Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cofrestriadau myfyrwyr o Gymru yn ôl pwnc HECOS, lefel a dull astudio
None
Cwmpas[Hidlwyd]
BlwyddynMae blynyddoedd academaidd yn rhedeg o 1 Awst yn y flywddyn gychwynnol I 31 Gorffennaf yn y flwyddyn ganlynol.[Hidlwyd]
[Lleihau]Blwyddyn astudio[Hidlwyd]
-
Blwyddyn astudio 1[Hidlo]
Rhyw[Hidlo]
Rhyw 1[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Lefel[Hidlo]
-
Lefel 1
[Lleihau]ModdMae dadansoddiaddau o wybodaeth am bynciau yn dangos Cyfwerth a Pherson Llawn (FPE).[Hidlo]
-
Modd 1
[Lleihau]PwncMae dadansoddiaddau o wybodaeth am bynciau yn dangos Cyfwerth a Pherson Llawn (FPE).[Hidlo]
-
-
Pwnc 1
[Lleihau]Addysg UwchPob rhaglen Addysg UwchCliciwch yma i ddidoliAddysg UwchPob rhaglen Addysg Uwch
[Lleihau]Ôl-raddMae rhaglenni astudio ôl-radd yn arwain at radd uwch, diploma neu dystysgrif, ac fel arfer bydd angen i’r myfyrwyr sydd am gofrestru ar eu cyfer fod â chymhwyster ar lefel gradd.[Lleihau]Is-raddedigionMae rhaglenni astudio ar gyfer is-raddedigion yn cynnwys graddau cyntaf, graddau sylfaen, diplomâu mewn Addysg Uwch, Diplomâu Cenedlaethol Uwch, Tystysgrifau Cenedlaethol Uwch, ac ati.
[Lleihau]Pob dullCliciwch yma i ddidoliPob dull[Lleihau]Pob dullCliciwch yma i ddidoliPob dull
Cliciwch yma i ddidoliLlawn-amserGofynnir i fyfyrwyr amser llawn fod yn bresennol am o leiaf 24 o wythnosau o fewn blwyddyn y rhaglen ar gyfer o leiaf 21 o oriau’r wythnos ar gyfartaledd.Cliciwch yma i ddidoliRhan-amserMae myfyrwyr rhan-amser yn cynwys y rheini sy’n astudio’n rhan-amser a hefyd y rheini sydd ar gyrsiau amser llawn sy’n para llai na 24 o wythnosau.Cliciwch yma i ddidoliLlawn-amserGofynnir i fyfyrwyr amser llawn fod yn bresennol am o leiaf 24 o wythnosau o fewn blwyddyn y rhaglen ar gyfer o leiaf 21 o oriau’r wythnos ar gyfartaledd.Cliciwch yma i ddidoliRhan-amserMae myfyrwyr rhan-amser yn cynwys y rheini sy’n astudio’n rhan-amser a hefyd y rheini sydd ar gyrsiau amser llawn sy’n para llai na 24 o wythnosau.
[Lleihau]Pob pwnc18,98022,23541,210123,15547,495170,645211,855
Pob pwncMeddygaeth a deintyddiaeth4707401,2053,775403,8155,030
Pynciau sy'n gysylltiedig â meddygaeth1,2706,0057,27518,0454,93022,97530,245
Gwyddorau chwaraeon a biolegol1,0956151,7108,5351,0159,54011,255
Seicoleg1,3608902,2555,7954,0159,81012,065
Gwyddorau milfeddygol20145165735.Mae\'r eitem ddata wedi\'I dalgrynnu I sero740905
Amaethyddiaeth, bwyd ac astudiaethau cysylltiedig702403151,4953951,8952,205
Gwyddorau ffisegol7301258603,4857854,2655,120
Gwyddorau mathemategol2301203501,8305852,4152,770
Peirianneg a thechnoleg9856951,6856,4554,10510,56512,245
Cyfrifiadura8506651,5156,4102,7159,12510,640
Pensaernïaeth, adeiladu a chynllunio3504758201,9701,0953,0653,885
Daearyddiaeth, Astudiaethau Daear ac Amgylcheddol5751907602,3356803,0153,785
Gwyddorau cymdeithasol2,0902,4854,58015,7905,98521,77026,345
Y gyfraith9857151,7005,5952,0607,6559,355
Busnes a rheolaeth1,5103,1804,69012,6254,23516,86021,550
Astudiaethau iaith ac ardal7656701,4354,5701,4856,0507,490
Astudiaethau hanesyddol, athronyddol a chrefyddol6105751,1804,0158854,9056,085
Addysg ac addysgu3,3752,4655,8405,0154,2509,26515,105
Astudiaethau cyfun a chyffredinol503403901507,3457,5057,890
Cyfryngau, Newyddiaduraeth a Chyfathrebu5102757852,170502,2203,000
Dylunio, Celfyddydau Creadigol a Pherfformio1,0656301,69512,35582513,18014,875

