Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Staff cymorth (cyfrif pennau) yn ôl ethnigrwydd a sector
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Math cyfrwng yr ysgol[Hidlwyd]
-
Math cyfrwng yr ysgol 1[Hidlo]
[Lleihau]Categori staff[Hidlwyd]
-
Categori staff 1[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Sector[Hidlo]
-
Sector 1
[Lleihau]Ethnigrwydd[Hidlo]
-
-
Ethnigrwydd 1
[Lleihau]Yr holl ysgolionCliciwch yma i ddidoliYr holl ysgolion
Cliciwch yma i ddidoliYsgolion meithrinMeithrin: dan 5 oed.Cliciwch yma i ddidoliYsgolion cynraddCynradd: 3/4 i 10 oed.Cliciwch yma i ddidoliYsgolion canolCanol: 3/4 i 16/18 oed.Cliciwch yma i ddidoliYsgolion uwchraddUwchradd: 11 i 16/18 oed.Cliciwch yma i ddidoliYsgolion arbennigYsgolion arbennig, rhai dydd a rhai preswyl, sy\'n darparu addysg i blant ag Anghenion Addysgol Arbennig na allant gael eu haddysgu\'n foddhaol mewn ysgolion prif ffrwd.Cliciwch yma i ddidoliUnedau Cyfeirio Disgyblion
[Lleihau]Cyfanswm6519,0601,2357,3202,80537030,860
CyfanswmGwyn6018,3051,0906,9902,64037029,450
Grwpiau ethnig cymysg/lluosog*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.160108035.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol285
Asiaidd/Asiaidd Prydeinig*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.280*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.7025.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol375
Du/Affricanaidd/Caribiaidd/Du Prydeinig*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.45*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.2510*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.85
Grwpiau ethnig eraill*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.100*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.3015.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol150
Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol45355035.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol165
Anhysbys/Ni chafwyd yr wybodaeth.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1251008050*Niferoedd yn fwy na sero ond yn llai na phump.355

Metadata

Teitl

Staff cymorth (cyfrif pennau) yn ôl ethnigrwydd

Diweddariad diwethaf

Gorffennaf 2023 Gorffennaf 2023

Diweddariad nesaf

Gorffennaf 2024 (i'w gadarnhau)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Blynyddol o'r Gweithlu Ysgol

Cyswllt ebost

EducationWorkforceData@gov.wales

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r data yn cynnwys amrywiaeth o wybodaeth ar y gweithlu ysgol yng Nghymru, gan ddefnyddio data wedi'u casglu trwy Cyfrifiad Blynyddol o'r Gweithlu Ysgol (CBGY).

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae data ysgolion yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol o'r Gweithlu Ysgol (SWAC) a gyflwynir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Tachwedd bob blwyddyn. Mae data ysgolion yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol o'r Gweithlu Ysgol (SWAC) a gyflenwir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Tachwedd bob blwyddyn. Yn 2019, ni chyflwynodd 4 ysgol o blith y 1,502 o ysgolion ddatganiad Ysgol ar gyfer y CBGY (cyfradd gyflwyno o 99.7%). Ar gyfer yr ysgolion hyn, cafodd cyfanswm nifer y staff ei amcangyfrif gan ddefnyddio ffactor graddio drwy gymharu nifer y staff a gofnodwyd yn y CBGY a'r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (CYBLD) ag ysgolion â nodweddion tebyg yn yr un awdurdod lleol. Mae'r amcangyfrifon yn ôl nodweddion staff penodol (e.e. rhyw, oedran) ar gyfer yr ysgolion hyn wedi’u cofnodi yn ‘anhysbys’.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

O 2019/20 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gan mai casgliad ar lefel unigol yw'r CBGY, mae'n bosibl y bydd achosion lle bydd aelod o'r gweithlu wedi'i gofnodi yn erbyn nifer o rolau yn yr un ysgol neu mewn nifer o ysgolion. O ran cyfrif pen staff awdurdodau lleol, fel rhan o'r broses gysylltu a chyfuno, caiff gwybodaeth yr athrawon hynny sydd â mwy nag un rôl (e.e. y rhai sy'n gweithio'n rhan-amser mewn dwy ysgol) ei chyfuno'n un cofnod ar gyfer pob awdurdod lleol y maent yn ymddangos ynddo, a'i chofnodi yn erbyn y raddfa uchaf ar gyfer yr athro unigol hwnnw.
O ran y cyfrif pen ar lefel Cymru, caiff yr un rhesymeg ei chymhwyso lle caiff gwybodaeth athrawon sydd â mwy nag un rôl (e.e. y rhai sy'n gweithio'n rhan-amser mewn dwy ysgol) mewn awdurdodau lleol gwahanol ei chyfuno'n un cofnod, a'i chofnodi yn erbyn y raddfa uchaf ar gyfer yr athro unigol hwnnw.
Felly, lle y caiff gwybodaeth ei chyhoeddi gan awdurdod lleol, efallai na fydd y ffigur ar gyfer awdurdodau lleol yn cyfateb i'r ffigur a gyhoeddwyd ar gyfer Cymru.

O ganlyniad i newidiadau yma yn y fethodoleg i gyfrifo cyfrif pennau, nid yw’r ffigurau ar gyfer 2019 yn gymharol i ffigurau blynyddoedd dilynol. Gweler ein datganiad ystadegol ‘Canlyniadau Cyfrifiad Gweithlu Ysgolion’ ac ein hadroddiad ‘Cyfrifiad Blynyddol o'r Gweithlu Ysgolion: Gwybodaeth Gefndir’ ar gyfer manylion pellach.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

* = ffigurau yn fwy na 0 ond llai na 5. Mae niferoedd athrawon wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf.


Allweddeiriau

CBGY; Staff Cymorth; Gweithlu; Ethnigrwydd

Ansawdd ystadegol

Nid yw’r wybodaeth a gasglwyd ar gyfer 2019, 2020, 2021 a 2022 wedi’u dilysu’n ffurfiol nac yn derfynol. Fodd bynnag, mae’r broses yn cynnwys camau dilysu a gwirio awtomatig amrywiol er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel i lywio’r broses o lunio polisïau.