Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru Ystadegau Treth Trafodiadau Tir yn ôl cyfnod amser a disgrifiad o’r trafodiad
None
MesurSylwer, pan roddir prydles ddibreswyl newydd, efallai y bydd elfen brynu ac elfen rhent. Mae\'r elfennau rhent yn gysyniad gwahanol, a ddangosir ar wahân, ac nid yw\'r gwerthoedd rhent wedi\'u cynnwys yn y cyfansymiau dibreswyl neu gyfanswm y cyfansymiau (sy\'n adlewyrchu\'r elfennau prynu yn unig). Fodd bynnag, mae\'r y cyfansymiau dibreswyl neu gyfanswm y cyfansymiau yn cynnwys treth sy\'n ddyledus a chyfrifiadau trafodion ar gyfer y ddwy elfen hon.[Hidlwyd]
[Lleihau]Math o drafodiadMae cyfrifiadau\'n cynnwys trafodiadau amhreswyl sydd ag elfen brynu ac elfen rent, ond er mwyn osgoi cyfrif ddwywaith, dim ond y rhai hynny sydd ag elfen rent heb elfen brynu a ychwanegir at y rhai sydd ag elfen brynu yn y cyfansymiau.  Mae\’r dreth sy\'n ddyledus yn cynnwys treth sy\'n gysylltiedig ag elfennau prynu a rhent pob trafodiad amhreswyl.  Ni ddylid cyfansymio ystadegau gwerth ar gyfer elfennau prynu a rhentu ar wahân trafodiadau amhreswyl a dim ond yr elfennau prynu sydd wedi\’u cynnwys yn y cyfansymiau a gyflwynir yma.[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Math o drafodiad 1[Hidlo]
-
[Lleihau]Math o drafodiad 2[Hidlo]
-
Math o drafodiad 3[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Disgrifiad y trafodiadDisgrifiad y trafodiad[Hidlo]
-
Disgrifiad y trafodiad 1
[Lleihau]Cyfnod amserDangosir y data yn ôl y mis, y chwarter ariannol (chwarter 1 yw Ebrill i Fehefin) a\'r flwyddyn ariannol (Ebrill i Fawrth) pan ddaeth y trafodiad sy\’n gymwys am ad-daliad cyfradd uwch i rym.  Pan fydd rhan o chwarteri a blynyddoedd yn cael ei dangos, caiff y rhain eu nodi gyda\'r ôl-ddodiad \'hyd yn hyn.\'[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Cyfnod amser 1
-
-
Cyfnod amser 2
[Lleihau]Pob trafodiadauCliciwch yma i ddidoliPob trafodiadau
Cliciwch yma i ddidoliTrawsgludo / Trosglwyddo perchnogaethCliciwch yma i ddidoliRhoi les newyddCliciwch yma i ddidoliAseinio les
[Lleihau]2018-19193.014.813.8221.6
2018-19[Lleihau]Ebrill i Mehefin 2018-1941.63.22.447.2
Ebrill i Mehefin 2018-19Ebrill 2018-1912.01.61.314.9
Mai 2018-1912.40.70.513.6
Mehefin 2018-1917.20.90.618.7
[Lleihau]Gorffennaf i Medi 2018-1951.53.64.059.1
Gorffennaf i Medi 2018-19Gorffennaf 2018-1917.41.52.221.2
Awst 2018-1917.60.50.718.8
Medi 2018-1916.51.61.119.2
[Lleihau]Hydref i Rhagfyr 2018-1957.34.02.463.7
Hydref i Rhagfyr 2018-19Hydref 2018-1918.51.41.121.0
Tachwedd 2018-1921.10.40.522.1
Rhagfyr 2018-1917.72.20.820.7
[Lleihau]Ionawr i Mawrth 2018-1942.64.05.051.6
Ionawr i Mawrth 2018-19Ionawr 2018-1913.20.5*Yn cynrychioli gwerth sydd wedi\'i atal gan nad yw\'n ddigon mawr i\'w gyflwyno, neu gan fod y dreth sy\’n daladwy ar gyfer nifer fechan o drafodiadau yn cyfrannu at y rhan fwyaf o werth y gell (goruchafiaeth)17.0
Chwefror 2018-1912.42.10.715.2
Mawrth 2018-1917.01.41.019.4
[Lleihau]2019-20208.216.76.9231.8
2019-20[Lleihau]Ebrill i Mehefin 2019-2041.46.61.449.4
Ebrill i Mehefin 2019-20Ebrill 2019-2012.00.90.313.2
Mai 2019-2014.15.00.719.7
Mehefin 2019-2015.40.70.416.5
[Lleihau]Gorffennaf i Medi 2019-2056.43.02.061.4
Gorffennaf i Medi 2019-20Gorffennaf 2019-2017.61.00.519.2
Awst 2019-2019.50.60.520.6
Medi 2019-2019.31.41.021.7
[Lleihau]Hydref i Rhagfyr 2019-2060.93.71.966.5
Hydref i Rhagfyr 2019-20Hydref 2019-2018.10.61.019.7
Tachwedd 2019-2021.40.90.422.7
Rhagfyr 2019-2021.42.20.524.0
[Lleihau]Ionawr i Mawrth 2019-2049.43.41.754.5
Ionawr i Mawrth 2019-20Ionawr 2019-2017.81.50.720.0
Chwefror 2019-2015.50.40.416.3
Mawrth 2019-2016.21.40.518.2
[Lleihau]2020-21 (hyd yn hyn)  Dim ond y flwyddyn hyd yn hyn a gynrychiolir yma.82.83.92.989.6
2020-21 (hyd yn hyn)  Dim ond y flwyddyn hyd yn hyn a gynrychiolir yma.[Lleihau]Ebrill i Mehefin 2020-2124.61.00.826.4
Ebrill i Mehefin 2020-21Ebrill 2020-219.40.30.310.1
Mai 2020-216.10.30.26.6
Mehefin 2020-219.10.40.39.8
[Lleihau]Gorffennaf i Medi 2020-2137.51.91.340.6
Gorffennaf i Medi 2020-21Gorffennaf 2020-2111.90.90.313.1
Awst 2020-2112.80.50.714.1
Medi 2020-2112.70.50.313.5
[Lleihau]Hydref i Rhagfyr 2020-21 (hyd yn hyn)Dim ond y chwarter hyd yn hyn a gynrychiolir yma.Hydref 2020-2120.71.10.722.5