Metadata

Teitl

Cofrestriadau myfyrwyr o Gymru yn ôl pwnc, lefel a dull astudio

Diweddariad diwethaf

7 Mawrth 2022 7 Mawrth 2022

Diweddariad nesaf

Ionawr 2023

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cofnod Myfyrwyr Addysg Uwch, yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch

Cyswllt ebost

addysguwchachyllidmyfyrwyr.Yst@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol

Y Deyrnas Unedig

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Diweddariad diwethaf: 7 Mawrth 2022
Diweddariad nesaf: Ionawr 2023


Casgliad data a dull cyfrifo

Ffynhonnell: Cofnodion Myfyrwyr yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA)
Daw'r data a gynhwysir yn bennaf o Gofnodion Myfyrwyr yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) ac yn seiliedig ar boblogaeth gofrestru safonol HESA, sy'n cynnwys cofrestriadau myfyrwyr drwy gydol y flwyddyn. Ar hyn o bryd mae HESA yn cyhoeddi data cyfunol o gofnod Myfyriwr HESA a chofnod amgen Myfyriwr HESA. Fel canlyniad, gall ffigurau a gyhoeddir gan HESA ac Stats Cymru fod yn wahanol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae poblogaeth gofrestru safonol HESA yn cyfrif pob cofrestriad yn y flwyddyn adrodd 1 Awst i 31 Gorffennaf. Nid yw myfyrwyr sy'n gadael o fewn pythefnos i'r dyddiad cychwyn, neu ben-blwydd y dyddiad hwnnw, ac sydd ar gwrs sy'n para mwy na phythefnos, yn cael eu cynnwys y boblogaeth gofrestru safonol. Mae myfyrwyr segur, myfyrwyr sy'n ymweld a myfyrwyr cyfnewid o dramor, a myfyrwyr sy'n astudio'r rhaglen gyfan y tu allan i'r DU, hefyd wedi'u heithrio o'r boblogaeth hon.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r ffigurau yn y tabl hwn yn dilyn egwyddorion strategaeth dalgrynnu HESA. Diben y strategaeth yw atal gwybodaeth bersonol am unrhyw unigolyn rhag cael ei datgelu. Mae'n golygu talgrynnu'r ffigurau i'r lluosrif agosaf o 5. Dyma grynodeb o'r strategaeth:
• Mae'r niferoedd sy'n llai na 3 wedi'u talgrynnu i 0 ac yn cael eu cynrychioli fel '.'
• caiff pob ffigur arall eu talgrynnu i'r lluosrif agosaf o 5

Gwybodaeth am ddiwygiadau

O 2020/21 newidiodd HESA y ffordd y caiff pynciau eu dosbarthu. Mae data 2019/20 wedi'i ddiwygio a'i ailgyhoeddi ynghyd â data 2020/21 er mwyn adlewyrchu'r newidynnau dosbarthu newydd. Felly, mae data 2019/20 yn wahanol i ddata a gyhoeddwyd yn flaenorol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma: https://www.hesa.ac.uk/news/25-01-2022/sb262-higher-education-student-statistics/notes

Ansawdd ystadegol

Set ddata newydd yw hon. Mae'n wahanol i'r data yn y set ddata wedi'i harchifo o dan y teitl: Cofrestriadau myfyrwyr o Gymru yn ôl pwnc, lefel a dull astudio oherwydd newid o godau pwnc JACS i godau pwnc HECOS. Ceir rhagor o fanylion am godau pwnc HECOS ar wefan HESA: https://www.hesa.ac.uk/support/documentation/hecos

Mae niferoedd y myfyrwyr o Gymru sy’n astudio cyrsiau’r Brifysgol Agored yn seiliedig ar y man y mae’r myfyriwr yn hanu ohono yn hytrach nag ar y nod campws a ddewiswyd gan y brifysgol. Mae HESA yn defnyddio dull gwahanol i hyn felly mae’n bosibl y bydd y niferoedd a gyhoeddwyd ychydig yn wahanol.

