Skip to content

Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru Ystadegau Treth Trafodiadau Tir preswyl yn ôl ardal amddifadedd a math o drafodiad
None
Mesur[Hidlwyd]
Cyfnod amser[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Math y trafodiad[Hidlo]
-
[Lleihau]Math y trafodiad 1
-
Math y trafodiad 2
[Lleihau]Ardal amddifadedd[Hidlo]
-
-
Ardal amddifadedd 1
[Lleihau]PreswylCliciwch yma i ddidoliPreswyl
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliPreswyl prif gyfradd[Lleihau]Preswyl cyfraddau uwchCliciwch yma i ddidoliPreswyl cyfraddau uwch
Cliciwch yma i ddidoliRefeniw o'r brif gyfraddCliciwch yma i ddidoliRefeniw ychwanegol o'r gyfradd uwch
[Lleihau]Cyfanswm y degraddau / degfedau MALlC yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad MALlC hysbys) 74.618.158.176.2150.8
Cyfanswm y degraddau / degfedau MALlC yng Nghymru (cofnodion sydd â dosbarthiad MALlC hysbys) Degradd / degfed MALlC 10.40.22.82.93.4
Degradd / degfed MALlC 21.20.33.74.15.3
Degradd / degfed MALlC 31.70.44.14.56.2
Degradd / degfed MALlC 43.20.74.85.68.8
Degradd / degfed MALlC 54.51.46.17.511.9
Degradd / degfed MALlC 67.01.46.07.414.5
Degradd / degfed MALlC 77.63.18.311.318.9
Degradd / degfed MALlC 811.13.28.211.422.5
Degradd / degfed MALlC 917.63.57.511.028.6
Degradd / degfed MALlC 1020.33.86.610.530.8

Metadata

Teitl
Ystadegau'r Dreth Trafodiadau Tir preswyl, yn ôl ardal amddifadedd, math o drafodiad, mesur a blwyddyn dod i rym

Diweddariad diwethaf
27 Mehefin 2019 27 Mehefin 2019

Diweddariad nesaf
Mehefin 2020

Sefydliad cyhoeddi
Awdurdod Cyllid Cymru

Ffynhonnell 1
Ffurflenni Treth Trafodiadau Tir, Awdurdod Cyllid Cymru

Cyswllt ebost
data@acc.llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Degfed (Difreintiedig) Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Ar 1 Ebrill 2018, cafodd Treth Dir y Dreth Stamp ei disodli gan y Dreth Trafodiadau Tir (TTT) ar eiddo preswyl ac amhreswyl a buddiannau tir sy’n cael eu prynu yng Nghymru. Mae cyfraddau treth a bandiau treth TTT yn amrywio yn ôl y math o drafodiad.

Rhaid i drethdalwyr hysbysu’r Awdurdod am bob trafodiad tir sydd â gwerth uwch na £40,000. Ceir amgylchiadau hefyd lle nad yw rhai trafodiadau les penodol yn hysbysadwy os ydynt yn para am lai na 7 mlynedd. Wrth ffeilio ffurflen TTT, bydd gan y sefydliad sy'n talu'r ffurflen dreth 30 diwrnod ar ôl y dyddiad dod i rym i gyflwyno a thalu'r ffurflen.

Mae'r set ddata hon yn cynnwys amcangyfrifon o drafodiadau preswyl hysbysadwy TTT a dderbyniwyd gan yr Awdurdod erbyn diwedd 17 Mehefin 2019. Ni ellir cynhyrchu ystadegau amhreswyl dibynadwy gan fod adnabod yr ardaloedd amddifadedd cywir yn dibynnu ar ddarpariaeth cod post gyfer yr eiddo a'r tir fel rhan o bob trafodiad. Gan fod tuedd gynhenid tuag at drafodiadau amhreswyl mwy yn yr achosion pan fydd codau post ar goll neu godau post annilys yn cael eu darparu, nid yw eu canlyniadau'n ddigon cyflawn nac ystyrlon i'w cyhoeddi.