Metadata

Teitl

Ystadegau'r Dreth Trafodiadau Tir, yn ôl math o drafodiad, disgrifiad o’r trafodiad, mesur a dyddiad dod i rym

Diweddariad diwethaf

20 Tachwedd 2020 20 Tachwedd 2020

Diweddariad nesaf

23 Rhagfyr 2020

Sefydliad cyhoeddi

Awdurdod Cyllid Cymru

Ffynhonnell 1

Ffurflenni Treth Trafodiadau Tir, Awdurdod Cyllid Cymru

Cyswllt ebost

data@acc.llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Ar 1 Ebrill 2018, cafodd Treth Dir y Dreth Stamp ei disodli gan y Dreth Trafodiadau Tir (TTT) ar eiddo preswyl ac amhreswyl a buddiannau tir sy’n cael eu prynu yng Nghymru. Mae cyfraddau treth a bandiau treth TTT yn amrywio yn ôl y math o drafodiad.

Rhaid i drethdalwyr hysbysu’r Awdurdod am bob trafodiad tir sydd â gwerth uwch na £40,000. Ceir amgylchiadau hefyd lle nad yw rhai trafodiadau les penodol yn hysbysadwy os ydynt yn para am lai na 7 mlynedd. Wrth ffeilio ffurflen TTT, bydd gan y sefydliad sy'n talu'r ffurflen dreth 30 diwrnod ar ôl y dyddiad dod i rym i gyflwyno a thalu'r ffurflen.

Mae'r set ddata hon yn cynnwys amcangyfrifon o drafodiadau hysbysadwy TTT a dderbyniwyd gan ACC erbyn diwedd 16 Tachwedd 2020.

Dylai'r data yn y datganiad hwn gael ei ystyried yng nghyd-destun yr achosion o coronafeirws (COVID-19). Cafodd hyn effaith sylweddol ar nifer y trafodiadau eiddo a'r dreth a oedd yn ddyledus yn ystod hanner cyntaf 2020-21. Felly mae'n effeithio ar y cymariaethau a wnaed rhwng y cyfnod hwn a'r un cyfnod yn 2019-20.

