleihau]Gorllewin Cymru a'r Cymoedd(p) 7,708(p) 2,406(p) 25,513(p) 35,627
Gorllewin Cymru a'r CymoeddYnys Môn(p) 202(p) 63(p) 784(p) 1,050
Gwynedd(p) 612(p) 238(p) 1,797(p) 2,646
Conwy a Sir Ddinbych(p) 507(p) 302(p) 2,986(p) 3,795
De-orllewin Cymru(p) 1,819(p) 377(p) 4,619(p) 6,816
Abertawe(p) 334(p) 280(p) 4,786(p) 5,400
Pen-y-bont ar Ogwr a Chastell-nedd Port Talbot(p) 1,723(p) 426(p) 3,792(p) 5,941
Cymoedd Canol(p) 870(p) 432(p) 3,337(p) 4,639
Cymoedd Gwent(p) 1,641(p) 287(p) 3,413(p) 5,341
[Lleihau]Dwyrain Cymru(p) 6,894(p) 1,604(p) 20,964(p) 29,462
Dwyrain CymruSir y Fflint a Wrecsam(p) 2,531(p) 335(p) 3,884(p) 6,750
Powys(p) 444(p) 113(p) 1,698(p) 2,255
Caerdydd a Bro Morgannwg(p) 2,568(p) 813(p) 10,891(p) 14,272
Sir Fynwy a Casnewydd(p) 1,351(p) 344(p) 4,490(p) 6,185

Metadata

Teitl
Gwerth Ychwanegol Gros Is-ranbarthol fesul ardal NUTS yng Nghymru

Diweddariad diwethaf
23 Rhagfyr 2019 23 Rhagfyr 2019

Diweddariad nesaf
Rhagfyr 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifon Rhanbarthol, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Rhanbarthau NUTS3 yr UE

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r amcangyfrifon o Werth Ychwanegol Gros yn y gweithle'n dyrannu incwm i'r rhanbarth lle mae'r gweithgarwch economaidd yn digwydd. Amcangyfrifon o'r Gwerth Ychwanegol Gros rhanbarthol ar gyfer Cymru ar gyfer yr ardaloedd NUTS2 a NUTS3 yng Nghymru, yn ôl diwydiant, gan ddefnyddio data seiliedig ar y gweithle.

Casgliad data a dull cyfrifo
Ar gyfer ardaloedd NUTS2 mae'r ffigurau wedi'u rhannu i ddata ar gyfer 15 sector diwydiant, ac ar gyfer ardaloedd NUTS3 mae'r ffigurau wedi'u rhannu i 6 grwp diwydiant eang iawn. Mae'r ffigurau hyn yn cynnwys diwygiadau i'r ffigurau a gyhoeddwyd ar gyfer y cyfnod 1998 i 2017 ym mis Rhagfyr 2018.
Mae dau fesur gwahanol ar gael ar gyfer pob ardal, sef symiau'r Gwerth Ychwanegol Gros mewn £ miliwn a'r ganran o 'Werth Ychwanegol Gros pob diwydiant' ar gyfer pob diwydiant.
Cyfrifir GYC (gwerth ychwanegol crynswth) Rhanbarthol ar sail prisiau sylfaenol cyfredol gan ddefnyddio'r dull cytbwys. Yn 2017, defnyddiodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol y dull incwm a’r dull cynhyrchu, i gynhyrchu amcangyfrif sengl o GYC a’i helwir yn ddull cytbwys (GYC (B)). Ceir mwy o fanylion am sut y’i datblygwyd a’i cyfrifwyd yn eu hymateb i'r ymgynghoriad. Cyfrannodd Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi at yr ymateb. Mae amcangyfrifon GYC (B) yn cael eu dosbarthu ar hyn o bryd fel "ystadegau arbrofol".
Mae data sy’n defnyddio'r dull incwm yn parhau i fod ar gael. Mae’r dull hwn yn adio’r holl incwm a enillwyd gan unigolion preswyl neu gorfforaethau wrth gynhyrchu nwyddau a gwasanaethau. Mae felly yn gyfrif o swm y defnyddiau wrth gynhyrchu incwm ar gyfer yr economi cyflawn (neu fel arall swm y prif incwm wedi’i ddosbarthu yn ôl unedau cynhyrchydd preswyl) (National Accounts Concepts, Sources and Methods, t206).

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
1998 i 2018

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu ac felly mae'n bosibl y bydd rhai mân anghysondebau ymddangosiadol rhwng swm yr eitemau sy'n rhan ohonynt a'r cyfansymiau fel y'u dangosir.

Ansawdd ystadegol
O dan y System Cyfrifon Ewropeaidd 1995 (ESA95), defnyddir y term Gwerth Ychwanegol Gros i ddynodi amcangyfrifon a elwid ynghynt Cynnyrch Domestig Gros yn ôl prisiau sylfaenol. O dan ESA95 mae'r term Cynnyrch Domestig Gros yn dynodi Gwerth Ychwanegol Gros plws trethi (llai cymorthdaliadau) ar gynhyrchion h.y. yn ôl prisiau'r farchnad. Mae Cyfrifon Rhanbarthol yn cyhoeddi ffigurau yn ôl prisiau sylfaenol felly wedi mabwysiadu'r term Gwerth Ychwanegol Gros yn hytrach na Chynnyrch Domestig Gros.

Caiff Gwerth Ychwanegol Gros is-ranbarthol ei fesur yn ôl prisiau cyfredol, sy'n golygu bod codiadau dros amser yn adlewyrchu chwyddiant yn ogystal â thwf gwirioneddol. Ni ellir dadansoddi tueddiadau yng nghyfanswm Gwerth Ychwanegol Gros yn hawdd heb ddatchwyddo'r data. Fodd bynnag, nid oes unrhyw fynegeion prisiau rhanbarthol y gellid eu defnyddio i dynnu effaith chwyddiant o'r ffigurau. Felly gellir seilio cymhariaeth o'r tueddiadau naill ai ar y gwahaniaeth rhwng codiadau rhanbarthol yn ôl prisiau cyfredol neu ar symudiadau yn berthynol i gyfartaledd y DU. Byddai'r naill ddull a'r llall yn gamarweiniol pe bai'r gyfradd chwyddiant mewn unrhyw ranbarth yn wahanol i gyfartaledd y DU.

Mae'r amcangyfrifon o Werth Ychwanegol Gros is-ranbarthol yn ôl prisiau sylfaenol a ddangosir yma'n gyson ag argraffiad 2012 o Gyfrifon Cenedlaethol y DU - The Blue Book.

Dolenni'r we
www.ons.gov.uk

Allweddeiriau
GDP; GVA; Cynnyrch Domestig Gros; Gwerth Ychwanegol Gros