Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Plant mewn angen yn ôl statws derbyn gofal ac anabledd
None
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlwyd]
-
Awdurdod lleol 1[Hidlo]
[Lleihau]Categori angenMae\'r cod categori angen yn nodi\'r prif reswm pam y dechreuodd y plentyn dderbyn gwasanaethau. Mae plant heb eu geni wedi\'u cynnwys, er nad yw\'r categorïau N2, N8 ac N9 yn berthnasol i blant heb eu geni. N1 Camdriniaeth neu esgeulustod. Mae plant sydd mewn angen o ganlyniad i gamdriniaeth neu esgeulustod, neu sy\'n wynebu\'r risg o gael eu cam-drin neu eu hesgeuluso, yn cynnwys plant sy\'n wynebu risg oherwydd cam-drin domestig hefyd. N2 Anabledd neu salwch plentyn. Plant a\'u teuluoedd y mae eu prif angen am wasanaethau yn codi o ganlyniad i anabledd, salwch neu gyflwr cynhenid y plentyn. N3 Anabledd neu salwch rhiant. Plant y mae eu prif angen am wasanaethau yn codi oherwydd bod gallu eu rhieni (neu eu gofalwyr) i ofalu amdanynt yn cael ei effeithio gan anabledd, salwch corfforol neu feddyliol neu ddibyniaeth y rhiant (neu\'r gofalwr) ar rywbeth. N4 Teulu o dan straen acíwt. Plant y mae eu hanghenion yn codi o ganlyniad i fyw mewn teulu sy\'n mynd trwy argyfwng dros dro sy\'n effeithio ar allu\'r rhieni i ddiwallu rhai o anghenion y plant yn ddigonol. N5 Trafferthion teuluol. Plant y mae eu hanghenion yn codi\'n bennaf o ganlyniad i fyw mewn teulu lle mae gallu\'r rhieni yn annigonol iawn. N6 Ymddygiad cymdeithasol annerbyniol. Plant a\'u teuluoedd y mae eu hangen am wasanaethau yn codi\'n bennaf o ganlyniad i ymddygiad y plentyn yn cael effaith andwyol ar y gymuned. N7 Incwm isel. Plant sy\'n byw mewn teuluoedd neu\'n annibynnol y mae eu hanghenion yn codi yn bennaf o ganlyniad i fod yn ddibynnol ar incwm sy\'n is na hawliau safonol y wladwriaeth. N8 Rhieni absennol. Plant y mae eu hanghenion am wasanaethau yn codi yn bennaf o ganlyniad i\'r ffaith nad oes ganddyn nhw rieni i ddarparu ar eu cyfer. N9 Tarfu ar fabwysiadu. Y prif reswm dros gychwyn cyfnod o dderbyn gofal oedd tarfu ar fabwysiadu. <br />[Hidlwyd]
-
Categori angen 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]AnableddNid yw ffigurau ar gyfer plant ag anabledd yn cynnwys achosion lle mae gan y plentyn anhwylder ar y sbectrwm awtistig a dim anabledd arall. Mae plant heb eu geni yn cael statws anabledd \'amherthnasol\'. Cafodd data anabledd 2013 ar gyfer Castell-nedd Port Talbot ei ddiwygio ar 25 Chwefror 2015. [Hidlo]
-
Anabledd 1
[Lleihau]Statws y PlentynMae plant yn y cyfrifiad wedi\'u rhannu\'n dri chategori statws ar gyfer adroddiadau, fel a ganlyn: - Plant sy\'n derbyn gofal, a all fod ar y gofrestr amddiffyn plant hefyd - Plant sydd ar y gofrestr amddiffyn plant, ond nad ydynt yn derbyn gofal - Plant eraill mewn angen, nad ydynt yn derbyn gofal nac ar y gofrestr amddiffyn plant (gan gynnwys plant heb eu geni).<br />[Hidlo]
-
-
Statws y Plentyn 1
[Lleihau]Pob plentyn sydd mewn angenCliciwch yma i ddidoliPob plentyn sydd mewn angen
Cliciwch yma i ddidoliPlant ag anableddCliciwch yma i ddidoliPlant heb anableddCliciwch yma i ddidoliDdim yn gywmwys
[Lleihau]Pob plentyn sydd mewn angen4,29014,5304518,865
Pob plentyn sydd mewn angenPlant sy'n derbyn gofal ar 31 MawrthEfallai y bydd plant sy\'n derbyn gofal wedi bod ar y gofrestr amddiffyn plant ar 31 Mawrth.4704,625*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication5,095
Plant sydd ar y gofrestr amddiffyn plant ond nad ydynt yn derbyn gofal ar 31 Mawrth1001,915*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication2,015
Plant mewn angen, ond dim Plant sy’n Derbyn Gofal, a sydd ddim ar y gofrestr amddiffyn plant ar 31 Mawrth,3,7207,9904511,755

Metadata

Teitl

Plant mewn angen ar 31 Mawrth yn ôl statws derbyn gofal, categori angen ac anabledd, gan gynnwys plant heb eu geni

Diweddariad diwethaf

16 Rhagfyr 2021 16 Rhagfyr 2021

Diweddariad nesaf

Diweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data am gyfrifiad plant mewn angen (CiN), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Casglodd y cyfrifiad gofnodion unigol ynglyn â phob plentyn mewn angen, gan gynnwys y rhai hynny sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol, a oedd ag achos agored gydag awdurdod lleol ar 31 Mawrth a hwnnw wedi bod yn agored am y tri mis o 1 Ionawr hyd 31 Mawrth. Diben y cyfrifiad yw casglu data sy'n mesur nodweddion a phriodweddau plant mewn angen sy'n derbyn gwasanaethau cymdeithasol gan eu hawdurdod lleol, gan gynnwys plant sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol. Mae'r cyfrifiad wedi canolbwyntio'n benodol ar ddata ynglyn â'r rheswm pam y mae plant yn derbyn cymorth gan adrannau gwasanaethau cymdeithasol; gallu'r rhieni; a chanlyniadau iechyd ac addysg pob plentyn.

Casgliad data a dull cyfrifo

Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn o 2010.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o blant mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Adolygwyd y data ar gyfer 2010 hyd 2016 ar 16 Rhagfyr 2021.

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Allweddeiriau

Plant; Plant mewn angen