Mae'r set ddata yn cynnwys dadansoddiad yn ôl:

- y math o drafodiad: preswyl yn unig ond (gan gynnwys is-gategorïau ar gyfer trafodiadau prif gyfradd a rhai cyfradd uwch)
- Ardaloedd o amddifadedd sy’n rhannu Cymru'n ddeg o ardaloedd sydd â thua’r un boblogaeth, a elwir yn ddegraddau, gan ddefnyddio graddfeydd amddifadedd ar gyfer ychydig dan 2000 o ardaloedd bychain yng Nghymru (a elwir yn Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is), fel y’u mesurwyd gan Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC). Degradd (neu ddegfed) MALlC 1 yw'r mwyaf difreintiedig, a degradd (neu ddegfed) MALlC 10 yw’r lleiaf difreintiedig.
- mesur: nifer y trafodiadau, treth sy'n ddyledus, gwerth yr eiddo a drethir, y dreth gyfartalog sy'n ddyledus fesul trafodiad a gwerth cyfartalog yr eiddo sy'n cael ei drethu
- blwyddyn y daw i rym (ariannol)

Ceir cyfran gymharol fach o drafodiadau preswyl pan fydd y cod post ar gyfer yr eiddo a'r eitemau tir ar goll neu'n annilys. Mae hyn yn golygu na ellir dynodi'r ardal amddifadedd. Er mwyn cymharu, mae cyfansymiau’r ardaloedd a ddangosir yn y set ddata hon yn ymwneud â'r trafodiadau hynny lle mae'r amddifadedd yn hysbys yn unig, ac am y rheswm hwnnw ni fydd yn cyd-fynd â'r cyfanswm ar gyfer Cymru a ddangosir mewn setiau data eraill.


Casgliad data a dull cyfrifo
Gweler y dolenni

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir y data yn ôl y flwyddyn ariannol (Ebrill i Fawrth) y daeth y trafodiad i rym.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r ystadegau hyn wedi'u sefydlu er mwyn bodloni gofyniad uniongyrchol y defnyddiwr am ddata ar weithredu TTT, wedi sefydlu'r Awdurdod. Mae ein defnyddwyr allweddol yn gydweithwyr o Drysorlys Cymru o fewn Llywodraeth Cymru, y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol, ac awdurdodau treth eraill yn y Deyrnas Unedig.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Caiff y gwerthoedd yn y set ddata hon eu talgrynnu i'r 10 trafodiad agosaf, i’r £0.1 miliwn agosaf o ran treth sy’n ddyledus, ac i’r £1 miliwn agosaf ar gyfer gwerth yr eiddo sy'n cael ei drethu. Dangosir y dreth gyfartalog sy'n ddyledus fesul trafodiad i'r £10 agosaf, tra dangosir y gwerth cyfartalog fesul trafodiad i'r £1000 agosaf.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Gall ystadegau Treth Trafodiadau Tir gael eu diwygio. Wrth ffeilio ffurflen TTT, bydd gan y sefydliad sy'n talu'r ffurflen dreth 30 diwrnod ar ôl y ‘dyddiad dod i rym’ i gyflwyno a thalu'r ffurflen. Y dyddiad dod i rym yw’r dyddiad pan fydd y dreth yn dod yn daladwy, fel arfer pan fydd trafodiad ar eiddo yn cael ei gwblhau.

Mae’n anhebygol y bydd y set ddata hon (sy’n ffigurau blynyddol) yn cael ei heffeithio gan drafodiadau pellach na chyflwynwyd erbyn mis Mehefin y flwyddyn ganlynol. Fodd bynnag, gall y gwerthoedd ar gyfer trafodiadau presennol gael eu diwygio am nifer o flynyddoedd a gall arwain at rai diwygiadau pan gaiff y data hyn eu diweddaru nesaf. Bydd hyn, yn enwedig, o ganlyniad i ad-daliadau cyfraddau uwch. Pan fydd ad-daliad TTT preswyl cyfraddau uwch yn cael ei hawlio, mae'r trafodiad gwreiddiol yn cael ei ddiwygio i drafodiad TTT preswyl prif gyfradd. Mae gan y trethdalwr hyd at dair blynedd i werthu ei brif breswylfa flaenorol a hawlio ad-daliad.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni

Allweddeiriau
Treth Trafodiadau Tir; Treth; Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru; MALIC