Skip to content

Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru Ystadegau Treth Trafodiadau Tir ar ad-daliadau cyfradd uwch yn ôl ardal awdurdod lleol a dyddiad y trafodiad gwreiddiol
None
Cyfnod amser[Hidlwyd]
Measure2
Mesur[Hidlo]
Cod[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal ddaearyddol[Hidlwyd]
-
-
Ardal ddaearyddol 1
Cliciwch yma i ddidoliNifer o drafodiadauCliciwch yma i ddidoliAd-daliadau treth cyfraddau uwch (£ miliynau)
[Lleihau]W92000004[Ehangu]Cymru8806.7
[Lleihau]W06000001[Lleihau]CymruYnys Môn300.2
[Lleihau]W06000002[Lleihau]CymruGwynedd300.2
[Lleihau]W06000003[Lleihau]CymruConwy600.4
[Lleihau]W06000004[Lleihau]CymruSir Ddinbych300.3
[Lleihau]W06000005[Lleihau]CymruSir y Fflint400.3
[Lleihau]W06000006[Lleihau]CymruWrecsam300.2
[Lleihau]W06000023[Lleihau]CymruPowys500.4
[Lleihau]W06000008[Lleihau]CymruCeredigion300.2
[Lleihau]W06000009[Lleihau]CymruSir Benfro500.4
[Lleihau]W06000010[Lleihau]CymruSir Gaerfyrddin600.4
[Lleihau]W06000011[Lleihau]CymruAbertawe800.6
[Lleihau]W06000012[Lleihau]CymruCastell-nedd Port Talbot400.2
[Lleihau]W06000013[Lleihau]CymruPen-y-bont ar Ogwr500.3
[Lleihau]W06000014[Lleihau]CymruBro Morgannwg400.4
[Lleihau]W06000015[Lleihau]CymruCaerdydd800.8
[Lleihau]W06000016[Lleihau]CymruRhondda Cynon Taf500.3
[Lleihau]W06000024[Lleihau]CymruMerthyr Tudful200.1
[Lleihau]W06000018[Lleihau]CymruCaerffili400.3
[Lleihau]W06000019[Lleihau]CymruBlaenau Gwent100.1
[Lleihau]W06000020[Lleihau]CymruTor-faen200.1
[Lleihau]W06000021[Lleihau]CymruSir Fynwy300.4
[Lleihau]W06000022[Lleihau]CymruCasnewydd300.2

Metadata

Teitl
Ystadegau Treth Trafodiadau Tir ar gyfer ad-daliadau cyfradd uwch, yn ôl awdurdod lleol, ardal etholaethol y Cynulliad Cenedlaethol neu ardal amddifadedd, a dyddiad dod i rym

Diweddariad diwethaf
27 Mehefin 2019 27 Mehefin 2019

Diweddariad nesaf
Mehefin 2020

Sefydliad cyhoeddi
Awdurdod Cyllid Cymru

Ffynhonnell 1
Ffurflenni Treth Trafodiadau Tir, Awdurdod Cyllid Cymru

Cyswllt ebost
data@acc.llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Ar 1 Ebrill 2018, cafodd Treth Dir y Dreth Stamp ei disodli gan y Dreth Trafodiadau Tir (TTT) ar eiddo preswyl ac amhreswyl a buddiannau tir sy’n cael eu prynu yng Nghymru. Mae cyfraddau treth a bandiau treth TTT yn amrywio yn ôl y math o drafodiad.

Rhaid i drethdalwyr hysbysu’r Awdurdod am bob trafodiad tir sydd â gwerth uwch na £40,000. Ceir amgylchiadau hefyd lle nad yw rhai trafodiadau les penodol yn hysbysadwy os ydynt yn para am lai na 7 mlynedd. Wrth ffeilio ffurflen TTT, bydd gan y sefydliad sy'n talu'r ffurflen dreth 30 diwrnod ar ôl y dyddiad dod i rym i gyflwyno a thalu'r ffurflen.

Mae'r set ddata hon yn cynnwys amcangyfrifon o drafodiadau hysbysadwy TTT a dderbyniwyd gan yr Awdurdod erbyn diwedd 17 Mehefin 2019.

