Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Plant mewn angen yn ôl awdurdod lleol a chategori angen
None
[Lleihau]Statws y PlentynMae plant yn y cyfrifiad wedi\'u rhannu\'n dri chategori statws ar gyfer adroddiadau, fel a ganlyn: - Plant sy\'n derbyn gofal, a all fod ar y gofrestr amddiffyn plant hefyd - Plant sydd ar y gofrestr amddiffyn plant, ond nad ydynt yn derbyn gofal - Plant eraill mewn angen, nad ydynt yn derbyn gofal nac ar y gofrestr amddiffyn plant (gan gynnwys plant heb eu geni).<br />[Hidlwyd]
-
Statws y Plentyn 1[Hidlo]
[Lleihau]AnableddNid yw ffigurau ar gyfer plant ag anabledd yn cynnwys achosion lle mae gan y plentyn anhwylder ar y sbectrwm awtistig a dim anabledd arall. Mae plant heb eu geni yn cael statws anabledd \'amherthnasol\'. Cafodd data anabledd 2013 ar gyfer Castell-nedd Port Talbot ei ddiwygio ar 25 Chwefror 2015. [Hidlwyd]
-
Anabledd 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Categori angenMae\'r cod categori angen yn nodi\'r prif reswm pam y dechreuodd y plentyn dderbyn gwasanaethau. Mae plant heb eu geni wedi\'u cynnwys, er nad yw\'r categorïau N2, N8 ac N9 yn berthnasol i blant heb eu geni. N1 Camdriniaeth neu esgeulustod. Mae plant sydd mewn angen o ganlyniad i gamdriniaeth neu esgeulustod, neu sy\'n wynebu\'r risg o gael eu cam-drin neu eu hesgeuluso, yn cynnwys plant sy\'n wynebu risg oherwydd cam-drin domestig hefyd. N2 Anabledd neu salwch plentyn. Plant a\'u teuluoedd y mae eu prif angen am wasanaethau yn codi o ganlyniad i anabledd, salwch neu gyflwr cynhenid y plentyn. N3 Anabledd neu salwch rhiant. Plant y mae eu prif angen am wasanaethau yn codi oherwydd bod gallu eu rhieni (neu eu gofalwyr) i ofalu amdanynt yn cael ei effeithio gan anabledd, salwch corfforol neu feddyliol neu ddibyniaeth y rhiant (neu\'r gofalwr) ar rywbeth. N4 Teulu o dan straen acíwt. Plant y mae eu hanghenion yn codi o ganlyniad i fyw mewn teulu sy\'n mynd trwy argyfwng dros dro sy\'n effeithio ar allu\'r rhieni i ddiwallu rhai o anghenion y plant yn ddigonol. N5 Trafferthion teuluol. Plant y mae eu hanghenion yn codi\'n bennaf o ganlyniad i fyw mewn teulu lle mae gallu\'r rhieni yn annigonol iawn. N6 Ymddygiad cymdeithasol annerbyniol. Plant a\'u teuluoedd y mae eu hangen am wasanaethau yn codi\'n bennaf o ganlyniad i ymddygiad y plentyn yn cael effaith andwyol ar y gymuned. N7 Incwm isel. Plant sy\'n byw mewn teuluoedd neu\'n annibynnol y mae eu hanghenion yn codi yn bennaf o ganlyniad i fod yn ddibynnol ar incwm sy\'n is na hawliau safonol y wladwriaeth. N8 Rhieni absennol. Plant y mae eu hanghenion am wasanaethau yn codi yn bennaf o ganlyniad i\'r ffaith nad oes ganddyn nhw rieni i ddarparu ar eu cyfer. N9 Tarfu ar fabwysiadu. Y prif reswm dros gychwyn cyfnod o dderbyn gofal oedd tarfu ar fabwysiadu. <br />[Hidlo]
-
Categori angen 1
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]Pob plentyn sydd mewn angenCliciwch yma i ddidoliPob plentyn sydd mewn angen
Cliciwch yma i ddidoliCamdriniaeth neu esgeulustodCliciwch yma i ddidoliAnabledd neu salwch y plentynCliciwch yma i ddidoliAnabledd neu salwch un o’r rhieniCliciwch yma i ddidoliTeulu dan straen aciwtCliciwch yma i ddidoliTeulu camweithredolCliciwch yma i ddidoliYmddygiad Weldeithasol annerbyniolCliciwch yma i ddidoliIncwm iselCliciwch yma i ddidoliRhieni absennolCliciwch yma i ddidoliAmhariad mabwysiadu
[Lleihau]Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru10,0653,2155951,7202,550405353704518,995
Mae pob awdurdod lleol yng NghymruYnys Môn2205015*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication4010*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication10*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication350
Gwynedd39521010451525*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication5*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication710
Conwy2652202560230*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication105820
Sir Ddinbych19525520705*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication25*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication345
Sir y Fflint215165515955*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication10*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication510
Wrecsam450110901206040*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication10*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication880
Powys34514525654515*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication10*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication650
Ceredigion205155403520*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication10*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication465
Sir Benfro16012020458515*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication10*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication455
Sir Gaerfyrddin46515545908015*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication860
Abertawe75021535145435351045*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication1,665
Castell-nedd Port Talbot470145356523525*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication15*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication990
Pen-y-bont ar Ogwr505135656523530*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication30*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication1,080
Bro Morgannwg7575*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication120195*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication475
Caerdydd875270301454155510100*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication1,905
Rhondda Cynon Taf1,140495451855025*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication20*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication1,960
Merthyr Tudful37080153020*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication515
Caerffili1,05513025757525515151,420
Blaenau Gwent555705353015*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication720
Torfaen4756015210*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication35*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication5*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication805
Sir Fynwy14585107040*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication10*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication370
Casnewydd73010030707015*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication2551,050

Metadata

Teitl

Plant mewn angen ar 31 Mawrth yn ôl statws derbyn gofal, categori angen ac anabledd, gan gynnwys plant heb eu geni

Diweddariad diwethaf

16 Rhagfyr 2021 16 Rhagfyr 2021

Diweddariad nesaf

Diweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data am gyfrifiad plant mewn angen (CiN), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Casglodd y cyfrifiad gofnodion unigol ynglyn â phob plentyn mewn angen, gan gynnwys y rhai hynny sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol, a oedd ag achos agored gydag awdurdod lleol ar 31 Mawrth a hwnnw wedi bod yn agored am y tri mis o 1 Ionawr hyd 31 Mawrth. Diben y cyfrifiad yw casglu data sy'n mesur nodweddion a phriodweddau plant mewn angen sy'n derbyn gwasanaethau cymdeithasol gan eu hawdurdod lleol, gan gynnwys plant sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol. Mae'r cyfrifiad wedi canolbwyntio'n benodol ar ddata ynglyn â'r rheswm pam y mae plant yn derbyn cymorth gan adrannau gwasanaethau cymdeithasol; gallu'r rhieni; a chanlyniadau iechyd ac addysg pob plentyn.

Casgliad data a dull cyfrifo

Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn o 2010.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o blant mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Adolygwyd y data ar gyfer 2010 hyd 2016 ar 16 Rhagfyr 2021.

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Allweddeiriau

Plant; Plant mewn angen