Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Staff academaidd (ac eithrio rhai annodweddiadol) sy’n addysgu yn y Gymraeg mewn sefydliadau addysg uwch yng Nghymru mewn cyfrifiadau Cyfwerth ag Amser Llawn (FTE) yn ôl canolfan gost a gallu i addysgu yn y Gymraeg
None
[Lleihau]Addysgu drwy gyfrwng y GymraegAddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg<br />                [Hidlwyd]
-
Addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg 1[Hidlo]
[Lleihau]DullMae dull cyflogaeth yn un o nodweddion y contract, yn hytrach na\'r person. Felly, bydd person yn cael ei gyfrif fel person cwbl ran-amser, hyd yn oed os oes ganddo amryw o gontractau rhan-amser sy\'n cyfrif fel un FTE. [Hidlwyd]
-
Dull 1[Hidlo]
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
[Lleihau]Sefydliad[Hidlwyd]
-
Sefydliad 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Gallu i ddefnyddio’r GymraegStaff sy\'n gallu i addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg(Esgynnol)[Hidlo]
-
Gallu i ddefnyddio’r Gymraeg 1
[Lleihau]Canolfan GostY maes y mae staff yn gweithio ynddo yn ôl Canolfan Gost HESA[Hidlwyd]
-
-
Canolfan Gost 1
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliYn gallu addysgu drwy gyfrwng y GymraegCliciwch yma i ddidoliNid yw’n gallu addysgu drwy gyfrwng y GymraegCliciwch yma i ddidoliNi ofynnwyd am y wybodaeth eto
[Lleihau]Cyfanswm7406,3809108,030
CyfanswmMeddygaeth, deintyddiaeth ac iechyd1201,7052352,055
Amaethyddiaeth, coedwigaeth a gwyddorau milfeddygol10701095
Gwyddorau biolegol, mathemategol a ffisegol459451351,125
Peirianneg a thechnoleg408452501,135
Pensaernïaeth a chynllunio5950105
Astudiaethau gweinyddu a busnes7558045700
Astudiaethau cymdeithasol90860851,035
Dyniaethau ac astudiaethau sy'n seiliedig ar iaith ac archaeoleg12047015610
Dylunio, celfyddydau creadigol a pherfformio6532040420
Addysg13541060605
Gwasanaethau academaidd206020100
Gwasanaethau a gweinyddiaeth ganolog, cyfleusterau myfyrwyr a staff5201540
Safleoedd a phreswylfeydd ac arlwyo0000

Metadata

Teitl

Staff mewn Sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru mewn cyfrifiadau Cyfwerth ag Amser Llawn

Diweddariad diwethaf

21 Medi 2023 21 Medi 2023

Diweddariad nesaf

Gorffennaf 2024 (Dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cofnod Staff Addysg Uwch, yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch

Cyswllt ebost

addysguwchachyllidmyfyrwyr.Yst@llyw.cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) yn casglu data ar fyfyrwyr, staff ac adnoddau Sefydliadau Addysg Uwch yn y DU. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am HESA a'u casgliadau data, gan gynnwys rhai tablau ar-lein, drwy fynd i'w gwefan, sef www.hesa.ac.uk

Y strategaeth talgrynnu
Mae'r ffigurau yn y tabl hwn yn dilyn egwyddorion strategaeth dalgrynnu HESA. Diben y strategaeth yw atal gwybodaeth bersonol am unrhyw unigolyn rhag cael ei datgelu. Mae'n golygu talgrynnu'r ffigurau i'r lluosrif agosaf o 5. Dyma grynodeb o'r strategaeth:
• Mae'r niferoedd sy'n llai na 2.5 wedi'u talgrynnu i 0
• caiff pob ffigur arall eu talgrynnu i'r lluosrif agosaf o 5

Mae'r cyfansymiau hefyd wedi'u talgrynnu yn ôl y fethodoleg hon; ac fel canlyniad efallai na fydd swm y rhifau ym mhob rhes neu golofn gyfwerth yn union â'r cyfanswm a ddangosir.