Nodwch nad yw'n bosibl diweddaru gwybodaeth StatsCymru ynghylch Cymraeg i Oedolion, sy'n arfer cael ei gynnwys fel rhan o'r datganiad hwn, i 2016/17. Mae'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol wedi bod yn gyfrifol am arwain y rhaglen Cymraeg i Oedolion ac am gydgysylltu darpariaeth ar draws Cymru ar ran Llywodraeth Cymru ers 2015. Mae ad-drefnu'r ddarpariaeth a'r systemau data o 2016/17 ymlaen wedi bod yn rhan o waith y Ganolfan (yn y gorffennol casglwyd data drwy ddefnyddio data'r Awdurdod Safonau Addysg Uwch a Chofnod Dysgu Gydol Oes Cymru). Mae trefniadau casglu data newydd yn cael eu sefydlu ar gyfer 2017/18 ac ymlaen. Fodd bynnag, ni chasglwyd data i ddarparu darlun cyflawn o'r ddarpariaeth yn ystod blwyddyn 2016/17 ac ni fydd yn cael ei gynnwys o gwbl o 2017/18 ymlaen.

O 2010/11, cafodd myfyrwyr Addysg Bellach (AB) a gofrestrodd â Choleg Merthyr Tudful, Morgannwg, eu hadrodd i HESA hefyd yn hytrach na Chofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR) yn unig. Yn 2009/10, dim ond 950 o gofrestriadau AB a gafwyd yng Ngholeg Merthyr Tudful (fel rhan o Brifysgol Morgannwg); ond cafwyd 8,580 o gofrestriadau AB yn 2011/12. Gwnaeth y protocol newydd ar gyfer data 2012/13 olygu bod nifer y cofrestriadau hyn wedi gostwng eto i 1,850 yn 2012/13.

Newidiodd Athrofa Prifysgol Cymru Caerdydd ei henw i Brifysgol Metropolitan Caerdydd ar ddiwedd 2011.

Yn 2009/10, newidodd Prifysgol Morgannwg eu harferion adrodd ar gyfer nifer o'u myfyrwyr ôl-radd llawnamser a oedd yn weithredol dros ddwy flynedd adrodd. Cafodd y myfyrwyr hyn eu nodi gynt yn weithredol yn eu blwyddyn gyntaf ond yn segur yn eu hail flwyddyn. Ers 2009/10, mae'r myfyrwyr bellach yn cael eu nodi'n weithredol yn y ddwy flynedd academaidd, yn unol â gofynion adrodd HESA. O ganlyniad i hyn, gwnaeth Prifysgol Morgannwg adrodd cynnydd o 670 o gofrestriadau (tua 58 y cant) ar gyfer eu cyrsiau ôl-radd llawnamser, a chynnydd dilynol yn nifer y cofrestriadau ôl-radd llawnamser mewn Sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru.

Yn 2008/09, gwelwyd gostyngiad o 2,195 yn nifer y cofrestriadau israddedig rhan-amser, sy'n ostyngiad o 39 y cant ers 2007/08. Roedd hyn yn rhannol oherwydd bod y myfyrwyr hynny wedi cael eu cofnodi o'r newydd fel myfyrwyr segur, sy'n golygu eu bod wedi'u heithrio'n awtomatig o'r data cofrestru.

Yn ystod 2009/10, gwnaeth Prifysgol Bangor gymryd rhan mewn cynllun peilot gyda phartner allanol yn ymwneud â chyfres fawr o'u data Cymraeg i Oedolion (mae cofrestriadau AB yn cael eu cynnwys yng nghofnod HESA fel arfer). Yn sgil natur y cynllun, nid oedd rhywfaint o'r data ar gael cyn dyddiad cau HESA, ac felly gwnaeth hyn arwain at dangyfrif ar gyfer y flwyddyn honno. Yn 2011/12, cofnododd Prifysgol Bangor gynnydd o 112 y cant yn nifer y cofrestriadau AB ers 2009/10; ar hyn o bryd nid oes rheswm i gredu bod hyn oherwydd unrhyw beth ond adrodd llawn a chynnydd yn y ddarpariaeth.

Allweddeiriau

Addysg uwch