Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Incwm Aelwydydd Crynswth i'w Wario yn ôl ardal a mesur
None
[Lleihau]Cydran[Hidlwyd]
-
Cydran 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
[Lleihau]Ardal 2
-
-
Ardal 3
Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm (£ Miliwn)Cliciwch yma i ddidoli£ y penCliciwch yma i ddidoliMynegai (DU=100)
[Lleihau]DU(p) 1,402,367(p) 21,109(p) 100.0
DU[Lleihau]Lloegr(p) 1,209,637(p) 21,609(p) 102.4
Lloegr[Ehangu]Gogledd-ddwyrain Lloegr(p) 45,171(p) 16,995(p) 80.5
[Ehangu]Gogledd-orllewin Lloegr(p) 133,897(p) 18,362(p) 87.0
[Ehangu]Swydd Efrog a'r Humber(p) 96,796(p) 17,665(p) 83.7
[Ehangu]Dwyrain Canolbarth Lloegr(p) 87,804(p) 18,277(p) 86.6
[Ehangu]Gorllewin Canolbarth Lloegr(p) 107,526(p) 18,222(p) 86.3
[Ehangu]Dwyrain Lloegr(p) 137,698(p) 22,205(p) 105.2
[Ehangu]Llundain(p) 261,562(p) 29,362(p) 139.1
[Ehangu]De-ddwyrain Lloegr(p) 222,113(p) 24,318(p) 115.2
[Ehangu]De-orllewin Lloegr(p) 117,071(p) 20,907(p) 99.0
[Lleihau]Cymru(p) 53,669(p) 17,100(p) 81.0
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru(p) 12,480(p) 17,871(p) 84.7
Gogledd CymruYnys Môn(p) 1,232(p) 17,613(p) 83.4
Gwynedd(p) 2,018(p) 16,249(p) 77.0
Conwy(p) 2,133(p) 18,203(p) 86.2
Sir Ddinbych(p) 1,601(p) 16,796(p) 79.6
Sir y Fflint(p) 2,990(p) 19,219(p) 91.0
Wrecsam(p) 2,506(p) 18,408(p) 87.2
[Lleihau]Canolbarth Cymru(p) 3,640(p) 17,719(p) 83.9
Canolbarth CymruCeredigion(p) 1,217(p) 16,673(p) 79.0
Powys(p) 2,423(p) 18,295(p) 86.7
[Lleihau]De-orllewin Cymru(p) 11,571(p) 16,482(p) 78.1
De-orllewin CymruSir Benfro(p) 2,171(p) 17,360(p) 82.2
Sir Gaerfyrddin(p) 3,154(p) 16,813(p) 79.6
Abertawe(p) 3,883(p) 15,755(p) 74.6
Castell-nedd Port Talbot(p) 2,363(p) 16,535(p) 78.3
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru(p) 25,979(p) 16,948(p) 80.3
De-ddwyrain CymruPen-y-bont ar Ogwr(p) 2,419(p) 16,696(p) 79.1
Bro Morgannwg(p) 2,555(p) 19,331(p) 91.6
Caerdydd(p) 6,227(p) 17,095(p) 81.0
Rhondda Cynon Taf(p) 3,731(p) 15,538(p) 73.6
Caerffili(p) 2,855(p) 15,772(p) 74.7
Blaenau Gwent(p) 993(p) 14,244(p) 67.5
Tor-faen(p) 1,510(p) 16,231(p) 76.9
Sir Fynwy(p) 2,044(p) 21,707(p) 102.8
Casnewydd(p) 2,632(p) 17,169(p) 81.3
Merthyr Tudful(p) 1,013(p) 16,828(p) 79.7
[Ehangu]Canolbarth a De-orllewin Cymru(p) 15,211(p) 16,762(p) 79.4
[Ehangu]Gorllewin Cymru a'r Cymoedd(p) 32,293(p) 16,387(p) 77.6
[Ehangu]Dwyrain Cymru(p) 21,376(p) 18,301(p) 86.7
[Ehangu]Gogledd Iwerddon(p) 106,433(p) 19,572(p) 92.7
[Ehangu]Yr Alban(p) 32,627(p) 17,340(p) 82.1
[Ehangu]Y DU heb gynnwys Llundain a De-ddwyrain(p) 918,692(p) 18,984(p) 89.9

Metadata

Teitl
Incwm Gwario Gros Aelwydydd

Diweddariad diwethaf
4 Mehefin 2020 4 Mehefin 2020

Diweddariad nesaf
Mai 2021

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifon Rhanbarthol, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Rhanbarthau NUTS3 yr UE

Cwmpas daearyddol
Rhanbarthau'r DU

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r data'n rhoi amcangyfrifon o incwm gwario gros aelwydydd ar gyfer rhanbarthau a gwledydd y DU, ac is-ranbarthau Cymru ar gyfer y cyfnod 1997 i 2015.

Casgliad data a dull cyfrifo
Incwm gwario gros aelwydydd yw un o'r balansau a ddangosir yn yr adran aelwydydd o'r Cyfrifon Cenedlaethol. Mewn gwirionedd mae'r sector yn cynnwys aelwydydd, unig fasnachwyr a sefydliadau di-elw sy'n gwasanaethu aelwydydd (megis prifysgolion ac elusennau).

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
1997 i 2018

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu ac felly mae'n bosibl y bydd rhai mân anghysondebau ymddangosiadol rhwng swm yr eitemau sy'n rhan ohonynt a'r cyfansymiau fel y'u dangosir.

Ansawdd ystadegol
Mae incwm gwario gros aelwydydd yn amcangyfrif o'r swm o arian sydd ar gael i aelwydydd i'w wario ar dreuliant neu ei gynilo. Mae'n gyfwerth â'r gwarged incwm (gan gynnwys enillion, pensiynau, buddsoddiadau, budd-daliadau ac ati) dros wariant sy'n gysylltiedig â'u hincwm (trethi, perchnogaeth eiddo a darparu ar gyfer pensiynau yn y dyfodol).
Mae incwm gwario gros aelwydydd yn cynnwys balans y prif incymau llai balans yr incymau eilaidd. Mae balans y prif incymau'n ganlyniad i gyfranogiad unigolion yn y broses gynhyrchu, er enghraifft, fel cyflogeion sy'n darparu llafur neu drwy berchnogaeth ar asedau a/neu o hunangyflogaeth llai prif ddefnyddiau sy'n cynnwys incwm eiddo a delir, h.y. rhent ar dir a llog a delir ar forgeisi a benthyciadau eraill. Ceir balans yr incymau eilaidd o ganlyniad i ailddosbarthu incwm, er enghraifft, pensiynau a budd-daliadau llai defnyddiau eilaidd sydd yn bennaf yn daliadau annewisol, h.y. trethi a chyfraniadau cymdeithasol i Yswiriant Gwladol.
Mae'r amcangyfrifon o incwm gwario gros aelwydydd a ddangosir yma'n gyson ag argraffiad 2016 o Gyfrifon Cenedlaethol y DU - The Blue Book.

Allweddeiriau
Incwm Aelwydydd