Arweiniodd y cyfnod clo cenedlaethol a osodwyd ar 23 Mawrth 2020 at gau'r farchnad dai gan mwyaf hyd nes iddi gael ei hailagor yn rhannol ar 22 Mehefin. Yr adeg hynny, gellid mynd i weld tai os oedd yr eiddo’n wag, ynghyd â symud ty os oedd y gwerthiant wedi’i gytuno ond heb ei gwblhau eto. Yna agorwyd y farchnad yn llawnach ar 27 Gorffennaf i gyd-fynd â newid yng nghyfradd y Dreth Trafodiadau Tir sy’n weithredol hyd at 31 Mawrth 2021. Er bod rhai cloeon lleol pellach wedi’u gweithredu tuag at ddiwedd y cyfnod yr adroddir arno yn y datganiad hwn (diwedd Medi 2020) nid ydynt fe ymddengys wedi cael unrhyw effaith sylweddol ar nifer y trafodiadau.

Mae'r set ddata’n cynnwys dadansoddiad yn ôl:
- math o drafodiad: preswyl (gan gynnwys is-gategorïau ar gyfer trafodiadau prif gyfradd a chyfradd uwch), amhreswyl
- disgrifiad o’r trafodiad: trawsgludiad / trosglwyddo perchenogaeth, caniatáu les newydd, aseinio les
- mesur: nifer y trafodiadau, treth sy'n ddyledus, gwerth yr eiddo a drethwyd
- dyddiad y daw i rym (mis, chwarter a blwyddyn)

Ar gyfer rhai trafodiadau ni allwn ddarparu unrhyw fanylion heblaw cyfanswm y dreth sy'n ddyledus yn y flwyddyn, gan fod perygl o ddatgelu manylion y trafodiadau unigol. Felly, mae trafodiadau hyn wedi'u hepgor o bob dadansoddiadau a chânt eu crynhoi yma yn lle hynny: https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Taxes-devolved-to-Wales/Land-Transaction-Tax/landtransactiontaxstatistics-tax-due-including-transactions-restricted-detail.


Casgliad data a dull cyfrifo

Gweler y dolenni

Amlder cyhoeddi

Misol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir y data yn ôl y mis, y chwarter ariannol (chwarter 1 yw Ebrill i Fehefin) a'r flwyddyn ariannol (Ebrill i Fawrth) pan ddaeth y trafodiad i rym. Pan fydd rhan o chwarteri a blynyddoedd yn cael ei dangos, caiff y rhain eu nodi gyda'r ôl-ddodiad "hyd yn hyn".

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r ystadegau hyn wedi'u sefydlu er mwyn bodloni gofyniad uniongyrchol y defnyddiwr am ddata ar weithredu TTT, wedi sefydlu'r Awdurdod. Mae ein defnyddwyr allweddol yn gydweithwyr o Drysorlys Cymru o fewn Llywodraeth Cymru, y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol, ac awdurdodau treth eraill yn y Deyrnas Unedig.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Caiff y gwerthoedd yn y set ddata hon eu talgrynnu i'r 10 trafodiad agosaf, i’r £0.1 miliwn agosaf o ran treth sy’n ddyledus, ac i’r £1 miliwn agosaf ar gyfer gwerth yr eiddo sy'n cael ei drethu.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae ystadegau Treth Trafodiadau Tir yn cael eu diwygio'n rheolaidd ac mae'r gwerthoedd ar gyfer y cyfnod diweddaraf yn rhai dros dro. Wrth ffeilio ffurflen TTT, bydd gan y sefydliad sy'n talu'r ffurflen dreth 30 diwrnod ar ôl y ‘dyddiad dod i rym’ i gyflwyno a thalu'r ffurflen. Y dyddiad dod i rym yw’r dyddiad pan fydd y dreth yn dod yn daladwy, fel arfer pan fydd trafodiad ar eiddo yn cael ei gwblhau. Felly, mae'n debygol y caiff trafodiadau TTT sy'n ymwneud â'r mis diweddaraf eu ffeilio yn ystod y mis canlynol. Gweler y dolenni am ddadansoddiad o’r diwygiadau hyn.

Gall y gwerthoedd ar gyfer cyfnodau cynharach gael eu diwygio am nifer o flynyddoedd. Gellir diwygio trafodiadau am amryw o resymau ac mae'r ystadegau'n cael eu diwygio bob mis er mwyn adlewyrchu newidiadau i drafodiadau. Bydd hyn, yn enwedig, o ganlyniad i ad-daliadau cyfraddau uwch. Pan fydd ad-daliad TTT preswyl cyfraddau uwch yn cael ei hawlio, mae'r trafodiad gwreiddiol yn cael ei ddiwygio i drafodiad TTT preswyl prif gyfradd. Mae gan y trethdalwr hyd at dair blynedd i werthu ei brif breswylfa flaenorol a hawlio ad-daliad.

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni

Allweddeiriau

Treth Trafodiadau Tir; Treth

Enw

WRAX0001