Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Myfyrwyr sy’n siarad Cymraeg yng Nghymru, o Gymru, yn ôl sefydliad
None
SylwAr gyfer data rhwng 2008/09 a 2012/13, cofnodir myfyrwyr yn y Brifysgol Agored yng Nghymru fel myfyrwyr yn y Brifysgol Agored sy\'n cael eu hariannu gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru. Rhwng 2013/14 a 2019/20, fe\'u cofnodir fel myfyrwyr sy\'n hanu o Gymru sy\'n astudio yn y Brifysgol Agored. O 2020/21 ymlaen, maent yn cael eu cyfrif fel myfyrwyr sydd wedi\'u cofrestru yng nghanolfan genedlaethol Cymru\'r Brifysgol Agored.[Hidlwyd]
[Lleihau]Lefel[Hidlwyd]
-
Lefel 1[Hidlo]
[Lleihau]Modd[Hidlwyd]
-
Modd 1[Hidlo]
[Lleihau]DomisilLle mae\'r myfyriwr fel arfer yn byw cyn dechrau ar ei astudiaethau [Hidlwyd]
-
Domisil 1[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Blwyddyn Astudio[Hidlwyd]
[Lleihau]Dwysedd y GymraegSwm a astudiwyd drwy gyfrwng y Gymraeg[Hidlwyd]
-
Dwysedd y Gymraeg 1[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Siaradwr CymraegA yw\’r myfyriwr yn ystyried ei hun yn siaradwr Cymraeg.[Hidlo]
-
Siaradwr Cymraeg 1
[Lleihau]Sefydliad[Hidlwyd]
-
-
Sefydliad 1
[Lleihau]Pob myfyriwrCliciwch yma i ddidoliPob myfyriwr
Cliciwch yma i ddidoliSiaradwr Cymraeg rhuglCliciwch yma i ddidoliSiaradwr Cymraeg ond ddim yn rhuglCliciwch yma i ddidoliDdim yn siarad CymraegCliciwch yma i ddidoliAnhysbys
[Lleihau]Sefydliadau addysg uwch ac addysg bellach10,47010,54546,6607,30574,975
Sefydliadau addysg uwch ac addysg bellachPrifysgol Aberystwyth8755451,295252,745
Prifysgol Bangor1,5505852,065.Data item not applicable4,205
Prifysgol CaerdyddO 2004/05 mae\'r data yn cynnwys cofrestriadau a fyddai gynt wedi eu cynnwys o dan Choleg Meddygaeth Prifysgol Cymru oherwydd cyfuniad rhwng y sefydliadau yn 2004.1,7601,6907,5601011,020
Prifysgol Fetropolitan CaerdyddCafodd UWIC ei ailenwi’n Brifysgol Metropolitan Caerdydd8809254,320706,195
Prifysgol WrecsamCafodd Prifysgol Glyndwr ei ailenwi’n Brifysgol Wrecsam3806752,660903,805
Coleg Gwyr Abertawe10530.Data item not applicable50
Grwp Llandrillo Menai275190435.Data item not applicable900
Grwp NPTC25201205180
Brifysgol Agored7201,3605,9306,84514,855
Prifysgol Abertawe1,6501,6106,665.Data item not applicable9,925
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi SantUnodd Prifysgol Llanbedr Pont Steffan â Choleg y Drindod Caerfyrddin yn 2011 er mwyn ffurfio Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (ailddefnyddio cod 0176)1,0751,2355,5051157,930
Prifysgol De CymruMae Prifysgol De Cymru yn brifysgol yng Nghymru. Cafodd ei chreu ar 11 Ebrill 2013  yn sgil uno Prifysgol Morgannwg a Phrifysgol Cymru, Casnewydd.1,2551,69510,07014013,165

Metadata

Teitl

Myfyrwyr sy’n siarad Cymraeg yng Nghymru

Diweddariad diwethaf

21 Medi 2023 21 Medi 2023

Diweddariad nesaf

Gorffennaf 2024 (Dros dro)


Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cofnod Myfyrwyr Addysg Uwch, yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch

Cyswllt ebost

addysguwchachyllidmyfyrwyr.Yst@llyw.cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r data hwn yn darparu gwybodaeth ar fyfyrwyr a gafodd eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg mewn Sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru.

Mae'r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) yn casglu data ar fyfyrwyr, staff ac adnoddau sefydliadau addysg uwch (SAU) yn y DU. Mae'r data a gyflwynir yn y tabl hwn yn cael ei gymryd o Gofnod Myfyrwyr HESA sy'n cynnwys gwybodaeth am yr holl fyfyrwyr sydd wedi cofrestru ar gyrsiau sy'n cynnig credydau yn SAU y DU. Mae gwybodaeth bellach am HESA a'u casgliadau data ar gael ar eu gwefan www.hesa.ac.uk

Mae'r Cofnod Myfyriwr yn cynnwys gwybodaeth am ymrestriadau unigol, sydd, oherwydd y gall myfyriwr ymrestru ar fwy nag un rhaglen astudio, fod yn uwch na nifer y myfyrwyr. Fodd bynnag, mae dadansoddiad blaenorol wedi dangos, ar gyfer ymrestriadau llawn amser SAU yng Nghymru, eu bod yn llai nag 1 y cant yn uwch na nifer y myfyrwyr llawn amser; a bod ymrestriadau rhan-amser yn llai na 2 y cant yn uwch na nifer y myfyrwyr rhan-amser.

