Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim ac anghenion addysgol arbennig plant mewn angen yn ôl mesur a blwyddyn
None
[Lleihau]Statws y PlentynChildren in the census have been divided into three status categories for reporting, as follows: - Children who are looked after, who may also be on the child protection register - Children who are on the child protection register, but not looked after - Other children in need, who neither looked after, nor on the child protection register (includes unborn children). [Hidlwyd]
-
Statws y Plentyn 1[Hidlo]
Cod ardal[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlwyd]
-
Awdurdod lleol 1[Hidlo]
CydranPercentage = Numerator divided by denominator multiplied by 100 Average = Numerator divided by denominator [Hidlwyd]
Measure1
Blwyddyn[Hidlwyd]
Mesur[Hidlwyd]
Cliciwch yma i ddidoli2010Cliciwch yma i ddidoli2011Cliciwch yma i ddidoli2012Cliciwch yma i ddidoli2013Cliciwch yma i ddidoli2014Cliciwch yma i ddidoli2015Cliciwch yma i ddidoli2016
Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim5-15 oed ar ddechrau\'r flwyddyn academaidd. Mae gan ddisgyblion hawl i gael prydau ysgol am ddim os yw eu teuluoedd yn derbyn Cymhorthdal Incwm neu Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm neu Gymorth o dan Ran VI o Ddeddf Mewnfudo a Lloches 1999 neu elfen gwarant Credyd Pensiwn y Wladwriaeth. Maent yn gymwys hefyd os yw eu rhieni\'n derbyn Lwfans Cyflogaeth a Chymorth Cysylltiedig ag Incwm (IR). Mae Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn lwfans cysylltiedig ag incwm a chyfrannol integredig a gyflwynwyd, i hawlwyr newydd, yn lle\'r Cymhorthdal Analluogrwydd ac Incwm, lle mae\'n cael ei dalu yn seiliedig ar analluogrwydd a salwch. Mae plant sy\'n derbyn Cymhorthdal Incwm neu Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm yn eu rhinwedd eu hunain yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim hefyd. Mae plant y mae eu teuluoedd yn derbyn Credyd Treth Plant, cyn belled nad ydynt yn gymwys i gael Credyd Treth Gwaith, ac sydd ag incwm blynyddol, y mae Cyl47494949495049
Canran y plant heb unrhyw anghenion addysgol arbennig5-15 oed ar ddechrau\'r flwyddyn academaidd.30313031313232
Canran y plant ag anghenion addysgol arbennig sy'n destun gweithredu gan yr ysgol neu weithredu gan yr ysgol a mwy5-15 oed ar ddechrau\'r flwyddyn academaidd.<br /><br />Gweithredu gan yr Ysgol: Pan fydd athro dosbarth neu bwnc yn gweld bod gan ddisgybl AAA, byddant yn darparu ymyriadau sy\'n ychwanegol at, neu\'n wahanol i, y rhai a ddarperir fel rhan o gwricwlwm arferol yr ysgol.<br /><br />Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy: Pan fydd yr athro dosbarth neu bwnc a\'r Cydgysylltydd AAA yn cael cyngor neu gymorth gan arbenigwyr allanol, fel y gall ymyriadau eraill sy\'n ychwanegol at, neu\'n wahanol i, y rhai a ddarperir i\'r disgybl trwy Gweithredu gan yr Ysgol gael eu rhoi ar waith. Fel arfer, y Cydgysylltydd AAA fydd yn arwain y gwaith, er mai\'r athro dosbarth neu bwnc fydd yn dal i fod yn gyfrifol am ddarpariaeth o ddydd i ddydd.36373940414040
Canran y plant â datganiad anghenion addysgol arbennig5-15 oed ar ddechrau\'r flwyddyn academaidd. Disgyblion y mae\'r ALl yn cadw datganiad AAA ar eu cyfer o dan Ran IV o Ddeddf Addysg 1996. Gall datganiad gael ei gyflwyno gan yr ALl ar ôl asesu anghenion plentyn.34323129282727

Metadata

Teitl

Addysg plant mewn angen ar 31 Mawrth yn ôl statws a rhyw'r plentyn, ac yn ôl awdurdod lleol

Diweddariad diwethaf

16 Rhagfyr 2021 16 Rhagfyr 2021

Diweddariad nesaf

Diweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal a Chymorth

Ffynhonnell 2

Casgliad data am gyfrifiad plant mewn angen (CiN), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Casglodd y cyfrifiad gofnodion unigol ynglyn â phob plentyn mewn angen, gan gynnwys y rhai hynny sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol, a oedd ag achos agored gydag awdurdod lleol ar 31 Mawrth a hwnnw wedi bod yn agored am y tri mis o 1 Ionawr hyd 31 Mawrth. Diben y cyfrifiad yw casglu data sy'n mesur nodweddion a phriodweddau plant mewn angen sy'n derbyn gwasanaethau cymdeithasol gan eu hawdurdod lleol, gan gynnwys plant sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol. Mae'r cyfrifiad wedi canolbwyntio'n benodol ar ddata ynglyn â'r rheswm pam y mae plant yn derbyn cymorth gan adrannau gwasanaethau cymdeithasol; gallu'r rhieni; a chanlyniadau iechyd ac addysg pob plentyn.

Casgliad data a dull cyfrifo

Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn o 2010.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o blant mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Adolygwyd y data ar gyfer 2010 hyd 2016 ar 16 Rhagfyr 2021.

Allweddeiriau

Plant; Plant mewn angen

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.