Casgliad data a dull cyfrifo

Seilir y ffigurau ar Gofnod HESA o Staff. Mae angen data ar gyfer yr holl staff academaidd ac ar gyfer staff nad ydynt yn academaidd pan nad yw'r contract yn annodweddiadol. Hefyd nid oes angen dychwelyd data ar gyfer staff asiantaethau, staff hunan-gyflogedig, contractau anrhydeddus pan nad ystyrir bod y contract yn gontract cyflogaeth ac nid yw'r staff wedi'u cyflogi gan Sefydliad Addysg Uwch ond gan gwmni sy'n rhan o gyfrifon Sefydliad Addysg Uwch.
Mae staff annodweddiadol wedi’u heithrio o’r data. Staff annodweddiadol yw’r aelodau hynny o staff y mae eu contractau yn cynnwys trefniadau gweithio nad ydynt yn barhaol, perthynas waith gymhleth a/neu waith na chaiff ei oruchwylio gan y darparwr gwaith arferol.
Nid yw staff â chontract cyfwerth i amser llawn (FTE) o sero wedi eu cyfrif yn y boblogaeth hon.


Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae poblogaeth sesiwn contractau staff HESA yn dynodi’r contractau hynny sy’n weithredol yn ystod cyfnod adrodd HESA. Mae data cyfwerth ag amser llawn (FTE) yn seiliedig ar boblogaeth sesiwn contractau staff academaidd HESA ac fe’u cyfrifir gan ddefnyddio’r boblogaeth staff a oedd yn weithredol ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod adrodd.

Ansawdd ystadegol

Seilir y ffigurau ar Gofnod HESA o Staff. Mae angen data ar gyfer yr holl staff academaidd ac ar gyfer staff nad ydynt yn academaidd pan nad yw'r contract yn annodweddiadol. Hefyd nid oes angen dychwelyd data ar gyfer staff asiantaethau, staff hunan-gyflogedig, contractau anrhydeddus pan nad ystyrir bod y contract yn gontract cyflogaeth ac nid yw'r staff wedi'u cyflogi gan Sefydliad Addysg Uwch ond gan gwmni sy'n rhan o gyfrifon Sefydliad Addysg Uwch.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am y cofnod staff yn yr adran diffiniadau ar gyfer y cofnod staff ar wefan HESA: https://www.hesa.ac.uk/support/definitions/staff

Rhwng 2014/15 a 2015/16 roedd Prifysgol De Cymru wedi adrodd am ostyngiad sylweddol yn nifer y staff. Nodwyd mai'r rheswm am hynny oedd cyfuniad o newidiadau arferol i gontractau a throsiant gweithwyr, ailstrwythuro sefydliadol cyfyng, cyfuniad o systemau Adnoddau Dynol a chyflogres, ac ymarfer glanhau data.

Mae'r cyfansymiau hefyd wedi'u talgrynnu yn ôl y fethodoleg hon; ac fel canlyniad efallai na fydd swm y rhifau ym mhob rhes neu golofn gyfwerth yn union â'r cyfanswm a ddangosir.

Yn 2023, nodwyd anghysondeb rhwng ein dull ni a dull HESA ar gyfer cyfrifo cyfrifiadau cyfwerth ag amser llawn (FTE). Arweiniodd hyn at dan-adrodd ar gyfer nifer y staff academaidd cyfwerth ag amser llawn o gymharu â data HESA. Mae dull sy’n gyson â dull HESA yn awr wedi’i roi ar waith, gyda’r data wedi’u diwygio yn ôl i 2012/13. Mae data ar gyfer 2010/11 a 2011/12 wedi’u dileu

Yn 2023, nodwyd anghysondeb rhwng ein dull ni a dull HESA ar gyfer grwpio canolfannau cost. Mae’r data wedi’u diwygio yn ôl i 2012/13 i gyd-fynd â’r grwpiau canolfannau cost a ddefnyddiwyd gan HESA o 2012/13.