Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gwerth Ychwanegol Crynswth yng Nghymru yn ôl diwydiant
None
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Ardal 1[Hidlwyd]
-
Ardal 2[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Diwydiant[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Diwydiant 1
-
-
[Lleihau]Diwydiant 2
-
-
[Lleihau]Diwydiant 3
-
-
Diwydiant 4
Cliciwch yma i ddidoliCanran ar gyfer pob diwydiantCliciwch yma i ddidoliCyfanswm (miliwn)
[Lleihau]Pob diwydiant(p) 100.0(p) 65,089
Pob diwydiant[Lleihau]Y sector cynhyrchu(p) 22.4(p) 14,601
Y sector cynhyrchu[Ehangu]Amaethyddiaeth, coedwigaeth a physgota(p) 1.1(p) 693
[Ehangu]Cloddio a chwarela(p) 0.2(p) 152
[Ehangu]Gweithgynhyrchu(p) 16.9(p) 10,999
[Ehangu]Cyflenwi trydan, nwy, stêm ac aerdymheru(p) 2.3(p) 1,520
[Ehangu]Cyflenwi dwr, carthffosiaeth, rheoli gwastraff(p) 1.9(p) 1,237
[Lleihau]Adeiladu(p) 6.2(p) 4,010
Adeiladu[Ehangu]Adeiladu adeiladau(p) 1.6(p) 1,068
[Ehangu]Peirianneg sifil(p) 1.2(p) 784
[Ehangu]Gweithgareddau adeiladu arbenigol(p) 3.3(p) 2,158
[Lleihau]Sector gwasanaethau(p) 71.4(p) 46,477
Sector gwasanaethau[Ehangu]Cyfanwerthu, manwerthu, gyweirio cerbydau modur(p) 9.5(p) 6,200
[Ehangu]Trafnidiaeth a storio(p) 2.9(p) 1,919
[Ehangu]Llety a gweithgareddau gwasanaethau bwyd(p) 3.2(p) 2,102
[Ehangu]Gwybodaeth a chyfathrebu(p) 3.3(p) 2,132
[Ehangu]Gweithgareddau ariannol ac yswiriant(p) 4.7(p) 3,038
[Ehangu]Gweithgareddau eiddo tirol(p) 11.9(p) 7,744
[Ehangu]Gweithgareddau proffesiynol, gwyddonol a thechnegol(p) 3.7(p) 2,404
[Ehangu]Gweithgareddau gwasanaeth gweinyddol a chymorth(p) 3.8(p) 2,449
[Ehangu]Gweinyddu cyhoeddus ac amddiffyn; nawdd cymdeithasol gorfodol(p) 8.1(p) 5,267
[Ehangu]Addysg(p) 6.4(p) 4,143
[Ehangu]Gweithgareddau iechyd pobl a gwaith cymdeithasol(p) 11.0(p) 7,139
[Ehangu]Celfyddydau, adloniant a hamdden(p) 1.2(p) 781
[Ehangu]Gweithgareddau gwasanaeth arall(p) 1.6(p) 1,060
[Ehangu]Gweithgareddau yr aelwydydd(p) 0.2(p) 99

Metadata

Teitl
Gwerth Ychwanegol Gros rhanbarthol yn ôl diwydiant

Diweddariad diwethaf
23 Rhagfyr 2019 23 Rhagfyr 2019

Diweddariad nesaf
Rhagfyr 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifon Rhanbarthol, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Rhanbarthau'r DU

Cwmpas daearyddol
Rhanbarthau'r DU

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae amcangyfrifon o Werth Ychwanegol Gros seiliedig ar y gweithle yn dyrannu incymau i'r rhanbarth lle mae'r gweithgarwch economaidd yn digwydd i ddiwydiannau gwahanol, gan roi symiau'r Gwerth Ychwanegol Gros mewn £ miliwn ynghyd â chanran 'Gwerth Ychwane

Casgliad data a dull cyfrifo
Cyfrifir GYC (gwerth ychwanegol crynswth) Rhanbarthol ar sail prisiau sylfaenol cyfredol gan ddefnyddio'r dull cytbwys. Yn 2017, defnyddiodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol y dull incwm a’r dull cynhyrchu, i gynhyrchu amcangyfrif sengl o GYC a’i helwir yn ddull cytbwys (GYC (B)). Ceir mwy o fanylion am sut y’i datblygwyd a’i cyfrifwyd yn eu hymateb i'r ymgynghoriad. Cyfrannodd Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi at yr ymateb. Mae amcangyfrifon GYC (B) yn cael eu dosbarthu ar hyn o bryd fel "ystadegau arbrofol".
Mae data sy’n defnyddio'r dull incwm yn parhau i fod ar gael. Mae’r dull hwn yn adio’r holl incwm a enillwyd gan unigolion preswyl neu gorfforaethau wrth gynhyrchu nwyddau a gwasanaethau. Mae felly yn gyfrif o swm y defnyddiau wrth gynhyrchu incwm ar gyfer yr economi cyflawn (neu fel arall swm y prif incwm wedi’i ddosbarthu yn ôl unedau cynhyrchydd preswyl) (National Accounts Concepts, Sources and Methods, t206).


Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
1997 i 2018

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu ac felly mae'n bosibl y bydd rhai mân anghysondebau ymddangosiadol rhwng swm yr eitemau sy'n rhan ohonynt a'r cyfansymiau fel y'u dangosir.

Ansawdd ystadegol
O dan System Cyfrifon Ewropeaidd 1995 (ESA95), mae'r term Gwerth Ychwanegol Gros yn cael ei ddefnyddio i ddynodi amcangyfrifon a arferai gael eu galw'n Gynnyrch Domestig Gros ar brisiau sylfaenol. O dan ESA95, mae'r term Cynnyrch Domestig Gros yn dynodi Gwerth Ychwanegol Gros gyda threthi (namyn cymorthdaliadau) ar gynhyrchion h.y. am brisiau'r farchnad. Mae Cyfrifon Rhanbarthol yn cyhoeddi ffigurau ar eu prisiau sylfaen ac felly wedi mabwysiadu'r term Gwerth Ychwanegol Gros (GVA) yn hytrach na Chynnyrch Domestig Gros (GDP).
Mesurir Gwerth Ychwanegol Gros ar sail prisiau cyfredol, sy'n golygu bod cynnydd dros amser yn adlewyrchu chwyddiant yn ogystal â thwf go iawn. Ni ellir dadansoddi tueddiadau mewn cyfanswm Gwerth Ychwanegol Gros neu Werth Ychwanegol Gros y pen yn hawdd heb ddadchwyddo'r data. Fodd bynnag, nid oes indecsau pris rhanbarthol y gellid eu defnyddio'n hawdd cael gwared ar effaith chwyddiant o'r ffigurau. Felly, gellir seilio cymariaethau tueddiadau naill ai ar y gwahaniaeth rhwng cynnydd rhanbarthol ar brisiau cyfredol neu ar symudiadau sy'n berthynol i gyfartaledd y DU. Byddai'r ddau ddull yn gamarweiniol pe bai cyfradd chwyddiant mewn unrhyw ranbarth yn wahanol i gyfartaledd y DU.
Mae amcangyfrifon o Werth Ychwanegol Gros rhanbarthol ar brisiau sylfaenol a gyflwynwyd yma yn gyson â rhifyn 2015 o UK National Accounts - The Blue Book.

Dolenni'r we
www.ons.gov.uk

Allweddeiriau
GDP; GVA; Cynnyrch Domestig Gros; Gwerth Ychwanegol Gros