Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim ac anghenion addysgol arbennig plant sy’n derbyn gofal a chymorth yn ôl mesur a blwyddyn
None
[Lleihau]Statws y PlentynEr mwyn adrodd,  mae plant yn y cyfrifiad wedi\’u rhannu\'n dri chategori statws fel a ganlyn:- Plant sy\'n derbyn gofal, a all hefyd fod ar y gofrestr amddiffyn plant - Plant sydd ar y gofrestr amddiffyn plant, ond nad ydynt yn derbyn gofal - Plant eraill sy\'n derbyn gofal a chymorth, sydd ddim yn derbyn gofal nac ychwaith ar gofrestr amddiffyn plant.[Hidlwyd]
-
Statws y Plentyn 1[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlwyd]
-
Awdurdod lleol 1[Hidlo]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]ElfenCanran = Rhifiadur wedi ei rannu gyda\'r enwadur a\'i luosi gyda 100 Cyfartaledd = Rhifiadur wedi ei rannu gyda\'r enwadur<br />[Hidlo]
-
Elfen 1
MesurNid oes Ystadegau Gwladol ar bresenoldeb ar gael ar gyfer 2020 na 2021.[Hidlwyd]
[Lleihau]2017[Lleihau]2018[Lleihau]2019[Lleihau]2020[Lleihau]2021[Lleihau]2022
[Lleihau]Canran / cyfartaleddCliciwch yma i ddidoliCanran / cyfartaledd[Lleihau]Canran / cyfartaleddCliciwch yma i ddidoliCanran / cyfartaledd[Lleihau]Canran / cyfartaleddCliciwch yma i ddidoliCanran / cyfartaledd[Lleihau]Canran / cyfartaleddCliciwch yma i ddidoliCanran / cyfartaledd[Lleihau]Canran / cyfartaleddCliciwch yma i ddidoliCanran / cyfartaledd[Lleihau]Canran / cyfartaleddCliciwch yma i ddidoliCanran / cyfartaledd
Cliciwch yma i ddidoliRhifiadurCliciwch yma i ddidoliEnwadurCliciwch yma i ddidoliRhifiadurCliciwch yma i ddidoliEnwadurCliciwch yma i ddidoliRhifiadurCliciwch yma i ddidoliEnwadurCliciwch yma i ddidoliRhifiadurCliciwch yma i ddidoliEnwadurCliciwch yma i ddidoliRhifiadurCliciwch yma i ddidoliEnwadurCliciwch yma i ddidoliRhifiadurCliciwch yma i ddidoliEnwadur
Canran y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim5-15 oed ar ddechrau\'r flwyddyn academaidd. Mae gan ddisgyblion hawl i gael prydau ysgol am ddim os yw eu teuluoedd yn derbyn Cymhorthdal Incwm neu Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm neu Gymorth o dan Ran VI o Ddeddf Mewnfudo a Lloches 1999 neu elfen gwarant Credyd Pensiwn y Wladwriaeth. Maent yn gymwys hefyd os yw eu rhieni\'n derbyn Lwfans Cyflogaeth a Chymorth Cysylltiedig ag Incwm (IR). Mae Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn lwfans cysylltiedig ag incwm a chyfrannol integredig a gyflwynwyd, i hawlwyr newydd, yn lle\'r Cymhorthdal Analluogrwydd ac Incwm, lle mae\'n cael ei dalu yn seiliedig ar analluogrwydd a salwch. Mae plant sy\'n derbyn Cymhorthdal Incwm neu Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm yn eu rhinwedd eu hunain yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim hefyd. Mae plant y mae eu teuluoedd yn derbyn Credyd Treth Plant, cyn belled nad ydynt yn gymwys i gael Credyd Treth Gwaith, ac sydd ag incwm blynyddol, y mae Cyl4,2258,991474,2389,184464,3799,508464,8689,734505,3659,959545,64310,27655
Canran y plant ag anghenion addysgol arbennig sy'n destun gweithredu gan yr ysgol neu weithredu gan yr ysgol a mwy5-15 oed ar ddechrau\'r flwyddyn academaidd.<br /><br />Gweithredu gan yr Ysgol: Pan fydd athro dosbarth neu bwnc yn gweld bod gan ddisgybl AAA, byddant yn darparu ymyriadau sy\'n ychwanegol at, neu\'n wahanol i, y rhai a ddarperir fel rhan o gwricwlwm arferol yr ysgol.<br /><br />Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy: Pan fydd yr athro dosbarth neu bwnc a\'r Cydgysylltydd AAA yn cael cyngor neu gymorth gan arbenigwyr allanol, fel y gall ymyriadau eraill sy\'n ychwanegol at, neu\'n wahanol i, y rhai a ddarperir i\'r disgybl trwy Gweithredu gan yr Ysgol gael eu rhoi ar waith. Fel arfer, y Cydgysylltydd AAA fydd yn arwain y gwaith, er mai\'r athro dosbarth neu bwnc fydd yn dal i fod yn gyfrifol am ddarpariaeth o ddydd i ddydd.3,6588,991413,7419,184413,7939,508403,6779,734383,4959,959352,66310,27626
Canran y plant â datganiad anghenion addysgol arbennig5-15 oed ar ddechrau\'r flwyddyn academaidd. Disgyblion y mae\'r ALl yn cadw datganiad AAA ar eu cyfer o dan Ran IV o Ddeddf Addysg 1996. Gall datganiad gael ei gyflwyno gan yr ALl ar ôl asesu anghenion plentyn.2,4718,991272,4849,184272,5119,508262,5259,734262,5649,959262,63410,27626
Canran y plant sydd â Chynllun Datblygu unigol5-15 oed ar ddechrau\'r flwyddyn academaidd. Disgyblion y mae\'r ALl yn cadw datganiad AAA ar eu cyfer o dan Ran IV o Ddeddf Addysg 1996. Gall datganiad gael ei gyflwyno gan yr ALl ar ôl asesu anghenion plentyn.*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi8,991*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi9,184*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi9,508*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi9,734*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi9,959*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi24810,2762

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Nid oes Ystadegau Gwladol ar bresenoldeb ar gael ar gyfer 2020 na 2021.

Casglodd y Cyfrifiad cofnodion unigol am bob plentyn oedd yn derbyn gofal a chymorth, gan gynnwys y rhai sy’n derbyn gofal gan awdurdod lleol, oedd gydag achos agored gydag awdurdod lleol ar Fawrth 31 oedd wedi bod ar agor am dri mis o Ionawr 1 i Fawrth 31.

Ar gyfer bob plentyn yn y Cyfrifiad, casglwyd Rhif Unigryw’r Disgybl er mwyn paru’r plant o’r grwpiau oedran perthnasol yn ddienw gyda Chronfa Ddata Cenedlaethol y Disgyblion.

Dim ond plant sy’n mynychu ysgolion a gynhelir gan awdurdod lleol sydd wedi cynnwys yn y dadansoddiad. Cafodd plant sy’n derbyn addysg heblaw yn yr ysgol (EOTAS) eu heithrio, nid yw’n ofynnol i Ysgolion Annibynnol darparu data at lefel disgybl.


Casgliad data a dull cyfrifo

Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Teitl

Addysg Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth yn ôl statws a rhyw'r plentyn, ac yn ôl awdurdod lleol

Diweddariad diwethaf

28 Tachwedd 2023 28 Tachwedd 2023

Diweddariad nesaf

Chwefror 2024 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal a Chymorth

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Allweddeiriau

Plant; Plant sy'n derbyn gofal a chymorth; Cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim; Anghenion addysgol arbennig