Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Amcangyfrifon o ardrethi annomestig yn ôl disgrifiad rhes

Darparwyd amcangyfrifon ar gyfer y flwyddyn ariannol 2020-21 gan awdurdodau lleol ym mis Chwefror 2020 ac felly nid ydynt yn ystyried unrhyw effaith bosibl a gaiff y pandemig COVID-19 ar y sylfaen drethi.

None
[Lleihau]Awdurdod[Hidlwyd]
-
Awdurdod 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlo]
Disgrifiad[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19Cliciwch yma i ddidoli2019-20Cliciwch yma i ddidoli2020-21
Nifer yr hereditementau ar rhestr ddraft ar 31 Rhagfyr (mil)108.037109.871110.726112.607115.682118.644120.873
Gwerth ardrethol cyfanredol ar 31 Rhagfyr2,442,3032,439,4242,449,7762,399,5762,412,8732,425,1842,434,859
Cyfraddau gros a gyfrifir sy'n daladwy1,155,2091,175,8021,190,5911,197,3881,240,2171,275,6471,302,650
Rhyddhad Gorfodol - Gostyngiadau - Elusennau-46,007-49,623-51,784-57,844-59,006-62,903-65,127
Rhyddhad Gorfodol - Gostyngiadau - Adeiladau sydd wedi’u meddiannu’n rhannol-3,992-3,258-3,342-3,516-3,073-3,924-2,884
Rhyddhad Gorfodol - Gostyngiadau - Adeiladau gwag-30,704-30,100-28,205-27,952-26,211-25,470-29,532
Rhyddhad Gorfodol - Gostyngiadau - Clybiau chwaraeon amatur cymunedol-1,365-1,408-1,472-1,246-1,333-1,306-1,409
Rhyddhad Gorfodol - Gostyngiadau - Gostyngiad ar drethi busnesau bach heb gynnwys swyddfeydd post-89,728-96,196-98,168-107,540-115,747-121,819.
Rhyddhad Gorfodol - Gostyngiadau - Elfen swyddfa bost o'r gostyngiad ar drethi busnesau bach-1,247-1,227-1,219-1,205-1,136-1,141-1,132
Rhyddhad Gorfodol - rhyddhad ardrethi busnesau bach - elfen gofal plant......-2,758
Rhyddhad Gorfodol - rhyddhad ardrethi busnesau bach ac eithrio'r elfennau gofal plant a swyddfeydd post......-125,094
Rhyddhad Gorfodol - gostyngiadau cyfanswm rhyddhad ardrethi busnesau bach......-128,984
Gostyngiadau o dan rhyddhad trosiannol...-15,178-10,104-4,289-4
Y Swm gros982,166993,9901,006,400982,9071,023,6071,054,7951,074,709
Y Swm gros - cynnyrch crynswth wedi'i addasu ar gyfer rhagamcan o newidiaeth mewn gwerthoedd ardrethol982,166993,9901,006,400982,9071,023,6071,054,7951,074,709
Rhyddhad yn ôl disgresiwn - Gostyngiadau - Elusennau-1,036-963-969-962-999-1,080-1,087
Rhyddhad yn ôl disgresiwn - Gostyngiadau - Clybiau chwaraeon amatur cymunedol-22-24-22-23-25-24-28
Rhyddhad yn ôl disgresiwn - Gostyngiadau - Cyrff nad ydynt yn gwneud elw-5,089-5,051-4,859-4,570-4,754-4,790-5,260
Arenillion ardrethu net976,018987,9521,000,549977,3521,017,8291,048,9011,068,334
Lwfans am golledion wrth gasglu-9,760-9,880-10,005-9,774-10,178-10,489-10,683
Lwfans am gostau casglu-6,392-6,462-6,505-6,536-6,669-6,796-6,893
Cyfraniadau i'r gronfa dros dro959,866971,611984,039961,0431,000,9821,031,6151,050,758

Metadata

Teitl
Amcangyfrifon ardrethi annomestig

Diweddariad diwethaf
Mai 2020 Mai 2020

Diweddariad nesaf
Mai 2021

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am amcangyfrifon ardrethi annomestig (NDR1), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Ardrethi a delir i awdurdodau bilio gan yr holl fusnesau yn ardal yr awdurdod hwnnw yw ardrethi annomestig (NDR). Ers 1 Ebrill 1990, mae'r rhain wedi eu seilio ar ardreth fusnes unffurf ledled Cymru a elwir yn buntdal cenedlaethol sengl a osodir gan lywodraeth ganolog. Defnyddir y puntdal cenedlaethol hwn gyda gwerth ardrethol pob eiddo annomestig i bendrefynu ar y bil ar gyfer yr eiddo hwnnw. Mae awdurdodau bilio yn talu'r ardrethi annomestig a gesglir i gronfa ganolog a chânt eu rhannu i ddechrau rhwng cynghorau sir a chynghorau bwrdeistref sirol ac awdurdodau heddlu ac yna eu hailddosbarthu rhwng pob awdurdod yn unol â chyfrannau o'r boblogaeth sy'n oedolion. Disodlodd hon y system flaenorol pan yr oedd awdurdodau bilio yn gosod eu cyfraddau eu hunain ac yn cadw'r ardrethi a oedd yn berthnasol i'r holl fusnesau yn eu hardal.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2014-15 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report


Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, amcangyfrifon ardrethi annomestig