Mae'r set ddata'n canolbwyntio ar drafodiadau preswyl sy’n gymwys i dderbyn ad-daliad cyfradd uwch ac mae'n cynnwys nifer o drafodiadau sy'n gymwys i dderbyn ad-daliad yn ogystal â gwerth cyfanredol yr ad-daliadau hynny, wedi'u dadansoddi yn ôl:
- naill ai'r awdurdod lleol (pob un o'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru); ardal etholaethol y Cynulliad Cenedlaethol (pob un o'r 40 o ardaloedd etholaethol y Cynulliad Cenedlaethol yng Nghymru); neu ardal amddifadedd (gweler isod) y trafodiad
- chwarter a blwyddyn y daeth trafodiad gwreiddiol i rym.

Pan hawlir ad-daliad am drafodiad preswyl cyfradd uwch, diwygir y trafodiad gwreiddiol i fod yn drafodiad preswyl prif gyfradd.

Noder bod nifer a gwerth yr ad-daliadau a gyflwynir ar gyfer dyddiadau dod i rym diweddarach yn is nag ar gyfer cyfnodau cynharach. Mae hyn oherwydd, o’i gymharu â chyfnodau cynharach, nid oes digon o amser wedi mynd heibio ers i’r trafodiad ddod i rym i lawer o'r trethdalwyr perthnasol werthu eu prif breswylfa flaenorol a hawlio eu had-daliad.

Mae data ar yr amser a gymerir i hawlio ad-daliadau i'w weld yn y set ddata amgen sy'n cymharu chwarter y trafodiad gwreiddiol gyda’r chwarter y cymeradwyir yr ad-daliad gan Awdurdod Cyllid Cymru.

Mae'r ardaloedd o amddifadedd yn rhannu Cymru'n ddeg ardal sydd â thua’r un boblogaeth, a elwir yn ddegraddau, gan ddefnyddio graddfeydd amddifadedd ar gyfer ychydig dan 2000 o ardaloedd bychain yng Nghymru (a elwir yn Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is), fel y’u mesurwyd gan Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC). Degradd (neu ddegfed) 1 MALlC yw'r mwyaf difreintiedig, i lawr i ddegradd (neu ddegfed) MALlC 10, sef y lleiaf difreintiedig.


Casgliad data a dull cyfrifo
Gweler y dolenni

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir y data yn ôl y flwyddyn ariannol (Ebrill i Fawrth) y daeth y trafodiad i rym.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r ystadegau hyn wedi'u sefydlu er mwyn bodloni gofyniad uniongyrchol y defnyddiwr am ddata ar weithredu TTT, wedi sefydlu'r Awdurdod. Mae ein defnyddwyr allweddol yn gydweithwyr o Drysorlys Cymru o fewn Llywodraeth Cymru, y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol, ac awdurdodau treth eraill yn y Deyrnas Unedig.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Caiff y gwerthoedd yn y set ddata hon eu talgrynnu i'r 10 agosaf ar gyfer y trafodiadau sy’n gymwys am ad-daliad, ac i’r £0.1 miliwn agosaf ar gyfer gwerth cyfanredol yr ad-daliadau.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae ystadegau Treth Trafodiadau Tir yn cael eu diwygio'n rheolaidd ac mae'r gwerthoedd ar gyfer y cyfnod diweddaraf yn rhai dros dro. Wrth ffeilio ffurflen TTT, bydd gan y sefydliad sy'n talu'r ffurflen dreth 30 diwrnod ar ôl y ‘dyddiad dod i rym’ i gyflwyno a thalu'r ffurflen. Y dyddiad dod i rym yw’r dyddiad pan fydd y dreth yn dod yn daladwy, fel arfer pan fydd trafodiad ar eiddo yn cael ei gwblhau. Felly, mae'n debygol y caiff trafodiadau TTT sy'n ymwneud â'r mis diweddaraf eu ffeilio yn ystod y mis canlynol. Gweler y dolenni am ddadansoddiad o’r diwygiadau hyn.

Gall y gwerthoedd ar gyfer cyfnodau cynharach gael eu diwygio am nifer o flynyddoedd. Gellir diwygio trafodiadau am amryw o resymau ac mae'r ystadegau'n cael eu diwygio bob mis er mwyn adlewyrchu newidiadau i drafodiadau. Bydd hyn, yn enwedig, o ganlyniad i ad-daliadau cyfraddau uwch. Pan fydd ad-daliad TTT preswyl cyfraddau uwch yn cael ei hawlio, mae'r trafodiad gwreiddiol yn cael ei ddiwygio i drafodiad TTT preswyl prif gyfradd. Mae gan y trethdalwr hyd at dair blynedd i werthu ei brif breswylfa flaenorol a hawlio ad-daliad.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni

Allweddeiriau
Treth Trafodiadau Tir; Treth