Nid yw myfyrwyr ôl-ddoethurol yn cael eu cynnwys yng Nghofnod Myfyrwyr HESA.

Mae myfyrwyr sy’n cael eu haddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg yn cael eu diffinio fel myfyrwyr sy'n astudio o leiaf un modiwl gyda chyfran di-sero o addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Gweler y nodiadau dimensiwn am ragor o fanylion.


Casgliad data a dull cyfrifo

Ffynhonnell: Cofnod Myfyriwr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch
Cyswllt: addysguwchachyllidmyfyrwyr.yst@llyw.cymru

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae poblogaeth gofrestrodd o fewn y flwyddyn adrodd 1 Awst tan 31 Gorffennaf. Ni chaiff myfyrwyr sy’n gadael o fewn pythefnos i’w dyddiad dechrau, neu o fewn blwyddyn i’w dyddiad dechrau, ac sydd ar gwrs sy’n para mwy na phythefnos, eu cynnwys yn y boblogaeth gofrestru safonol. Mae myfyrwyr segur, myfyrwyr sy’n ymweld a myfyrwyr cyfnewid o dramor a myfyrwyr sy’n astudio eu rhaglen gyfan y tu allan i’r DU hefyd yn cael eu heithrio o’r niferoedd hyn.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio: Mae’r ffigurau yn y tabl hwn yn dilyn egwyddorion strategaeth dalgrynnu Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch. Diben y strategaeth yw atal gwybodaeth bersonol am unrhyw unigolyn rhag cael ei datgelu. Mae’r strategaeth hon yn cynnwys talgrynnu pob rhif i’r 5 agosaf. Dyma grynodeb o’r strategaeth hon:
• Rhifau llai na 2.5 yn cael eu talgrynnu i 0 ac yn cael eu cynrychioli gan ‘.’
• Pob rhif arall yn cael eu talgrynnu i’r 5 agosaf
Mae'r cyfansymiau hefyd wedi'u talgrynnu yn ôl y fethodoleg hon; ac fel canlyniad efallai na fydd swm y rhifau ym mhob rhes neu golofn gyfwerth yn union â'r cyfanswm a ddangosir.

Ansawdd ystadegol

O 2010/11, cafodd myfyrwyr Addysg Bellach (AB) a gofrestrodd â Choleg Merthyr Tudful, Morgannwg, eu hadrodd i HESA hefyd yn hytrach na Chofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR) yn unig. Yn 2009/10, dim ond 950 o gofrestriadau AB a gafwyd yng Ngholeg Merthyr Tudful (fel rhan o Brifysgol Morgannwg); ond cafwyd 8,580 o gofrestriadau AB yn 2011/12. Gwnaeth y protocol newydd ar gyfer data 2012/13 olygu bod nifer y cofrestriadau hyn wedi gostwng eto i 1,850 yn 2012/13.
Newidiodd Athrofa Prifysgol Cymru Caerdydd ei henw i Brifysgol Metropolitan Caerdydd ar ddiwedd 2011.

Yn 2009/10, newidodd Prifysgol Morgannwg eu harferion adrodd ar gyfer nifer o'u myfyrwyr ôl-radd llawnamser a oedd yn weithredol dros ddwy flynedd adrodd. Cafodd y myfyrwyr hyn eu nodi gynt yn weithredol yn eu blwyddyn gyntaf ond yn segur yn eu hail flwyddyn. Ers 2009/10, mae'r myfyrwyr bellach yn cael eu nodi'n weithredol yn y ddwy flynedd academaidd, yn unol â gofynion adrodd HESA. O ganlyniad i hyn, gwnaeth Prifysgol Morgannwg adrodd cynnydd o 670 o gofrestriadau (tua 58 y cant) ar gyfer eu cyrsiau ôl-radd llawnamser, a chynnydd dilynol yn nifer y cofrestriadau ôl-radd llawnamser mewn Sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru.

Yn 2008/09, gwelwyd gostyngiad o 2,195 yn nifer y cofrestriadau israddedig rhan-amser, sy'n ostyngiad o 39 y cant ers 2007/08. Roedd hyn yn rhannol oherwydd bod y myfyrwyr hynny wedi cael eu cofnodi o'r newydd fel myfyrwyr segur, sy'n golygu eu bod wedi'u heithrio'n awtomatig o'r data cofrestru.

Yn ystod 2009/10, gwnaeth Prifysgol Bangor gymryd rhan mewn cynllun peilot gyda phartner allanol yn ymwneud â chyfres fawr o'u data Cymraeg i Oedolion (mae cofrestriadau AB yn cael eu cynnwys yng nghofnod HESA fel arfer). Yn sgil natur y cynllun, nid oedd rhywfaint o'r data ar gael cyn dyddiad cau HESA, ac felly gwnaeth hyn arwain at dangyfrif ar gyfer y flwyddyn honno. Yn 2011/12, cofnododd Prifysgol Bangor gynnydd o 112 y cant yn nifer y cofrestriadau AB ers 2009/10; ar hyn o bryd nid oes rheswm i gredu bod hyn oherwydd unrhyw beth ond adrodd llawn a chynnydd yn y ddarpariaeth.

Yn 2017/18, llawer o bobl myfyrwyr di-Gymraeg eu cofnodi fel Siaradwr Cymraeg ond ddim yn rhugl i Brifysgol Bangor. Roedd gwall yn y data a ddarparwyd gan y brifysgol ac yn cael ei ymchwilio.